Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > A vy máte jasno? Trenky vs slipy

A vy máte jasno? Trenky vs slipy

trenyrky 1497254636

Existuje něko­lik zaru­če­ných témat, kte­ré roz­pou­ta­jí ohrom­nou deba­tu, jed­ním z nich jsou tre­nýr­ky ver­sus sli­py. Nadšenci jed­né, či dru­hé stra­ny, se najdou jak mezi muži, tak i mezi žena­mi. Muži nej­ví­ce řeší strán­ku pohod­lí a zvy­ku, ženy zase slu­ši­vos­ti. Jen málo­kdo se však zamys­lí nad zdra­vot­ní strán­kou noše­ní. A to by tedy měli! Protože ten­to roz­díl je poměr­ně zásad­ní.

Těsné sli­py vám totiž páno­vé mohou pěk­ně zava­řit!

Nejde zde však pou­ze o plod­nost, ale pří­mo o vaše “nádo­bíč­ko”. Výzkumný tým z Harvardu totiž pro­ká­zal, že až 75% mužů s rako­vi­nou var­lat nosi­li sli­py. Děje se tomu tak pro­to, že var­la­ta, kte­rá potře­bu­jí při­ro­ze­né chla­ze­ní, jsou ve sli­pech stisk­nu­ta k sobě a záro­veň při­tla­če­na k tělu, čímž je jejich chla­ze­ní nejen­že eli­mi­no­vá­no, ale navíc jsou ješ­tě k tomu zahří­vá­na. Pakliže nosí­te sli­py pra­vi­del­ně po dobu něko­li­ka let, neštěs­tí může být vel­mi rych­le na svě­tě.

Trenky jsou proto jasná volba!

Trenky a o něco upnu­těj­ší boxer­ky, jsou pro­to jas­nou vol­bou, nejen­že jsou zdra­ví pro­spěš­né, ale rov­něž jsou žena­mi ozna­če­ny za nej­víc sexy. Chcete-li tedy ochrá­nit své zdra­ví a líbit se ženám, hoď­te sli­py do popel­ni­ce a mís­to nich si nakup­te pořád­nou hro­ma­du tre­ný­rek a boxe­rek. Ty nej­lep­ší mají dél­ku pod zadek, nejsou pří­liš upnu­té, ale ani pří­liš vol­né a zdo­bí je prouž­ky, káro­vý vzor ane­bo také něja­ké vese­lé vtip­né moti­vy.

Moderní tre­nýr­ky se pak neo­be­jdou bez bam­bu­so­vé­ho a stří­br­né­ho vlák­na, kte­ré z nich pak děla­jí anti­a­ler­gen­ní a anti­bak­te­ri­ál­ní kous­ky prádla, jež vás ochrá­ní před infek­cí i nepří­jem­nou vyráž­kou. Nevýhodou tre­ný­rek je snad jen nut­nost úpra­vy ulo­že­ní při­ro­ze­ní a var­lat v pří­pa­dě oblé­ká­ní do kalhot. Tomu se však může­te vyhnout v pří­pa­dě, že mís­to tre­ný­rek sáh­ne­te po upnu­těj­ších boxer­kách. Při jejich náku­pu dbej­te na to, aby nešlo o paděl­ky. Takové prádlo je totiž nejen nekva­lit­ní, ale může obsa­ho­vat lát­ky, kte­ré jsou kar­ci­no­gen­ní.


Foto: Pixabay


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...