Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Adobe Illustrator CC - Oficiální výukový kurz

Adobe Illustrator CC - Oficiální výukový kurz

787570

Oficiální výu­ko­vé kur­zy z díl­ny Adobe Systems jsou svě­to­vě nej­pro­dá­va­něj­ší­mi učeb­ni­ce­mi pro výu­ku soft­wa­ru spo­leč­nos­ti Adobe. Pomohou vám poznat pro­stře­dí pro­gra­mů a nau­čit se s nimi pra­co­vat. Adobe Illustrator CC, nej­no­věj­ší pří­růs­tek v téhle sérii, vás nau­čí, jak zachá­zet se stej­no­jmen­ným pro­gra­mem.

Na začát­ku kni­hy je pro­gram struč­ně před­sta­ven: co je v něm nové­ho, vytvo­ře­ní doku­men­tu, kres­le­ní tva­rů, vybar­ve­ní, úpra­va barev  a tahů, prá­ce s vrst­va­mi, kres­le­ní nástro­jem Tužka, vek­to­ri­za­ce obra­zu, vytvá­ře­ní a úpra­va pře­cho­dů, prá­ce se sto­pa­mi a sym­bo­ly... Nevíte, o čem je řeč? Nevadí. V téhle kni­ze je u kaž­dé­ho téma­tu jed­no­du­še popsán postup - na jaké tla­čít­ko je tře­ba klik­nout a co vybrat. Názvy tla­čí­tek jsou uve­de­ny nejen v češ­ti­ně, ale i v ang­lič­ti­ně, tak­že s kni­hou může­te pra­co­vat, i když v pro­gra­mu nemá­te nain­šta­lo­va­nou češ­ti­nu. Jednotlivé návo­dy jsou navíc dopl­ně­ny čer­no­bí­lý­mi obráz­ky.

V pat­nác­ti lek­cích se dozví­te, jak pou­ží­vat tva­ry k vytvo­ře­ní obsa­hu pro pohled­ni­ci, jak tvo­rit ilu­stra­ce a pou­ží­vat bar­vy, jak vytvo­řit pla­kát a 3D gra­fi­ku nebo před­lo­hu na trič­ko či jak pou­ží­vat Illustrator CC spo­lu s dal­ší­mi apli­ka­ce­mi Adobe. Jednotlivé lek­ce jsou řaze­ny od nej­snad­nej­ší po tu nej­těž­ší. Přiložené CD obsa­hu­je  obsa­hu­je mate­ri­á­ly ke kaž­dé z nich, tak­že si všech­no, co jste se nau­či­li, vyzkou­ší­te i v pra­xi.

Kniha je vhod­ná pro ty, kte­ří se chtě­jí sami krok za kro­kem nau­čit vše od zákla­dů ovlá­dá­ní až po prá­ci s troj­roz­měr­ný­mi efek­ty. Najdete zde i tipy a tech­ni­ky pro pro­duk­tiv­něj­ší prá­ci s Illustratorem a díky zís­ka­ným prak­tic­kým doved­nos­tem bude pro vás  zpra­co­vá­ní vašich vlast­ních obráz­ků snad­né.

Hodnocení: 100%

Adobe Illustrator CC

Autor: Brian Wood

Nakladatelství: Computer Press

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 512

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatros.

Knihu zakou­pí­te zde.

  • Dítě Bridget Jonesové - 70%5. července 2021 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […] Posted in Recenze knih
  • Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert23. prosince 2019 Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert Někteří omezují význam sametové revoluce jen na ekonomické a sociální změny. Jiný vyzdvihují její široký celospolečenský, humanistický a evropský kontext. Další v ní spatřují především […] Posted in Recenze knih
  • Pražské jaro očima britského spisovatele20. srpna 2019 Pražské jaro očima britského spisovatele V létě roku 1968, v roce Pražského jara a studené války, se dva studenti Oxfordu, James Borthwick a Eleanor Pike, rozhodnout projet stopem Evropu. Netuší, že tahle cesta zkomplikuje jejich […] Posted in Recenze knih
  • Na hranice nikdy více20. srpna 2019 Na hranice nikdy více Michal Kunc vystudoval vojenskou medicínu. Když dostudoval, počítal s tím, že bude léčit hlavně vojáky, to ano... ale pořád by šlo o léčení. To bychom ale nemohli být v Československu 70. […] Posted in Recenze knih
  • Mezi láskou a povinností24. června 2019 Mezi láskou a povinností Kestrel svolila ke sňatku s korunním princem. Díky tomuhle rozhodnutí zajistila herranskému lidu svobodu a autonomii. Sama sa však ocitla ve zlaté kleci císařského paláca. Rozhodla se ale, […] Posted in Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • Záhada hlavolamu25. května 2019 Záhada hlavolamu Klub Rychlých šípů je zpět! Když se Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, členové klubu, kteří neustále zažívají nějaká dobrodružství,dozvědí o tajemném […] Posted in Recenze knih
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […] Posted in Recenze knih
  • Záhadné zmizení dívky15. května 2019 Záhadné zmizení dívky Summer bylo devatenáct let, když beze stopy zmizela během pikniku na pláži Ženevského jezera. Byla zde se svými třemi nejlepšími kamarádkami a svým o pět let mladším bratrem Benjaminem. […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,25759 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53289 KB. | 27.09.2021 - 05:16:15