Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2

Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2

UdelejteSitoDomaSami2
UdelejteSitoDomaSami2

Po úspěš­ném prv­ním dílu vydá­vá Alena Thomas svou dru­hou kni­hu, kte­rá se věnu­je domá­cí výro­bě vše­li­ja­kých pro­duk­tů.

V polo­vi­ně roku 2012 zača­la psát Alena Thomas blog, kte­rý ved­le krás­ných foto­gra­fií posky­to­val i sro­zu­mi­tel­né návo­dy na jed­no­du­chou pří­pra­vu domá­cích pro­duk­tů, od kos­me­ti­ky počí­na­je, přes jíd­lo, po dro­ge­rii kon­če. Obsahem se blog skvě­le tre­fil do sou­čas­né­ho, stá­le se roz­růs­ta­jí­cí­ho tren­du bio výrob­ků, a tak není divu, že zane­dlou­ho zís­kal blog i jeho autor­ka poměr­ně vel­kou popu­la­ri­tu, na jejímž zákla­dě byla vydá­na prv­ní kni­ha Děláme si to doma sami. Kdežto v prv­ní díle se autor­ka sou­stře­di­la na výro­bu kos­me­ti­ky, dro­ge­rie a domá­cích léčiv, dru­hý díl je kon­ci­po­ván jako „vše­ho­chuť“, kte­rá je uspo­řá­dá­na pod­le roč­ních obdo­bí, jak lze vytu­šit i z podti­tu­lu kni­hy: „Domácí tvo­ře­ní od jara do zimy.“

Na prv­ní pohled kni­ha upou­tá nejen dvoj­smy­sl­ným, mož­ná zby­teč­ně pod­bí­zi­vým, názvem, ale hlav­ně svým vzhle­dem, kte­rý je dle mého názo­ru její nej­sil­něj­ší deví­zou. Formát kni­hy je nety­pic­ký, téměř čtver­co­vý, písmo tex­tu a pod­kla­do­vé bar­vy jsou pří­jem­né, vkus­ně zvo­le­né. Opravdovým skvos­tem jsou však foto­gra­fie, kte­ré jed­not­li­vé návo­dy a recep­ty dopl­ňu­jí. Velice kva­lit­ní a krás­ně aran­žo­va­né fot­ky přes­ně plní svůj účel – láka­jí čte­ná­ře k tomu, aby se do zho­to­ve­ní pro­duk­tu ihned pus­til.

Samotná myš­len­ka kni­hy – opus­tit bez­hla­vé naku­po­vá­ní polo­to­va­rů a více vyu­ží­vat pří­rod­ních suro­vin – je jis­tě pro­spěš­ná, ovšem ingre­di­en­ce, kte­ré jsou zde v mno­ha pří­pa­dech uve­de­ny, nejsou zrov­na z těch, kte­ré bychom běž­ně našli v kaž­dé čes­ké domác­nos­ti. Oproti tomu kni­ha obsa­hu­je návo­dy snad až plyt­ké, kupří­kla­du na zázvo­ro­vý med, kde veš­ke­rý postup spo­čí­vá ve smí­chá­ní nastrou­ha­né­ho zázvo­ru a medu. Právě tato čas­tá povrch­nost spo­lu s nekon­cepč­nos­tí, ve smys­lu sna­hy obsáh­nout všech­no, od dro­gé­rie, kos­me­ti­ky, po výro­bu domá­cích liké­rů, nahrá­vá dojmu urči­té odby­tos­ti.

Celé dílo na mne půso­bí jako tako­vý „B-side“ dílu prv­ní­ho. Co se nevešlo do „jed­nič­ky“ se vyda­lo zde, a mož­ná je to ško­da. Snad by sta­či­lo tak­zva­ně netla­čit na pilu a nevy­dá­vat dru­hý díl tak rych­le za tím prv­ním. Spíše pozvol­na nasbí­rat zají­ma­vé nápa­dy, návo­dy a recep­ty, a za něja­ký čas vydat kva­lit­ní, plno­hod­not­nou kni­hu, jež pone­se tu skvě­lou ideu: trá­vit čas doma s dět­mi vyrá­bě­ním domá­cích pro­duk­tů, ušet­řit finanč­ní pro­střed­ky a mnoh­dy i čas, dávat před­nost pří­rod­ní kva­li­tě před che­mic­ky nadi­tý­mi výrob­ky, dělat radost sobě i svým blíz­kým. Tohle je ovšem jen tako­vé demo.

Hodnocení: 20%


Formát: 200×200
Vazba: bro­žo­va­ná
Počet stran: 216
Vydáno: NOVINKA! 26. 8. 2015
ISBN: 978-80-7462-847-4
EAN: 9788074628474
Fotografie: Lukáš Koňařík

Kniha ke kou­pi na Jota.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,28769 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56652 KB. | 04.07.2022 - 11:58:13