Aerovod bude hostit festival Mezipatra. 21. ročník se celý koná v online prostoru

Aerovod bude od čtvrt­ku 5. lis­to­pa­du hos­tit 21. roč­ník queer fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Mezipatra, kte­rý se letos kvů­li pan­de­mii koro­na­vi­ru pře­su­nul do onli­ne pro­sto­ru. Festival při­ná­ší výběr těch nej­lep­ších sou­čas­ných hra­ných, doku­men­tár­ních a krát­kých fil­mů s queer tema­ti­kou, jeho sou­čás­tí je i  retro sek­ce. V hlav­ní sou­tě­ži celo­ve­čer­ních fil­mů se před­sta­ví 11 sním­ků – mezi ty nej­o­če­ká­va­něj­ší pat­ří němec­ké dra­ma oce­ně­né Teddy Award na letoš­ním Berlinale Nic ve zlým (Futur Drei), cit­li­vý fran­couz­ský doku­ment Děvčátko (Petite Fille) nebo bra­zil­ské ero­tic­ké dra­ma Hic (Vento Seco). Filmy letoš­ní­ho roč­ní­ku budou k dis­po­zi­ci k pře­hrá­ní do 21. lis­to­pa­du. Slavnostní zahá­je­ní a zakon­če­ní fes­ti­va­lu se pak usku­teč­ní for­mou živé­ho stre­a­mu na plat­for­mě Moje kino LIVE.

 

▶︎Kompletní pro­gram Mezipater: http://www.mezipatra.cz/program/katalog-filmu.html

▶︎Na Aerovodu bude mož­né fil­my pře­hrát od čtvrt­ka 5. lis­to­pa­du dostup­né budou na adre­se: https://mezipatra.aerovod.cz

 

První fes­ti­val na Aerovodu

Za posled­ní rok se na Aerovodu udá­lo hod­ně změn – před­sta­vi­li jsme nový web, výraz­ně se nám zvý­ši­la návštěv­nost i počet před­pla­ti­te­lů, zrych­li­li jsme roz­ši­řo­vá­ní kata­lo­gu. Stále se sna­ží­me našim divá­kům při­ná­šet něco nové­ho, a pro­to máme vel­kou radost, že se u nás popr­vé usku­teč­ní celý fil­mo­vý fes­ti­val – vní­má­me to jako vel­ký krok kupře­du i  jako pří­slib dal­ších podob­ných akcí do budouc­na. S Mezipatry navíc dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je­me na onli­ne uvá­dě­ní sním­ků jejich dis­tri­buč­ní znač­ky Queer Kino – těší nás, že může­me naši spo­lu­prá­ci tím­to způ­so­bem roz­ví­jet,“ říká Hana Kijonka z dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­ti Aerofilms. Filmy z pro­gra­mu Mezipater budou dostup­né od 5. do 21. lis­to­pa­du. Jednotlivé sním­ky lze pře­hrát za 80 Kč, akre­di­ta­ce na celý fes­ti­val sto­jí 950 Kč. Slavnostní zahá­je­ní (5. lis­to­pa­du) a zakon­če­ní (21. lis­to­pa­du) fes­ti­va­lu se bude stre­a­mo­vat skrz plat­for­mu Moje kino LIVE, mode­rá­tor­ka­mi budou Ivana Veselková a  Zuzana Fuksová z pořa­du Buchty na Radiu Wave. Na zahá­je­ní a zakon­če­ní se vstu­pen­ky pro­dá­va­jí zvlášť přes por­tál GoOut, jed­na sto­jí 100 Kč.

 

Přes dvě deká­dy toho nej­lep­ší­ho z queer kine­ma­to­gra­fie

Festival Mezipatra kaž­do­roč­ně navští­ví oko­lo 12 000 divá­ků – cílem orga­ni­zá­to­rů je svým návštěv­ní­kům nejen roz­ší­řit obzo­ry ohled­ně růz­no­ro­do­sti gen­de­ro­vých a sexu­ál­ních iden­tit, ale také nabíd­nout pro­stor pro setká­vá­ní a sebe­vy­já­d­ře­ní. Kromě hlav­ní sou­tě­že celo­ve­čer­ních fil­mů se divá­ci letos mohou těšit na tra­dič­ní sou­těž krát­kých fil­mů, retrospek­ti­vu, kte­rá před­sta­ví čty­ři iko­nic­ké sním­ky queer kine­ma­to­gra­fie (mj. sní­mek Claire Denis Dobrá prá­ce) či doku­men­tár­ní sek­ci, kte­rá skr­ze intim­ní pří­běhy pre­zen­tu­je mil­ní­ky queer his­to­rie. „Letošní rok před­sta­vo­val napros­té zboření sta­tu quo ve fil­mo­vém průmyslu. Mnohé fes­ti­va­ly se neko­na­ly vůbec, některé onli­ne, jiné pou­ze zveřejnily pro­gram, kte­rý by se býval konal, pokud by to bylo mož­né. Zároveň se na různě dlou­hou dobu přestaly točit nebo dokončovat fil­my. V  tom­to fil­mo­vém vakuu bylo pro naše dra­ma­tur­gy­ně a dra­ma­tur­gy nepředstavitelně těžké sesta­vit pro­gram letoš­ních Mezipater, ale podařilo se. A musím podotknout, že máme připravený jeden z nej­lep­ších pro­gra­mů, kte­ré pama­tu­ji,” říká ředi­tel fes­ti­va­lu Pavel Bicek.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,83225 s | počet dotazů: 223 | paměť: 46679 KB. | 19.01.2021 - 02:39:51