Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Alchymická pec má online premiéru

Alchymická pec má online premiéru

ALCHEMICAL FURNACE 35

Dokumentární film Alchymická pec měl mít v kinech pre­mi­é­ru na jaře, ale byla odlo­že­na na pod­zim. A ani to ze zná­mých důvo­dů nevy­šlo. Proto jsme se spo­lu s pro­du­cen­tem a tvůr­ci fil­mu dohod­li, že už nechce­me čekat na nezná­mý ter­mín a film divá­kům umož­ní­me již letos zhléd­nout na onli­ne. A až se pro­mí­tač­ky v kinech opět roz­sví­tí, budou si jej ti trpě­li­věj­ší moci užít i na vel­kých plát­nech. Nebo ti, kte­ří jej budou chtít vidět zno­vu.

 

Od 30. lis­to­pa­du film Alchymická pec najde­te na těch­to onli­ne por­tá­lech:

DAFilms.cz

Aerovod.cz

iTunes.com

Vodafone TV

 

 

O fil­mu:

Během pra­cí na posled­ním celo­ve­čer­ním fil­mu surre­a­lis­tic­ké­ho tvůr­ce Jana Švankmajera Hmyz, na němž se Jan Daňhel podí­lel jako stři­hač a  Adam Oľha jako kame­ra­man, byli oslo­ve­ni fil­mo­vým pro­du­cen­tem Jaromírem Kallistou a reži­sé­rem Janem Švankmajerem, aby se skr­ze doku­men­tár­ní film poku­si­li odha­lit a  zakon­zer­vo­vat tvo­ři­vé pro­ce­sy, kva­sí­cí v útro­bách jejich fil­mo­vé spo­leč­nos­ti Athanor.

V Athanoru – stře­do­vě­ké alchy­mic­ké peci – však spo­lu sou­pe­ří tři prin­ci­py: Rtuť, Síra a Sůl. Tím tře­tím je v tom­to pří­pa­dě Švankmajerova osu­do­vá žena a mimo­řád­ná spo­lu­pra­cov­ni­ce Eva Švankmajerová, s níž pro­žil 45 let spo­leč­né­ho živo­ta, bytost, kte­rá, ačko­li zemře­la v roce 2005, půso­bí dodnes jako trva­lé a vše pro­stu­pu­jí­cí her­me­tic­ky neod­dě­li­tel­né agens. Bez její kri­tic­ké intu­i­ce a k per­ma­nent­ní­mu osvo­bo­zo­vá­ní neu­stá­le vybí­ze­jí­cí­ho ducha by Švankmajerova tvor­ba neby­la kom­plet­ní a byla by zce­la nepo­chyb­ně jiná.

Producent a surre­a­lis­ta – jak to jde dohro­ma­dy? Jsou to spo­ji­té nádo­by? Dají se obse­se, ští­ti­vos­ti, magic­ké myš­le­ní, hry, infan­ti­lis­mus, ima­gi­na­ce a nevě­do­mí, něco tak bytost­ně teku­té­ho a  pro­ce­su­ál­ní­ho vůbec pro­dat? Dá se pro­ces tvor­by nace­nit a  zpe­ně­žit? Kde se vlast­ně bere, jaké je jeho zříd­lo? Co je „kru­tý teror lás­ky“, tato Kallistova pro­du­cent­ská meto­da, jak vyex­tra­ho­vat ze spo­lu­pra­cov­ní­ků co nej­ví­ce „slad­ké“ šťá­vy? Zároveň měli tvůr­ci oba­vy z pověst­né uza­vře­nos­ti Jana Švankmajera, kte­rý až dosud jakou­ko­li výraz­něj­ší sebe­pre­zen­ta­ci odmí­tal. Byli však pře­kva­pe­ni, že jim dovo­lil vstou­pit i do znač­ně hlu­bin­ných vrs­tev a laloč­na­tě intim­ních zákou­tí své osob­nos­ti a své­ho živo­ta.

Film Alchymická pec neka­ta­lo­gic­ky roz­krý­vá Švankmajerovo dosa­vad­ní myš­le­ní a tvor­bu, nechce být pou­hým shr­nu­jí­cím doku­men­tem, ale pře­de­vším živým, ima­gi­na­tiv­ním a hra­vým situ­ač­ním fil­mem. A  pře­de­vším uka­zu­je, že i svě­to­vá kine­ma­to­gra­fie může vzni­kat „na kole­ně“ a že skr­ze auten­tic­ký pro­ži­tek magic­ké­ho svě­ta lze mož­ná zví­tě­zit… i  nad smr­tí.

 

Režie, scé­nář: Jan Daňhel, Adam Oĺha

Kamera: Adam Oĺha, Jakub Halousek, Jan Daňhel

Zvuk: Ivo Špalj, Tobiáš Potočný

Vystupují: Jan Švankmajer, Eva Švankmajerová, Jaromír Kallista, Pavla Kallistová, Tomáš Kalous, Miloš Chlustina, Kamila Magálová

Producent: Jaromír Kallista – ATHANOR spo­leč­nost pro fil­mo­vou tvor­bu

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,32422 s | počet dotazů: 208 | paměť: 50260 KB. | 11.04.2021 - 00:52:20