Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda

Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda

Alvin
Alvin
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Díky sérii nedo­ro­zu­mě­ní se Alvin, Simon a Theodore domní­va­jí, že se Dave chys­tá požá­dat svou pří­tel­ky­ni o ruku… a hod­lá je opus­tit. Mají tři dny na to, aby ho zasta­vi­li a pře­de­šli tak nejen jeho ztrá­tě, ale také zís­ká­ní nové­ho pří­buz­né­ho - nesne­si­tel­né­ho nevlast­ní­ho bra­t­ra.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA nabí­zí smě­si­ci kla­sic­kých chi­p­mu­n­kov­ských prv­ků včet­ně roš­ťác­ké­ho humo­ru, jež je mezi fanouš­ky této fil­mo­vé série tak oblí­be­ný, nechy­bí tu ale ani dojem­né momen­ty.

Alvin a Chipmunkové se sta­li celo­svě­to­vým feno­mé­nem. Oblíbilo si je hned něko­lik gene­ra­cí fanouš­ků. V roce 2007 se komik­so­vé posta­vy před­sta­vi­ly na fil­mo­vém plát­ně v celo­ve­čer­ním fil­mu, kte­rý kom­bi­no­val jak hra­nou akci, tak CGI a dis­po­no­val moder­ní komi­kou. Film se stal prázd­ni­no­vým hitem a celo­svě­to­vě utr­žil přes 350 mili­ó­nů dola­rů. Hudební skla­da­tel, Dave Seville pro­mě­nil zpí­va­jí­cí Chipmunky - Alvina, Simona a Theodora v popo­vé iko­ny, zatím­co nezvla­da­tel­né trio zde­vas­to­va­lo Davův dům, způ­so­bi­lo zma­tek v jeho kari­é­ře a obrá­ti­lo Davův dopo­sud spo­řá­da­ný život vzhů­ru noha­ma.

Než bys­te stih­li zvo­lat: “Alvineee!!!”, zača­lo se mlu­vit o dal­ším fil­mo­vém pokra­čo­vá­ní Alvina a Chipmunků, ve kte­rém by se Alvin, Simon a Theodore koneč­ně setka­li se sobě rov­ný­mi - a mož­ná i s něčím víc - s nově pří­cho­zím žen­ským tri­em, s Chipettkami. Snímek Alvin a Chipmunkové 2 vstou­pil do kin v roce 2009 a celo­svě­to­vě utr­žil přes 440 mili­o­nů dola­rů.

            O dva roky poz­dě­ji ve sním­ku Alvin a Chipmunkové 3 si Chipmunkové a Chipettky vyra­zi­li užít prázd­ni­ny na luxus­ní výlet­ní loď, kte­rou svým dová­dě­ním pro­mě­ni­li v hra­cí hřiš­tě. Loď bohu­žel ztros­ko­ta­la a oni se ocit­li na opuš­tě­ném ost­ro­vě. Brzy se však uká­za­lo, že ost­rov není tak opuš­tě­ný, jak to na prv­ní pohled vypa­da­lo. Snímek vydě­lal více než 340 mili­o­nů dola­rů.

            Nyní je na čase, aby se klu­ci vyda­li na své zatím nej­vět­ší dob­ro­druž­ství. Proslavení svý­mi neho­da­mi, Alvin, Simon a Theodore muse­li vždy řešit pro­blémy… kte­ré si vět­ši­nou způ­so­bi­li sami! Ale ten­to­krát se popr­vé ocit­nou na misi za záchra­nu své rodi­ny.

            Znovu jsou tu ti Chipmunkové, kte­ré zná­te a máte rádi: Alvin, okouz­lu­jí­cí a muzi­kál­ní s bez­mez­ným nad­še­ním a mag­ne­tis­mem; Simon, kte­rý je chytřej­ší než Einstein; a Theodore, pla­chý, dob­ro­mysl­ný, milu­jí­cí a cit­li­vý.

            Snímkem Alvin a Chipmunkové: Čiperná jíz­da se Chipmunkové na roz­díl od před­cho­zích fil­mo­vých dob­ro­druž­ství posou­va­jí dál. Režisér Walt Becker říká (Divočáci): “Chipmunkové dospě­li. Tento film je o nale­ze­ní vlast­ní ces­ty a o tom žít na vlast­ní pěst. Rozhodli jsme se udě­lat film, kte­rý by potě­šil nejen děti, ale i dospě­lé.”

