Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Alena Kuzmová: Simply Speaking: učebnice angličtiny pro samouky metodou přímého mluvení

Alena Kuzmová: Simply Speaking: učebnice angličtiny pro samouky metodou přímého mluvení

ImgW

Pro věč­né začá­teč­ní­ky, ale i ty, kte­ří se nechtě­jí učit ang­lič­ti­nu jen pasiv­ně, ale potře­bu­jí hlav­ně mlu­vit, je tu nová učeb­ni­ce Simply Speaking, kte­rá je tvo­ře­na cel­kem tře­mi díly. Autorka kníž­ku dopo­ru­ču­je těm, kte­ří se nera­di učí skrz gra­ma­tic­ká cvi­če­ní a těm, co chtě­jí hned mlu­vit.

Autorka Alena Kuzmová při sesta­vo­vá­ní kníž­ky vychá­ze­la ze svých dlou­ho­le­tých zku­še­nos­tí s indi­vi­du­ál­ní výu­kou ang­lic­ké­ho jazy­ka. Napsala již řadu úspěš­ných knih – např. English All Around či Get Talking!

Učebnice od Aleny Kuzmové, kte­rá vyšla v nakla­da­tel­ství Edika, se zamě­řu­je na meto­du pří­mé­ho mlu­ve­ní, kdy stu­dent již od počát­ku hovo­ří nahlas spo­leč­ně s hla­sem rodi­lé­ho mluv­čí­ho, kdy se učí pro­střed­nic­tvím řady vět, kte­ré pře­klá­dá z češ­ti­ny do ang­lič­ti­ny a také nao­pak. Dochází tak k uklá­dá­ní slov­ní záso­by i gra­ma­tic­kých struk­tur do pod­vě­do­mí, což pak napo­má­há auto­ma­tic­ké­mu vyba­ve­ní.

Struktura učebnice

Na počát­ku kni­hy najde­te seznam gra­ma­tic­kých jevů, kte­ré se v daném díle nachá­ze­jí. Postupovat tak může­te sys­te­ma­tic­ky, či si zvo­lit jen urči­tý jev, u kte­ré­ho víte, že si v něm ješ­tě nejste jis­tí.

Každá kapi­to­la obsa­hu­je nej­pr­ve slov­ní záso­bu, násled­ně výklad gra­ma­tic­ký jevů s pří­kla­dy a pak si již stu­dent pro­cvi­ču­je lát­ku nej­pr­ve for­mou pro­cvi­čo­vá­ní čes­kých vět pře­lo­že­ných do ang­lič­ti­ny a ang­lic­kých vět pře­lo­že­ných do češ­ti­ny, tyto věty má stu­dent pře­klá­dat nahlas za pod­po­ry CD. Důležitý je tu samot­ný poslech, kte­rý pomá­há uklá­dat slov­ní záso­bu i gra­ma­tic­ké struk­tu­ry do pod­vě­do­mí a záro­veň odpo­slou­chat i správ­nou výslov­nost.

Každá lek­ce obsa­hu­je na svém kon­ci kon­t­rol­ní test, kde si ově­ří­te, jak jste si osvo­ji­li pro­bí­ra­nou lát­ku. Věty nemu­sí­te pře­klá­dat jen úst­ně, ale klid­ně i písem­ně a pro­cvi­čit si zase psa­ný pro­jev. V klí­či si ově­ří­te správ­né řeše­ní.

Na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly jsou říze­né dia­lo­gy, kde si stu­dent ově­ří osvo­je­ní zna­los­ti gra­ma­ti­ky i slov­ní záso­by dané lek­ce. Pomáhá tak učí­cí­mu vést dia­lo­gy na různá téma­ta. Zde se kla­de pro­stor pro před­sta­vi­vost a schop­nos­ti kaž­dé­ho, vyu­ži­tí gra­ma­ti­ky i slo­ví­ček není nijak ome­zo­vá­no, člá­nek je zde určen pro mož­nost vyzkou­še­ní si, jak jsme schop­ni na dané téma kon­ver­zo­vat, zda­li vyu­ží­vá­me širo­kou slov­ní záso­bu a doká­že­me hovo­řit déle či niko­liv.

