Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > AIR FORCE ONE

AIR FORCE ONE

blackdot19
blackdot19

Američané se potře­bu­jí aspoň jed­nou do roka pro­střed­nic­tvím fil­mo­vé tvor­by ujis­tit, že kdy­by se něco semle­lo, Amerika by vyhrá­la a ze vše­ho nej­víc by to hajz­lí­kům nan­dal sám pre­zi­dent, nej­lé­pe s pře­hle­dem při­tom obslu­hu­je nej­mo­der­něj­ší bojo­vou tech­ni­ku. V roce 1997 patri­o­tic­ký defi­cit uko­jil Independence Day, letos jsme se dočka­li pre­zi­den­ta umír­ně­něj­ší­ho a v kra­pet rea­lis­tič­těj­ším pří­bě­hu, ovšem v hlav­ní roli.
28.9.2002 - TV NOVA 21:50

AF1 Logo   AIR FORCE ONE 
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie11. srp­na 1997Filmová pří­lo­ha dení­ku Neviditelný Pes
Columbia Pictures, USA 25. čer­ven­ce 1997, PG-13, akč­ní dra­ma, 118 minut, Česko 30. říj­na 1997
Režie: Wolfgang Petersen
Hrají:Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close, Wendy Crewson, Liesel Matthews, Paul Guilfoyle, Xander Berkeley, Elya Baskin, William H. Macy, Jurgen Prochnow, Dean Stockwell, Levani Oučanejčvili, Donna Bullock, David Vadim.
Web:http://www.spe.sony.com/Pictures/SonyMovies/movies/AFO
 
 Nejhlídanější letadlo 
Nejhlídanější leta­dlo

Copak s Indianou Jonesem, když se dosta­ví kmet­ský věk? Stane se pre­zi­den­tem Spojených stá­tů.

Američané se potře­bu­jí aspoň jed­nou do roka pro­střed­nic­tvím fil­mo­vé tvor­by ujis­tit, že kdy­by se něco semle­lo, Amerika by vyhrá­la a ze vše­ho nej­víc by to hajz­lí­kům nan­dal sám pre­zi­dent, nej­lé­pe s pře­hle­dem při­tom obslu­hu­je nej­mo­der­něj­ší bojo­vou tech­ni­ku. V roce 1997 patri­o­tic­ký defi­cit uko­jil Independence Day, letos jsme se dočka­li pre­zi­den­ta umír­ně­něj­ší­ho a v kra­pet rea­lis­tič­těj­ším pří­bě­hu, ovšem v hlav­ní roli.

Amerika musí vyhrát poho­pi­tel­ně nad někým, odpor­ní agre­siv­ní emzá­ci už tu byli, na vybra­nou máme: zlí jiho­a­me­rič­tí dro­go­ví baro­ni (bane, to je okou­ka­né), pitvor­ní retrospek­tiv­ní nacis­té (kuš, tohle má být moder­ní film), nábo­žen­sky fana­tič­tí Arabové (oj, lech­ti­vé téma, Izrael by nemu­sel vyjít v pěk­ném svět­le, kro­mě toho i paro­die smě­řo­va­né na Blízký východ jsou pořád­ně omle­té); hmm... sovět­ské impé­ri­um se nám zhrou­ti­lo, v Moskvě sedí kama­rá­di, ale mají potí­že -- hurá, pod­po­ří­me novou rus­kou demo­kra­cii a máme film o nepo­sluš­ných ato­mo­vých vydě­ra­čích z býva­lé Kazašské sovět­ské soci­a­lis­tic­ké repub­li­ky.

