Kritiky.cz > Recenze knih > Ailsa Franková -Zbavte se zbytečností v životě a mějte se skvěle (94%)

Ailsa Franková -Zbavte se zbytečností v životě a mějte se skvěle (94%)

zbytečnosti

Počuli ste už nie­ke­dy nie­čo o „skve­lých zóna­ch“? Ich tvor­kyňa je ang­lic­ká hyp­no­te­ra­pe­u­t­ka Ailsa Franková, kto­rá je tiež autor­kou tej­to kni­hy.  O čom sú „skve­lé zóny“? Sú o pocho­pe­ní spô­so­bu živo­ta, kto­rý žije­me. V živo­te kaž­dé­ho z nás exis­tujú série ste­re­o­ty­pov - nau­če­ných návy­kov a vzor­cov. Poviem vám o nich viac, ale naj­skôr sa s vami pode­lím o moju skú­se­nosť.

Hm, o čo ide? Nuž, v pred­ho­vo­re ku tej­to kni­he autor­ka  spo­mí­na, že pred rokmi pre­chá­d­za­la ťaž­kým obdo­bím. A ja viem, že také­to obdo­bia v živo­te člo­ve­ka pri­chá­d­za­jú k nemu pre­to, aby zmúd­rel. Ailse Frankovej sa to nepo­chyb­ne poda­ri­lo. A vie to i samot­ná autor­ka kni­hy, pre­to­že tvr­dí, že dob­ré veci vzni­kajú v živo­te zo zlých situ­á­cií. Že je potreb­né také­to chví­le vo svo­jom živo­te pri­jať, poro­zu­mieť, pou­čiť sa z nich a posun­úť sa ďalej. Že veci v živo­te nemusia ísť vždy hlad­ko, ale prá­ve na tých kame­ňoch na našej život­nej ces­te sa posúva­me ako po nášľap­ných bodoch ďalej. Každý z tých nášľap­ných kame­ňov pred­sta­vu­je cen­né pona­u­če­nie.  Moc sa mi páči ten jej obraz ces­ty plnej nášľap­ných kame­ňov – život­ných skú­se­nos­tí…

Dostať sa do „skve­lej zóny“ pre Ailsu Frankovú zna­me­ná zba­viť sa zby­toč­nos­tí, povzniesť sa nad mali­cher­né trá­pe­nia a drob­né neprí­jem­nos­ti a mať sa skve­lo. Odovzdáva túto svo­ju osob­nú život­nú skú­se­nosť aj iným, uka­zu­je im ces­tu, ako môžu zvlá­dať svoj život a ako v ňom môžu zme­niť veci, kto­ré zme­niť potre­bujú.  Ako prvý krok by sme mali zme­niť svo­je vlast­né zame­ra­nie – od živo­ta, kto­rý vedi­e­me teraz, na ten život, kto­rý žiť nao­zaj chce­me  Kniha postu­pu­je rôz­ny­mi oblas­ťa­mi nášho živo­ta – prá­ca, peni­a­ze, vzťa­hy, zdra­vie a mno­hý­mi ďal­ší­mi, pri­čom v kaž­dú z oblas­tí ana­ly­zu­je a posky­tu­je aj tech­ni­ky na zlep­še­nie našej situ­á­cie v tej­to kon­krét­nej oblas­ti. Potrebujeme si utvá­rať pred­sta­vu, že nám všet­ko v tej oblas­ti ide skve­lo – a aj to ísť začne. Pravdaže, nie je to nere­a­lis­tic­ké oča­ká­va­nie bez­pro­blé­mo­vos­ti v pro­blé­mo­vej situ­á­cii – ak nie sme spo­koj­ní s prá­cou, nezna­me­ná to zotr­va­nie v nej, ale nájde­nie lep­šej, rov­na­ko to nie je ani neko­neč­né dáva­nie šan­cí pro­blé­mo­vé­mu vzťa­hu, ale odchod z neho.

