Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ambulance: Michael Bay to v nonstop akční jízdě dotáhl až na 911

Ambulance: Michael Bay to v nonstop akční jízdě dotáhl až na 911

Ab
Ab

Dvojice ban­kov­ních lupi­čů se poku­sí o impro­vi­zo­va­ný útěk v záchran­ném vozi­dle ve fil­mu Ambulance, kte­rý je sku­teč­ným adre­na­li­no­vým zážit­kem reži­sé­ra Michaela Baye. Tento sní­mek, kte­rý je pří­zem­něj­ší a poně­kud stříd­měj­ší než reži­sé­ro­vy obvyk­lé sním­ky, se řadí hned za Skálu a 13 hodin mezi Bayovy nej­lep­ší fil­my; jen pří­zem­ní scé­nář mu brá­ní v tom, aby se sku­teč­ně vyšvi­hl do výšin.

V roli Willa Sharpa, váleč­né­ho vete­rá­na z Iráku, kte­rý se sna­ží vyjít s peně­zi a zís­kat pro­střed­ky na život zachra­ňu­jí­cí léčbu rako­vi­ny své ženy, se v Sanitce obje­ví Yahya Abdul-Mateen II. Willův nic­ne­tu­ší­cí bra­tr Danny (Jake Gyllenhaal) má přes­ně to, co potře­bu­je: špat­ně naplá­no­va­nou lou­pež 32 mili­o­nů dola­rů v ban­ce v cen­t­ru L. A., kte­rá by moh­la být odpo­vě­dí na jeho mod­lit­by.

Mezitím nová­ček poli­cis­ta Zach (Jackson White) sbí­rá odva­hu pozvat na ran­de ban­kov­ní úřed­ni­ci, zatím­co vete­rán­ský par­ťák Mark (Cedric Sanders) si to vynu­tí a pošle mla­dé­ho Romea dovnitř. Banka je zavře­ná kvů­li inven­tu­ře, říká Danny, kte­rý si upro­střed lou­pe­že hra­je na mana­že­ra, ale Zach se stej­ně pře­mlu­ví, aby šel dovnitř.

A pak je tu ješ­tě nekom­pro­mis­ní záchra­nář­ka Cam Thompsonová (Eiza Gonzálezová), kte­rá doka­zu­je svou věc­nost tvr­ze­ním, že je jí jed­no, jest­li dva­nác­ti­le­tý chla­pec, kte­ré­ho zachrá­ni­la z pochrou­ma­né­ho vra­ku auta, pře­ži­je, nebo ne. Shodou okol­nos­tí zrov­na jí na uli­ci enchi­la­dy, když jí někdo zavo­lá, že došlo k pře­pa­de­ní ban­ky - a uvnitř je zra­ně­ný poli­cis­ta, kte­rý potře­bu­je oka­mži­tou pomoc.

Toto všech­no se ode­hra­je během prv­ních zhru­ba dva­ce­ti minut Sanitky, a jakmi­le Will a Danny une­sou titul­ní vozi­dlo s Cam a těž­ce zra­ně­ným Zachem v závě­su, násle­du­jí­cí dvě hodi­ny se ode­hrá­va­jí jako pro­dlou­že­ný útěk, kdy míst­ní poli­cis­té a fede­rál­ní agen­ti pro­ná­sle­du­jí sanit­ku při niči­vé honič­ce napříč Los Angeles.

Jde o vel­ko­le­pou podí­va­nou, kte­rá na plát­no nehá­zí jen masa­k­ry, ale peč­li­vě pro­plé­tá pří­bě­ho­vé nit­ky vším tím cha­o­sem. V nej­pul­so­věj­ších scé­nách Sanitky asis­tu­je bojo­vý vete­rán Will Camovi při život zachra­ňu­jí­cí ope­ra­ci na zad­ním seda­dle sanit­ky, kte­rou řídí jeho býva­lý pří­tel pro­střed­nic­tvím video­cha­tu, zatím­co Danny se pro­plé­tá mezi poli­cej­ní­mi auty a sna­ží se udr­žet dosta­teč­ně níz­kou rych­lost pro deli­kát­ní ope­ra­ci.

