Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Amber – deset výprav mezi světy

Amber – deset výprav mezi světy

Amber
Amber
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 „Jediný sku­teč­ný svět, všech­ny ostat­ní jsou jen stí­ny.“

Ačkoli má tato série jed­ny z nej­po­div­něj­ších obá­lek, jaké lze ve fan­tas­tic­ké lite­ra­tu­ře najít, jed­ná se záro­veň o jed­nu z nej­lep­ších a nej­o­ri­gi­nál­něj­ších sérií, jaké kdy byly vůbec napsá­ny. Předně musím upo­zor­nit na to, že jeho jmé­na se sku­teč­ně čte Zelazny, niko­li želaz­ny nebo dokon­ce želez­ný, jak jsem už něko­li­krát zasle­chl. Trhá to uši.

Jeho otec emi­gro­val v mlá­dí z Polska, autor sám se již naro­dil v Ohiu.

Protože pro celou jeho tvor­bu je cha­rak­te­ris­tic­ké stí­rá­ní a zamlže­ní hra­ni­ce mezi fan­ta­sy a science ficti­on, je čas­to ozna­čo­vá­na jako science fan­ta­sy. Navíc se mu poved­lo neu­víz­nout při psa­ní v pas­ti jed­né série a vyhnul se tak tomu, že by po něm jeho fanou­ši chtě­li stá­le to samé.

Amberská série zahr­nu­je deset knih. Prvních pět jsou tzv. Corwinovy kro­ni­ky, pod­le prin­ce, kte­rý je sepsal. Druhou pěti­ci tvo­ří Merlinovy kro­ni­ky, při­čemž jejich hlav­ní hrdi­na je Corwinovým synem.

Universum je zalo­že­no na půvab­né pre­mi­se mnoho­vesmí­ru. Amber je jedi­ným sku­teč­ným svě­tem. Svou exis­ten­cí vrhá ovšem neko­neč­ně množ­ství stí­nů, tedy alter­na­tiv­ních ver­zí sebe samé­ho, mezi kte­ré spa­dá i naše Země. Královská rodi­na je nadá­na schop­nos­tí mezi těmi­to stí­ny ces­to­vat. Sami pak vlád­nout roz­lič­ný­mi schop­nost­mi – nad­lid­skou silou, výkon­nos­tí, magií a dal­ší­mi vymo­že­nost­mi. Na Amberu samot­ném fun­gu­jí jak růz­né for­my magie, tak i někte­ré tech­no­lo­gie. Naopak zde napří­klad nefun­gu­je náš střel­ný prach, ale lze vyu­žít někte­ré jeho alter­na­ti­vy, tak­že za urči­tých pod­mí­nek mohou zde, ve fan­tas­tic­kém krá­lov­ství, fun­go­val napří­klad pal­né zbra­ně.

Jako je Amber ztě­les­ně­ním doko­na­lé har­mo­nie, jsou Dvory Chaosu leží­cí na opač­né stra­ně vesmí­ru, jeho pro­ti­pó­lem. Paradoxně jim ale vlád­ne cel­kem spo­řá­da­ná rodi­na, na roz­díl od roz­há­da­né dynastie Amberitů. Pokud by se Zelazny vyží­val více v intri­kách a při­dal popi­sy zabí­je­ní a sou­lo­ží, mohl ve své době roz­jet vlast­ní hru o trů­ny. Lidí na to měl dost.

Dnes je již cel­kem rari­tou původ­ní vydá­ní prv­ní­ho dílu série. Poté, co pře­vzal celý pro­jekt Classic Books, změ­ni­ly se obál­ky i název. První díl je zatím stá­le v dis­tri­buci pod názvem Devět prin­ců Amberu. V antikva­ri­á­tech nebo na auk­cích lze ovšem stá­le občas nara­zit na původ­ní ver­zi, Vládci stí­nů, na jehož obál­ce stá­le vese­le září čer­ná limu­zí­na a ved­le ní jez­dec v brně­ní. Tato obál­ka nád­her­ně demon­stru­je to, co je typic­ké pro celou sérií. Pokud je vaše fan­ta­zie schop­ná akcep­to­vat pro­gra­má­to­ra v oble­ku, kte­rý dis­ku­tu­je s mlu­ví­cí sfin­gou o kom­pli­ko­va­né hádan­ce, má pří­stup k super­po­čí­ta­či ces­tu­jí­cí­mu mezi svě­ty a v ruká­vu má živý řetěz, pak se vám Amber bude líbit. Vždycky, když už si mys­lí­te, že vás autor nemů­že pře­kva­pit, vypá­lí vám doko­na­le ryb­ník. Něco jako Doctor Who.

A už prv­ním popi­sem pro­chá­ze­ní Vzorem, popi­sem Tir na Nog´th, pří­zrač­né­ho měst na oblo­ze, nebo krá­lov­ských trum­fů, karet, kte­rým spo­lu komu­ni­ku­je krá­lov­ská rodi­na.

Tak jen nech­te Pana Zelaznyho, ať vás milo­srd­ně opře­de pavu­či­nou své fan­ta­zie.

Základ: intri­ky, sou­bo­je a živo­ty prin­ců a prin­ce­zen Amberu, jedi­né­ho sku­teč­né­ho svě­ta

Navíc:

  • nápa­dy
  • pro­stře­dí a magie
  • posta­vy
  • žánr science fan­ta­sy

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,45247 s | počet dotazů: 246 | paměť: 58219 KB. | 16.08.2022 - 00:56:00