Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > Aladin - Zajímavosti o natáčení

Aladin - Zajímavosti o natáčení

Allad
Allad

                Natáčení sním­ku Aladdin pro­bí­ha­lo v ate­li­é­rech Longcross a Arborfield ve Velké Británii, a také na jihu Jordánského háši­mov­ské­ho krá­lov­ství.

                Natáčelo se v ohro­mu­jí­cí poušt­ní oblas­ti Wadi Rum a Wadi Disi v Jordánsku, kde se natá­čel také sní­mek Lawrence z Arábie. Královská fil­mo­vá komi­se poskyt­la natá­če­ní neo­ce­ni­tel­nou pod­po­ru, kte­rá zahr­no­va­la kom­plex­ní pro­dukč­ní služ­by, pomoc při zajiš­ťo­vá­ní logis­ti­ky s míst­ní­mi úřa­dy, dojed­ná­vá­ní povo­le­ní k natá­če­ní a najmu­tí 150 míst­ních čle­nů štá­bu, kte­ří měli dopl­nit stá­va­jí­cí brit­ský štáb.

                Výtvarnice fil­mu Gemma Jackson, kte­rá zís­ka­la cenu Emmy za svou prá­ci na seri­á­lu Hra o trů­ny, byla pově­ře­na úko­lem stvo­řit pohád­ko­vé měs­to Agrabah. Představovala si ho jako brá­nu do východ­ní­ho svě­ta, jako měs­to plné pes­t­rých barev, roz­ma­ni­tých kul­tur a nej­růz­něj­ších zvu­ků. Inspirovala se pře­de­vším marockou, per­skou a tur­skou archi­tek­tu­rou a do svých návrhů zakom­po­no­va­la prv­ky arab­ské, indic­ké a jiho­asij­ské kul­tu­ry, pro­to­že Agrabah je měs­tem, kte­ré se nachá­zí na Hedvábné stez­ce, kde bylo mož­no nara­zit na vli­vy ostat­ních kul­tur v této oblas­ti.

                Výtvarný tým pod dohle­dem Gemmy Jackson vybu­do­val masiv­ní deko­ra­ce měs­ta Agrabah pod širým nebem na roz­leh­lé asfal­to­vé plo­še u ate­li­é­rů Longcross za pou­hých 15 týd­nů.

                Dekorace měs­ta Agrabah obsa­ho­va­ly lát­ky, tex­ti­lie a vyře­zá­va­né soš­ky podob­né těm, kte­ré byly nale­ze­ny v Marrákeši, spous­tu pes­t­ro­ba­rev­ných dře­vě­ných ozdob, kovů, ovo­ce a zele­ni­ny a také tisíc let sta­rý oli­vo­vý strom.

                Královský dvůr v Agrabah, stán­ky na tržiš­ti, úzké ulič­ky a stís­ně­né stře­chy byly navr­že­ny tak, aby vyho­vo­va­ly kom­plex­ní cho­re­o­gra­fii a kaska­dér­ským scé­nám, kte­ré jsou sou­čás­tí hudeb­ních sek­ven­cí se skladba­mi One Jump AheadPrince Ali.

                Hudební sek­ven­ce Prince Ali je nej­roz­sáh­lej­ší hudeb­ní scé­nou fil­mu a podí­le­lo se na ní 250 taneč­ní­ků a taneč­nic a více než 200 sta­tis­tů. Kostymér Michael Wilkinson se svým týmem vytvo­řil jen pro tyto sta­tis­ty zce­la od zákla­du přes 200 kos­tý­mů.

                Devítimetrový kvě­ti­no­vý vel­bloud, na kte­rém Aladdin (jako princ Ali z Ababwy) při­jíž­dí do palá­ce byl vytvo­řen z cel­kem 37 tisíc kvě­tů a byl umís­těn na kovo­vé kostře s koly. Týmu 15 výtvar­ní­ků trva­la jeho výro­ba cel­kem tři týd­ny.

