Kritiky.cz > Recenze knih > Alenka lékařka – o našem těle

Alenka lékařka – o našem těle

alenka lékařka

Víte, jak fun­gu­je naše lid­ské tělo? Myslíte, že může­me sly­šet myš­len­ky? Hledáte pro své děti zají­ma­vou kni­hu, kte­rá je poba­ví, ale také vysvět­lí záko­ni­tos­ti lid­ské­ho těla? Novinka Zuzany Pospíšilová Alenka lékař­ka je veli­ce milá a pouč­ná kni­ha. 

Alenka má mlad­ší­ho bráš­ku Kubíka a mamin­ku lékař­ku. Moc si pře­je být dospě­lá a léčit lidi jako její mamin­ka. Oba cho­dí za mamin­kou do prá­ce, do její ordi­na­ce a moc si to uží­va­jí. Ona jim vždy všech­no trpě­li­vě vysvět­lu­je a uka­zu­je. Tentokrát se jim zalí­bil fonen­do­skop. K čemu vlast­ně tako­vý fonen­do­skop je začnou sou­ro­zen­ci zjiš­ťo­vat a postup­ně zkou­mat na vlast­ním těle. Co se dá těmi spe­ci­ál­ní ouš­ky vlast­ně sly­šet? Jak fun­gu­jí naše srd­ce, plí­ce a stře­va? Co je to pulz? Čím dýchá­me a vylu­ču­je­me? Co je hlas a jak vzni­ká? Můžeme pře­mýš­le­ní sly­šet? Na tyto a ješ­tě mno­hem více otá­zek jim mamin­ka postup­ně odpo­ví­dá. Součástí kni­hy jsou podrob­né obráz­ky lid­ské­ho těla, co vše máme na těle, jak vlast­ně vypa­dá­me. Jednou při­je­de na návště­vu teta Lucie s Dominičkou. Jak jí se bude fono­ne­do­skop líbit se dozví­te, když si tuto novin­ku vyda­va­tel­ství Grada vyda­né pod znač­kou Bambook pře­čte­te.

Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te hádan­ky, rébu­sy, dopl­ňo­vač­ky a správ­ná řeše­ní týka­jí­cí se otá­zek o lid­ském těle.

Kniha je urče­na pro před­ško­lá­ky a mlad­ší ško­lá­ky. Dále také pro uči­tel­ky mateř­ských i základ­ních škol, kte­ré hle­da­jí inspi­ra­ci, jak svým svě­řen­cům vysvět­lit, jak to naše lid­ské tělo vlast­ně fun­gu­je.

Moc jsem se při čte­ní bavi­la. Mám ráda humor autor­ky i ilu­stra­ce Drahomíra Trsťana. Na kniž­ním trhu je nepře­ber­né množ­ství ency­klo­pe­dií i atla­sů týka­jí­cí se lid­ské­ho těla, ale podob­ná kni­ha s pří­bě­hem, obráz­ky a hádan­ka­mi roz­hod­ně doteď chy­bě­la.

Autor: Zuzana Pospíšilová

Ilustrace: Drahomír Trsťan

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2019, Grada pod znač­kou Bambook, Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-271-0539-7

Zuzana Pospíšilová je dět­ská psy­cho­lož­ka, kte­rá pra­cu­je ve Speciálně peda­go­gic­kém cen­t­ru pro děti s men­tál­ním posti­že­ním v Ostravě. Dříve pra­co­va­la v dět­ském reha­bi­li­tač­ním sta­ci­o­ná­ři, pře­váž­ně s dět­mi s orga­nic­kým poško­ze­ním CNS a pohy­bo­vým posti­že­ním. V době stu­dií se zabý­va­la téma­tem roz­vo­je tvo­ři­vos­ti u dětí mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, nyní píše kni­hy pro děti. Zuzana Pospíšilová je oblí­be­ná autor­ka věnu­jí­cí se téměř výhrad­ně původ­ní tvor­bě pro děti. S její­mi tex­ty se dět­ští čte­ná­ři mohou setká­vat od roku 2004, kdy jí vyšly prv­ní pohád­ko­vé pří­běhy v časo­pi­se Sluníčko.

V její tvor­bě mají pře­va­hu pohád­ky, ale věnu­je se také poezii a výu­ko­vým tex­tům. Původní pro­fe­sí je Zuzana Pospíšilová dět­ská psy­cho­lož­ka. Snad odtud a také z role mamin­ky dvou dcer pra­me­ní poro­zu­mě­ní dět­ské fan­ta­zii a humo­ru, kte­ré se v jejím boha­tém díle odrá­ží.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny8. listopadu 2015 Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny „Někdy se lidem přihodí něco, o čem se jim ani nezdálo“ a „Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává“ jsou motta Zuzany Pospíšilové, ostravské autorky více jak osmdesátky dětských knih. […]
  • Vzácná návštěva - Clemens Kuby25. března 2017 Vzácná návštěva - Clemens Kuby Hlavní město naší republiky se má na co těšit – do Prahy totiž přijede světoznámý spisovatel Clemens Kuby. Kdo by ho přece jen neznal, tak vězte, že se věnuje hlavně lidskému tělu a mysli. […]
  • ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA. Poznej, jak funguje nejdokonalejší stroj na světě!8. července 2019 ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA. Poznej, jak funguje nejdokonalejší stroj na světě! Tato kniha srozumitelně a velmi jednoduchou formou zodpoví všechny otázky zvídavých dětí, na které jste doposud marně hledali odpovědi. Kromě toho se nejen vaše děti, ale i vy dozvíte […]
  • Atlas lidského těla pro děti – lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách5. března 2019 Atlas lidského těla pro děti – lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách Víte že, člověk má v těle asi 640 svalů, 207 kostí, 32 zubů a asi 5 litrů krve? Lidské tělo je nesmírně zajímavý a složitý stroj, který každou vteřinu zpracovává mnoho informací. Na sobě […]
  • Zuzana Pospíšilová - Kočičí pohádky15. března 2018 Zuzana Pospíšilová - Kočičí pohádky Máte rádi moderní pohádky? A máte rádi taky kočky? Jestli jste na obě otázky odpověděli ano, určitě vás zaujme nová kniha Zuzany Pospíšilové s názvem Kočičí pohádky, která je plná nejen […]
  • Lidské tělo v kostce – tak jak jste ho předtím nikdy neviděli27. ledna 2019 Lidské tělo v kostce – tak jak jste ho předtím nikdy neviděli Lidský život je naprostý zázrak. Víte, že naše lidské tělo obsahuje 206 kostí? Zajímá vás, jak funguje Golgiho aparát? Chcete se dozvědět, které jsou v těle nejdelší buňky? Víte, že […]
  • Víš, kde jsou děti stromů?14. října 2019 Víš, kde jsou děti stromů? Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování lesem a spát přitom pod širákem? Podaří se hajnému Petrovi najít veverčákovi rodinu?  Hajný Petr bydlí ve […]
  • Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti4. října 2019 Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti Do rukou se mě dostala novinka s názvem Trpaslíci z pařezového domečku, kterou vydala Grada pod značkou Bambook. Zavede vás do lesa, do jednoho trpasličího domečku, kde vládne pohoda a […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Veronica Monet: Vědomá prostitutka12. února 2016 Veronica Monet: Vědomá prostitutka Úžasná kniha, která se vulgárně jen může tvářit. Opravdu se jí nebojte a otevřete jí. Rozvinete se jako poupě a při dočítání posledních stránek jsem se už usmívala. Snad i osvobozena […]