Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Amaterium: Odraz doby

Amaterium: Odraz doby

vlcsnap 2014 07 01 18h01m53s32
vlcsnap 2014 07 01 18h01m53s32
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V této rub­ri­ce vás bude­me infor­mo­vat o dění na čes­ké ama­tér­ské fil­mo­vé scé­ně. Každý vel­ký fil­mař začí­nal jako nad­še­nec s kame­rou na dvor­ku za bará­kem, tak­že si mys­lím, že bychom moh­li věno­vat pozor­nost tvůr­cům, kte­ří za svo­je díla nedo­sta­nou sice žád­né pení­ze, ale fil­ma­ři­nu děla­jí srd­cem a z čis­té­ho nad­še­ní.

Jako prv­ní sní­mek jsem vybral Odraz doby, dílo, kte­ré bylo zve­řej­ně­no nedáv­no, tak­že bychom ho moh­li ozna­čit za „hor­kou novin­ku“. Stopáž se vyhoup­la až na neu­vě­ři­tel­ných 34 minut, což v ama­tér­ských pod­mín­kách je už oprav­du sil­ným sous­tem. Ona totiž ta vzá­jem­ná domlu­va je dost o ner­vy a z pěti­mi­nu­to­vé­ho sním­ku se vám může bez pro­blé­mu stát prá­ce na půl roku. Takže cením auto­ry za to, že se s vyty­če­ným cílem vel­mi sluš­ně popra­li.

Hodnotit tech­nic­kou strán­ku je u toho­to typu tvor­by napros­tým dile­tant­stvím a tak se tomu logic­ky vyhnu. Příběh se točí o vzá­jem­né riva­li­tě dvou nevlast­ních bra­trů, Jirky a Lukáše. Jirka zaží­vá spo­le­čen­ský pád a musí pod­stou­pit psy­chi­at­ric­kou léčbu. Oproti tomu Lukáš je novi­ná­řem, kte­rý chce napsat best­seller. Mezi obě­ma hrdi­ny se točí dív­ka Sofie, tak­že bychom zde moh­li pou­žít tu krás­nou větu. „Dva brat­ři, kte­ré roz­dě­li­la žena“. Scénář je vysta­věn kla­sic­ky na počá­teč­ním kon­flik­tu, kte­rý se nějak řeší. I přes sku­teč­nost, že urči­té scé­ny by moh­ly být zkrá­ce­ny a cha­rak­te­ri­za­ce urych­le­na, tak aby sní­mek zís­kal rych­lej­ší spád, kte­rý by se mohl dob­ře pro­je­vit v závě­reč­né scé­ně. Přesto si mys­lím, že z hle­dis­ka ama­tér­ských měří­tek jde o zda­ři­lou věc, kte­rá se drží své žánro­vé zařa­ze­nos­ti, dra­ma­tu, a neu­hý­bá do hloupých poku­sů o něja­ké hláš­ko­vá­ní či pře­hnou „drs­nost“.

Režisérem fil­mu je Jakub Spousta, kte­rý nám tím­to před­klá­dá svůj debut. Nicméně pře­ji hod­ně štěs­tí a síly do dal­ší tvor­by, abychom měli zas o čem psát.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,75142 s | počet dotazů: 247 | paměť: 61508 KB. | 03.12.2022 - 20:52:44