Kritiky.cz > Profily osob > Alan Rickman

Alan Rickman

alan

Alan Rickman, celým jmé­nem Alan Sidney Patrick Rickman (* 21. úno­ra 1946, Hammersmith, Londýn, Anglie, Spojené krá­lov­ství – 14. led­na 2016) byl brit­ský herec.

Životopis

Po svých rodi­čích je irsko-velšského půvo­du. Narodil se 21. úno­ra 1946 v Hammersmithu v Londýně Bernardu Rickmanovi a Margaret Rickmanové.

V té době už žili dva jeho sou­ro­zen­ci. Jeho rodi­če pra­co­va­li jako děl­ní­ci, byli to labou­ris­té. V jeho osmi letech mu zemřel jeho otec na rako­vi­nu a mat­ka se muse­la sama sta­rat o všech­ny čty­ři děti, se kte­rý­mi se pře­stě­ho­va­la na před­měst­ské síd­liš­tě, kde si našla prá­ci. Vůbec se mu zde nelí­bi­lo a tak byl rád, že zís­kal sti­pen­di­um na Latymerovu střed­ní ško­lu v západ­ním Londýně. A už tam začal se svou diva­del­ní kari­é­rou, jeho talent obdi­vo­va­li i někte­ří uči­te­lé.

Už od dět­ství rád kres­lil a chtěl být umělcem-grafikem, pro­to vystu­do­val design na Royal Academy of Art, potom tři roky pra­co­val v Soho jako gra­fik. Zde se sezná­mil s Rimou Hortonovou, svou celo­ži­vot­ní part­ner­kou, se kte­rou od roku 1977 byd­lí v Londýně na Notting Hillu, přes­to­že si ji nikdy nevzal. Paní Hortonová je rad­ní lon­dýn­ských čás­tí Kensington a Chelsea za labou­ris­ty a učí eko­no­mi­ku na School of Economics.

Když mu bylo dva­cet šest, roz­ho­dl se pře­ce jen pro hra­ní, a tak po zís­ká­ní sti­pen­dia začal stu­do­vat na Královské aka­de­mii dra­ma­tic­kých umě­ní (Royal Academy of Dramatic Art). Školu navště­vo­val dva roky, od roku 1972 a zís­kal hned něko­lik cen.

V násle­du­jí­cí eta­pě své­ho živo­ta účin­ko­val v diva­dlech, roz­hla­se i tele­vi­zi. Krátce půso­bil i v Národním diva­dle a pak se stal čle­nem Královské shake­spea­rov­ské spo­leč­nos­ti, v jehož insce­na­ci zau­jal rolí vikom­ta Valmonta. V téže roli se obje­vil i na Broadwayi a zde byl za svůj výkon nomi­no­ván na cenu Tony 1987.

Všiml si ho pro­du­cent akč­ních fil­mů Joel Silver, kte­rý mu nabí­dl roli v při­pra­vo­va­ném fil­mu Die Hard (Smrtonosná past). Byl to oprav­do­vý úspěch. Divákům se jako Hans Gruber líbil a hlav­ní­mu hrdi­no­vi, kte­ré­ho hrál Bruce Willis, se lehce vyrov­nal.

Po tom­to úspě­chu dostal nabíd­ky do mno­ha význam­ných rolí, ale všech­ny odmí­tl a vrá­til se do Londýna aby mohl hrát v diva­dle. Přesto si ale udě­lal něja­ký čas na natá­če­ní fil­mů.

V roce 1995 se umís­til na 34. mís­tě v anke­tě o 100 nej­při­taž­li­věj­ších mužů ve fil­mo­vé his­to­rii maga­zí­nu Empira a roku 1997 zís­kal 59. mís­to ve stej­né anke­tě téhož časo­pi­su. Hrál mno­ho zají­ma­vých a oblí­be­ných rolí, ale zatím jen jed­nu hlav­ní roli.

Byla to role Franze Antona Mesmera, nazý­va­né­ho také otec hyp­no­ti­zmu, ve fil­mu Mesmer (1994). Pro něj ten­to sní­mek hod­ně zna­me­nal. S úmys­lem udě­lat ho co nej­lep­ší, pro­ve­dl spo­leč­ně s reži­sé­rem Rogerem Spottiswoodem něko­lik změn ve scé­ná­ři. To se ale hlav­ním inves­to­rům nelí­bi­lo nato­lik, že odmít­li pro­jekt finan­co­vat. Vše odů­vod­ni­li tím, že s vyzně­ním celé­ho díla a pře­de­vším hlav­ní posta­vy nesou­hla­sí. Dokonce řek­li, že on sám není pro roli Mesmera dosti při­taž­li­vý. Spor skon­čil u sou­du a přes­to, že nako­nec pení­ze byly zajiš­tě­ny a film byl nato­čen, do kin se nedo­stal a skon­čil jen na video­ka­ze­tách. Po této nepří­jem­né zále­ži­tos­ti byl vel­mi zkla­mán a dlou­ho se s tím nemohl vyrov­nat.

V roce 1997 se pro­je­vil i jako fil­mo­vý reži­sér. Za sní­mek Zimní host obdr­žel mno­ho cen a na mno­ho byl i nomi­no­ván.

V roce 1995, během natá­če­ní Rozumu a cit dostal do krát­ko­tr­va­jí­cí romá­nek s Kate Winslet.

Jeho man­žel­kou je od roku 2012 Rima Horton (* 1947). Seznámili se v roce 1965 a žijí spo­lu od roku 1977.


Detaily o článku Alan Rickman

Detaily foto

  • Alan Rickman at the 2007 Tribeca Film Festival
  • Datum 28. dub­na 2007
  • Zdroj: David Shankbone
  • Autor: David Shankbone


Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com