            Becker při­pi­su­je kre­dit pro­du­cen­tům Rossovi Bagdasarianovi a Janice Karmanové, kte­ří jsou stráž­ci odka­zu Chipmunků. Zároveň pomá­ha­li scé­náris­tům, Randimu Mayem Singerovi a Adamovi Sztykielovi najít pro Alvina a jeho kama­rá­dy novou ces­tu. “Ross a Janice mi dali důklad­nou lek­ci z his­to­rie a z osob­nost­ních cha­rak­te­ris­tik Chipmunků,” vzpo­mí­ná reži­sér. “Ale také nás nabá­da­li, abychom posta­vy zaved­li do jiné­ho pro­stře­dí a dali fil­mu tro­chu jiný tón, než na jaký jsme byli dopo­sud zvyklí.

            “To vysvět­lu­je, proč se Čiperná jíz­da v mno­hém liší od před­cho­zích tří fil­mů,” pokra­ču­je. “Opravdu jsme se sna­ži­li k pří­bě­hu při­stou­pit nano­vo.”

            Becker se ujis­til, že se v Čiperné jízdě v roli Davea Sevillea vrá­tí Jason Lee, jeho pří­tom­nost ve všech Alvinovských fil­mech byla klí­čo­vá. “Bylo důle­ži­té při­vést Jasona zpět nejen pro­to, že je v Alvinovi a Chipmuncích úžas­ný, ale jeho pří­tom­nost dodá­vá tomu­to sním­ku sil­ný emo­ci­o­nál­ní náboj a vazbu.”

            Lee nazý­vá svou vazbu na posta­vy pří­bě­hu a na neko­neč­né řady fanouš­ků “Davův fak­tor”. “Je úžas­né, když jsem se svý­mi dět­mi a jejich přá­te­lé ke mně při­jdou a zepta­jí se ‘Jsi Dave?’ a usmě­jí se. To sto­jí za to.”

Ve sním­ku Alvin a Chipmunkové: Čiperná jíz­da se díky Chipmunkům Daveovi roz­je­de kari­é­ra hudeb­ní­ho mana­že­ra. Má také nové­ho zají­ma­vé­ho kli­en­ta - stou­pa­jí­cí mla­dou popo­vou hvězdu Ashley v podá­ní herečky/zpěvačky/autorky/modelky Belly Thorneové (My Own Worst Enemy, Na par­ket!). I přes svou popu­la­ri­tu Ashley zůstá­vá stát noha­ma na zemi, říká o hereč­ce Thorneová. “Když se s Ashley setká­me popr­vé, je pro­ná­sle­do­vá­na papa­raz­zi, ale vždy se ujis­tí, že tím neo­hro­žu­je Chipmunky.“ Ashley také posky­tu­je Chipmunkům emo­ci­o­nál­ní a hudeb­ní pod­po­ru, když se s Davem set­ka­jí na Floridě.

Dave, vytí­že­něj­ší než kdy jin­dy, se roz­hod­ne chlap­ce dočas­ně odsu­nout na ved­lej­ší kolej, aby moh­li žít “nor­mál­ní” život. “Dave se cítí lépe, když je všech­no pokud mož­no nor­mál­ní,” říká Lee. Navíc zastá­vá rodi­čov­skou úlo­hu, což je vel­ký krok vpřed v porov­ná­ní s jeho minu­lou rolí usta­ra­né­ho poruč­ní­ka. “Rodičovské momen­ty jsou pro vývoj této fil­mo­vé série důle­ži­té,” pozna­me­ná­vá Becker.

            Dosažení nor­mál­nos­ti v domác­nos­ti Sevillea/Chipmunků před­sta­vu­je neu­stá­lou výzvu. Chlapcům chy­bí jejich sta­tus popo­vých hvězd a dáva­jí to Daveovi znač­ně naje­vo. Daveova frustra­ce z jeho mla­dých svě­řen­ců ho sužu­je i nadá­le. A fanouš­ky zce­la jis­tě potě­ší Davův cha­rak­te­ris­tic­ký pro­jev této frustra­ce, když na plné plí­ce zvo­lá “Alvineeee!!!” - to vyčer­pá nejen Davea, ale i Dolby sys­tém vaše­ho kina. “Ten výkřik se mi stal vlast­ním,” říká Jason Lee, “nejen v roli Davea, ale i v mém osob­ním živo­tě.”

