Kritiky.cz > Filmové recenze > Alexander Veliký

Alexander Veliký

Makedonský vlád­ce Alexandr Veliký dobyl sko­ro celý v jeho době zná­mý svět. Přestože po svém otci nezdě­dil pří­liš sil­nou armá­du, doká­zal téměř nemož­né – nej­pr­ve se v čele svých řec­kých legií utkal s obrov­skou Perskou říší a poté co pora­zil Peršany vedl svou armá­du dál. Jeden z nedraž­ších his­to­ric­kých vel­ko­fil­mů všech dob reží­ro­val Oliver Stone.

Alexander Veliký je z vel­ké čás­ti zalo­žen na vykres­lo­vá­ní vzta­hů Alexandra (Colin Farrell) s jeho mat­kou Olympias (Angelina Jolie), jeho otcem Philipem (Val Kilmer) a jeho pří­te­lem Hephaistiem (Jared Leto). Film je, na his­to­ric­ký epos, vůbec hod­ně zamě­řen na zná­zor­ně­ní psy­cho­lo­gie postav. Zejména myš­len­ko­vé pocho­dy samot­né­ho Alexandra jsou ve fil­mu klí­čo­vé. Naopak někte­ré udá­los­ti, kte­ré by měly být v his­to­ric­kém fil­mu jas­ně řeče­ny, jsou pou­ze nazna­če­ny či řeče­ny jen tak mimo­cho­dem (např. Gordický uzel). Tento pří­stup je vel­mi zají­ma­vý a netra­dič­ní a trou­fám si tvr­dit, že pro ten­to film pro­spěš­ný.

Použití hud­by od Vangelise je tro­chu dis­ku­ta­bil­ní. Vangelis bohu­žel pří­liš čer­pá inspi­ra­ci ze svých vlast­ních star­ších nahrá­vek, což na jed­nu stra­nu může hod­ně lidí zaujmout, ale také hod­ně otrá­vit. Nic ori­gi­nál­ní­ho to bohu­žel není.

Ve srov­ná­ní s fil­mem Troja je Alexander méně zábav­ný, ale zase se mno­hem více drží his­to­rie. Je to vlast­ně tako­vé téměř tří­ho­di­no­vé děje­pis­né vyprá­vě­ní. Pravdou je, že jsem se i přes tuto dél­ku nenu­dil. Nicméně, kdy­by byl Alexander tak o půl hodi­ny krat­ší, asi bych to uví­tal. Zároveň by při této dél­ce a doby­va­tel­ském téma­tu divák oče­ká­val spous­tu bitev od začát­ku do kon­ce, což tak roz­hod­ně není. Velké bitvy jsou v celém fil­mu pou­ze dvě. Jedna je výbor­ná, dru­há vyni­ka­jí­cí, ale stá­le jsou pou­ze dvě.

Alexander veli­ký roz­hod­ně není typic­ký his­to­ric­ký vel­ko­film. Rozpočet byl obrov­ský (150 mil. dola­rů) a přes­to se nejed­ná o vel­ko­film komerč­ní­ho typu, což je dob­ře. Možná prá­vě díky tomu v Americe téměř pro­pa­dl. U nás se přes čet­né komen­tá­ře růz­ných nedo­ko­na­los­tí vět­ši­ně divá­ků, včet­ně mě, ve výsled­ku líbil.

O filmu:

USA, 2004, 173 min
Oficiání web: Alexander
Režie: Oliver Stone
V hlav­níh rolích: Colin Farrell, Anthony Hopkins, Rosario Dawson, Val Kilmer, Jared Leto, Angelina Jolie, Jonathan Rhys-Meyers

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Oliver Twist27. října 2005 Oliver Twist Roman Polanski chtěl podle svých slov natočit konečně film, na který by se mohli přijít podívat i jeho děti. Realizace probíhala především v Praze a režisér se chopil dlouhými […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Obvyklí podezřelí4. července 2005 Obvyklí podezřelí Znáte Keysera Sozeho? Neznáte? Tak to pozor, mohli byste totiž dopadnout tak jako partička lidí ve filmu Obvyklí podezřelí. Doporučuji se s ním seznámit. Podle americké akademie jde o […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com