Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Alžběta a Nina - Nevyřčená slova kopou ty nejhlubší propasti

Alžběta a Nina - Nevyřčená slova kopou ty nejhlubší propasti

0064035476 PONCAROVA AlzbetaANina OBALKA velka

Máte rádi sil­né pří­běhy? Chcete poznat dvě výji­meč­né ženy? Tak je prá­vě vám urče­na novin­ka Jany Poncarové s názvem Alžběta a Nina, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s. Rozhodně nebu­de­te lito­vat.

Co vás v kni­ze vlast­ně čeká? 

Nina navští­ví svou babič­ku v léčeb­ně, kte­rá se zota­vu­je po zlo­me­ni­ně krč­ku. Chce jí udě­lat radost a vez­me ji na mís­ta, kde se naro­di­la a kde pro­ží­va­la svo­je mlá­dí. Prožijí spo­lu něko­lik dní, při kte­rých babič­ka Alžběta vyprá­ví svůj pří­běh, kte­rý je opře­de­ný mno­ha tajem­ství­mi a nevy­ře­še­ný­mi situ­a­ce­mi, při kte­rých vznik­lo něko­lik nedo­ro­zu­mě­ní. Podaří se Nině díky své babič­ce vyře­šit minu­lost a vykro­čit do své budouc­nos­ti? Román Alžběta a Nina je o tajem­ství jed­né babič­ky, kte­ré neby­lo dosud vyře­še­no. Vyprávění pří­bě­hu je for­mou dení­ku.

Knihu jsem si k recen­zi vybra­la náho­dou, jeli­kož jsem o autor­ce kni­hy čet­la pozi­tiv­ní recen­ze a těši­la jsem se, že si kni­hu uži­ji. Byla nád­her­ná. Rozhodně mě nezkla­ma­la a pře­čet­la jsem jí oprav­du jed­ním dechem. Poutavé vyprá­vě­ní, sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh dvou žen, zají­ma­vá mís­ta a tajem­ství, kte­ré babič­ka Alžběta v sobě skrý­va­la, sto­jí roz­hod­ně za pře­čte­ní. Hodně jsem nad pří­bě­hem pře­mýš­le­la a pro­ží­va­la jej spo­leč­ně s Alžbětou a Ninou. Byla jsem hod­ně netr­pě­li­vá a čeka­la jsem, až zase babič­ka začne vyprá­vět a pono­řím se do krás­né­ho pří­bě­hu. Měla jsem ten­den­ci i pře­ska­ko­vat, abych se co nejdří­ve dozvě­dě­la, jak to vlast­ně s Alžbětou vše bylo a co si muse­la za svůj život pro­žít. Pro nás mnoh­dy situ­a­ce, kte­ré už v sou­čas­né době nemu­sí­me řešit, pro hlav­ní posta­vu Alžbětu to nej­dů­le­ži­těj­ší. Zpočátku se vám může zdát i nepo­cho­pi­tel­né, proč se Alžběta tak zacho­va­la, ale až se dosta­ne­te na konec pří­bě­hu, pocho­pí­te, proč tak uči­ni­la. Nesmírně jsem si ji váži­la, půso­bi­la na mě oprav­du klid­ným dojmem. Dokázala bych si ji před­sta­vit jako svou babič­ku a pro­ží­vat pří­běh s ní.

Kniha má 352 stran, 60 kapi­tol a čte se veli­ce dob­ře. Na obál­ce kni­hy je mla­dá žena, kte­rá drží záclo­nu a kou­ká z okna. Vyvolává to ve mně poci­ty, jež cíti­la Nina, když spo­leč­ně s babič­kou Anežkou otví­ra­la její „tři­nác­tou kom­na­tu“.

Kniha je napsá­na pod­le vyprá­vě­ní babič­ky autor­ky, kte­rá si zlo­mi­la krček a zota­vo­va­la se po ope­ra­ci v nemoc­ni­ci. Ve vzpo­mín­kách se vra­ce­la do své­ho rod­né­ho kra­je v Sudetech. Útržkovité vzpo­mín­ky z její­ho pří­bě­hu a mlá­dí při­mě­ly autor­ku jej zasa­dit do pří­bě­hu. Ačkoli se udá­los­ti sku­teč­ně při­ho­di­ly, romá­no­vý pří­běh je smyš­le­ný. Některé posta­vy jsou inspi­ro­vá­ny sku­teč­ný­mi lid­mi. Věřin deník oprav­du exis­to­val a vyšel kniž­ně. Pasáže z dení­ku cito­va­né v romá­nu jsou vymyš­le­né.

