Alena Antalová o filmu Léto s gentlemanem

HanzlikLeto

Ve fil­mu hra­je­te babič­ku, při­tom jste tako­vá mla­di­ce! Jak jste se do tako­vé role vží­va­la? Musela jste pro roli změ­nit svůj zevněj­šek?

Zaprvé nejsem žád­ná mla­di­ce, ale děku­ji za lichot­ku! A v sou­kro­mém živo­tě babič­kou dokon­ce oprav­du jsem. Tedy sko­ro babič­kou, abych to upřes­ni­la. Můj muž má z prv­ní­ho kola už dva nád­her­né vnu­ky, tak­že jsem se do role babič­ky nemu­se­la nijak vží­vat či převtě­lo­vat. Já ji oprav­du žiji a jsem za ni moc ráda. Jejich sku­teč­ná babič­ka − Pepíkova prv­ní žena − je dokon­ce můj roč­ník. Takže v mém věku to není nic nemož­né­ho či div­né­ho. Ani zevněj­šek jsme s mas­kér­ka­mi nemu­se­ly měnit. Stačilo, že jsem se nijak nepři­krášlo­va­la, mé krás­né při­ro­ze­né vrás­ky udě­la­ly své. To při­šlo až poslé­ze, až se Anna troš­ku zami­lu­je a „roz­kve­te“. (smích)

Doma máte čty­ři děti, jak jste logis­tic­ky řeši­la, že si od nich odsko­čí­te na 18 natá­če­cích dní?

To jich bylo mys­lím i víc. V živo­tě je to někdy tak, že nic není zadar­mo. Takže abych moh­la nato­čit ten­to krás­ný film, nemoh­la jsem odces­to­vat na naši krás­nou dovo­le­nou. Ale s tím nápa­dem při­šel po pře­čte­ní scé­ná­ře můj muž. A jsem mu za to moc vděč­ná. Už se těším, až mu to já někdy opla­tím. Nakonec to ale nád­her­ně dopadlo, pro­to­že jsem na jejich posled­ní čty­ři dny za nimi při­le­tě­la. Našla se sku­lin­ka v natá­če­cím plá­nu. Děti nic netu­ši­ly a bylo to jak z „vel­ké kni­hy“ − děti pla­ka­ly, já jsem pla­ka­la… Můj muž byl vtip­ný, když jsme se ocit­li spo­lu večer sami, což je u nás vel­mi vzác­né, nad něja­kým úte­sem u moře, jen utrousil: „Ty jo, to je tako­vá roman­ti­ka, že to by ani Jaromír Hanzlík nena­psal.“ Doufám, že takhle krás­ně dopad­ne i náš film, moc bych mu to přá­la. Protože si mys­lím, že si to zaslou­ží, všech­ny nás to moc bavi­lo.

Více na Kritiky.cz
Peppa Pig - Moje první knížka příběhů a aktivit - Ovocný den Moje první knížka příběhů, úkolů a samolepek. Tato knížka je dle mého názoru ideální...
#2033: Živí mrtví 29: Jak daleko zajdem Živí mrtví 29: Jak daleko zajdem (The Walking Dead Vol. 29: Lines We Cross)Vydalo nakladatelství...
Febiofest přivítá autora scénářů filmů Královna nebo Poslední skotský král Petera Morgana a ve spolupráci s Berlinale znovu uvede Culinary Cinema. Pozvání na třiadvacátý Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest, který se uskutečn...
Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy ...
Kulturistika pro ženy Rozhodli jste se pro formování vaší postavy a nemáte dostatek informací, jak správně za...

Vzpomenete si ješ­tě na něja­kou svou let­ní lás­ku?

Pamatuji si, že když jsem byla popr­vé a napo­sled na let­ním tábo­ře, byla jsem čer­s­tvě po 8. tří­dě na ZŠ, sedě­li jsme posled­ní den u tábo­rá­ku a byl tam tako­vý fešák, jme­no­val se Norbert, byl instruk­tor, asi o tři roky star­ší, a on si ke mně u toho ohně ke kon­ci sedl a chy­til mě nená­pad­ně kolem ramen. A já jsem v tu chví­li zaži­la třesk hvězd, málem jsem se poz­vra­ce­la z toho, jak se mi otá­čel žalu­dek, v ten moment jsem zaži­la konec a začá­tek svě­ta a šíle­ně se těši­la, až to budu vyprá­vět spo­lu­žač­kám ze tří­dy. Bohužel jsem od září nastou­pi­la na střed­ní ško­lu, tak­že se doteď nic nedo­zvě­dě­ly, chu­din­ky, ale už se moc těším, až někdo zor­ga­ni­zu­je sle­zi­nu ze ZŠ po 150 letech a já se koneč­ně pochlubím. Ty budou kou­kat! To je má jedi­ná let­ní lás­ka. Já jsem tako­vá zvlášt­ní. Chodila jsem vždy jen s klu­kem, u kte­ré­ho jsem byla pře­svěd­če­ná, že je to můj muž do kon­ce živo­ta.  Žádné let­ní lás­ky na chvil­ku.

Co by se pod­le vás mělo dělat v part­ner­ském vzta­hu, aby neze­všed­něl tak jako Aničce a Jandovi?

