Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > A night to remember - 75%

A night to remember - 75%

a night to remember aw011

Filmů, věnu­jí­cích se nej­pro­sla­ve­něj­ší námoř­ní kata­stro­fě všech dob - poto­pe­ní zao­ce­án­ské­ho par­ní­ku Titanic, bylo nato­če­no mra­ky. Snad všech­ny do jed­no­ho
- včet­ně vel­ko­roz­počto­vé­ho Cameronova trhá­ku - zatáh­ly na palu­bu obří lodi zami­lo­va­nou dvo­ji­ci, kte­rá zde pro­ži­je svo­ji osu­do­vou lás­ku.

Je to z vět­ší čás­ti pocho­pi­tel­né, osud nešťast­né­ho pla­vi­dla a mýty, obe­stí­ra­jí­cí jeho poto­pe­ní, svá­dí reži­sé­ry k pou­ži­tí roman­tic­kých záple­tek, nicmé­ně to fil­mům ubí­rá na auten­tič­nos­ti a nejsou to tím pádem sním­ky ani tak o rekon­struk­ci dáv­né plav­by a dra­ma­tu jed­né dub­no­vé noci, ale o kla­sic­kých milost­ných roman­cích.

Film „A night to remem­ber“ (1958),  nato­če­ný pod­le před­lo­hy stej­no­jmen­né kni­hy od Waltera Lorda, je v tomhle ohle­du jiný. Je spí­še než kla­sic­kým fil­mem jakým­si hra­ným doku­men­tem a jed­no­znač­ně nej­pře­svěd­či­věj­ší a taky nej­prav­di­věj­ší fil­mo­vou výpo­vě­dí této udá­los­ti. Už jen to, že jeden z top reži­sé­ro­vých rád­ců byl čtvr­tý palub­ní důstoj­ník Titanicu Joseph Groves Boxhall, mlu­ví v jeho pro­spěch.

Samozřejmě že i zde najde­me něko­lik roman­tic­kých stříp­ků v podo­bě mla­dých man­že­lů, kte­ří se roz­hod­nou zůstat stůj co stůj spo­lu a kte­ří svor­ně zahy­nou, když na ně spad­ne jeden z utr­že­ných komí­nů, jak se loď potá­pí (nic tako­vé­ho se v reá­lu nesta­lo), nebo stej­ný pří­pad v podo­bě sku­teč­ných postav Isidora a Idy Straussových - sta­řič­ké­ho mili­o­nář­ské­ho man­žel­ské­ho páru, kdy žena spo­lu se svou služ­kou už nastou­pí do záchran­né­ho člu­nu, ale na posled­ní chví­li se roz­mys­lí, vystou­pí a vrá­tí se k man­že­lo­vi se slo­vy: „Žili jsme spo­lu mno­ho let. Kam půjdeš ty, půjdu i já.“ (To se sta­lo a oba dva spo­leč­ně na palubě Titanicu zemře­li).

Ale tím je půso­be­ní na divá­ko­vy city v tom­to ohle­du skon­če­no a zby­tek už je vel­mi dobře(na tu dobu) nato­če­ným doku­men­tem, kte­rý z pře­váž­né čás­ti oprav­du sto­jí na výpo­vě­dích pře­ži­vších a sna­ží se stůj co stůj dostát tomu, co se roku 1912 upro­střed sever­ní­ho Atlantiku sku­teč­ně ode­hrá­lo.

Režisér Roy Ward Baker si dal vel­kou prá­ci i s výbě­rem her­ců, aby byli co nej­po­dob­něj­ší reál­ným posta­vám a to se mu kaž­do­pád­ně poved­lo. Jeden z čle­nů štá­bu vzpo­mí­nal na natá­če­ní se slo­vy, že když člo­věk pře­šel kolem sto­lu, kde sedě­li obsa­ze­ní her­ci a znal foto­gra­fie osob, kte­ré měli hrát, bez pro­blé­mů poznal, kdo koho ztvár­ňu­je.