 
 James Marshall, president USA 
James Marshall, pre­si­dent USA
 
 Generál Radek, povstalec 
Generál Radek, povsta­lec

James Marshall (Harrison Ford) je ztě­les­ně­ním snu o ame­ric­kém pre­zi­den­to­vi. Muž nave­nek i vevnitř veskr­ze morál­ní, spra­ved­li­vý, hlu­bo­ce humán­ní, pla­nou­cí roz­hoř­če­ným hně­vem nad spácha­ný­mi zlo­či­ny v úze­mí posti­že­ném vzbou­řen­ci, milu­jí­cí nade vše svou rodi­nu, sta­ví­cí boj pro­ti zlu a za kaž­dý lid­ský život nad stát­ní zájmy, pro­to­kol i pro­fe­si­o­nál­ní povin­nos­ti... by pod­le mého názo­ru býval měl šan­ci ve voleb­ním boji asi jako hou­mle­sák.
Navíc ve vyni­ka­jí­cí fyzic­ké a dušev­ní kon­di­ci, bri­li­ant­ní­ho úsud­ku, tech­nic­ky neo­by­čej­ně zruč­ný a schop­ný impro­vi­za­ce, per­fekt­ní stře­lec a  zápas­ník, pilot mazák...

Už víte, co mys­lím? Národ země, kte­rou rád nazý­vá Land of the Free (země svo­bo­dy) a Home of the Brave (domov chrabrých), dva­krát s tako­vým snem před oči­ma šel volit Billa Clintona, jenž se pro­sla­vil v pod­sta­tě hlav­ně afé­rou se zpro­ne­vě­rou z doby, kdy guver­né­ro­val v Arkansasu.
Naříkal bych více (a k  věci, tedy Air Force One), ale už i tak jsem těm, kdo film chtě­jí vidět, pově­děl až moc.

 
 Terorista Koršunov 
Terorista Koršunov
 
 Viceprezidentka Bennettová 
Viceprezidentka Bennettová

Tedy zpět k záplet­ce. Prezident spo­lu se ženou Grace (Wendy Crewson), dce­rou Alice (Liesel Matthews) a obvyklou sui­tou letí na palubě spe­ci­ál­ně modi­fi­ko­va­né­ho Boeingu 747 Air Force One přes Evropu zpět domů z Moskvy, kde byl pře­kva­pil celý svět včet­ně svých porad­ců hlu­bo­kým odsou­ze­ním tero­ris­mu a závaz­kem nesle­vit ani o píď. Nepřipravený pro­jev před­ne­sl na ban­ke­tu osla­vu­jí­cím uvěz­ně­ní vzbou­ře­nec­ké­ho gene­rá­la Radka (Jurgen Prochnow), kte­rý v Kazachstánu hara­šil uko­řistě­ný­mi ato­mo­vý­mi zbra­ně­mi.

Na palubě AF1 je i šest rus­kých novi­ná­řů, ze kte­rých se vyklu­bou gene­rá­lu Radkovi slou­ží­cí tero­ris­té, jimž se vzá­pě­tí poda­ří nej­hlí­da­něj­ší­ho leta­dla na svě­tě se zmoc­nit a posta­vit prv­ní rodi­nu USA před hlav­ně svých zbra­ní. Nepočítali ovšem s tím, že pre­si­dent Marshall, mís­to aby se jako správ­ný poli­tik na mís­tě kata­k­ly­zma­tic­ky podě­lal, si vzpo­me­ne na svůj vojen­ský výcvik a způ­so­bí sliz­kým násil­ní­kům neče­ka­né potí­že.

 
 President se jen tak nedá 
President se jen tak nedá
 
 Teroristé čekají na odpověď z Bílého domu 
Teroristé čeka­jí na odpo­věď z Bílého domu

V Bílém domě je vice­pre­si­dent­ka Bennettová (Glenn Close) náh­le nuce­na vyjed­ná­vat o pro­puš­tě­ní gene­rá­la Radka, což by pod­le fil­mu zna­me­na­lo oka­mži­tý konec demo­kra­cie v Rusku. Choulostivé situ­a­ce pre­si­den­ta Marshalla hod­lá ovšem pod­le mož­nos­tí vyu­žít i porad­ce pro národ­ní bez­peč­nost Walther Dean (Dean Stockwell) k posí­le­ní své kari­é­ry a  posta­ve­ní.
Teroristé bez zavá­há­ní spl­ňu­jí své výhruž­ky o pra­vi­del­ných popra­vách rukojmí na palubě leta­dla, dokud kaž­dý jejich poža­da­vek nebu­de oka­mži­tě plněn. Nejvyšší mís­ta USA se tak dostá­va­jí do těž­ké­ho dile­ma: zda obě­to­vat něko­li desí­tek lidí, ovšem včet­ně pre­si­den­ta a jeho rodi­ny, a dodr­žet tak poli­ti­ku nepři­stu­po­vá­ní na poža­dav­ky tero­ris­tů, či s tako­vé poli­ti­ky sle­vit a dou­fat, že uspo­ko­je­ní násil­ní­ci zane­cha­jí vraž­dě­ní.

