Kritiky.cz > Filmové recenze > Ad Astra - Recenze - 65%

Ad Astra - Recenze - 65%

ad astra

Ke hvězdám. Přesněji řeče­no latin­sky Ad Astra. To je název nové­ho fil­mu reži­sé­ra Jamese Graye, kte­rý má na kon­tě fil­my jako Noc pat­ří nám nebo Ztracené měs­to Z. Tentokrát se vydá­me na ces­tu ke kon­ci slu­neč­ní sou­sta­vy. Název by se vlast­ně měl spí­še jme­no­vat pod­le celé­ho latin­ské­ho pří­slo­ví „Per Aspera Ad Astra“, což v pře­kla­du zna­me­ná Přes pře­káž­ky ke hvězdám. A to hlav­ně z toho důvo­du, co vše hlav­ní posta­vu na této ces­tě čeká. Roy McBride (Brad Pitt), inže­nýr, voják a hlav­ně ast­ro­naut se vydá­vá ve 22. sto­le­tí ve sto­pách své­ho otce. Důvodem není ani tak jeho otec sám, ale mož­ná hroz­ba pro­jek­tu Lima pro lid­stvo, kte­rý jeho otec Clifford (Tommy Lee Jones) vedl. Projektu, kte­rý měl za úkol obje­vit mož­né znám­ky mimo­zem­ské­ho inte­li­gent­ní­ho živo­ta. Začátek pří­slo­ví přes­ně vysti­hu­je jeho násled­nou ces­tu smě­rem k Neptunu, kte­rá je oprav­du plná pře­ká­žek a stras­tí. Roy se po ces­tě bude muset vypo­řá­dat nejen s nebez­pe­čím kru­té­ho a chlad­né­ho vesmí­ru, ale také s jed­ná­ním jiných lidí a hlav­ně také se svý­mi vnitř­ní­mi démo­ny, výčit­ka­mi svě­do­mí, že opus­til svo­jí part­ner­ku (Liv Tyler) a oba­va­mi z pří­pad­né­ho setká­ní se svým otcem, kte­ré­ho pova­žu­je za dáv­no zesnu­lé­ho.
Jaké kon­krét­ní pře­káž­ky se Royovi posta­ví do ces­ty, a co na něj na kon­ci této výpra­vy bude čekat? To brzy máte mož­nost zjis­tit v našich kinech ve fil­mu Ad Astra.

MV5BOTU4ZWY0YTYtOWFhYy00NWUwLThhMWQtNWUyNzNjMTE2YWUxXkEyXkFqcGdeQXVyNjg2NjQwMDQ@. V1 SY1000 CR0015001000 AL
Zdroj: Imdb.com

Na začá­tek je nut­no říct, že film vlast­ně není úpl­ně špat­ný. Nosná téma­ta jsou dvě. Tím prv­ním je samot­ná ces­ta vesmí­rem. Toto pio­nýr­ství v lidech stá­le vzbu­zu­je zájem a jako téma bude fun­go­vat asi ješ­tě hod­ně dlou­ho. Ne nadar­mo tak měly úspě­chy sním­ky jako Interstellar a Gravitace, se kte­rý­mi je nový sní­mek Ad Astra srov­ná­ván. Tím dru­hým téma­tem je vztah otce se synem. Rodinná dra­ma­ta, potaž­mo psy­cho­lo­gic­ký roz­bor oso­by a její­ho vzta­hu k něko­mu blíz­ké­mu je tak­též téma, kte­ré bude v lidech vzbu­zo­vat zájem. Může to tak tro­chu vypa­dat jako klišé, ale reži­sér pros­tě jen vsa­dil na jis­to­tu nos­ných témat a v tomhle smys­lu film i fun­gu­je.
Rozhodně fun­gu­je i něko­lik dal­ších věcí. Tou, kte­ré si divá­ci všim­nou na prv­ní pohled je vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní. Díky kame­ře, za kte­rou je zod­po­věd­ný Hoyte van Hoytema, má divák oprav­du mož­nost vidět vel­mi kva­lit­ní zpra­co­vá­ní. Vždyť ten­to muž má za sebou trhá­ky jako Ona, již zmí­ně­ný Interstellar a nedáv­ný váleč­ný sní­mek Dunkerk. Společně s reži­sé­rem se nám sna­ží pre­zen­to­vat vesmír ve své chlad­né roz­leh­los­ti a na spous­tě scén je znát ta suro­vost pro­stře­dí a nut­nost izo­la­ce od oko­lí. Nicméně kro­mě těch­to šir­ších zábě­rů máme tu mož­nost vidět i spous­tu detail­ních zábě­rů na výraz v obli­če­ji. A máme tak mož­nost někte­ré scé­ny pro­žít oprav­du na plno.
A to díky skvě­lé­mu ztvár­ně­ní hlav­ní posta­vy Bradem Pittem, kte­rý podal per­fekt­ní herec­ký výkon. Nejen, že je na něm poznat herec­ká zku­še­nost s akč­ní­mi scé­na­mi a oprav­du při­ro­ze­ně půso­bí ve všech scé­nách. On doka­zu­je herec­ký um i ve chví­lích dra­ma­tic­ké­ho napě­tí a per­fekt­ně zvlá­dá změ­ny nálad a cha­rak­te­ru, k čemuž při­spí­vá již zmí­ně­ná kame­ra.
Jak kame­ru, tak i herec­ký výkon dopl­ňu­je vcel­ku mini­ma­lis­tic­ký soun­d­track ambi­et­ní­ho sty­lu. Ten zkom­po­no­val Max Richter a s někte­rý­mi pasá­že­mi pomá­hal Lorne Balfe.

