Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Alexander Veliký

Alexander Veliký

Kinopremiéru toho­to fil­mu pro­vá­ze­ly dvě vel­ké afé­ry. Tu prv­ní vyvo­la­li Řekové, kte­ří se zača­li roz­či­lo­vat, že jejich hrdi­na je zná­zor­ně­ný jako bis­e­xu­ál (váž­ně jsme ve 21. sto­le­tí?). Druhá byla vysta­vě­na na tom, že ame­rič­tí kri­ti­ko­vé titul vyslo­ve­ně str­ha­li. A to tolik, že to zača­lo být pode­zře­lé (hlav­ně poté, co byl film mimo USA při­jat veskr­ze klad­ně). Dokonce se obje­vi­ly spe­ku­la­ce, že to sou­vi­sí se Stoneovými poli­tic­ký­mi názo­ry, kte­ré nejsou až nato­lik strikt­ní, jak je v Americe vyža­do­vá­no nebo snad s tím, že hlav­ní hrdi­na nemá vět­ši­no­vou sexu­ál­ní ori­en­ta­ci. Nejsem poli­to­log ani soci­o­log, tak­že se v tom radě­ji nebu­du šťou­rat, ale na dru­hou stra­nu si dovo­lím tvr­dit, že recen­zen­ti ve Spojených Státech roz­hod­ně pří­liš objek­tiv­ní neby­li. Jistě, téměř žád­ný pro­jekt se nemů­že zalí­bit všem, ale to, jak si mno­ho fil­mo­vých novi­ná­řů (samo­zřej­mě, ne všich­ni, obje­vi­ly se i svět­lé výjim­ky) na Alexanderovi smls­lo, to neby­lo fér. Raději už to nechám být. Jen ješ­tě věta – kaž­dý, ať se zod­po­ví své­mu vlast­ní­mu svě­do­mí. Nehodlám tvr­dit, že je Alexander Veliký bez­chyb­ný. Ovšem (pod­le mého) drob­né nedo­stat­ky mizí v  nasa­ze­ní se kte­rým se všich­ni, od reži­sé­ra po her­ce, do natá­če­ní pus­ti­li. Z fil­mu doslo­va číší to, že věři­li tomu, co děla­jí. To ve spo­je­ní s jejich talen­tem činí z titu­lu úžas­nou podí­va­nou. Ne však pro kaž­dé­ho. Asi ne všich­ni se vydr­ží dívat téměř tři hodi­ny na his­to­ric­ký pro­jekt, kte­rý je v kaž­dé dru­hé scé­ně neza­hl­tí mega­lo­man­ský­mi (ale čas­to nic neří­ka­jí­cí­mi a  prázd­ný­mi) bojo­vý­mi sek­ven­ce­mi. V  Alexandrovi se dočká­me dvou vel­kých bitev, kte­ré ale nejsou v pří­bě­hu pri­már­ní. Spíše jsou jen demon­stra­cí schop­nos­tí a ide­jí ústřed­ních cha­rak­te­rů. Slouží k tomu, aby Alexandra uká­za­ly jako výji­meč­né­ho voje­vůd­ce (pro­šel něko­li­ka desít­ka­mi váleč­ných stře­tů). Ale jeho oso­ba není zná­zor­ňo­vá­na pou­ze z toho­to úhlu, ale hned z něko­li­ka. Je líčen jako hrdi­na a téměř bož­ská bytost, ale sou­čas­ně se pou­ka­zu­je na jeho zra­ni­tel­nost, emo­ce, jed­no­du­še lid­skost. Film se tak spí­še stá­vá his­to­ric­kým bio­gra­fic­kým dra­ma­tem a urči­tě není stan­dard­ní pop­cor­no­vou podí­va­nou pro odre­a­go­vá­ní. Na děj se musí­te plně sou­stře­dit, abys­te moh­li oce­nit jeho netra­dič­ní poje­tí. Alexander Veliký je totiž plný dob­rých nápa­dů, kte­ré jsou čas­to ori­gi­nál­ní a hlav­ně fun­gu­jí (napří­klad musím oce­nit změ­nu barev­ných tónů během bitvy v Indii). Je sice prav­da, že občas dochá­zí k  mír­né zma­te­nos­ti, ale to je vcel­ku odpus­ti­tel­ná chy­ba.

