Kritiky.cz > Recenze knih > Alex Garland - Tesseract

Alex Garland - Tesseract


Alexe Garlanda bude­te mož­ná znát, i když spí­še z fil­mo­vých poči­nů, kde se někte­rým jeho kni­hám dosta­lo fil­mo­vé adap­ta­ce (slav­ná Pláž s DiCapriem), či jej může­te rov­něž znát jakož­to úspěš­né­ho fil­mo­vé­ho scé­náris­tu (28 dní poté, Sunshine, 28 týd­nů poté). Stejně jako Pláž, tak i Tesseract byl zfil­mo­ván, leč fil­mo­vou ver­zi jsem neměl tu čest shléd­nout, tak­že o ni radě­ji moc psát nebu­du.

Celá kni­ha - není nikterak dlou­há - zachy­cu­je osu­dy něko­li­ka oby­va­tel fili­pín­ských Manil. Jsou to osu­dy do jis­té míry roz­díl­ných lidí (co se týče jejich soci­ál­ní situ­a­ce), kte­ré se však jed­no­ho veče­ra pro­tnou a vytvo­ří zají­ma­vý sple­te­nec udá­los­tí. Svým cel­ko­vým vyzně­ním mi kni­ha Tesseract hod­ně při­po­mně­la zná­mý film „21 gra­mů“. Postav jsou zde vykres­le­ny vel­mi pře­svěd­či­vě a „živě“. Hodně oce­ňu­ji i pěk­ný popis pro­stře­dí Manily, život ve slu­mech, neu­stá­lý boj o pře­ži­tí, ve kte­rém pla­tí vlast­ní vnitř­ní řád. Garlandovi se poda­ři­lo na papír pře­nést hut­nou atmo­sfé­ru, kte­rá čte­ná­ře beze­spo­ru vtáh­ne. U mě jen toto „vta­že­ní“ trva­lo o něco déle, neboť jsem se zpr­vu do pří­bě­hu nemohl nějak začíst, ono se totiž jed­ná v pod­sta­tě o pří­bě­hů 5 a hned ten prv­ní (osud ang­li­ča­na Seana) mi byl sym­pa­tic­ký nejmé­ně. Další jsou již však takřka bez chy­by, podí­vá­te se do duší dětí uli­ce, psy­cho­lo­ga píší­cí­ho o pro­ble­ma­ti­ce těch­to dětí, mafi­án­ské­ho řidi­če a lékař­ky Rosy (ten mě zau­jal nej­ví­ce).

Knihu bych rád dopo­ru­čil. Garland umí psát, o tom není pochyb. Nejedná se sice o žád­nou pub­li­ka­ci, kte­rá by zásad­ně změ­ni­la ději­ny lite­ra­tu­ry, ale tako­vé ambi­ce snad ani Garland neměl. Jedná se o pří­jem­né čte­ní s krás­ně pro­kres­le­ný­mi posta­va­mi v dob­ře popsa­ném - pro nás jis­tě o to zají­ma­věj­ší, že se jed­ná o exo­tic­ké - pro­stře­dí, kde není nou­ze o zají­ma­vou záplet­ku a pře­kva­pi­vou poin­tu.

A ve ztr­hu­jí­cím závě­ru se i dozví­te co to vlast­ně zna­me­ná to slo­vo Tesseract...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • vlčí mák8. března 2016 CHÂTELET, Noëlle: Žena v barvě vlčího máku Martin život plyne líně. Jeden den střídá druhý a téměř všechno lze předpokládat. Stejná jídla, stejné bolesti, dokonce i vzpomínky vzorně nastupují a vystupují z paměti jakoby v předem […]
  • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]
  • Yeonmi Park: Abych přežila25. ledna 2016 Yeonmi Park: Abych přežila Severní Korea. V řadě článků a učebnicí se o ní dočtete leda to, že se jedná o totalitní stát s mocnou armádou a zaostalým hospodářstvím. Naproti tomu sama Severní Korea o sobě prohlašuje, […]
  • MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života...15. října 2019 MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života... ,Karty jako malá umělecká díla. Jako by malé víly vzaly pastelky a nakreslily duhové do detailu vypracované obrázky ze svého života. A tu máš člověče, tohle je inspirace i pro tvůj vlastní […]
  • RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA27. prosince 2015 RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA Rudá královna je první díl trilogie, kterou u nás vydává nakladatelství Cooboo. Autorkou této série a celého dystopického světa je mladá Victoria Aveyardová a já se stále nepřestávám […]
  • J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi19. února 2016 J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi Pokud trpíte nějakým chronickým onemocněním a rozhodli jste se řešit ho alternativním způsobem léčby, pak pro vás tato kniha jistě bude velmi dobrým pomocníkem. Na začátek je nutno […]
  • Slyšíš, jak mluví stromy?30. září 2019 Slyšíš, jak mluví stromy? Víte, jak dýchají a mluví stromy? Víte, čeho se bojí, na co si dát v lese pozor? Máte rádi les i jeho obyvatele? Pojďte se společně se mnou podívat, jak to vlastně v lese chodí a přitom se […]
  • A. C. Clarke - Zpěv vzdálené Země1. října 2019 A. C. Clarke - Zpěv vzdálené Země Clarke - tento mistr sci-fi žánru - patří mezi spisovatelé, jejichž knihy si vždy rád přečtu. Osobně jej řadím do své kolonky "pravých autorů žánru", neboť i když mám poměrně rád […]
  • Dítě, které se v životě neztratí – publikace pro všechny rodiče14. října 2019 Dítě, které se v životě neztratí – publikace pro všechny rodiče Každý z nás by si přál vychované a samostatné děti, které si dokážou v životě poradit. Odpovědnost za to, aby z nich vyrostly zdravé osobnosti, neseme my, rodiče. Autorka vystudovala […]
  • Frank Schätzing - Breaking News6. ledna 2016 Frank Schätzing - Breaking News Další pořádná bichle z dílny Franka Schätzinga je na světě. Autor, který rozhodně nemá problém naplnit požadovaný počet slov, se po nějakém čase vrací na tuzemský knižní trh s novinkou […]