MV5BNTVjMDc3ZDEtMGFkOS00ZGQxLWI4NGQtY2I4OTAyMjAwOTk5XkEyXkFqcGdeQXVyNTU3Njk4NTU@. V1 SX1777 CR001777742 AL
Zdroj: Imdb.com

Výčet toho, co se poved­lo se zdá poměr­ně dosta­ču­jí­cí na kva­lit­ní podí­va­nou, tak proč tako­vé výsled­né hod­no­ce­ní? Je to z důvo­du, že se bohu­žel i něko­lik věcí nepo­ved­la a spous­ta z nich je prá­vě kvů­li způ­so­bu zpra­co­vá­ní nebo scé­ná­ři o to víc patr­ná.
Pokud se budu držet posloup­nos­ti toho, co jsem zmí­nil jako pove­de­né, tak prv­ní máme vizu­ál. Ten se sna­ží o urči­té odo­sob­ně­ní a ste­ri­li­tu, zapří­či­ně­né vesmí­rem jakož­to kuli­sou a záro­veň hroz­bou. Ale i tak mi při­pa­da­lo, že někte­ré scé­ny měly při­po­mí­nat Interstellar nebo Blade Runnera a úpl­ně dob­ře se to neda­ří. Ploché zpra­co­vá­ní tak v divá­ko­vi nevy­vo­lá hlub­ší zamyš­le­ní nebo údiv. Spíše vyvo­lá odpor vůči pro­stře­dí. A žád­né oprav­du veli­ké makro­zá­bě­ry se neko­na­jí (mož­ná až na samot­ný Neptun).
V tom­to pro­stře­dí se pohy­bu­je náš „hrdi­na“ Brad Pitt a jde mu to skvě­le. Bohužel je na to úpl­ně sám. Tím nechci říct, že by ve fil­mu neby­lo něko­lik dal­ších postav. Už v ukáz­kách a na bill­bo­ar­dech lidé uvi­dí Liv Tyler, Tommy Lee Jonese nebo tře­ba i Donalda Sutherlanda. Jenže pro­blém (a to veli­ký) je to, jaký ve sku­teč­nos­ti dosta­ly tyto posta­vy pro­sto­ru na plát­ně. A je to trist­ní. Liv Tyler je na scé­ně tak 2 minu­ty a to ješ­tě v podo­bě drob­ných stříp­ků v pamě­ti Roye McBridea a nebo v podo­bě video­ho­vo­rů ulo­že­ných v table­tu. Ne o moc del­ší pro­stor dostal Tommy Lee Jones hra­jí­cí otce Roye. Za celý film vidí­me jen něko­lik zábě­rů ze zpráv posla­ných na Zemi. A když už koneč­ně dojde na jejich vzá­jem­né setká­ní, tak si ho pořád­ně ani neu­ži­je­te, pro­to­že je taky tak na 5 minut. Na Donalda Sutherlanda jsem po kon­ci fil­mu i málem zapo­mněl, pro­to­že se na plát­ně sku­teč­ně moc neo­hřál. Naší posta­vu doslo­va jen dopro­vo­dí a pak náh­le zmi­zí jak se náh­le obje­vil. Ve fil­mu se taky mih­ne něko­lik dal­ších postav více, či méně důle­ži­tých pro pří­běh, ale pokaž­dé je potká stej­ný kru­tý osud. Všichni zemřou! Nakonec to půso­bí tak, že ty pře­káž­ky na ces­tě Roye k Neptunu jsou samot­ní lidé, kte­rých je nut­né se zba­vit. Mají pak spí­še epi­zod­ní role Roy letí dál za svým cílem.