            Daveův život pro­jde ješ­tě jed­ním zásad­ním obra­tem, když mu do něj vstou­pí Samantha (má rad­ši, když se jí říká “Sam”), lékař­ka na poho­to­vos­ti (Kimberly Williams-Paisleyová). Společně zaží­va­jí vzkvé­ta­jí­cí roman­ci. Vlastně si jsou tak blíz­ko, že si Chipmunkové začnou klást otáz­ku, zda se jí Dave roz­hod­ne polo­žit TU jed­nu zásad­ní otáz­ku.

            Myšlenka, že by se měl Dave uvá­zat, chlap­ce nijak netě­ší. Ve sku­teč­nos­ti se obá­va­jí, že to změ­ní jejich živo­ty - a mož­ná je to při­pra­ví i o domov! Situaci dále kom­pli­ku­je Samin dospí­va­jí­cí syn, Miles (Josh Green), kte­rý cho­vá k Chipmunkům odpor, stej­ně jako oni k němu.         Chipmunkům veli­ce rych­le dochá­zí, že je Miles sil­ným sou­pe­řem, pro­to­že doká­že být stej­ně tak nepo­sed­ný jako Alvin a mož­ná i víc. “Miles je jako zrych­le­ný Alvin,” říká Becker. “Je stej­ně nezbed­ný jako Alvin, ale o krok napřed. Miles je skvě­lým pro­tějš­kem Chipmunků.”

            “Miles je ve sním­ku před­sta­ven jako kla­sic­ký dospí­va­jí­cí výros­tek,” říká Josh Green. “Rád ho při­rov­ná­vám k Alvinovi. Oba způ­so­bu­jí potí­že a jsou halas­ní a ostří.

            “Každý z nás má v sobě tro­chu z Alvina,” pokra­ču­je. “Víte, co mám na mys­li - ten vnitř­ní hlas, kte­rý vás ponou­ká jít ven a způ­so­bit roz­ruch.”

            Bohužel pro Chipmunky, Dave zůstá­vá vůči Milesovu “posmí­vá­ní se Chipmunkům” neteč­ný. “Dave si mys­lí, že je Miles roz­to­mi­lý kluk,” říká Lee. “Ještě mu nedo­šlo, že i Miles má stej­ný druh tee­nage­rov­ské úzkos­ti jako Alvin, jen v lid­ské podo­bě.”

            Uprostřed jejich šar­vá­tek, kte­ré málem pře­ros­tou ve vál­ku, Chipmunkové a Miles pocho­pí, že mají jeden spo­leč­ný cíl: zasta­vit Daveovu svat­bu se Sam. Chipmunkové se bojí, že se jejich rodi­na navždy změ­ní, když se Dave ože­ní a co hůř, Miles by se pak stal jejich nevlast­ním bra­t­rem. Green říká: “Ani Miles nesou­hla­sí s Davovým plá­nem, dát tuto rodi­nu dohro­ma­dy a být spo­leč­ně šťast­ní.”

            V pak­tu, kte­rý dob­ře vysti­hu­je úslo­ví: “Nepřítel mého nepří­te­le je můj pří­tel,” Chipmunkové a Miles neo­chot­ně spo­jí své síly a odces­tu­jí na Floridu, kde se poku­sí roz­bít to, o čem se domní­va­jí, že by mohl návrh k sňat­ku.

            Je to ces­ta plná dob­ro­druž­ství, legra­ce, hud­by a barev. Ale Becker rov­něž podo­tý­ká, že je to také o tom, jak Alvin, Simon a Theodore Miles najdou svou vlast­ní ces­tu do sjed­no­ce­né rodi­ny. Dále upo­zor­ňu­je, že nové sjed­no­cu­jí­cí rodin­né prv­ky slou­ží ve fil­mu jako vstup do nové kapi­to­ly v živo­tech Chipmunků. Již to nejsou jen tři klu­ci a Dave Seville. Dvě nové posta­vy -  Daveova lás­ka a její dospí­va­jí­cí syn - vstou­pí na scé­nu a obrá­tí Chipmunkům život naru­by.

            “Myslím, že před­sta­va smí­še­né rodi­ny, je něco, čemu mno­ho lidí poro­zu­mí,” říká Becker. “Chipmunkové se vždy sna­ží udě­lat správ­nou věc, ale nako­nec ji udě­la­jí špat­ným způ­so­bem. Z těch­to rodin­ných momen­tů může­te vytě­žit mno­ho komi­ky.”

