Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Alena Antalová o filmu Léto s gentlemanem

Alena Antalová o filmu Léto s gentlemanem

HanzlikLeto
HanzlikLeto

Ve fil­mu hra­je­te babič­ku, při­tom jste tako­vá mla­di­ce! Jak jste se do tako­vé role vží­va­la? Musela jste pro roli změ­nit svůj zevněj­šek?

Zaprvé nejsem žád­ná mla­di­ce, ale děku­ji za lichot­ku! A v sou­kro­mém živo­tě babič­kou dokon­ce oprav­du jsem. Tedy sko­ro babič­kou, abych to upřes­ni­la. Můj muž má z prv­ní­ho kola už dva nád­her­né vnu­ky, tak­že jsem se do role babič­ky nemu­se­la nijak vží­vat či převtě­lo­vat. Já ji oprav­du žiji a jsem za ni moc ráda. Jejich sku­teč­ná babič­ka − Pepíkova prv­ní žena − je dokon­ce můj roč­ník. Takže v mém věku to není nic nemož­né­ho či div­né­ho. Ani zevněj­šek jsme s mas­kér­ka­mi nemu­se­ly měnit. Stačilo, že jsem se nijak nepři­krášlo­va­la, mé krás­né při­ro­ze­né vrás­ky udě­la­ly své. To při­šlo až poslé­ze, až se Anna troš­ku zami­lu­je a „roz­kve­te“. (smích)

Doma máte čty­ři děti, jak jste logis­tic­ky řeši­la, že si od nich odsko­čí­te na 18 natá­če­cích dní?

To jich bylo mys­lím i víc. V živo­tě je to někdy tak, že nic není zadar­mo. Takže abych moh­la nato­čit ten­to krás­ný film, nemoh­la jsem odces­to­vat na naši krás­nou dovo­le­nou. Ale s tím nápa­dem při­šel po pře­čte­ní scé­ná­ře můj muž. A jsem mu za to moc vděč­ná. Už se těším, až mu to já někdy opla­tím. Nakonec to ale nád­her­ně dopadlo, pro­to­že jsem na jejich posled­ní čty­ři dny za nimi při­le­tě­la. Našla se sku­lin­ka v natá­če­cím plá­nu. Děti nic netu­ši­ly a bylo to jak z „vel­ké kni­hy“ − děti pla­ka­ly, já jsem pla­ka­la… Můj muž byl vtip­ný, když jsme se ocit­li spo­lu večer sami, což je u nás vel­mi vzác­né, nad něja­kým úte­sem u moře, jen utrousil: „Ty jo, to je tako­vá roman­ti­ka, že to by ani Jaromír Hanzlík nena­psal.“ Doufám, že takhle krás­ně dopad­ne i náš film, moc bych mu to přá­la. Protože si mys­lím, že si to zaslou­ží, všech­ny nás to moc bavi­lo.

Vzpomenete si ješ­tě na něja­kou svou let­ní lás­ku?

Pamatuji si, že když jsem byla popr­vé a napo­sled na let­ním tábo­ře, byla jsem čer­s­tvě po 8. tří­dě na ZŠ, sedě­li jsme posled­ní den u tábo­rá­ku a byl tam tako­vý fešák, jme­no­val se Norbert, byl instruk­tor, asi o tři roky star­ší, a on si ke mně u toho ohně ke kon­ci sedl a chy­til mě nená­pad­ně kolem ramen. A já jsem v tu chví­li zaži­la třesk hvězd, málem jsem se poz­vra­ce­la z toho, jak se mi otá­čel žalu­dek, v ten moment jsem zaži­la konec a začá­tek svě­ta a šíle­ně se těši­la, až to budu vyprá­vět spo­lu­žač­kám ze tří­dy. Bohužel jsem od září nastou­pi­la na střed­ní ško­lu, tak­že se doteď nic nedo­zvě­dě­ly, chu­din­ky, ale už se moc těším, až někdo zor­ga­ni­zu­je sle­zi­nu ze ZŠ po 150 letech a já se koneč­ně pochlubím. Ty budou kou­kat! To je má jedi­ná let­ní lás­ka. Já jsem tako­vá zvlášt­ní. Chodila jsem vždy jen s klu­kem, u kte­ré­ho jsem byla pře­svěd­če­ná, že je to můj muž do kon­ce živo­ta.  Žádné let­ní lás­ky na chvil­ku.

Co by se pod­le vás mělo dělat v part­ner­ském vzta­hu, aby neze­všed­něl tak jako Aničce a Jandovi?

To je vel­mi těž­ká otáz­ka. Je to kaž­do­den­ní dři­na. Hraje v tom urči­tě vel­kou roli štěs­tí, že potká­te part­ne­ra, kte­rý vás baví, kte­ré­ho uzná­vá­te, kte­ré­ho si může­te vážit, kte­rý vám voní, to už samo o sobě je vel­ký dar a štěs­tí. Ale co je štěs­tí? Existuje vůbec náho­da? Možná ani ne. Pokud se to pove­de, což všem moc pře­ji, tak si mys­lím, že je vel­mi důle­ži­té žít tako­vý život, aby vás osob­ně těšil a bavil. Tato sobec­kost mi nepři­jde vůbec špat­ná. Nepolevit za nic na svě­tě. A pokud člo­věk doká­že být šťast­ný, což vyža­du­je vel­kou dáv­ku uvě­do­mě­ní, moud­ros­ti a dis­ci­plí­ny, tak budou šťast­ní i lidé kolem něho a život se pak žije oprav­do­vě, onli­ne, na plný pec­ky, a ne jenom pře­ží­vá.