Zaujímavá úva­ha z môj­ho pohľa­du  je naprí­klad v oblas­ti vzťa­hov o tom, ako nemá­me oča­ká­vať od iných ľudí, že budú rov­na­ko dob­rí ako my v tom istom. Každý z nás má svo­je sil­né strán­ky, aj svo­je sla­bé mies­ta – a prá­ve zmys­lu­pl­né dopĺňa­nie sa navzá­jom tvorí har­mo­nic­ký celok. Zaujala ma aj v oblas­ti zvlá­da­nia stre­su a nepo­ho­dy autor­kou kni­hy pon­úka­né tech­ni­ky ako odľa­h­čo­vať stres a ako sa zba­viť napä­tia počas dňa. A moh­la by som tak­to meno­vať i ďal­šie oblas­ti a prí­nos, nao­zaj by bolo dlho o čom hovo­riť – ale vez­mi­te túto kni­hu do ruky a pozri­te sa na ne rad­šej vy sami.

Dovoľte, aby sa aj váš život stal skve­lým dob­ro­druž­stvom…

 • Ailsa Franková
 • Žánr:psy­cho­lo­gie pro kaž­dé­ho, osob­ní roz­voj
 • Nakladatelstvi:BIZBOOKS
 • Datum vydá­ní:24.10.2016

Knihu si môže­te zak­úpiť tu.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Niki Brantmarková - Lagom (Tajemství spokojneného života)28. února 2018 Niki Brantmarková - Lagom (Tajemství spokojneného života) Lagom je švédske slovo a znamená „tak akurát“. Koľko je to „akurát“ - poviete si? Nuž, nie je to ani moc a ani málo, taká pravá miera to je. Presne toľko, koľko treba - povedala by som […]
 • William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%)14. února 2018 William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%) Tužili ste niekedy v živote byť členom špeciálnych jednotiek? Alebo dokonca byť ich veliteľom? Jasné, aj ja som mala životné obdobie, kedy ma taká predstava naozaj nadchýnala. Že ste na […]
 • Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100%27. dubna 2017 Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100% Úprimne ma potešilo, keď som v kníhkupectve objavila knihu profesora Enrighta. Problematika odpúšťania mi nie je neznáma a preto som vedela, že táto kniha je poklad. Na začiatok je […]
 • Lee Crutchley Jak být šťastný (nebo aspoň míň smutný) - 100%13. září 2016 Lee Crutchley Jak být šťastný (nebo aspoň míň smutný) - 100% Chcete jedinečnú knihu? Knihu, po ktorej siahnete vo chvíli, keď vám je smutno? Knihu, ktorá osloví vaše srdce? Práve ste sa k nej dostali. Áno, takýto pocit som nadobudla po prečítaní […]
 • Doris Wolf - Jak prekonať strach, úzkost, paniku, fobie13. března 2018 Doris Wolf - Jak prekonať strach, úzkost, paniku, fobie Chcete vedieť ako skrotiť strach, úzkosť, paniku alebo fóbiu? Tak siahnite po tejto knihe. V úvode knihy nájdete vysvetlenie, aké rozdiely existujú medzi týmito 4 pojmami. Ďalej už […]
 •  404 nejkrásnějších omalovánek BOX (99%)20. listopadu 2016  404 nejkrásnějších omalovánek BOX (99%) Sú knihy, ktoré mávame uložené v poličke a vraciame sa k nim opakovane a opakovane. Takou knihou, ktorú z rúk človek len tak ľahko nepustí, je nepochybne kniha 404 nejkrásnějších […]
 • Brian Tracy - Trefa do černého (97%)14. prosince 2016 Brian Tracy - Trefa do černého (97%) Podnadpis knihy „Jak dojít do cíle a nenechat se rozhodit“  znie v prvej chvíli ako riadne idealistické očakávanie. Nerozhodí nás azda v živote kadečo? Obsahuje táto kniha nejaké ťažko […]
 • Jozef Petro – Slovenské klenoty UNESCO – 99%29. listopadu 2017 Jozef Petro – Slovenské klenoty UNESCO – 99% Sú knihy, ktoré človek prečíta raz a zanechajú na ňom silný dojem. Jednou takou knihou je kniha Slovenské klenoty UNESCO. Prečo? Kniha má živé, farebné fotografie, autorom veľkej časti […]
 • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]