Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Amazing Spider-Man 2

Amazing Spider-Man 2

am2
am2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po sou­bo­ji s Lizardem z kon­ce prv­ní­ho dílu se Peter (Andrew Garfield) nemů­že zba­vit poci­tu výči­tek, že není scho­pen dodr­žet slib, kte­rý dal umí­ra­jí­cí­mu otci Gwen (Emma Stone). Ačkoliv se totiž sna­ží, nedo­ká­že ji nadob­ro opus­tit a ochrá­nit ji tak nebez­pe­čí, kte­ré jí v jeho blíz­kos­ti hro­zí. To vše se ovšem ješ­tě dale­ko více pro­hlu­bu­je v momen­tě, kdy se do New Yorku vra­cí Peterův dob­rý kama­rád Harry Osborne (Dane DeHaan), aby sta­nul v čele spo­leč­nos­ti Oscorp své­ho umí­ra­jí­cí­ho otce. To se ovšem nelí­bí správ­ní radě, kte­rá pod hla­vič­kou spo­leč­nos­ti plní vlast­ní agen­du a záro­veň se nyní sna­ží ututlat neho­du, kte­rá jed­no­ho z jejich zaměst­nan­ců pro­mě­ni­la v nesta­bil­ní pomstych­ti­vé mon­strum Electra (Jamie Foxx), kte­rý je pohá­něn pře­de­vším tou­hou po pomstě...

Je doce­la fajn, že to Sony nevzdá­vá a svůj plán dodá­vat film z toho­to uni­ver­za co dva roky zatím dodr­žu­je. Spider-Man roz­hod­ně pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší komik­so­vé hrdi­ny a za mě osob­ně se mi jeho nová fil­mo­vá podo­ba, kte­rá je bliž­ší prá­vě komik­sům a ani­mo­va­ným seri­á­lům, než Raimiho tri­lo­gie, líbí pře­ci­jen o něco více. S čím jsem měl ovšem pro­blém posled­ně, byla pří­bě­ho­vá strán­ka a jaká­si lax­nost, se kte­rou vše ostat­ní bylo divá­kům pro­dá­vá­no. A po shléd­nu­tí dru­hé­ho dílu musím naznat, že se to ani napo­dru­hé nepo­da­ři­lo úspěš­ně napra­vit.

http://2.bp.blogspot.com/-aZMRRoBcobA/U1mJ3YlCxRI/AAAAAAAAHdI/u-AnwJvZc0o/s1600/amazing-spider-man-2-03.jpg
Photo © Columbia Pictures

I tady totiž Marc Webb nezvlá­dá hod­ně solid­ní akč­ní slož­kou fil­mu zakrýt jakousi až laci­nou pří­bě­ho­vou strán­ku, kde do sebe všech­no až moc nápad­ně zapa­dá na to, aby se dala vytvo­řit ilu­ze jakési pře­kva­pi­vé pro­gre­se. Samozřejmě, je zde pár momen­tů kte­ré mohou půso­bit pří­jem­ně ori­gi­nál­ně, vše ostat­ní je ovšem pra­chspros­té kopí­ro­vá­ní pře­dem vyme­ze­né­ho vzo­ru, kte­ré od ori­gi­na­li­ty či něja­ké zvlášt­nos­ti (jakou před­ved­la tře­ba kon­ku­ren­ce Captain America: The Winter Soldier) má dale­ko. Druhý Spidey je totiž ve všech ohle­dech kla­sic­kým pokra­čo­vá­ním úspěš­né­ho bloc­kbus­te­ru, kde je vše vět­ší, hluč­něj­ší, výbuš­něj­ší, tem­něj­ší a váž­něj­ší. Pokud však čeká­te něco víc, dosta­ne­te v kině doce­la stu­de­nou sprchu.

