Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Alita: Bojový Anděl - Recenze - 65%

Alita: Bojový Anděl - Recenze - 65%

Alita Battle Angel wallpaper

Nacházíme se v budouc­nos­ti. Vysoce vyspě­lá, mul­ti­kul­tur­ní a kos­mo­po­lit­ní spo­leč­nost žije ve svě­tě totál­ní­ho kon­zu­mu. Ke své­mu zdo­ko­na­lo­vá­ní a k zába­vě vyu­ží­va­jí kyber­ne­tic­kých pro­téz na dal­ších růz­ných robo­tic­kých vylep­še­ní těla. Doktor Ido (Christoph Waltz) se této pro­ble­ma­ti­ce věnu­je. Avšak jeho koníč­kem i pra­cí je hle­dat sta­ré věci, kte­ré ješ­tě mohou pomoct lidem, kte­ří nema­jí na nové.
A na sklád­ce obje­vu­je staré­ho roz­bi­té­ho kybor­ga. Dívku, kte­ré se jme­nu­je Alita (Rosa Salazar). Doktor Ido Alitu při­ve­de zpět k živo­tu. Spolu zjiš­ťu­jí, že si Alita ze své­ho před­cho­zí­ho živo­ta téměř nic nepa­ma­tu­je. Nicméně jí nabíd­ne úto­čiš­tě a věří, že časem si Alita na svou minu­lost vzpo­me­ne. Také je pře­svěd­čen, že je Alita veli­ce výji­meč­ná. Ani netu­ší, jak brzy se uká­že, že má prav­du.
Alita se tak rozkou­ká­vá v novém, lec­kdy dost bru­tál­ním, svě­tě. V něm potká­vá Huga (Keean Johnson). Rebelského mla­dí­ka, kte­rý se pro­tlou­ká živo­tem. Alitě mla­dík impo­nu­je a pozná­vá i dal­ší strán­ky obrov­ské­ho měs­ta. Při jed­né z poty­ček, do kte­rých se záko­ni­tě muse­li dostat, však Alita obje­ví i svou dal­ší strán­ku.
A této strán­ky si vší­ma­jí i čle­no­vé nepřá­tel­ské ban­dy. Díky tomu se sto­čí pozor­nost jejich šéfa pří­mo na Alitu a ten­to zlo­či­nec­ký vůd­ce si po chví­li žádá Alitinu smrt.
Roztáčí se tak kolo­toč zába­vy (hlav­ně sport jmé­nem Motorball), obje­vo­vá­ní, roman­ce, bru­tál­ní akce a smr­ti. Kdo vlast­ně Alita ve sku­teč­nos­ti, respek­ti­ve čím byla dřív? Proč po ní všich­ni tak jdou? A čím je vlast­ně tak výji­meč­ná opro­ti ostat­ním? Co si pře­tech­ni­zo­va­né vel­ko­měs­to při­pra­vi­lo pro Alitu a její novou „rodi­nu“?
Spousta otá­zek, z nichž na spous­tu máte nyní mož­nost zís­kat odpo­vě­di v kinech!

Alita je dal­ší z řady adap­ta­cí knih a komik­sů, kte­ré se v posled­ních letech obje­vu­jí na plát­nech kin. Tentokrát jde o film dle man­ga komik­su, jehož auto­rem je Jukito Kiširo. Komiks se jme­nu­je v ori­gi­ná­lu Gunnm, nicmé­ně v našich kon­či­nách ho najde­te pod názvem Alita. Takže Japonci a jejich kul­tu­ra fas­ci­no­va­ná tech­no­lo­gi­e­mi se záko­ni­tě odra­zi­la i zde.
Režie fil­mu se ujal Robert Rodriguez. Původně chtěl na fil­mu na tom­to postu pra­co­vat James Cameron (ten měl Alitu v šuplí­ku už od pra­cí na Avatarovi v roce 2000), ale ten měl (a má) neu­stá­le hod­ně prá­ce na Avaterch a dal­ších pro­jek­tech. Proto se roz­ho­dl spo­lu­pra­co­vat spo­leč­ně s reži­sé­rem Rodriguezem na scé­ná­ři. Už dří­ve se Cameron vyjá­d­řil, že film bude kom­bi­na­cí 3 komik­so­vých knih o Alitě a dle úspě­chu fil­mu se bude pokra­čo­vat v dal­ších. Jestli je tenhle pří­stup správ­ný už nechám na vás - na divá­cích. Robert Rodriguez má za sebou něko­lik sním­ků, něko­lik úspěš­ných, a někte­rých řek­ně­me ne až tolik 😉
Další výraz­nou oso­bou v natá­če­cím štá­bu je Bill Pope, kte­rý se ujal prá­ce za kame­rou. Tento člo­ví­ček je mis­tr v obo­ru a měl na sta­ros­ti tako­vé pec­ky jako sérii Matrix, Spider-Man 3 a Knihu Džunglí. Veliké osob­nos­ti a pro­fe­si­o­ná­ly dopl­ňu­je navíc zají­ma­vé jmé­no v oblas­ti hud­by. Tím je Junkie XL, kte­rý tak­též pra­co­val na něko­li­ka veli­kých pro­jek­tech a veli­ce rád spo­lu­pra­cu­je s nej­vět­ší­mi jmé­ny, jako je napří­klad Hans Zimmer.
Jelikož pra­co­va­lo na Alitě tolik kva­lit­ních lidí, byla to vlast­ně i tako­vá sáz­ka na jis­to­tu. K tomu si při­dej­te hro­ma­du peněz a máte kva­lit­ní sní­mek.

