Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Akta X - Život po životě (S11E02) - 40 %

Akta X - Život po životě (S11E02) - 40 %

AktaX11E2

Druhý díl Akta X nás zno­vu vra­cí na pev­nou zem jed­no­epi­zod­ních pří­bě­hů s hlav­ní dvo­ji­cí Mulderem a Skullyovou. Není to ale kla­sic­ký díl, jak bychom moh­li čekat, ale je to nej­vý­raz­něj­ší epi­zo­da z nové série.

Co čeká­me od nové série? Opakovaní stej­né­ho sty­lu nebo něja­ké nové záplet­ky a i nové cho­vá­ní hrdi­nů. Tentokrát je prav­di­vá dru­há teo­rie. Příběh dru­hé epi­zo­dy se vymy­ká tomu, co bychom od dvo­ji­ce hrdi­nů vůbec čeka­li.

Foxe s Danou v kli­du domo­va na sedač­ce po těž­ké detek­tiv­ní a vyšet­řo­va­cí prá­ci vyru­ší tajem­ný tele­fo­nát od dáv­no mrt­vé­ho čle­na Osamělých střel­ců. Od tele­fo­ná­tu to jde z kop­ce s hlav­ní dvo­ji­cí, nejdří­ve se u nich obje­ví zása­hov­ka (pře­mů­žou ji), potom jsou svěd­ky vraž­dy na uni­ver­si­tě (ute­čou od mrt­vo­ly) a tak to jde dál až do kon­ce epi­zo­dy, kdy se zno­vu vrá­tí tam, kde se na začát­ku epi­zo­dy obje­vi­li - na pohov­ku s tajem­ným tele­fo­nem v ruce.

Mám rád jed­no­epi­zo­do­vé epi­zo­dy, kde si nemu­sím pama­to­vat, co se sta­lo v před­cho­zím díle, a nemu­sím pře­mýš­let o tom, co nás čeká v dal­ším díle. Podobný pří­běh jsme už ale měli v před­cho­zích sezó­nách, a tak vplu­tí zno­vu do stej­ných vod, jako jed­na z před­cho­zích epi­zod, není tím správ­ným, co jsem čekal.

Bohužel je dru­hý pří­běh nové sezó­ny zno­vu zkla­má­ním, čekal jsem o dost více. Snad tře­tí díl spl­ní moje přá­ní a udě­lá zno­vu seri­ál Akta X tako­vým, jaký oče­ká­vám.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,78216 s | počet dotazů: 217 | paměť: 54070 KB. | 04.12.2021 - 06:07:34