Tu ješ­tě pak pod­po­ří na pomě­ry doce­la sla­bé digi­tál­ní tri­ky, kte­ré pak zvláš­tě ve finál­ních sou­bo­jích sním­ku doce­la pokul­há­va­jí a na plát­ně se tak mís­to her­ců obje­vu­jí jejich pře­hna­ně digi­tál­ní pro­tějš­ky, kte­ré poska­ku­jí jak na gumě. Na dru­hou stra­nu si pochva­lu zaslou­ží (což je pro mě oprav­do­vé pře­kva­pe­ní) Hans Zimmer, kte­rý si ten­to­krát při­zval hned něko­lik schop­ných lidí (Pharrell Williams nebo tře­ba i Junkie XL), posklá­dal sku­pi­nu, kte­rá podá­vá divá­kům doce­la roz­ma­ni­tý hudeb­ní pod­kres, kte­rý jed­no­du­še zaujme. A to ať již orchest­rál­ní­mi par­ty, až old­scho­o­lo­vým pís­nič­ko­vým dopro­vo­dem nebo celou hudeb­ní slož­ku zalo­že­nou na taneč­ních rytmech, kte­rá dopro­vá­zí pre­zen­ci hlav­ní­ho zápo­rá­ka Electra na fil­mo­vém plát­ně.

http://1.bp.blogspot.com/-KYQulNKOrqw/U1mJ3n209lI/AAAAAAAAHdA/SRVLiPNHZVE/s1600/amazing-spider-man-2-picture01.jpg
Photo © Columbia Pictures

Ve výsled­ku je tak Amazing Spider-Man 2 doce­la zábav­ným komik­so­vým bloc­kbus­te­rem, kte­rý pří­liš nena­dchne ale ani nezkla­me. Má hod­ně pozi­tiv i nega­tiv, ale vět­ši­nu času se stej­ně bude­te bavit. A to i přes­to, že by sto­páž fil­mu snes­la něja­ké to zkrá­ce­ní o pár desí­tek minut.  Zkrátka tato ver­ze spider-Mana zatím ros­te doce­la pod­stat­ně s kaž­dým dal­ším dílem a je jen otáz­kou, kam se za pár let dosta­ne. Příště by jen mož­ná neuško­dil něja­ký nápa­di­těj­ší scé­náris­ta a tro­chu méně nápad­něj­ší nalaj­no­va­nost celé­ho osu­du hlav­ní­ho hrdi­ny. Obsazení nemá až na pár vyjí­mek vět­ších pro­blé­mů a když se pro příš­tě poda­ří vybrat opět zají­ma­vé­ho zápo­rá­ka, vlast­ně proč ne. Po tomhle sním­ku to totiž Peter Parker má roze­hrá­no solid­ně. Na Marvelovské téměř bez­chyb­né taže­ní tomu ale pořád ješ­tě dost chy­bí.

http://2.bp.blogspot.com/-sfa1I7oN3-o/UYP4sCRmo-I/AAAAAAAAEkU/jc3pBXIuXr8/s1600/75.png

 Spidey po restar­tu podru­hé a opět mír­ně s roz­pa­ky. I když znač­ka opět tro­chu vzrost­la Marc Webb si ani ten­to­krát nepo­hlí­dal pří­bě­ho­vou strán­ku věci a solid­ní akci tak táh­ne dolů scé­nář a doce­la pře­kva­pi­vě i digi­tál­ní tri­ky. Pomineme li však del­ší sto­páž, než by bylo tře­ba, je Amazing Spider-Man 2 zábav­nou bloc­kbuste­ro­vou podí­va­nou, kte­rá vylo­že­ně nezkla­me. Hans Zimmer taky doce­la pře­kva­pil. 

http://4.bp.blogspot.com/-u5srgcHwins/UYP4t8IhY8I/AAAAAAAAEkY/cKzavlS46Q4/s320/oddelovac.png

 

 Koktejl:

10% Teen roman­ce
40% Akce
20% Korporace a jejich sna­ha o nad­vlá­du nad vším
30% Pavouci a jiná zmu­to­va­ná zví­řa­ta

http://4.bp.blogspot.com/-u5srgcHwins/UYP4t8IhY8I/AAAAAAAAEkY/cKzavlS46Q4/s320/oddelovac.png


Photo © Columbia Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65333 s | počet dotazů: 269 | paměť: 61783 KB. | 30.09.2022 - 15:23:38