Největší devi­zou fil­mu je beze spo­ru vizu­ál­ní strán­ka. Hodně to při­po­mí­ná nedáv­né Ready Player One a tře­ba i Ghost in the Shell. Inspirace man­ga komiksy je sice zřej­má, ale nijak ruší­cí cel­ko­vý dojem. Ve fil­mu byly pou­ži­ty nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie moti­on cap­tu­re a hlav­ně pro samot­nou Alitu i face cap­tu­re, kte­rý měl na prá­ci rea­lis­tic­ké ztvár­ně­ní spe­ci­fic­ké­ho obli­če­je dív­ky. Na vizu­á­lu je neu­stá­le vidět pokrok za posled­ní roky a poma­lu se dostá­vá­me do bodu, kdy ved­le sebe máte reál­né­ho her­ce a CGI posta­vu a roz­díl téměř nepo­zná­me. Tyto tech­no­lo­gie byly schop­ny navíc vytvo­řit veli­ké a moder­ní měs­to budouc­nos­ti, ve kte­rém se film ode­hrá­vá.
Jak tohle uhla­ze­né avšak digi­tál­ní zpra­co­vá­ní zapa­dá do pří­bě­hu? No, jak už to čas­to bývá, film se hod­ně sou­stře­dí na vizu­ál a pří­běh pokul­há­vá. Tady jde kon­krét­ně o dvě věci.
Tou prv­ní je kla­sic­ké klišé, kte­ré se fil­mem nese. Naivní dív­ka si nic nepa­ma­tu­je, potká­vá chlap­ce, zami­lu­je se, zlí hoši chtě­jí ublí­žit nejdřív jemu, pak jí. Ona zjiš­ťu­je, že je drs­ná hol­ka a chce uči­nit pří­trž zlo­čin­cům.
Tou dru­hou věcí je však čas­tá zkrat­ko­vis­tost a útrž­ko­vis­tost. Takže se nedo­sta­teč­ně pra­cu­je s pro­stře­dím a také se vzá­jem­ný­mi vzta­hy. Chemie mezi Alitou a Hugem je dost zvlášt­ní, až pofi­dér­ní. Příběh tak čas­to pře­ska­ku­je od desí­ti k pěti a divák se nevy­zná. Já z toho měl pocit, že původ­ně měl film o mno­ho více roz­sa­hu, ale stři­hem se ubra­lo odha­dem klid­ně hodi­nu. A tak se divá­ci nedo­zví téměř nic o svě­tě, o hlav­ní zápor­né posta­vě a dal­ších lidech, co se ve fil­mu obje­ví.
Příběh tedy trpí kla­sic­ký­mi nedu­hy ply­nou­cích z dotá­ček a z reduk­ce dél­ky. Navíc zamýš­lel Cameron Alitu nato­čit Rkově, ale „Foxové“ se nako­nec roz­hod­li tro­chu ubrat, aby moh­li nabíd­nout sní­mek šir­ší­mu zábě­ru divá­ků. Přeloženo do nor­mál­ní řeči – chtě­jí na to pokra­čo­vá­ní vydě­lat co nej­víc peněz. To taky není úpl­ně nej­lep­ší vizit­ka, ale je dost mož­né, že to bude záchra­na a pokra­čo­vá­ní to umož­ní. Jak je samot­ný pří­běh a někte­ré názna­ky před­ne­sen tomu nasvěd­ču­jí.