Zhodnocení

Vnímám jako vel­mi pří­nos­né pro­cvi­čo­vá­ní gra­ma­tic­kých jevů. Nejprve člo­věk pocho­pí gra­ma­ti­ku ve vysvět­le­ní a na pří­kla­dech a pak je již nucen tvo­řit věty v ang­lič­ti­ně a pro­cvi­čo­vat daný jev a poslé­ze si ově­řit i poro­zu­mě­ní při pře­klá­dá­ní z ang­lic­ké­ho jazy­ka. Navíc nejde jen o písem­né pro­cvi­čo­vá­ní typic­ké pro jiné učeb­ni­ce, ale stu­dent může rov­nou pře­klá­dat za pomo­ci nahráv­ky, učit se tak správ­nou výslov­nost a záro­veň si může pře­klá­dat i nahlas, aniž by se tře­ba musel zabý­vat psa­nou for­mou, zvlášť pokud ví, že bude potře­bo­vat hlav­ně uplat­ně­ní v mlu­ve­né podo­bě. Učebnice tak nabí­zí kom­plex­ní pro­cvi­čo­vá­ní, což pod­po­ru­je ulo­že­ní lát­ky na více rovi­nách.

Na dru­hou stra­nu mi tam chy­bí tře­ba jen cvi­če­ní, na dopl­ně­ní správ­né­ho gra­ma­tic­ké­ho jevu na zákla­dě posle­chu, tedy vět­ší růz­no­ro­dost cvi­če­ní. Tato učeb­ni­ce je zamě­ře­na hlav­ně na pře­klad, ať už z cizí­ho či do cizí­ho jazy­ka.

Grafická podo­ba kníž­ky také není nikterak atrak­tiv­ní, kdy ztvár­ně­ní je znač­ně ste­re­o­typ­ní, čte­ná­ře pří­liš neo­slo­ví.

Učebnice je sym­pa­tic­ké­ho for­má­tu, nejed­ná se o žád­nou těž­kou a vel­kou „bich­li“, čili se dá vzít i kam­ko­liv s sebou. Praktické a uce­le­né věty na pře­klad i s posle­chem umož­ní oprav­du, abys­te se nejen „roz­mlu­vi­li“, ale záro­veň i napo­slou­cha­li. Stačí-li Vám od učeb­ni­ce jen množ­ství gra­ma­tic­kých infor­ma­cí a vět na pře­kla­dy a posle­chy, potom bude­te spo­ko­je­ni a  kníž­kou nad­še­ni, pro­to­že jste nalez­li to, co jste chtě­li, aniž by obsa­ho­va­la spous­ty obráz­ko­vých příkras. Jestliže ale oče­ká­vá­te od učeb­ni­ce, že bude obsa­ho­vat spous­tu obráz­ků, fotek, člán­ků a růz­ných cvi­če­ní s dopl­ňo­vá­ním slo­ví­ček či čás­tí vět, bude­te muset sáh­nout po jiné, tato urči­tě vaše poža­dav­ky a náro­ky neu­spo­ko­jí.

Rozhodně se jed­ná o zají­ma­vou učeb­ni­ci, tro­chu netra­dič­ní na našem trhu, kte­rá jis­tě sto­jí za pozor­nost kaž­dé­ho, kdo se chce nau­čit uplat­ňo­vat osvo­je­nou gra­ma­ti­ku a slo­víč­ka pře­de­vším v mlu­ve­ném jazy­ce.


Nakladatelství: Edika

Žánr: ang­lic­ký jazyk, učeb­ni­ce pro samou­ky

Počet stran: 272 + CD

Hodnocení: 85 %

Knihu pro recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media, kde ji lze také zakou­pit.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

2 komentáře

    1. Dobrý den, jsem ráda, že pro Vás byla recen­ze pří­nos­ná. 🙂 Aktuálně neplá­nu­ji recen­zi na dět­skou ang­lič­ti­nu, ale uvi­dím dle nabíd­ky nakla­da­tel­ství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,96678 s | počet dotazů: 245 | paměť: 51731 KB. | 26.10.2021 - 23:16:14