MV5BNGM3ZDAwMWUtYWRmMS00MGFiLWE5YmEtNTFkOTM2NTcyNDE1XkEyXkFqcGdeQXVyNjg2NjQwMDQ@. V1 SY1000 SX1500 AL
Zdroj: Imdb.com

Cesta bývá nako­nec i cílem, což je i pří­pad Ad Astra. Původní záplet­ka týka­jí­cí se „záchran­né“ mise na Neptun se mění a jde spíš o psy­cho­lo­gic­ký sní­mek. Na ces­tě je totiž Roy sám. A pokud ne fyzic­ky, tak psy­chic­ky urči­tě a všech­no je pod­ří­ze­né tomu, aby to tak bylo po celou dobu fil­mu. Svádí na ces­tě boj se svým vnitř­ním já a sám sobě se odha­lu­je, při­čemž pouš­tí otě­že své­mu vzte­ku a oba­vám. To by bylo také zají­ma­vé, kdy­by to neka­zi­ly někdy až pří­liš čas­té vypra­věč­ské mono­lo­gy. Film divá­ky vede totál­ně za ručič­ku a sko­ro není chví­le, kdy by posta­va nevy­svět­lo­va­la divá­kům své niter­né poci­ty. Kde jsou ty doby, kdy si tvůr­ci s divá­kem hra­jí pou­hým tichem a výra­zem v obli­če­ji...
Film tedy nako­nec fun­gu­je spí­še jako prů­vod­ce tím, jak se kva­lit­ně zbláz­nit ve vesmír­ném osa­mo­ce­ní. A na to je našrou­bo­ván scé­nář, kte­rý měl původ­ně záměr obsa­ho­vat něja­ké to důle­ži­tě sdě­le­ní, nebo snad i posel­ství. Bohužel je ale pří­běh tak neza­jí­ma­vý, že si stě­ží divák odne­se něja­ký ten pocit, že by se nad sebou měl zamys­let. Když pomi­nu akč­ní sek­ven­ce, kte­ré mají v pod­sta­tě jen vypl­nit pro­stor, tak krom komen­tá­ře poci­tů se nedě­je nic zají­ma­vé­ho. A k tomu vše­mu se při­dá­va­jí chy­by mají­cí původ v poru­šo­vá­ní fyzi­kál­ních záko­nů. Leckdy se tomu tvůr­ci nevy­hnou a i zde by člo­věk občas při­mhou­řil oko (nebo radě­ji obě), ale pro­blém vidím v tom, že reži­sér se bije do prsou, jak stvo­řil pod­le něj rea­lis­tic­ký pohled na osidlo­vá­ní slu­neč­ní sou­sta­vy a ces­to­vá­ní v ní. Sem tam se obje­ví zají­ma­vá a odváž­ná myš­len­ka, ale zabí­jí to totál­ně věci jako napří­klad roz­díl­ná gra­vi­ta­ce na měsí­ci (na základ­ně nor­mál­ní, ven­ku níz­ká), útok opic ve sta­vu bez­tí­že a hero­ic­ký prů­let pásem mete­o­rů (tady už jsem se váž­ně musel smát). Zkrátka spous­ta chyb, kte­ré navíc do očí bijí a kazí cel­ko­vý dojem.

MV5BYThhZmVjY2YtZDc4Ni00ZTA1LWI3ZjMtMjliMTJkZmM3NzU5XkEyXkFqcGdeQXVyNjUxMjc1OTM@. V1 SX1777 CR001777760 AL
Zdroj: Imdb.com

