Kritiky.cz > Ze života > Alima Pure - líčení pro ženy bez umělých barviv a chemikálií

Alima Pure - líčení pro ženy bez umělých barviv a chemikálií

60ffae59d6d56
60ffae59d6d56
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Značka Alima Pure se zabý­vá výhrad­ně tvor­bou líči­del. Ty mají jedi­neč­nou kva­li­tu, kte­rá je zalo­že­na na vyu­ží­vá­ní čis­tě pří­rod­ních ingre­di­en­cí. Značka si za poměr­ně krát­kou dobu své exis­ten­ce doby­la srd­ce kli­en­tek nejen v rod­ných Spojených stá­tech, ale i v Evropě. Co je na ní tak výji­meč­né­ho?

Make-up je sou­čás­tí kaž­do­den­ní­ho ritu­á­lu vět­ši­ny žen. Ať už s ním trá­ví minu­ty nebo dlou­hý čas, vždy je něčím, co je jejich sou­kro­mou, sko­ro až intim­ní zále­ži­tos­tí. Každý den je jiný a v závis­los­ti na nála­dě nebo bar­vě oble­če­ní si dámy ladí i styl líče­ní. Ať už chtě­jí “nude” nebo sofis­ti­ko­va­ný efekt, v kaž­dém pří­pa­dě pou­ží­va­jí a také hle­da­jí pre­ciz­ní a kva­lit­ní pro­duk­ty. Přesně tako­vé jim Alima Pure nabí­zí.

Za posled­ní dese­ti­le­tí jsme všich­ni pro­šli vel­kou osvě­tou ohled­ně nega­tiv­ní­ho vli­vu všu­dypří­tom­né che­mie na naše tělo a na život­ní pro­stře­dí. Mnoho lidí bere tyto zprá­vy jako alar­mu­jí­cí a sna­ží se udě­lat něco pro to, aby svůj život­ní styl zlep­ši­li. Více si pro­čí­ta­jí slo­že­ní výrob­ků a pre­fe­ru­jí bez­peč­né pro­duk­ty. Stejně tak při­bý­vá i výrob­ců, kte­ří eli­mi­nu­jí pou­ží­vá­ní škod­li­vin a více mys­lí na eko­lo­gic­kou výro­bu. Alima Pure se v rám­ci svě­to­vých výrob­ců deko­ra­tiv­ní kos­me­ti­ky sta­la jed­ním z hlav­ních prů­kop­ní­ků.

Její líči­dla jsou stvo­ře­ná pro moder­ní, sebe­vě­do­mou ženu a spl­ňu­jí nároč­ná kri­té­ria. Všechny pří­prav­ky jsou:

 • vyso­ce účin­né
 • vyro­be­né pou­ze z nej­čist­ších pří­rod­ních slo­žek
 • bez syn­te­tic­kých bar­viv
 • bez nebez­peč­ných adi­tiv
 • nejsou tes­to­va­né na zví­řa­tech

Alima Pure nabí­zí kom­plet­ní řadu líči­del - pod­kla­do­vé báze, roz­jas­ňo­va­če, make-upy, pud­ry, rtěn­ky, oční stí­ny, korek­to­ry a jiné.

Make-up (ang­lic­ky “foun­dati­on”) je základ !

Podkladový make-up od Alima Pure dostal řadu oce­ně­ní a v porov­ná­ní s kon­ku­ren­cí nabí­zí oprav­du nad­stan­dard­ní počet odstí­nů pro jaký­ko­liv tón pokož­ky.

Sypký

Základem syp­ké for­my (“Satin Matte Foundation”) jsou mine­rál­ní pig­men­ty na bázi slí­dy a oxi­du žele­zi­té­ho. Nanášet ho může­te pomo­cí štět­ců, kte­ré má Alima Pure tak­též v nabíd­ce, a kte­ré jsou vyro­be­né z taklo­nu. Taklonová vlák­na jsou zce­la hypo­a­ler­gen­ní a ve svě­tě natu­rál­ní kos­me­ti­ky nahra­zu­jí zví­ře­cí ště­ti­ny.

Presovaný

Kompaktní pro­ve­de­ní (“Pressed Powder Foundation”) je pak obo­ha­ce­no o výživ­né rost­lin­né ole­je, anti­o­xi­dan­ty a zklid­ňu­jí­cí rost­lin­né extrak­ty. Je ide­ál­ní do kabel­ky a nápl­ně se po spo­tře­bo­vá­ní dají měnit.

Něco za něco aneb krá­su ženám i pla­ne­tě

I když se v Alima Pure pou­ží­va­jí čis­tě pří­rod­ní slož­ky, filo­zo­fií znač­ky je naší zemi oplá­cet její dary. Za pri­o­rit­ní cíl si kla­de zacho­vá­vat zdra­vé a čis­té život­ní pro­stře­dí. Tedy nejen při­dá­vat krá­su ženám, ale udr­žo­vat nád­her­nou i naši pla­ne­tu. To, o co se po eko­lo­gic­ké strán­ce tato poměr­ně malá fir­ma s ome­ze­ným roz­poč­tem zasa­zu­je, je úžas­né:

 • Jako prv­ní výrob­ce barev­né kos­me­ti­ky se sta­la čle­nem B Corporation. Jedná se o celo­svě­to­vou nezisko­vou orga­ni­za­ci, do kte­ré se dosta­nou pou­ze spo­leč­nos­ti s vel­mi pří­klad­ným envi­ron­men­tál­ním a soci­ál­ním cho­vá­ním.
 • Od roku 2008 fun­gu­je fir­ma 100% bez pro­duk­ce CO2.
 • Je sou­čás­tí pro­gra­mu, kte­rý k výro­bě vyu­ží­vá zásad­ně ener­gii z pří­rod­ních zdro­jů - solár­ní, větr­nou, z bio­ma­sy, vod­ní či geo­ter­mál­ní.
 • V letoš­ním roce slí­bi­la zasa­dit 250 000 stro­mů! Za kaž­dou při­ja­tou objed­náv­ku to bude cel­kem pět stro­mů.
 • 1% cel­ko­vé­ho obra­tu věnu­je jako dar nezisko­vým orga­ni­za­cím boju­jí­cích za zdra­vé život­ní pro­stře­dí.
 • Snaží se pou­ží­vat recyklo­va­tel­né oba­ly a tam, kde to jde, nabí­zet i zno­vu­pl­ni­tel­né pro­duk­ty.
 • Na někte­rých kra­bič­kách se pou­ží­vá inkoust na bázi sóji.
 • V letoš­ním roce plá­nu­je oba­ly dále zdo­ko­na­lit a ješ­tě více se zamě­řit na eko mate­ri­á­ly.

Máte mezi svou kos­me­ti­kou nebo líči­dly něco čis­tě pří­rod­ní­ho? Zajímá nás to!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,12340 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61652 KB. | 24.09.2023 - 03:46:15