Důležitou slož­kou fil­mu, lépe řeče­no nedů­le­ži­těj­ší jsou vzta­hy mezi posta­va­mi. Úchvatné exte­ri­é­ry, obě zmí­ně­né bitvy, pes­t­ro­ba­rev­né slav­nos­ti nebo dyna­mic­ká taneč­ní vystou­pe­ní se tak stá­va­jí povin­ný­mi ingre­di­en­ce­mi pro his­to­ric­ký film, ale neu­pí­rá se k  nim hlav­ní pozor­nost. Ta je věno­vá­na Alexandrovi (Colin Farrell) a jeho svá­za­nos­ti s ostat­ní­mi důle­ži­tý­mi lid­mi jeho živo­ta. Matkou Olympií (Angelina Jolie), otcem Filipem (Val Kilmerem), man­žel­kou Roxanou (Rosario Dawson) a pří­te­lem a milen­cem v jed­né oso­bě Hephaistionem (Jared Leto). Jejich vztah je ovšem ztvár­něn na emo­ci­o­nál­ní a ne na fyzic­ké úrov­ni, tak­že pří­liš neu­ra­zí ani kon­zer­va­tiv­ní divá­ky. Nesmím zapo­me­nout zmí­nit to, že vypra­vě­čem pří­bě­hu je Ptolemaios (Eliott Cowan, staré­ho Ptolemaia pak hra­je Anthony Hopkins). Objevuje se řada dal­ších cha­rak­te­rů, ale pro pocho­pe­ní spo­ji­tos­tí mezi nimi je nut­né fil­mu sku­teč­ně pozor­ně sle­do­vat.

Největší zátěž nese na svých bed­rech Colin Farrell. A daří se mu. Jeho vývoj od mla­dí­ka plné­ho ide­á­lů, kte­rý je v podru­čí své intri­ka­mi posed­lé mat­ky až po  téměř tři­ce­ti­le­té­ho muže, čelí­cí­ho nejen nepřá­tel­ským armá­dám, ale také svým vojá­kům, jenž v něj ztrá­ce­jí víru je uvě­ři­tel­ný a poda­ný s  doko­na­lým pro­ží­vá­ním. Colin Farrell je v osob­ním živo­tě sku­teč­ný „bad boy“, ale na „pla­ce“ se z  něj stá­vá dis­ci­pli­no­va­ný herec s  výji­meč­ným talen­tem. Sympatický výkon podá­vá i Jared Leto. Jeho Hephaistion je věr­ný poslou­chač, ale také rád­ce a ochrán­ce Alexandra, kte­rý je mu nablíz­ku vždy, když je ho tře­ba. Současně se také nebo­jí vyzná­ní ze svých citů. Val Kilmer se na scé­ně pří­liš dlou­ho nezdr­ží, ale i tak se vyřá­dí jako alko­ho­lem posí­le­ný násil­ník. Angelina Jolie je skvě­lá hereč­ka, ale to, jak se uja­la své­ho cha­rak­te­ru v tom­to titu­lu asi nesed­ne kaž­dé­mu. Někdo může tvr­dit, že jde o  pře­hrá­vá­ní, dal­ší, že její sply­nu­tí s  rolí je doko­na­lé (jsem spí­še pro dru­hou mož­nost).

Rozporuplné reak­ce vyvo­la­la i hud­ba, kte­rou zkom­po­no­val Vangelis. Někteří se necha­li sly­šet, že je pří­liš výrazná. Tento názor nesdí­lím, dokon­ce si mys­lím, že od 1492: Dobytí ráje hod­ně ubral a jeho pís­ně nejsou jed­ním z  nej­vý­raz­něj­ší dis­po­zic Alexandra, ale pří­jem­ným pod­bar­ve­ním pří­bě­hu. Kromě toho, scé­ny jako ta, kdy se hlav­ní hrdi­na řítí na zástup úto­čí­cích slo­nů skr­ze davy boju­jí­cích jsou pro Vangelisovu hud­bu jako děla­né. Překvapivě se ve vás nesna­ží zvý­šit adre­na­lin, ale spí­še vás uklid­ňu­je, abys­te měli čas sou­stře­dit se na obraz.

