Kritiky.cz > Pro ženy > Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?!

Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?!

girl 1467820 1920


Suchá pokož­ka trá­pí dnes a den­ně mno­ho žen a dívek, mezi něž mož­ná pat­ří­te i vy. Určitě mi dáte za prav­du, že pokož­ka, kte­rá je vysu­še­ná, podráž­dě­ná a kte­rá se lou­pe roz­hod­ně není nic pří­jem­né­ho. A nej­hor­ší na tom je, že mnoh­dy ani peč­li­vá sta­rost a svě­do­mi­té pou­ží­vá­ní spe­ci­ál­ní kos­me­ti­ky urče­né na suchou pokož­ku jed­no­du­še nepo­má­ha­jí...

Suchá pokožka je problém, za který si (možná) můžete sami!

Napadlo vás někdy zamys­let se nad tím, že vás suchá pokož­ka trá­pí vaší vlast­ní vinou? Jasně, nikdo z nás si nechce při­znat, že tře­ba dělá něco špat­ně, ale věř­te nebo ne, v pří­pa­dě vysu­še­né kůže je prav­da mnoh­dy tako­vá, že si ji (byť nevě­dom­ky) způ­so­bu­je­te sami.

Jsou věci, kte­ré podráž­dě­né a suché pokož­ce pří­liš nesvěd­čí a přes­to je čas­to dělá­me. Které věci to jsou? To vám pro­zra­dím v řád­cích níže!

 • Používáte krémy, které pleť vysušují

  Používání kré­mů je na den­ním pořád­ku vět­ši­ny z nás, bohu­žel někdy se v naší „sbír­ce“ ukrý­va­jí tako­vé kous­ky, kte­ré v sobě obsa­hu­jí slož­ky, jež para­dox­ně pokož­ku ješ­tě více vysu­šu­jí. Týká se to nejen kré­mů pro­ti vrás­kám, ale bohu­žel i vel­mi čas­to kré­mů urče­ných na suchou pleť. Chce to hod­ně číst a dávat si pozor, co vlast­ně pou­ží­vá­te.

 • Navštěvujete chlorované bazény

  Návštěva bazé­nu, kde si zapla­ve­te, udě­lá­te něco pro svou fyzic­kou kon­di­ci a tře­ba se za odmě­nu nechá­te roz­maz­lo­vat bub­lin­ka­mi ve vířiv­ce, je sice fajn. na dru­hou stra­nu bys­te si ale měli uvě­do­mit, že bazé­ny jsou plné chlo­ru, kte­rý kůži sil­ně vysu­šu­je. Nechci vás nabá­dat k tomu, abys­te pře­sta­li cho­dit pla­vat, jen pama­tuj­te na to, že v tyto dny je potře­ba pokož­ce věno­vat 2x tolik péče.

 • Nehlídáte si vlhkost vzduchu

  Vlhkost vzdu­chu je pojem, o kte­rý se mno­ho žen pří­liš neza­jí­má a mož­ná ani vy netu­ší­te, o čem je vlast­ně řeč. Přitom prá­vě v tom­to obdo­bí, kdy je aktiv­ní top­ná sezo­na a my si doma topí­me, je suchý vzduch v míst­nos­tech vel­mi čas­tý pro­blém. Kombinace suché­ho vzdu­chu a cit­li­vé pokož­ky není zrov­na ide­ál­ní.

 • Sprchujete se v horké vodě

  Dopřát si pořád­ně tep­lou sprchu večer před spa­ním, kdy vás to pří­jem­ně uspí a při­pra­ví na odchod do poste­le - inu i já při­zná­vám, že je to láka­vá před­sta­va! Jenže hor­ká voda suché pokož­ce vůbec nepro­spí­vá, ba spí­še nao­pak! Raději si pro­to pusť­te o něco chlad­něj­ší vodu, ne samo­zřej­mě tako­vou, abys­te pod prou­dem vody drko­ta­ly zuba­ma, ale zkrát­ka tako­vou, kte­rá bude pří­jem­ná a ne příl­ši hor­ká, aby vaší cit­li­vé pokož­ce ješ­tě zby­teč­ně neu­bli­žo­va­la.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...