Kritiky.cz > Filmové recenze > Agent v sukni 2 - Big Momma’s House 2

Agent v sukni 2 - Big Momma’s House 2

Trošku zku­še­ný divák by mohl pro­hlá­sit, že nato­čit kva­lit­ní pokra­čo­vá­ní úspěš­né kome­die je nad síly vět­ši­ny fil­ma­řů. Agent v suk­ni 2 vás o opa­ku roz­hod­ně nepře­svěd­čí. První díl byl pove­de­nou zále­ži­tos­tí, kte­rá sice těži­la z pro­va­ře­né­ho námě­tu – muž pře­vle­če­ný za ženu, ale nedo­sta­tek ori­gi­na­li­ty vyna­hra­dil něko­lik pove­de­ný­mi gagy, kte­rým vde­cho­val ener­gii pře­de­vším komik Martin Lawrence. I ten­to­krát se sna­ží, co to jen jde, ale bohu­žel nekva­lit­ní scé­nář a kli­šo­vi­té vti­py mu dost čas­to podrá­že­jí nohy.Pokračování pře­kva­pi­vě neza­čí­ná tam, kde původ­ní film skon­čil, ale pře­ná­ší nás o  něko­lik let dál. Malcolm (Martin Lawrence) se na nalé­há­ní své těhot­né ženy Sherri (Nia Long) vzdá své milo­va­né prá­ce aktiv­ní­ho agen­ta FBI a sta­ne se PR agen­tem (jinak řeče­no, nosí kos­tým orla a sna­ží se roz­jí­ve­né děti pou­čit o tom, jaká nebez­pe­čí hro­zí od domá­cích spo­tře­bi­čů). S tím­to není zrov­na spo­ko­je­ný, ale všich­ni víme, že když choť poru­čí, man­žel koná. Malcolm se ale nako­nec roz­hod­ne vrá­tit se taj­ně do služ­by a nechá se při­jmout jako chů­va do domu sle­do­va­né oso­by. Jistě, že pře­vle­če­ný za dob­ře rostlou čer­noš­skou Velkou mámu.

Nejdříve se začne potý­kat s obvyk­lý­mi pro­blémy jako je vaře­ní nebo pra­ní, ale nako­nec bude muset řešit důle­ži­těj­ší věci, kte­ré sou­vi­se­jí se samým zákla­dem rodi­ny. Matka a otec pří­liš pra­cu­jí, kaž­dý z jejich potom­ků má také své sta­ros­ti. Z nej­star­ší dce­ry se sta­ne nespou­ta­ná rebel­ka, pro­střed­ní se neda­ří v týmu roz­t­les­ká­va­ček a  dvou­le­tý ben­ja­mí­nek vůbec nemlu­ví. A  je na Velké mámě, aby všech­no vyře­ši­la a ješ­tě sta­či­la zabrá­nit hro­zí­cí­mu zlo­či­nu. Ano, a nechy­bí ani domá­cí zví­ře, kte­ré se sna­ží vtip­ně rea­go­vat na nasta­lé situ­a­ce. Prostě klišé ved­le klišé.

Lawrence se sna­ží, jen­že vtíp­ky jsou obvykle dost laci­né a prvo­plá­no­vi­té a  nefun­gu­jí tak jak by měly. Není potře­ba vysvět­lo­vat, že v kome­dii, kte­rá je vysta­vě­ná na prin­ci­pu toho, že se drob­ný chla­pík pře­vlé­ká za obéz­ní sta­řen­ku, gagy nemuse­jí být tak hlu­bo­ko­my­sl­né, aby nad nimi člo­věk hodi­nu pře­mýš­let, ale zase, vět­ši­nu lidí už nepo­ba­ví to, pokud někdo neu­stá­le padá na „kokos“. Když uvi­dí­te Martina Lawrence v akci, v někte­rých scé­nách se vám vyba­ví jeho lep­ší chvil­ky z prv­ní­ho Agenta v  suk­ni, ale nedo­jde k tomu nějak čas­to.