Jaké to je hrát po boku Jaromíra Hanzlíka?

Svazující, ale člo­věk si to nesmí při­pus­tit, pro­to­že by ze sebe nedo­stal ani větu. Ale pod­nik­li jsme spo­lu něja­ké sezna­mo­va­cí večír­ky a víken­dy a team buil­din­gy ješ­tě před natá­če­ním, a to mi hod­ně pomoh­lo. (smích)

 

Jaké má pod­le vás lás­ka podo­by ve 20, 30, 70 letech? Mění se, nebo zůstá­vá stej­ná?

Z vaše­ho výčtu můžu posou­dit jenom tu dva­cít­ku a tři­cít­ku, a to má u mě pořád stej­nou podo­bu, kte­rou bych nemě­ni­la za nic na svě­tě! Pevně věřím a dou­fám, že vám to napíšu i v té sedm­de­sát­ce. Držte mi pal­ce.

Jaký je váš nej­ob­lí­be­něj­ší roman­tic­ký film?

Jsem vel­ký fil­mo­vý nezna­boh. Moc se všem omlou­vám, ale já se vel­mi málo dívám na tele­vi­zi či cho­dím do kina. Nemám na to čas, mož­ná je to výmlu­va, mož­ná na to nemám ani chuť. Když mám koneč­ně čas pro sebe, což je mini­mál­ně, tak ho nemůžu trá­vit kou­ká­ním a pro­ží­vá­ním pří­bě­hu něko­ho jiné­ho. Moc se všem omlou­vám, pro­to­že jsem pře­svěd­če­ná, že exis­tu­je spous­ta nád­her­ných fil­mů. A už teď se na ně těším, až se na všech­ny podí­vám. Zatím mám na sta­ros­ti důle­ži­těj­ší věci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Veterán - Nový TV film Jana Hřebejka9. února 2020 Veterán - Nový TV film Jana Hřebejka Příběh vojenského veterána Martina Illése začíná příjezdem do Brna, kde chce začít novou etapu svého života. Má sice zkušenosti z boje, ale jeho plány jsou výrazně odlišné od předchozího […] Posted in TV Recenze
  • Film Veterán míří na televizní obrazovku29. ledna 2020 Film Veterán míří na televizní obrazovku V březnu minulého roku padla v Brně první klapka televizního filmu, kde hlavní roli žoldáka Martina Illése hraje slovenský herec Milan Ondrík.  Příběh člověka, který v sobě ukrývá tajemnou […] Posted in Filmové premiéry
  • Léto s gentlemanem13. února 2019 Léto s gentlemanem Producenti snímku Léto s gentlemanem – režisér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uvedou film do kin 14. února 2019. Pro oba tvůrce byl tento snímek v určitém smyslu prvotinou. Pro […] Posted in Speciály
  • Akce Rainbow Six Extraction Spillover Crisis je nyní k dispozici18. února 2022 Akce Rainbow Six Extraction Spillover Crisis je nyní k dispozici Je čas povolat svého oblíbeného operátora, protože první krizová akce Rainbow Six Extraction je již oficiálně k dispozici. Spillover způsobil spoušť v zadržovacích zónách REACT, které byly […] Posted in Herní aktuality
  • Aylin má poslední šanci... | Survivor CZ&SK14. března 2022 Aylin má poslední šanci... | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Atlas lidského těla pro děti2. ledna 2019 Atlas lidského těla pro děti Zdá se vám fungování lidského těla natolik složité, že je pro vás nepředstavitelné ho vysvětlit malým dětem? Lidské tělo funguje jako perfektně seřízený stroj a jeho fungování – když je […] Posted in Recenze knih
  • Prime3. května 2006 Prime Jednoho dne se potkají Dave (Bryan Greenberg) a Rafael (Uma Thurman) a na první pohled se do sebe zamilují. Má to jedinou drobnou vadu: Rafael je totiž 37 a Davovi 23. Vlastně to není […] Posted in Filmové recenze
  • Anthony Hopkins17. ledna 2013 Anthony Hopkins Sir Anthony Hopkins, CBE (celým jménem Philip Anthony Hopkins, * 31. prosince 1937 v Port Talbot, jižní Wales, jako jediné dítě Muriel Yeats a Richarda Arthura Hopkinse) je britský a […] Posted in Profily osob
  • Richard Glatzer13. března 2015 Richard Glatzer Richard Glatzer se narodil 28.1.1952 v New Yorku v USA. Vyrůstal v New Jersey a svoje studia zakončil získáním titulu ve Vinginské universitě. Je filmovým debutem byla spolupráce […] Posted in Profily osob
  • Promlčeno - 60 %27. dubna 2022 Promlčeno - 60 % Radek (Karel Roden) se po téměř dvaceti letech nečekaně vrací do Čech, aby zde kontaktoval jistou Elišku (Denisa Barešová) a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí. V tom mu pomáhá […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,52265 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56793 KB. | 29.06.2022 - 09:17:02