Jako nad­prů­měr­ný holly­wo­od­ský akč­ní film, kte­rým se Bay za posled­ní tři dese­ti­le­tí pro­sla­vil, je Ambulance prvotříd­ní zále­ži­tos­tí. Co se týče vyso­ko­ok­ta­no­vé­ho vzru­še­ní, dokon­ce za své pení­ze dává Speedu pořád­ně zabrat. Kdo by však ke vše­mu tomu krvepro­li­tí hle­dal něja­ký pod­stat­něj­ší pří­běh, bude zkla­mán.

Zápletka Ambulance by ji posu­nu­la do kla­sic­ké for­my losan­ge­leských heist fil­mů jako Heat nebo Žít a zemřít v L.A., ale Bayův film postrá­dá tvr­dou hra­nu, kte­rá by ten­to film sku­teč­ně uzem­ni­la do při­ja­tel­né rea­li­ty.

Scénář se zdrá­há pro­hlá­sit Willa nebo Dannyho za anti­hr­di­ny a sna­ží se mít svůj koláč a záro­veň ho sníst, když po nás chce, abychom tyto ozbro­je­né lupi­če při­ja­li jako sku­teč­né hrdi­ny. Bratři Sharpovi a jejich par­ta sice v prů­bě­hu fil­mu stří­le­jí po poli­cis­tech a způ­so­bu­jí nej­růz­něj­ší auto­mo­bi­lo­vá jat­ka, kte­rá mají jis­tě za násle­dek řadu mrtvých, ale Ambulance nám záro­veň chce pro­dat myš­len­ku, že jsou to v jádru oprav­du dob­ří chla­pí­ci a že nako­nec udě­la­jí správ­nou věc, až při­jde čas.

To vede k vrchol­ným scé­nám ambi­va­lent­ní moti­va­ce postav, kte­ré se v reál­ném svě­tě nevy­pla­tí, pro­to­že všich­ni víme, že tenhle film může skon­čit jen jed­ním způ­so­bem. V žán­ru neo-noir fil­mů o ban­kov­ních lou­pe­žích v L. A. se nedáv­no nato­če­né sním­ky Doupě zlo­dě­jů a Hněv člo­vě­ka naba­li­ly na pod­stat­něj­ší úde­ry, i když v akč­ní slož­ce je Ambulance porá­ží.

Garret Dillahunt si v Ambulance kra­de své scé­ny jako poli­cej­ní kapi­tán, kte­rý po lupi­čích vrhá zdán­li­vě neko­neč­ný počet křiž­ní­ků. Jeho posta­va je typem sku­teč­né­ho hrdi­ny, kte­ré­mu film zou­fa­le chce, abychom fan­di­li, a přes­to se zdá, že scé­nář se spo­ko­ju­je s tím, že ho pou­ží­vá pou­ze jako pro­stře­dek k pohá­ně­ní děje vpřed.

Přesto si ti, kdo míří na film Michaela Baye, při­jdou v Ambulance na své, pro­to­že prak­tic­ký­mi kaska­dér­ský­mi kous­ky, bou­rač­ka­mi a ohni­vý­mi explo­ze­mi v reál­ném svě­tě před­čí reži­sé­ro­vy fil­my Transformers. Sanitka je akč­ní film, jaké se už pros­tě neto­čí, a jakmi­le se roz­je­de, nesun­dá nohu z ply­no­vé­ho pedá­lu.

Ambulance se nyní hra­je v praž­ských kinech před dub­no­vou pre­mi­é­rou ve Spojených stá­tech.


Photo © Universal Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78375 s | počet dotazů: 250 | paměť: 56769 KB. | 02.07.2022 - 12:19:36