Co roz­hod­ně drží film hod­ně nad vodou jsou herec­ké výko­ny. Hlavně tedy ty ve ved­lej­ších rolích. To bylo pří­jem­né pře­kva­pe­ní a bylo hod­ně vidět, že reži­sér dal akté­rům hod­ně vol­nos­ti v tom, jakým způ­so­bem budou uka­zo­vat emo­ce. Ty jsou ve spous­tě scén stě­žej­ní. Rozhodně se v tom­to smě­ru točí film kolem samot­né Ality. Nejen, že fil­mo­vá posta­va je v tom­to smě­ru důle­ži­tá, ale obsa­ze­ní do této role Rosy Salazar se vskut­ku poved­lo. Dokáže mít v něko­li­ka sekun­dách jak nevin­ný až hra­vý výraz ve tvá­ři, tak zabi­jác­ký instinkt a chlad, kte­rý tro­chu vydě­sí a ohro­mí. Díky zmí­ně­né super tech­no­lo­gii se i přes výraz­né CGI poda­ři­lo toto zacho­vat, tak­že sen­ti­men­tál­něj­ší část pub­li­ka si bude uží­vat.
Christoph Waltz se role zhos­til tak nějak po svém (pros­tě tak nějak po němec­ku) a opět svým per­fek­ci­o­nis­mem doka­zu­je, že je kva­lit­ním her­cem, kte­rý sice poten­ci­á­lu moc nedo­stal, ale má to tvr­dě odpra­co­va­né. A i mla­dík Keean Johnson mile pře­kva­pil. Jeho role naiv­ní­ho rebel­ské­ho mla­díč­ka byla cel­kem uvě­ři­tel­ná a půso­bil uvol­ně­ně. Vy výsled­ku je tedy veli­ká ško­da, že che­mie mezi posta­va­mi už není úpl­ně dob­rá.

Tempo fil­mu je tedy dost trha­né a nese se ve vlnách. Je to způ­so­be­no poma­lým a až chví­le­mi vlek­lým začát­kem. Díky parád­ně zvlád­nu­tým tri­kům a hut­něj­ší akci, se to poz­dě­ji zlep­ší. Pozornost divá­ka tak udr­žu­jí hlav­ně akč­ní sek­ven­ce. Hodně tomu napo­má­há samot­ná kame­ra, za kte­rou seděl Bill Pope, kte­ré­ho jsem na začát­ku recen­ze zmí­nil. Zvolena je jed­no­du­chost a pře­hled­nost, tak­že jsem pře­svěd­čen, že i ve 3D ver­zi se divá­ci neztra­tí a film si tak po vizu­ál­ní strán­ce uži­jí.
Jako posled­ní část fil­mu, kte­rou jsem ješ­tě nezmí­nil je hud­ba. Od Junkieho jsem si sli­bo­val něja­ké libůst­ky. Bohužel musím kon­sta­to­vat, že ten­to­krát se ni zásad­ní­ho nedě­je. Takhle, ona ta hud­ba je kva­lit­ní, tako­vá kla­sic­ké epic­ká. Ale to už dnes slý­chá­vá­me téměř v kaž­dém tro­chu lep­ším výprav­ném fil­mu. Spíš bych čekal něja­ká pře­kva­pe­ní, vět­ší vol­nost pro skla­da­te­le a jeho vět­ší inven­ci. Ani žád­né­ho nos­né­ho téma­tu jsem si v pod­sta­tě nevši­ml. Zde se koná pou­ze dal­ší klišé v podo­bě ústřed­ní pís­ně, kte­rá s moti­vem fil­mu a jeho zasa­ze­ním nemá hlub­ší spo­ji­tost. Je prav­da, že video­klip k této pís­ni, jejíž autor­ka je Dua Lipa (což mě teda vůbec nic neří­ká), je vcel­ku pove­de­ný a pou­ží­vá moti­vy z fil­mu. Na mě to i přes to veli­ký dojem nedě­lá a cítil jsem se u toho son­gu stej­ně jako když si při jízdě po dál­ni­ci pus­tí­te rádio s něja­kou pop odr­há­vač­kou.
Celkově je Alita dal­ším zástup­cem pop­cor­no­vé zába­vy. Tedy ať se spous­ta lidí poko­chá tím pohle­dem, seže­re u toho spous­tu nachos a chip­sů. Jen pozor, aby nad tím moc nepře­mýš­le­li…
Tohle man­ga otě­že drží tro­chu lépe, tak­že ve srov­ná­ní s nej­bliž­ším pří­buz­ným Ghost in the Shell vychá­zí líp. Triky uka­zu­jí aktu­ál­ní strop toho, co je mož­né udě­lat, ale tře­ba na ori­gi­nál­ní Ready Player One to roz­hod­ně nemá. Vezmu-li to prů­mě­rem, tak jsem na solid­ních 65% a pro dob­ro i fanouš­ků si pře­ji, aby pokra­čo­vá­ní vznik­lo.