Kamera si pohrá­vá s úhly i s  barev­ným poje­tím. Mezi nápa­di­tá vylep­še­ní pat­ří to, že během někte­rých scén dochá­zí k záměr­né­mu kle­pá­ní obra­zu, což pomá­há tomu, že se cítí­te jako sou­část dění (i když, pochy­bu­ji, že by se někdo z nás hrnul do bru­tál­ních bitev, kte­ré bude­me mít mož­nost vidět). Stone také hod­ně vyu­ží­vá sym­bo­lů, kte­ré jsou čas­to troš­ku kli­šo­vi­té, ale svůj účel plní.

Co říct na konec? Asi to, že Alexander Veliký není pro­jekt, kte­rý má být stan­dard­ním main­stre­a­mo­vým trhá­kem. Oliver Stone se roz­ho­dl expe­ri­men­to­vat (což byl s roz­poč­tem 150 mili­o­nů dola­rů doce­la risk). To se mu v jeho domo­vi­ně nevy­pla­ti­lo, ale v  nea­me­ric­kém svě­tě ano. Myslím, že neli­tu­je (a ani by neměl) toho, jak Alexandra nato­čil. Každý, ať si na ten­to film udě­lá svůj vlast­ní názor. Jestli bude zápor­ný nebo klad­ný, to už je jen a jen na vás. Důležité je, aby byl zalo­že­ný na tom, zda se vám nelí­bil či  líbil film, kte­rý jste zhléd­li a do hod­no­ce­ní by se nemě­ly plést, v rám­ci kine­ma­to­gra­fie, nedů­le­ži­té argu­men­ty.

  • ReCore28. října 2020 ReCore Recore je akční plošinovka, která byla vydána před nedávnem. První namlsání přišlo s akcí od Microsoftu, že máme k dispozici prvních 30 minut hraní této hry zadarmo. Už teď ale vím, že […] Posted in Retro games
  • Půlnoční míle5. prosince 2005 Půlnoční míle Ačkoli to na první pohled vypadá spíš jako svatba, tak úvodní záběry Půlnoční míle nás přivádí na pohřeb. Na pohřeb mladé ženy Diane, snoubenky Joea (Jake Gyllenhaal), která byla […] Posted in Filmové recenze
  • #2006: Nejmocnější hrdinové Marvelu 74: Spider-Man 209927. června 2019 #2006: Nejmocnější hrdinové Marvelu 74: Spider-Man 2099 Nejmocnější hrdinové Marvelu 74: Spider-Man 2099Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 3 první řady série "Spider-Man 2099" a jako čísla 1 až 4 […] Posted in Recenze komiksů
  • Robinsonův ostrov - 15. 2. 201723. února 2017 Robinsonův ostrov - 15. 2. 2017 10. díl Robinsonova ostrova. https://youtu.be/A431BCqPLI8 Posted in Reality show
  • Vědci v mateřské škole 2 – aktivity pro malé badatele15. října 2018 Vědci v mateřské škole 2 – aktivity pro malé badatele Kam mizí louže? Prochází světlo skrz předměty? Jak se můžeme zahřát? Dětská zvídavost mnohdy nezná mezí. Velice důležité je vnímat okolní svět všemi smysly. Všímat si zákonitostí, které […] Posted in Recenze knih
  • TV spot k News of the World7. října 2020 TV spot k News of the World TV spot k News of the World Posted in Krátké filmové aktuality
  • Mikrobiologie se (z)vrací15. ledna 2021 Mikrobiologie se (z)vrací Posted in Komiks
  • Ashley Bellová26. března 2019 Ashley Bellová Ono druhé březnové úterý, které přineslo to strašné odhalení a nečekanou hrozbu blízké smrti, by se pro některé lidi stalo začátkem jejich konce. Ale Bibi Blairová, které bylo nyní […] Posted in Recenze knih
  • Dávejte ze sebe a ze svého srdce bez měření4. června 2020 Dávejte ze sebe a ze svého srdce bez měření Nikdo nikdy nezměřil, ani básníci, kolik se toho vejde do srdce. (Fitzgerald) Jakým způsobem bereme míru osoby a víme, jak je opravdu velká? Je to od špiček prstů na nohou k vrcholu hlavy? […] Posted in Ze života
  • Judy29. února 2020 Judy Synopse Renée Zellweger v roli jedné z největších hollywoodských legend všech dob. Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, která se již od útlého věku stává miláčkem […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,92161 s | počet dotazů: 228 | paměť: 54334 KB. | 17.04.2021 - 08:29:09
X