Filmu Ad Astra by člo­věk pros­tě odpus­til leda­cos stej­ně jako jiným sním­kům. Protože když je dob­ře napsa­ný pří­běh a drží to herec­ky pohro­ma­dě, tak to sta­čí k úspě­chu. Ad Astra měl ambi­ce zařa­dit se mezi tako­vé sci-fi sním­ky jako Vesmírná Odysea, Interstellar, Gravitace nebo Blade Runner 2049. Bohužel jej na kole­na srá­ží napros­to pito­mý závěr pří­bě­hu a tech­nic­ké nedo­děl­ky. Vezmete-li jed­not­li­vé sou­čás­ti tvo­ří­cí celek fil­mu, tak kaž­dou jste už někde vidě­li (a lep­ší). Fajnšmekr se radě­ji podí­vá na Marťana nebo vel­mi nedo­ce­ně­ný sní­mek Moon. Americké pub­li­kum zřej­mě potě­ši­lo vidět své­ho hrdi­nu při letu vesmí­rem, kdy odo­lá jaké­ko­liv nástra­ze a nechá­vá za sebou spous­tu mrt­vol. Mě tohle poje­tí abso­lut­ně nesed­lo a ško­da jen, že Brad Pitt musel podat tak skvě­lý výkon v tak­to nepo­ve­de­ném fil­mu. Nakonec ale musím opět zopa­ko­vat, že Ad Astra není úpl­ně špat­ný film, ale pros­tě to mělo na víc a něko­mu se bude líbit urči­tě víc než mě. Já dávám 65%, tohle na víc u mě nemá.

  • X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65%6. června 2019 X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65% Simon Kinberg usedá poprvé do režisérského křesla celovečerního filmu a přináší nám ohnivou jednohubku ze světa X-Men. Není se čeho bát (nebo jo?), Simon je zkušený producent a scénárista, […] Posted in Filmové recenze
  • Jurský Svět: Zánik Říše (Jurassic World: Fallen Kingdom) - Recenze - 50%20. června 2018 Jurský Svět: Zánik Říše (Jurassic World: Fallen Kingdom) - Recenze - 50% To, že "nás" v prvním Jurském Světě dinosauři porazili a lidé prchli ještě neznamená konec. Ano opět se vracíme na Isla Nublar, místo skvělé prehistorické zábavy, do Jurského Světa. Nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Solo: Star Wars Story - Recenze - 80%23. května 2018 Solo: Star Wars Story - Recenze - 80% Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […] Posted in Filmové recenze
  • Alita: Bojový Anděl - Recenze - 65%13. února 2019 Alita: Bojový Anděl - Recenze - 65% Nacházíme se v budoucnosti. Vysoce vyspělá, multikulturní a kosmopolitní společnost žije ve světě totálního konzumu. Ke svému zdokonalování a k zábavě využívají kybernetických protéz na […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Infinity War - Recenze - 95%25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Recenze - 95% Událost roku, vlastně i desetiletí je tu!!! Ano nekonečná válka s Thanosem se blíží svému vrcholu a než se do ní pustíme velmi rád odprezentuji "stručné" shrnutí toho, co se dělo a co se […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Endgame - Recenze - 100%30. dubna 2019 Avengers: Endgame - Recenze - 100% Jde se do finále! 11 let a 22 filmů to trvalo, než jsme došli na konec. Thanos těsně před koncem vyhrál velikou bitvu, ale tým Avengers se chystá na poslední odpor a vítězství ve válce. […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: The Rise of Skywalker - Recenze - 90%19. prosince 2019 Star Wars: The Rise of Skywalker - Recenze - 90% Režisér J.J. Abrams nám po roce přináší zakončení filmové ságy Star Wars. Stále přítomné zlo a temná strana síly si konečně opět našli cestu k dominanci a na odboji je, aby se postavil k […] Posted in Filmové recenze
  • Captain Marvel - Recenze - 70%6. března 2019 Captain Marvel - Recenze - 70% Banda superschopných agentů bojovníků mimozemské rasy Kree se chystá na Zemi. Letí pro svojí členku, které říkají Vers. Ona je to ale Carol Danvers (Brie Larson), která se při své misi tak […] Posted in Filmové recenze
  • Muži v Černém: Globální hrozba - Recenze - 55%13. června 2019 Muži v Černém: Globální hrozba - Recenze - 55% "Emzáci" tu byli dávno před námi a budou dlouho po nás. Navíc jsme součástí něčeho mnohem většího než jsme my sami a planeta Země má pouze muže (a ženy) v černém a jejich nové […] Posted in Filmové recenze
  • Já, Frankenstein / I, Frankenstein - 50%1. března 2014 Já, Frankenstein / I, Frankenstein - 50% Dalo se celkem předpokládat, že nový film, který nám představuje australský scenárista (m. j. autor Austrálie či kultovního Collateralu) Stuart Beattie, nebude žádná filozofující […] Posted in Filmové recenze

Ad Astra - Recenze - 65%
Hodnocení: 4 - ‎4 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com