  • X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65%6. června 2019 X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65% Simon Kinberg usedá poprvé do režisérského křesla celovečerního filmu a přináší nám ohnivou jednohubku ze světa X-Men. Není se čeho bát (nebo jo?), Simon je zkušený producent a scénárista, […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Infinity War - Recenze - 95%25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Recenze - 95% Událost roku, vlastně i desetiletí je tu!!! Ano nekonečná válka s Thanosem se blíží svému vrcholu a než se do ní pustíme velmi rád odprezentuji "stručné" shrnutí toho, co se dělo a co se […] Posted in Filmové recenze
  • Solo: Star Wars Story4. června 2021 Solo: Star Wars Story Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ad Astra - Recenze - 65%16. září 2019 Ad Astra - Recenze - 65% Ke hvězdám. Přesněji řečeno latinsky Ad Astra. To je název nového filmu režiséra Jamese Graye, který má na kontě filmy jako Noc patří nám nebo Ztracené město Z. Tentokrát se vydáme na […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Endgame - Recenze - 100%30. dubna 2019 Avengers: Endgame - Recenze - 100% Jde se do finále! 11 let a 22 filmů to trvalo, než jsme došli na konec. Thanos těsně před koncem vyhrál velikou bitvu, ale tým Avengers se chystá na poslední odpor a vítězství ve válce. […] Posted in Filmové recenze
  • Captain Marvel - Recenze - 70%6. března 2019 Captain Marvel - Recenze - 70% Banda superschopných agentů bojovníků mimozemské rasy Kree se chystá na Zemi. Letí pro svojí členku, které říkají Vers. Ona je to ale Carol Danvers (Brie Larson), která se při své misi tak […] Posted in Filmové recenze
  • Alita: Bojový Anděl (Alita: Battle Angel) – Recenze – 70%11. února 2019 Alita: Bojový Anděl (Alita: Battle Angel) – Recenze – 70% Polovina 26. století, Země. Doktor a kybernetický inženýr Ido (Christoph Waltz) hledá na skládce náhradní díly pro své pacienty, když v tom nalezne ženské torzo kyborga (lidský mozek, vše […] Posted in Filmové recenze
  • Aquaman – Recenze – 60%12. prosince 2018 Aquaman – Recenze – 60% Komiksový superhrdina Aquaman v podání Jasona Momoy se poprvé objevil v Lize spravedlnosti, kde bojoval po boku Supermana, Wonder Woman, Batmana a dalších. Film Aquaman se nyní věnuje […] Posted in Filmové recenze
  • Venom - Recenze - 60%5. října 2018 Venom - Recenze - 60% Jeden z nejoblíbenějších antihrdinů komiksového světa je tu. Venom patří ve světě Marvelu k nejoblíbenějším i přes svůj hrůzostrašný vzhled a chuť baštit lidi. Venom je symbiont z […] Posted in Filmové recenze
  • Jurský Svět: Zánik Říše (Jurassic World: Fallen Kingdom) - Recenze - 50%20. června 2018 Jurský Svět: Zánik Říše (Jurassic World: Fallen Kingdom) - Recenze - 50% To, že "nás" v prvním Jurském Světě dinosauři porazili a lidé prchli ještě neznamená konec. Ano opět se vracíme na Isla Nublar, místo skvělé prehistorické zábavy, do Jurského Světa. Nyní […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,11455 s | počet dotazů: 227 | paměť: 52270 KB. | 24.06.2021 - 02:23:55