                Kameraman Alan Stewart pou­žil při natá­če­ní vel­ko­le­pé sek­ven­ce Prince Ali cel­kem sedm kamer, aby ji mohl zazna­me­nat v odpo­ví­da­jí­cím roz­sa­hu. V pří­pa­dě sek­ven­ce One Jump Ahead při­pev­nil Stewart kame­ru GoPro pří­mo k pasu Meny Massouda, aby mohl sek­ven­ci, při kte­ré Aladdin běží a ská­če úzký­mi ulič­ka­mi a po stře­chách, nato­čit pří­mo z Aladdinova pohle­du.

                Tým vizu­ál­ních efek­tů vytvo­řil cel­kem 40 minut ani­ma­cí a před­běž­ných vizu­a­li­za­cí hudeb­ní­ho čís­la Prince Ali, aby měl tvůr­čí tým lep­ší před­sta­vu o roz­sa­hu cho­re­o­gra­fie, kte­rou si celá sek­ven­ce vyžá­dá.

                Jasmínina lož­ni­ce v palá­ci nazna­ču­je inte­li­gen­ci a vnitř­ní sílu této posta­vy. Dekorace zahr­nu­jí kni­hy, mapy, oká­za­lé tapi­se­rie a dal­ší umě­lec­ká díla, kte­rá prin­cez­na zís­ka­la.

                Rozměry poste­le v Jasmínině lož­ni­ci byly zdvoj­ná­so­be­ny, aby se do ní vešla prin­cez­na i se svým tygrem Rajou. Pokrývka poste­le byla ruč­ně vyši­ta v Pákistánu, aby odka­zo­va­la na krá­lov­ství Jasmíniny zesnu­lé mat­ky, Šehrabad, kte­ré se inspi­ro­va­lo již­ní Asií.

                Jeskyně zázra­ků byla vytvo­ře­na pro­střed­nic­tvím kom­bi­na­ce kla­sic­kých deko­ra­cí a vizu­ál­ních efek­tů. Rozsáhlé inte­ri­é­ry jes­ky­ně byly vybu­do­vá­ny v ate­li­é­rech Longcross a zahr­no­va­ly obří lví hla­vu u vcho­du do jes­ky­ně a útva­ry z umě­lé­ho kame­ne pokry­té šper­ky a nej­růz­něj­ší­mi pokla­dy. Dekoratérka Tina Jones zís­ka­la šper­ky z celé­ho regi­o­nu, pro­to­že jsou barev­né, třpy­ti­vé a krás­né. Některé z nich byly zali­ty do gumy a roz­mís­tě­ny po pod­la­ze jes­ky­ně tak, aby se zde moh­li her­ci i čle­no­vé štá­bu bez pro­blé­mů pohy­bo­vat.

                Při natá­če­ní sním­ku Aladdin byly vyu­ži­ty prak­tic­ky všech­ny dru­hy vizu­ál­ních efek­tů včet­ně ani­ma­ce postav, per­for­man­ce cap­tu­re, roz­ší­ře­ní deko­ra­cí, digi­tál­ní pro­stře­dí a simu­la­ce efek­tů.

                Vedoucí týmu vizu­ál­ních efek­tů Chas Jarrett vybu­do­val hyd­rau­lic­kou plat­for­mu se šes­ti osa­mi pohy­bu, kte­rou vyu­žil pro natá­če­ní sek­ven­ce A Whole New World s léta­jí­cím kober­cem. Zařízení, na kte­rém Mena Massoud s Naomi Scott sedě­li, bylo ovlá­dá­no ruč­ním vstup­ním zaří­ze­ním a pohy­bo­va­lo se naho­ru a dolů a ze stra­ny na stra­nu před zele­ným plát­nem s před­to­če­ný­mi zábě­ry poza­dí.

