Abstinent - filmový debut nejmladšího z klanu Trojanů

Abs

Hlavní hrdi­na fil­mu Adam je dospí­va­jí­cí mla­dík, kte­rý se léčí v pro­ti­al­ko­hol­ní léčeb­ně. I když je mu tepr­ve deva­te­náct let, je z něj alko­ho­lik, navíc obvi­ně­ný z trest­né­ho činu. Jeho život dosud vypa­dal jako u ostat­ních dospí­va­jí­cích. Má milu­jí­cí rodi­če, star­ší sest­ru, přá­te­le a hlav­ně čer­s­tvý milost­ný vztah. Jediné, co ho tro­chu odli­šu­je, je jeho záli­ba v alko­ho­lu. Díky tomu se dosta­ne do léčeb­ny a pokou­ší se zjis­tit, proč se jeho život tak změ­nil a jak se sou­čas­nou situ­a­cí vyrov­nat.

Autorem scé­ná­ře k fil­mu je David Vigner, Lucie Kryzová a Jan Jílek. Režisér David Vigner chce fil­mem Abstinent upo­zor­nit na pro­blém alko­ho­lis­mu mezi sou­čas­nou mlá­de­ží, o jejich snech, živo­tě a rea­li­tě. Cílem je pak vrá­tit na plát­na dět­ské hrdi­ny, jako je ve fil­mu mla­dý Adam, kte­ří v sou­čas­né fil­mo­vé nabíd­ce chy­bí.

Do hlav­ní posta­vy Adama obsa­di­li tvůr­ci fil­mu mla­dé­ho her­ce Josefa Trojana, pro kte­ré­ho to byla vel­ká výzva. V době natá­če­ní fil­mu mu bylo pou­hých 16 let, ale posta­vu Adama přes­to zahrál vel­mi pře­svěd­či­vě. Divák tak může vidět a pro­ží­vat krát­ký úsek obdo­bí dospí­vá­ní a má mož­nost posou­dit a porov­ná­vat s vlast­ní­mi zku­še­nost­mi, pří­pad­ně, co se něko­mu může při­ho­dit při nad­měr­ném uží­vá­ní alko­ho­lu. Zároveň je to tako­vá malá son­da do živo­ta dneš­ní dospí­va­jí­cí mlá­de­že, kte­rá sice může mít vše, ať už se jed­ná o rodin­né či finanč­ní záze­mí, ale i tak se může dostat do pro­blé­mů.

V roli psy­cho­te­ra­pe­u­ta, kte­rý vede sku­pi­nu v léčeb­ně, se před­sta­vu­je Vasil Fridrich, rodi­če Adama si zahrá­li Kristýna Frejová a Lukáš Hlavica, Adamovu pří­tel­ky­ni ztvár­ni­la Jessica Bechyňová, nej­lep­ší­ho kama­rá­da si zahrál Šimon Fridrich a mla­dist­vou alko­ho­lič­ku Andrea Berecková.

Film se natá­čel v loň­ském roce v Praze a oko­lí, např. v Psychiatrické nemoc­ni­ci Bohnice, na Klinice adik­to­lo­gie 1. lékař­ské fakul­ty Univerzity Karlovy, ad.

Při pohle­du do pro­ti­al­ko­hol­ní léčeb­ny je jas­ně vidět, že alko­ho­lis­mus se vět­ši­nou týká lidí zra­lých či star­ších. Ale pro­blém alko­ho­lu se týká také mla­dých lidí, výjim­kou nejsou ani nác­ti­le­té děti, pro kte­ré je to druh zába­vy. Filmové zpra­co­vá­ní téma­tu o alko­ho­lu je vhod­né i pro žáky (od 12 let), kdy si ško­la může objed­nat fil­mo­vou pro­jek­ci či stáh­nout si z webo­vých strá­nek Metodický list pro ško­ly k fil­mu Abstinent.

Snímek vstou­pí do kin ve čtvr­tek 31.října a uve­de ho dis­tri­buč­ní spo­leč­nost CinemArt.


Fotky z novinářské konferenceOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,15873 s | počet dotazů: 221 | paměť: 40365 KB. | 25.11.2020 - 04:03:28