Alespoň na mas­kách si moh­li dát tvůr­ci více prá­ce, ale ty tak­též nezvlád­li. To, že má Sherri mís­to těho­ten­ské­ho bři­cha nefo­rem­ný pol­štář, to bychom moh­li pře­kous­nout, ale nepo­ve­de­né ztvár­ně­ní Velké mámy je už chy­ba, nad kte­rou při­mhou­řit oči nelze. Její „late­xo­vost“ vyslo­ve­ně bije do očí a je napros­to jas­né, že všem, kte­ří by se k hlav­ní posta­vě při­blí­ži­li na vzdá­le­nost pěti a méně met­rů by neušlo to, že onen člo­věk má na sobě kro­mě oble­če­ní ješ­tě pár kilo­gra­mů gumy navíc.

Obvykle, když mám k fil­mu více výtek, než je u mě běž­né, tak ale­spoň pochvá­lím soun­d­track. Jenže ten­to­krát k tomu nedo­jde, abych prav­du řekl, pama­tu­ji si pou­ze jeden jedi­ný song, a to je dost málo.

Přesto nako­nec nebu­du tak drs­ný, jak by se z  před­cho­zích řádek zdá­lo. Agent v suk­ni 2 není film, kte­rý by si zaslou­žil vět­ší pozor­nost, ale pokud si ho na DVD půj­čí­te a zhléd­ne­te ho v pátek odpo­led­ne, nebu­de­te zase tak roz­ča­ro­vá­ni. Prostě dal­ší mír­ně pod­prů­měr­né pokra­čo­vá­ní, kte­rých jsou k  vidě­ní desít­ky a desít­ky.

  • SHERRYBABY3. června 2007 SHERRYBABY Se jménem Sherrybaby přichází do tuzemské distribuce vítěz loňského festivalu v Karlových Varech. Vzhledem k tomu, že letošní ročník začne za pár dní, je květnová premiéra premiérou […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • th full01is26. října 2003 Mizerové 2 Tak Michael Bay je zpátky, po mnoha filmech pro Americké publikum s mnoha patosem, s několika naprostými bláboly, ale i s jedním kvalitním filmem se nám znovu vrátil ke všemu, co ho […] Posted in Filmové recenze
  • John Wick 3 - Recenze - 85%14. května 2019 John Wick 3 - Recenze - 85% Zabijáci, kam se podíváš! Johnovi nedají odpočinout ani na chvilku a pokračuje se přesně tam, kde se skončilo. John Wick (Keanu Reeves) byl exkomunikován a zdá se, že po něm půjde […] Posted in Filmové recenze
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Jménem krále - recenze11. června 2009 Jménem krále - recenze Český film režiséra Petra Nikolaeva lze nazvat snahou o českou historickou detektivku v rozměrech skromného středověkého prostředí. Více než do kin se příběh svým pojetím hodí na televizní […] Posted in Filmové recenze
  • Mizerové navždy (Bad Boys for Life) – Recenze – 60%15. ledna 2020 Mizerové navždy (Bad Boys for Life) – Recenze – 60% Třetí Mizerové se vrací do kin po sedmnácti letech od druhého dílu, tentokrát bez účasti režiséra Michaela Baye (když nepočítáte jeho jedno krátké cameo), ale stále s producentem […] Posted in Filmové recenze
  • Hardcore Henry [75%]29. dubna 2016 Hardcore Henry [75%] Před třemi lety se na internetu zrodila senzace, kterou byl akční videoklip Bad Motherfucker od ruské skupiny Biting Elbows. Akční sekvence z pohledu první osoby vypadaly tak správně […] Posted in Filmové recenze
  • Staříci - Schmitzer a Mrkvička už jsou taky COOL důchodci25. listopadu 2019 Staříci - Schmitzer a Mrkvička už jsou taky COOL důchodci Bývalý politický vězeň Vlasta si v pozdním věku a připoután na kolečkové křeslo nepřipouští, že by měl rezignovaně vzpomínat na radosti mládí. Spíš než vzpomínky na mladické období má […] Posted in Filmové recenze
  • Chyť mě, jestli to dokážeš (Catch me, if you can)7. srpna 2004 Chyť mě, jestli to dokážeš (Catch me, if you can) Od režiséra Stevena Spielberga bychom určitě nečekali nic jiného, než opravdu pořádný a kvalitně natočený film. Je tomu tak i v tomto případě? Předními postavami celého filmu jsou […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...