Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Adaptace

Adaptace

200311302001 adaptace1
200311302001 adaptace1

Autorská dvo­ji­ce Charlie Kaufmann a Spike Jonze, pro­slu­lí fil­mem V kůži Johna Malkoviche, nás láka­jí do kina dal­ším „nenor­mál­ním“ fil­mem, kte­rý sto­jí za shléd­nu­tí.

„Nechtěl bych do toho fil­mu dávat žád­ný zby­teč­ný sex, nási­lí ani dra­ma. Chtěl bych nato­čit film přes­ně pod­le kníž­ky.“ To říká na začát­ku fil­mu Nicholas Cage v roli sce­náris­ty Charlieho Kaufmana, když dosta­ne úkol napsat scé­nář pod­le kni­hy o orchi­de­jích. Běžte se do kina podí­vat na film Adaptace, abys­te vidě­li, jak se mu to poda­ří..

Budete svěd­ky dvou vel­mi odliš­ných čás­tí fil­mu. Ta prv­ní, del­ší, bude nud­něj­ší, což ale bude zce­la účel­né, aby dru­há část fil­mu vyzně­la akč­ně­ji. A musím říct, že po sce­náris­tic­ké strán­ce mě opět Charlie Kaufman (V kůži Johna Malkoviche) osvě­žil. Charlie po celou dobu pře­mýš­lí, jak nej­lé­pe scé­nář napsat, a neda­ří se mu to. To doku­men­tu­je i pomo­cí své­ho bra­t­ra, kte­ré­ho si pro potře­bu toho­to fil­mu vymys­lel. Právě díky jemu a s pomo­cí jed­no­ho exper­ta na scé­ná­ře potom doda­jí fil­mu koneč­ně potřeb­nou myš­len­ku a náboj.

Kniha, ke kte­ré má Charlie napsat scé­nář, je sku­teč­ná. To zna­me­ná, že i autor­ka je sku­teč­ně žijí­cí oso­ba. Můžeme pro­to brát film jako fik­ci, něco na způ­so­bu Zelenkových fil­mů Mňága-Happy end a Rok ďáb­la.

Je mi jas­né, že se nejed­ná o úpl­ně nor­mál­ní a stan­dard­ní film, a že se tedy nemu­sí líbit úpl­ně kaž­dé­mu. Já sám jsem napří­klad bojo­val se svo­jí nená­vis­tí k Nicholasi Cageovi. Některé z jeho před­cho­zích rolí mi vůbec nesed­ly. Ale v Adaptaci mi vůbec neva­dil a já byl nako­nec spo­ko­jen, že jsem se nene­chal ovliv­nit výbě­rem her­ce do hlav­ní role.

O filmu:

Stránky o fil­mu: Adaptation
Režie: Spike Jonze

Scénář: Charlie Kaufmann

Námět: Susan Orlean

V hlav­ních rolích: Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper

Rok: 2002


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,59651 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55450 KB. | 17.05.2022 - 09:37:09