Alex Garland - Tesseract

Alexe Garlanda bude­te mož­ná znát, i když spí­še z fil­mo­vých poči­nů, kde se někte­rým jeho kni­hám dosta­lo fil­mo­vé adap­ta­ce (slav­ná Pláž s DiCapriem), či jej může­te rov­něž znát jakož­to úspěš­né­ho fil­mo­vé­ho scé­náris­tu (28 dní poté, Sunshine, 28 týd­nů poté). Stejně jako Pláž, tak i Tesseract byl zfil­mo­ván, leč fil­mo­vou ver­zi jsem neměl tu čest shléd­nout, tak­že o ni radě­ji moc psát nebu­du.

Celá kni­ha - není nikterak dlou­há - zachy­cu­je osu­dy něko­li­ka oby­va­tel fili­pín­ských Manil. Jsou to osu­dy do jis­té míry roz­díl­ných lidí (co se týče jejich soci­ál­ní situ­a­ce), kte­ré se však jed­no­ho veče­ra pro­tnou a vytvo­ří zají­ma­vý sple­te­nec udá­los­tí. Svým cel­ko­vým vyzně­ním mi kni­ha Tesseract hod­ně při­po­mně­la zná­mý film „21 gra­mů“. Postav jsou zde vykres­le­ny vel­mi pře­svěd­či­vě a „živě“. Hodně oce­ňu­ji i pěk­ný popis pro­stře­dí Manily, život ve slu­mech, neu­stá­lý boj o pře­ži­tí, ve kte­rém pla­tí vlast­ní vnitř­ní řád. Garlandovi se poda­ři­lo na papír pře­nést hut­nou atmo­sfé­ru, kte­rá čte­ná­ře beze­spo­ru vtáh­ne. U mě jen toto „vta­že­ní“ trva­lo o něco déle, neboť jsem se zpr­vu do pří­bě­hu nemohl nějak začíst, ono se totiž jed­ná v pod­sta­tě o pří­bě­hů 5 a hned ten prv­ní (osud ang­li­ča­na Seana) mi byl sym­pa­tic­ký nejmé­ně. Další jsou již však takřka bez chy­by, podí­vá­te se do duší dětí uli­ce, psy­cho­lo­ga píší­cí­ho o pro­ble­ma­ti­ce těch­to dětí, mafi­án­ské­ho řidi­če a lékař­ky Rosy (ten mě zau­jal nej­ví­ce).

Více na Kritiky.cz
Horizont události Čím déle o Event Horizon přemýšlím, tím méně se mi líbí - to je celkový dojem z filmu, ...
Sophie Turner Sophie Turner (* 21. února 1996, Northampton, Anglie, Spojené království) je britská herečka, ...
MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života... ,Karty jako malá umělecká díla. Jako by malé víly vzaly pastelky a nakreslily duhové do detai...
ENDGAME vysvětlení! Kdo může používat Kameny nekonečna? Kdo vše byl na pohřbu? ...
Deník Bridget Jonesové - když se zamiluje „třicítka“ Je vám přes třicet.Bez chlapa, zato s vašimi nejlepšími kamarády:Ošoupaným televizním ovla...

Knihu bych rád dopo­ru­čil. Garland umí psát, o tom není pochyb. Nejedná se sice o žád­nou pub­li­ka­ci, kte­rá by zásad­ně změ­ni­la ději­ny lite­ra­tu­ry, ale tako­vé ambi­ce snad ani Garland neměl. Jedná se o pří­jem­né čte­ní s krás­ně pro­kres­le­ný­mi posta­va­mi v dob­ře popsa­ném - pro nás jis­tě o to zají­ma­věj­ší, že se jed­ná o exo­tic­ké - pro­stře­dí, kde není nou­ze o zají­ma­vou záplet­ku a pře­kva­pi­vou poin­tu.

A ve ztr­hu­jí­cím závě­ru se i dozví­te co to vlast­ně zna­me­ná to slo­vo Tesseract...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • vlčí mák8. března 2016 CHÂTELET, Noëlle: Žena v barvě vlčího máku Martin život plyne líně. Jeden den střídá druhý a téměř všechno lze předpokládat. Stejná jídla, stejné bolesti, dokonce i vzpomínky vzorně nastupují a vystupují z paměti jakoby v předem […]
  • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]
  • Zatímco spala, její život se změnil od základů16. srpna 2018 Zatímco spala, její život se změnil od základů Doktorka Alex Taylorová sa probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní sklání, není lékař, a volba, do které ji nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když Alex znovu […]
  • Yeonmi Park: Abych přežila25. ledna 2016 Yeonmi Park: Abych přežila Severní Korea. V řadě článků a učebnicí se o ní dočtete leda to, že se jedná o totalitní stát s mocnou armádou a zaostalým hospodářstvím. Naproti tomu sama Severní Korea o sobě prohlašuje, […]
  • Kdo chytá v žitě - J. D. Salinger28. ledna 2020 Kdo chytá v žitě - J. D. Salinger Tato kniha je v dnešní době v podstatě již pokládána za klasiku (jakkoli je toto slovo pochopitelně ošidné). Zároveň se jedná o nejúspěšnější (a asi i nejlepší) knihu autora Salingera, […]
  • MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života...15. října 2019 MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života... ,Karty jako malá umělecká díla. Jako by malé víly vzaly pastelky a nakreslily duhové do detailu vypracované obrázky ze svého života. A tu máš člověče, tohle je inspirace i pro tvůj vlastní […]
  • Vánoční příběhy: Snížek - dokáže Bel pomoci malé Lucy a najde jejího kocourka?17. listopadu 2019 Vánoční příběhy: Snížek - dokáže Bel pomoci malé Lucy a najde jejího kocourka? Bel má rozporuplné pocity, jelikož má Vánoce strávit u babičky. To by nebyl až takový problém, kdyby babička nebydlela ve starém domě, který nebudí v Bel zrovna ten nejlepší dojem. To […]
  • Generace 89 - český a slovenský komiks17. prosince 2019 Generace 89 - český a slovenský komiks Události roku 1989 zásadně proměnily celou československou společnost a s ni i domácí komiks. Mladá autorská vlna dostala poprvé po mnoha letech příležitost svobodně vyprávět a kreslit […]
  • Ex Machina – mystické sci-fi v depresivním hábitu5. prosince 2019 Ex Machina – mystické sci-fi v depresivním hábitu Představte si uměle stvořenou bytost, která se chová jako člověk přirozeněji než mnoho lidí, které znáte. Jak rozlišit umělou inteligenci od té naší; dokázali bychom v davu rozpoznat […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]