Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Knihovnička > Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid: Orákulum šamanského snění

Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid: Orákulum šamanského snění

IMG 20220803 101209
IMG 20220803 101209
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Myšlenkami a tuž­ba­mi tvo­ří­me svět. A na svět při­chá­zí­me s kon­krét­ní­mi plá­ny, s dary duše, s doved­nost­mi, s chu­tí něco dělat a něco se nau­čit. A prá­vě tohle v nás umí tyto kar­ty pro­bu­dit. V lep­ším pří­pa­dě vám uká­ží přes­ně, jak jít, kudy jít a pro­dchne vás nad­še­ní. V hor­ším pří­pa­dě vámi pro­stou­pí uklid­ňu­jí­cí pocit, že víte, že tady pro něco jste – a že to kon­krét­ní  urči­tě najde­te. Karty umí vel­mi dob­ře nala­dit…

A prá­vě to ladě­ní je emo­ce a vnitř­ní stav, kte­rý oce­ňu­ji nej­víc.

Například se dozví­te:

Karta Magický meč je pro tebe zna­me­ním, abys uved­la věci do pohy­bu. Meč není nástro­jem kon­tem­pla­ce – roz­hod­ně se nemáš jenom dívat na jeho naleš­tě­nou čepel. Meč volá po roz­hod­ném jed­ná­ní. Pamatuj si, že je živý a má v sobě moud­rost, jež ti pomů­že nalézt nej­lep­ší řeše­ní.“

Dořešit může­te… o čem se mám roz­hod­nout, kam?

„Ve Venušině zahra­dě je jezír­ko, ve kte­rém vidíš svůj odraz, když se jdeš napít. Kdo se na tebe dívá? Podívej se, kým ses sta­la! Omyj si obli­čej jeho léči­vou vodou a prak­ti­kuj hlu­bo­ké při­je­tí. Miluj své nové  já se vše­mi jeho nedo­ko­na­lost­mi a vada­mi.“

V té jem­né duchov­ní pře­mýš­li­vé rovi­ně mne může tato odpo­věď dvou karet navá­dět na dal­ší pře­mýš­le­ní, na hle­dá­ní toho, kým jsem se sta­la, jak se cítím, jaká jsem a jaká vlast­ně chci být.

V té prak­tic­ké a ryzí rovi­ně mohu ten­to výklad brát tak, že se mám roz­hod­nout pod­le fak­tů; kde jsem, co jsem doká­za­la, na jakém mís­tě své život­ní časo­vé osy jsem. A nekom­pro­mis­ně při­způ­so­bit své roz­ho­do­vá­ní tomu­to fak­tu. Žádné sně­ní a vyčká­vá­ní na lep­ší časy, žád­né truch­le­ní po nena­vrá­ti­vší se minu­los­ti…

Jak vidí­te, může­me s kar­ta­mi pra­co­vat růz­no­ro­dě, dá se na ně dívat hlu­bo­ce medi­ta­tiv­ně, ale i čis­tě prak­tic­ky.

Jaká je kdy nála­da.

Zkušenosti s kar­ta­mi mi uká­za­ly, že jsou skvě­lé pro vystih­nu­tí přes­ně toho malé­ho čeho­si, nad čím se potře­bu­je­me zamys­let. Někdy dají odpo­věď, kte­rá si ale  vždy zaslou­ží dal­ší zkou­má­ní, ale mno­hem radě­ji jsem kar­ty bra­la jako spo­leč­ní­ka pro poví­dá­ní… uklid­ně­ní. A až v tom sta­vu uklid­ně­ní a porov­ná­ní si hla­vy – vybí­rám odpo­věď. V kar­tách nebo sama v sobě? Klidně v obo­jím, ale uvi­dí­te, že se obě odpo­vě­di budou sho­do­vat…

IMG 20220520 095126
IMG 20220520 095126
IMG 20220803 101209
IMG 20220803 101209

Autoři: Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid, spo­je­ní až šaman­ské­ho bada­te­le v oblas­ti fun­go­vá­ní moz­ku, cho­ván a psy­cho­so­ma­ti­ky a autor­ky, kte­rá je intu­i­tiv­ním médi­em. ilu­strá­tor­ka: Jena DellaGrottaglia své obra­zy pova­žu­je za jedi­neč­né a eklek­tic­ké a stá­le ho roz­ví­jí nový­mi smě­ry.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, SE, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,19591 s | počet dotazů: 257 | paměť: 67182 KB. | 01.12.2022 - 11:17:28