Několik slov u autor­ce:

Jana Poncarová je novi­nář­ka a copy­wri­ter­ka na vol­né noze, tvo­ří obsah webů a časo­pi­sů. Miluje pří­běhy. I ten svůj. Nejraději odpo­čí­vá v lese nebo s hrkem kávy nad zápis­ní­kem. Město stří­dá s ven­ko­vem a kavár­nu se zahra­dou. V pří­bě­zích, kte­ré píše, hle­dá prav­du o svě­tě a vlast­ní osvo­bo­ze­ní. V roce 2018 debu­to­va­la úspěš­ným romá­nem Podbrdské ženy. O rok poz­dě­ji vyšel její dru­hý román Eugenie inspi­ro­va­ný sku­teč­ným osu­dem plzeň­ské­ho hote­lu Continental a jeho maji­tel­ky.

 • Autor: Jana Poncarová
 • Žánr: čte­ní pro ženy, čes­ká pró­za, román
 • Vydáno: 2020, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha
 • Počet stran: 352
 • Vazba kni­hy: váza­ná s papí­ro­vým pota­hem s lami­no­va­ným pře­ba­lem
 • ISBN: 978-80-267-1894-9

Foto: Albatros Media, a.s.

 • Sejdeme se v knihkupectví - poutavý příběh o rodině a lásce ke knihám30. prosince 2019 Sejdeme se v knihkupectví - poutavý příběh o rodině a lásce ke knihám Hledáte zajímavé čtení, při kterém se nebudete nudit? Jste milovníci knih a chodíte rádi do knihkupectví? Máte rádi autorku Amy Meyerson a její romány? Tak je tato kniha určena právě […] Posted in Recenze knih
 • Muž, který už nezavolal – sedm nádherných, dokonalých dní3. ledna 2019 Muž, který už nezavolal – sedm nádherných, dokonalých dní Hledáte příjemné čtení s humorem a zajímavou zápletkou? Máte rádi tajemství a romány plné něhy a lásky? Román Muž, který nezavolal od autorky Rosie Walsh, vás rozhodně nenechá […] Posted in Recenze knih
 • Clařino dědictví – rodina především?22. listopadu 2018 Clařino dědictví – rodina především? Máte rádi rodinné ságy? Chcete se vrátit do období druhé světové války? Milujete Provence a její krásy? Francoise Bourdin vám nabízí pokračování příběhu Clary Morvanové a její […] Posted in Recenze knih
 • Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat13. září 2018 Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat Emily je hlavní postava nového románu Sarah Jio Láska z deníku. Po rozvodu se svým manželem odjíždí ke své tetě Bee na kouzelný ostrov Bainbridge. Stráví tam necelý měsíc. V růžovém […] Posted in Recenze knih
 • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
 • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
 • Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou - hořkosladký komediální příběh o ženě a psovi17. října 2021 Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou - hořkosladký komediální příběh o ženě a psovi Máte rádi zvířata? Chcete prožít emotivní příběh o přátelství psa a jedné opuštěné ženy? Román Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou vás rozhodně nezklame. Major Thorkildsen umírá a zůstává […] Posted in Recenze knih
 • Sestry z Osvětimi - strhující válečné drama2. října 2021 Sestry z Osvětimi - strhující válečné drama Baví vás romány z válečné doby? Chcete prožít emotivní příběh dvou sester na pozadí války? Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy Sestry z Osvětimi, jejíž  autorkou  je […] Posted in Recenze knih
 • Maria Montessoriová - učitelka nové doby9. září 2021 Maria Montessoriová - učitelka nové doby Marie Montessoriová byla významná osobnost ve výchově a vzdělávání dětí. Taktéž první ženou, která se stala lékařkou. Laura Baldiniová je autorkou románu s názvem Maria Montessoriová, […] Posted in Recenze knih
 • Noční návštěva3. září 2021 Noční návštěva Knihu Noční návštěva od Carol Goodmanové uvítají všichni nadšenci milující kombinaci psychologického thrilleru, detektivky, a tak trochu literatury s duchovní tématikou a mystickými […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65964 s | počet dotazů: 233 | paměť: 51680 KB. | 24.10.2021 - 02:28:53