To je vel­mi těž­ká otáz­ka. Je to kaž­do­den­ní dři­na. Hraje v tom urči­tě vel­kou roli štěs­tí, že potká­te part­ne­ra, kte­rý vás baví, kte­ré­ho uzná­vá­te, kte­ré­ho si může­te vážit, kte­rý vám voní, to už samo o sobě je vel­ký dar a štěs­tí. Ale co je štěs­tí? Existuje vůbec náho­da? Možná ani ne. Pokud se to pove­de, což všem moc pře­ji, tak si mys­lím, že je vel­mi důle­ži­té žít tako­vý život, aby vás osob­ně těšil a bavil. Tato sobec­kost mi nepři­jde vůbec špat­ná. Nepolevit za nic na svě­tě. A pokud člo­věk doká­že být šťast­ný, což vyža­du­je vel­kou dáv­ku uvě­do­mě­ní, moud­ros­ti a dis­ci­plí­ny, tak budou šťast­ní i lidé kolem něho a život se pak žije oprav­do­vě, onli­ne, na plný pec­ky, a ne jenom pře­ží­vá.

Jaké to je hrát po boku Jaromíra Hanzlíka?

Svazující, ale člo­věk si to nesmí při­pus­tit, pro­to­že by ze sebe nedo­stal ani větu. Ale pod­nik­li jsme spo­lu něja­ké sezna­mo­va­cí večír­ky a víken­dy a team buil­din­gy ješ­tě před natá­če­ním, a to mi hod­ně pomoh­lo. (smích)

 

Jaké má pod­le vás lás­ka podo­by ve 20, 30, 70 letech? Mění se, nebo zůstá­vá stej­ná?

Z vaše­ho výčtu můžu posou­dit jenom tu dva­cít­ku a tři­cít­ku, a to má u mě pořád stej­nou podo­bu, kte­rou bych nemě­ni­la za nic na svě­tě! Pevně věřím a dou­fám, že vám to napíšu i v té sedm­de­sát­ce. Držte mi pal­ce.

Jaký je váš nej­ob­lí­be­něj­ší roman­tic­ký film?

Jsem vel­ký fil­mo­vý nezna­boh. Moc se všem omlou­vám, ale já se vel­mi málo dívám na tele­vi­zi či cho­dím do kina. Nemám na to čas, mož­ná je to výmlu­va, mož­ná na to nemám ani chuť. Když mám koneč­ně čas pro sebe, což je mini­mál­ně, tak ho nemůžu trá­vit kou­ká­ním a pro­ží­vá­ním pří­bě­hu něko­ho jiné­ho. Moc se všem omlou­vám, pro­to­že jsem pře­svěd­če­ná, že exis­tu­je spous­ta nád­her­ných fil­mů. A už teď se na ně těším, až se na všech­ny podí­vám. Zatím mám na sta­ros­ti důle­ži­těj­ší věci.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Léto s gentlemanem13. února 2019 Léto s gentlemanem Producenti snímku Léto s gentlemanem – režisér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uvedou film do kin 14. února 2019. Pro oba tvůrce byl tento snímek v určitém smyslu prvotinou. Pro […]
  • Veterán - Nový TV film Jana Hřebejka9. února 2020 Veterán - Nový TV film Jana Hřebejka Příběh vojenského veterána Martina Illése začíná příjezdem do Brna, kde chce začít novou etapu svého života. Má sice zkušenosti z boje, ale jeho plány jsou výrazně odlišné od předchozího […]
  • Film Veterán míří na televizní obrazovku29. ledna 2020 Film Veterán míří na televizní obrazovku V březnu minulého roku padla v Brně první klapka televizního filmu, kde hlavní roli žoldáka Martina Illése hraje slovenský herec Milan Ondrík.  Příběh člověka, který v sobě ukrývá tajemnou […]
  • Jiří Štrébl18. února 2016 Jiří Štrébl   O postavě „Má postava se jmenuje Zdeněk Poláček a je to muž, který když byl mladší, tak měl ambice, byl vtipný a zábavný, ale jakmile se zabydlel na vesnici, tak veškeré ambice a ideály […]
  • Blaženka – Emília Vášáryová20. února 2017 Blaženka – Emília Vášáryová Můžete představit postavu, kterou ve filmu hrajete? „Na rozdíl od jiných postav ve filmu, které jsou historicky dané a skutečně existovaly, je Blaženka fiktivní postava, je to jeho […]
  • Kristýna Podzimková: Nejvíc mě zarazilo omezené uvažování pachatelů19. dubna 2018 Kristýna Podzimková: Nejvíc mě zarazilo omezené uvažování pachatelů Jaká je Vaše filmová Iveta? Je to obyčejná ženská, rodina je pro ni zá klad. Vede běžný všední život – práce, ná kup, večeře, práce. A pak se na stáncích objeví Metanol! Byla Vám tato […]
  • Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá27. května 2018 Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá Jak byste představil svoji postavu? Hraji ředitele dolu, ve kterém se ta katastrofa odehrála, a který za ni byl také částečně zodpovědný. Režisér David Ondříček si přál, abych svoji […]
  • Jenovéfa Boková12. září 2016 Jenovéfa Boková Filmografie (výběr):  Zloději zelených koní (2016), Bezva ženská na krku (2016), Fotograf (2015), Rodinný film (2015),  Parádně pokecal (2014),  Hořící keř (2013), Revival (2013), Láska je […]
  • Tajný život mazlíčků - SNÍŽEK16. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - SNÍŽEK Q. Co je nejlepší na tom, že jsi spláchnutej? A. Už nejsem pod nadvládou arogantních lidí! Nepoutají mě okovy lidské společnosti! Jsem plně emancipován! Jsem vymaněný z pastí a nástrah […]
  • Václav Vašák (Bendl (25–45 let) – lékař, přítel Olgy) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci21. ledna 2018 Václav Vašák (Bendl (25–45 let) – lékař, přítel Olgy) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci Vaše postava asistuje v komedii Zoufalé ženy dělají zoufalé věci u porodu. Jak jste se jako muž při natáčení těchto scén cítil? Vzhledem k tomu, že už jsem u porodu asistoval, nebyl to […]