                Aladdinův spo­leč­ník Abu je sice kom­plet­ně digi­tál­ní, ale inspi­ru­je se podo­bou opi­ce mal­py kapu­cín­ské.

                Maskérka a vlá­sen­kář­ka Christine Blundell vytvo­ři­la paru­ku, plno­vous a knír, kte­ré nosí Navid Negahban v roli sul­tá­na. Jednotlivé sou­čás­ti mas­ky, kte­ré byly nabar­ve­ny tak, aby odpo­ví­da­ly reál­né bar­vě jeho vla­sů, peč­li­vě dopl­ňo­va­ly jeho sku­teč­né vla­sy. Aplikace mas­ky zabra­la kaž­dý den 45 minut.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Aladin - O TVŮRCÍCH22. května 2019 Aladin - O TVŮRCÍCH             WILL SMITH (džin) je herec, producent a hudebník, který byl dvakrát nominován na Oscara a je držitelem ceny Grammy a který se těší bohaté kariéře, jež zahrnuje filmy, televizní […] Posted in Profily osob
  • Aladin - Obsah & O filmu22. května 2019 Aladin - Obsah & O filmu             OBSAH               Ulice města Agrabah jsou domovem Aladina (Mena Massoud), sympatického zlodějíčka, který touží po tom, aby mohl zlodějiny zanechat, neboť je přesvědčen o […] Posted in Speciály
  • Já, robot - V roce 2035 se roboti stali naprosto běžnou součástí lidského života.28. února 2021 Já, robot - V roce 2035 se roboti stali naprosto běžnou součástí lidského života. Asi jako dnes mobilní telefony. Téměř každý si ho může dovolit, takže pokud ho nemá, je to protože nechce. Nejen že pomáhají lidem ve všech těch nudných činnostech, ale také jim třeba […] Posted in Retro filmové recenze
  • Old Guard: Nesmrtelní - Charlize Theron by chtěla svůj "akčňák"10. července 2020 Old Guard: Nesmrtelní - Charlize Theron by chtěla svůj "akčňák" Sloužit navěky je těžší, než se zdá. Tajná skupina záhadných vojáků, kteří nikdy neumírají, chrání pod vedením bojovnice Andy (Charlize Theron) smrtelný svět už stovky let. Jednotka […] Posted in Filmové recenze
  • Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.10. února 2019 Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo. 2. Robot musí uposlechnout příkazu člověka, kromě těch případů, kdy tyto příkazy jsou v rozporu s prvním zákonem. 3. Robot musí chránit sám sebe před zničením, kromě těch případů, kdy […] Posted in Retro filmové recenze
  • Batman začíná28. února 2022 Batman začíná První film Batman Začíná nám ukazuje smrt Brucových rodičů, jeho vyrůstání a touhu po pomstě. Zničený mladý Bruce Wayne odjíždí do Tibetu, aby lépe poznal zločince. Právě v Tibetu se ho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sněhurka a lovec11. ledna 2022 Sněhurka a lovec Sněhurka a lovec byl poměrně očekávaný a hlavně hodně marketingově prosazovaný snímek s mladými nadějnými herci v čele. Výsledek? Posuďte sami. Kristen Stewart je hvězdičkou, která začíná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny14. prosince 2021 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Na konci prvního filmu „Fantastická zvířata a kde je najít“ byl mocný kouzelník Gellert Grindelwald uvězněn. Je to špatný kouzelník, který chce pomocí kouzel ovládnout svět. Pochopitelně, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Encanto – Recenze – 40 %30. listopadu 2021 Encanto – Recenze – 40 % Nový animovaný film studia Disney je dějově zasazen do kolumbijských hor, kde před padesáti lety založila ovdovělá žena jménem Alma Madrigal spolu se skupinou utečenců vesnici s názvem […] Posted in Filmové recenze
  • Encanto25. listopadu 2021 Encanto  Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,35214 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56785 KB. | 07.07.2022 - 00:39:54