Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > A proč já? - Undiscovered

A proč já? - Undiscovered

Už jsem vyros­tl ze snů o šťast­né lás­ce, krás­ném vzta­hu a doko­na­lém part­ner­ském sou­ži­tí. Můj osob­ní názor je, že lás­ka je zále­ži­tos­tí jen na pár týd­nů. Poté buď­to zjis­tí­te, že to není noc pro vás a vztah ukon­čí­te (jestli­že vás nepřed­běh­ne dru­há stra­na) nebo při­stou­pí­te na to, že onen bouř­li­vý cit sice vypr­chal, ale vy se v pří­tom­nos­ti part­ner­ky nebo part­ne­ra cítí­te spí­še dob­ře než nao­pak, i když už vidí­te i zápor­né strán­ky, kte­ré jste před­tím igno­ro­va­li. Ano, ano, když to člo­věk řek­ne takhle, lás­ka troš­ku ztrá­cí na svém kouz­le, ale prav­dou je, že i na mě občas při­jde roman­tic­ká nála­da. A tu rád pod­po­řím něja­kým zají­ma­vým fil­mem. Jenže pro­blé­mem je, že titu­ly o vzta­zích jsou dost čas­to až pří­liš přeslád­lé kome­die. A my, co už jsme odrost­li puber­tál­ním snům o doko­na­lé prin­cezně nebo prin­ci stě­ží pře­kousne­me tak pře­hna­ný opti­mis­mus. Tím ale nechci říct, že nemám rád hap­pyen­dy, ty jsou v tom­to dru­hu fil­mu sko­ro povin­né, ale oce­ním, když se před­cho­zí pří­běh troš­ku při­blí­ží sku­teč­nos­ti. Film A proč já? sice nepů­so­bí tak úpl­ně reál­ně, ale sou­čas­ně ve srov­ná­ní s růz­ný­mi vari­a­ce­mi na Popelku je troš­ku více uvě­ři­tel­ný. Uviděl jí v newy­or­ském met­ru. Zajiskřilo to, ale dve­ře se zavře­ly a ona odje­la. To bylo vše (až na jeden pár ruka­vic, viz film). Ještě chví­li se depri­mo­val, že neu­dě­lal více, ale pak na to zapo­mněl. Přesunul se do něko­lik tisíc kilo­me­t­rů vzdá­le­né­ho Los Angeles, kde chtěl začít s kari­é­rou hudeb­ní­ka. Jenže všech­ny ces­ty už neve­dou do Říma, ale do „Města andě­lů“. A tak se tam s ní zno­vu setkal. Právě ona, jako vcel­ku úspěš­ná foto­mo­del­ka, mu pomoh­la nastar­to­vat jeho kari­é­ru. I když se o to při­či­ni­la taj­ně. Jenže ze skrom­né­ho klu­ka se sta­la hvězda, kte­rá si zača­la až nepři­mě­ře­ně uží­vat živo­ta. To jejich přá­tel­ský a poslé­ze milost­ný vztah téměř zni­či­lo. Téměř.

Dobrá, pro člo­vě­ka, kte­rý se sna­ží pře­žít v naší malé zemi je to dost při­ta­že­né za vla­sy, na dru­hou stra­nu si doká­ži doce­la dob­ře před­sta­vit to, že něco podob­né­ho se klid­ně v Hollywoodu může nebo moh­lo ode­hrát. I když při­zná­vám, že samot­ný pří­běh není to, co mě na fil­mu potě­ši­lo. Pro mě se hlav­ním kla­dem sta­lo obsa­ze­ní. Mezi ústřed­ním párem to totiž nejis­kří, mezi nimi je to spí­še ohňostroj. Navíc jsou oba vel­mi talen­to­va­ní mla­dí lidé, kte­ří hra­jí uvol­ně­ně a civil­ně a mají cha­risma se kte­rým by vysta­či­lo dva­cet lidí. Steven Strait debu­to­val ve Škole super­hr­di­nů. Tentokráte zís­kal roli Luka Falcona, začí­na­jí­cí­ho muzi­kan­ta. A ten­to cha­rak­ter mu musel sed­nout, pro­to­že sám je zpě­vá­kem a texta­řem sku­pi­ny Tribe. Není tedy divu, že ve fil­mu i sku­teč­ně zpí­vá. A i v  této umě­lec­ké oblas­ti má talen­tu na roz­dá­vá­ní. Některé son­gy z  fil­mu mě nato­lik zau­ja­ly, že je poslou­chám samo­stat­ně, a to se mi u fil­mo­vé hud­by pří­liš nestá­vá. V jed­né z hlav­ních rolí se před­sta­vi­la i Ashlee Simpson, kte­rá je v  prví radě zpě­vač­kou. A její „kous­ky“ také roz­hod­ně sto­jí za poslech. Soundtrack, kro­mě sym­pa­tic­ké obsa­ze­ní, pat­ří k nej­vět­ším kla­dům Undiscovered. Pell James, ztvár­ňu­jí­cí lás­ku hlav­ní­ho hrdi­ny sice nezpí­vá, ale její okouz­lu­jí­cí úsměv je také pří­jem­ná devi­za.

Nebudu vám tvr­dit, že po řeme­sl­né strán­ce je A proč já? zvlád­nu­té na jed­nič­ku. Příběh je troš­ku slab­ší a  nasní­má­ní téměř polo­do­ku­men­tár­ním sty­lem, kdy kame­ra cuka­vě zabí­rá chví­li toho a chví­li tu není to, co zaujme main­stre­a­mo­vé­ho divá­ka. Přesto si mys­lím, že jako milost­ný pří­běh Undiscovered fun­gu­je. Dávka sen­ti­men­tu je sne­si­tel­ná a film naštěs­tí postrá­dá přeslád­lost vět­ši­ny kole­gů v žán­ru roman­tic­kých kome­dií. A pokud nemá­te chuť sle­do­vat to, jak vše skon­čí dob­ře, tak A  proč já? sto­jí zhléd­nout urči­tě kvů­li Stevenovi Straitovi a Pell James v hlav­ní rolí. A  potě­še­ny budou i vaše uši, pro­to­že hudeb­ní dopro­vod je oprav­du pove­de­ný.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,48151 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55910 KB. | 24.05.2022 - 00:07:32