 
 První rodina USA 
První rodi­na USA
 
 Dusno v Bílém domě 
Dusno v Bílém domě

Třebaže se celý film Air Force One točí kolem Harrisona Forda, za zmín­ku sto­jí vyni­ka­jí­cí herec­ké výko­ny vel­mi věro­hod­ných tero­ris­tů, zejmé­na pak jejich vůd­ce Koršunova (Gary Oldman). Prezidentova dce­ra Alice je před­vá­dě­na vel­mi sta­teč­ná a neo­chvěj­ná, naštěs­tí pře­svěd­či­vě, sic neprav­dě­po­dob­ně -- reál­né dítě by bylo nej­spíš roz­maz­le­nou fňuk­nou.

Na otáz­ku, zda­li Air Force One sto­jí za shléd­nu­tí, odpo­ví­dám jed­no­znač­ně ano. Předpokládám, že spolk­ne­te poně­kud tuž­ší kliž­ku ame­ric­ké­ho hurá­pa­tri­o­tis­mu, pod­po­ro­va­nou mís­ty dost nemož­nou pocho­do­vou hud­bou. Zbytek je vel­mi pove­de­ný, tech­nic­ky pou­ta­vý, dějo­vě vyvá­že­ný akč­ní pří­běh. Napětí a dějo­vé zvra­ty vás budou bavit až do efekt­ní­ho kon­ce.

Hodnocení: DOCELA DOBRÉ

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Armáda a hlav­ně letec­tvo Ruska jako­by nee­xis­to­va­ly. Ohroženému leta­dlu se nedo­sta­ne žád­né rus­ké asi­s­ten­ce.
 • V jed­nu chví­li je AF1 u Moskvy, paxe chví­li letí, pak je zma­tek, a pak je všech­no najed­nou u Ramsteinu v Německu. Slovensko ani Česká repub­li­ka se svým letec­tvem, říze­ním vzduš­né­ho pro­vo­zu atd. pros­tě nee­xis­tu­jí.
  Typický pří­klad, jak vidí prů­měr­ný Američan (a prů­měr­ná ame­ric­ká mapa zob­ra­zu­je) Evropu: na východ od Německa je -- dlou­ho nic -- a pak Rusko.
 • Pozemní mané­v­ry v Ramsteinu jsou hod­ny nanej­výš plas­ti­ko­vých mode­lů, z nichž bez­tak sestá­va­jí.
 • President (niko­li však tero­ris­té) uží­vá kou­zel­né­ho samo­pa­lu, jemuž netře­ba nových zásob­ní­ků.
 • Že by Bílý dům neměl taj­né tele­fon­ní čís­lo pro pří­pad nalé­ha­vých nou­zo­vých spo­je­ní?
 • Při padá­ko­vém sesko­ku z ote­vře­né ram­py 5 km nad zemí spo­lu oso­by nor­mál­ně roz­mlou­va­jí, žád­ná tur­bu­len­ce ... dokud náh­le děj nežá­dá prud­kou změ­nu a všech­ny bere vítr a ďas.
 • Všimněte si, nad úze­mím jakých stá­tů by muse­la být pomoc­ná ame­ric­ká leta­dla, kte­rý­mi se film hemží.
 • Nechat lidi ská­kat s padá­kem je chví­li dob­rý trik, a pak to najed­nou niko­ho nena­pad­ne.
 • Kdybych chtěl sestře­lit 747, tre­fo­val bych se do moto­rů, do kří­del, nebo do stře­du tru­pu, kde jsou nádr­že s pali­vem (viz havá­rie letu TWA 800).

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,19026 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56697 KB. | 28.06.2022 - 18:06:35