Chipmunkovská ces­ta Amerikou je také zdro­jem mno­ha komic­kých situ­a­cí. Vše začne, když Miles pro­pa­šu­je na palu­bu leta­dla Chipmunky. Od toho­to momen­tu se vše začne ubí­rat špat­ným smě­rem. Během letu se set­ka­jí s novým nepří­te­lem - agen­tem z Úřadu pro bez­peč­nost v dopra­vě, Suggsem, v podá­ní drži­te­le ceny Emmy  - Tony Halemem (Víceprezidentka).

 Suggs cho­val k Chipmankům zášť ješ­tě před­tím, než se s nimi osob­ně potkal. Před lety zažil trau­ma, když se s ním jeho pří­tel­ky­ně roze­šla za tónů jed­né z chi­p­mu­n­kov­ských pís­ni­ček. Během osud­né­ho letu na Floridu Chipmunkové Suggse osob­ně potrá­pí. Zaprvé: Theodore vypus­tí z bed­ny opič­ku. Zadruhé: nově osvo­bo­ze­ná opič­ka ode­mkne bed­ny s dal­ší­mi zví­řa­ty.  Zatřetí: vznik­ne vel­ký zma­tek.

Divoký inci­dent způ­so­be­ný zví­řa­ty na palubě leta­dla tro­chu posk­vr­ní jinak per­fekt­ní pro­fil agen­ta Úřadu pro bez­peč­nost v dopra­vě: Suggse. Tony Hale říká: “Když Chipmunkové pro­mě­ní leta­dlo v dět­ské ZOO, je to obrov­ská skvr­na v Suggsově kari­é­ře a on je naštva­ný!”

Hale oce­nil pří­le­ži­tost ztvár­nit jiný druh role ve sním­ku Alvin a Chipmunkové: Čiperná jíz­da. Vysvětluje: “Většinou ztě­les­ňu­ji druh muže jako ve Víceprezidentce nebo v Arrested Development, muže, kte­rý je zne­u­ží­ván. Suggs je také zne­u­ží­ván, ale boju­je a nikdy se neza­sta­ví ve sna­ze Chipmunky zlik­vi­do­vat. Je vel­mi zábav­né hrát tako­vé­ho dare­bá­ka.”

Vyvedeni z leta­dla a pro­ná­sle­do­vá­ni Suggsem, Chipmunkové a Miles se vyda­jí na dlou­hou ces­tu, což jim umož­ní navští­vit a způ­so­bit ješ­tě více neple­chy v odliš­ných kul­tu­rách napříč USA.

“Příležitost poznat nová mís­ta z pohle­du Chipmunků je neo­do­la­tel­ná,” pozna­me­ná­vá Becker. Kromě toho: “Každý z nás si dob­ře pama­tu­je na rodin­né výle­ty, kte­ré mohou být záro­veň dob­ro­druž­stvím, ale i muči­vým zážit­kem, tomu musí kaž­dý poro­zu­mět.”

Alvin a Chipmunkové: Čiperná jíz­da dají věci do pohy­bu - i hudeb­ně. Každá zastáv­ka během chi­p­mu­n­kov­ské jízdy má svůj vlast­ní cha­rak­ter a odliš­ný hudeb­ní styl - od moder­ní­ho hip-hopu/ coun­t­ry sty­lu z baru v Texasu po jazz, blu­es a funk v New Orleans a koneč­ně po latin­ský styl v Miami.

Pokračování v hudeb­ní tra­di­ci fil­mů Alvin a Chipmunkové dává svou vlast­ní nád­her­nou novou inter­pre­ta­ci hitům jako “Uptown Funk”, “Turn Down For What” a dal­ší. Na soun­d­trac­ku se také obje­ví mezi­ná­rod­ní hit sku­pi­ny Sheppard “Geronimo” a “Oh My Love” sku­pi­ny The Score.

Mark Mothersbaugh je auto­rem hud­by a Alana Da Fonseca výkon­nou hudeb­ní pro­du­cent­kou. Soundtrack k fil­mu bude vydán 11. pro­sin­ce.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65428 s | počet dotazů: 238 | paměť: 58248 KB. | 16.08.2022 - 00:33:11