Film začí­ná asi dva­ce­ti­mi­nu­to­vou retrospek­ti­vou a před­sta­ve­ním něko­li­ka pasa­žé­rů a jejich ces­tou do ang­lic­ké­ho Southamptonu, kde se nalo­dí na palu­bu a pak už se na nic neče­ká, Titanic vyplu­je a zby­tek sním­ku už je věno­ván samot­né plav­bě a co se během těch čtyř dnů od vyplu­tí po poto­pe­ní lodi na jeho palubě ode­hrá­lo. Varování před ledov­ci, z nichž se ty nej­dů­le­ži­těj­ší nikdy nedo­sta­ly do rukou kapi­tá­na, prav­di­vé ztvár­ně­ní nej­dů­le­ži­těj­ších cha­rak­te­rů spja­tých s lodí (kon­struk­té­ra Andrewse - Michael Goodliffe, kte­rý po kata­stro­fě dělal všech­no pro to, aby zachrá­nil co nej­ví­ce ces­tu­jí­cích a sám šel potom dolů se svou lodí, maji­te­le lodi Ismaye - Frank Lawton, jehož tou­ha mít tu nej­lep­ší loď na svě­tě a víra, že se mu to spl­ni­lo a že se sku­teč­ně jed­ná o pla­vi­dlo nepo­to­pi­tel­né ved­la k zane­dbá­ní bez­peč­nost­ních opat­ře­ní - nedo­sta­tek záchran­ných člu­nů, kte­ré ve finá­le zapří­či­ni­ly smrt dvoj­ná­sob­ku lidí, než bylo nutné)...Sympatické je, že ve fil­mu není opo­mněn ani vel­mi důle­ži­tý mez­ník v podo­bě par­ní­ku Californian, kte­rý byl jen asi dva­cet kilo­me­t­rů od Titanicu a jehož kapi­tán neu­dě­lal nic pro to, aby ale­spoň zjis­til, co je to za vel­kou loď, kte­rá vystře­lu­je  upro­střed noci rake­ty (proč ten­to fakt opo­mněl Cameron, je mi záha­dou). Na dru­hou stra­nu jsem moc nepo­cho­pi­la reži­sé­ro­vo zvo­le­ní jako hlav­ní posta­vy a hrdi­ny fil­mu dru­hé­ho palub­ní­ho důstoj­ní­ka Charlese Lightollera (Kenneth More), kte­rý ve sku­teč­nos­ti roz­hod­ně tako­vý cha­rak­ter nebyl, stej­ně tak zide­a­li­zo­vá­ní posta­vy kapi­tá­na Smithe(Laurence Naismith), jenž v reá­lu ke kon­ci jako veli­tel lodi napros­to selhal.

Rozebírat děj nějak dále dopo­drob­na je asi zby­teč­né, na svě­tě je jen málo lidí, kte­ré by osud nešťast­né­ho par­ní­ku minul, „A night to remem­ber“ je pros­tě nej­lep­ší film nato­če­ný o kata­stro­fě Titanicu a jedi­ný film, kte­rý se jí taky pri­már­ně věnu­je a jed­no­znač­ná povin­nost pro všech­ny, kdo se o tuto his­to­ric­kou udá­lost zají­ma­jí.

  • Mimoni - 60%11. září 2015 Mimoni - 60% Mimoni jsou animovaná komedie, která vznikla v dílně Illumination Entertainment. Režie se chopili Pierre Coffin a Kyle Balda, scénář napsal Brian Lynch. Premiéru v USA měl 10. června 2015, […] Posted in Filmové recenze
  • VLADIMÍR SMUTNÝ (kameraman)14. března 2018 VLADIMÍR SMUTNÝ (kameraman) „Kde jsou ženy, je svět hezčí“  S režisérem Jiřím Vejdělkem jste spolupracoval už podruhé. Je na obrazovou stránku filmu stejně náročný jako na herce? Ve všech filmech režiséra Jiřího […] Posted in Rozhovory
  • Freddy proti Jasonovi24. srpna 2004 Freddy proti Jasonovi And the Winner Is… Určitě, když jste byli malí, jste se rádi zapojili do hádek s kamarádky typu: „Silnější je Batman“ „Ne, ne, Superman by mu to natřel“ (mimochodem, film, ve kterém by […] Posted in Filmové recenze
  • Reklama nebo Pornografie?12. října 2006 Reklama nebo Pornografie? Nechtěl jsem původně sice nazývat tenhle článek takhle "bulvárně", ale nakonec mě nenapadlo nic výstižnějšího. Tímhle článkem vlastně reaguji na událost, která toto léto pěkně zatřásla s […] Posted in Články
  • Zlomené město | Broken City [55%]18. dubna 2013 Zlomené město | Broken City [55%] Thrillery naštěstí stále ještě nevyšly z módy a Mark Wahlberg i Russell Crowe jsou herecké hvězdy, které jednoduše dokáží přitáhnout diváky. Právě na tyto dvě věci se snaží spoléhat nový […] Posted in Filmové recenze, Filmové premiéry
  • DivkaVeVlakuAudio27. ledna 2016 Dívka ve vlaku v podání tří českých hereček Paula Hawkins v životní formě. Kniha roku 2015. Román, který láme prodejní rekordy a na první příčce žebříčku bestsellerů The New York Times se udržel třináct týdnů. Tuzemská i zahraniční […] Posted in Recenze knih
  • Doblba!20. října 2005 Doblba! Očekávaný filmový debut Petra Vachlera nese titul, jež by snad dával tušit nějakou nádherně šílenou grotesku, při doplnění informacemi z mediální masáže hodně morbidní, ale ubohý divák […] Posted in Filmové recenze
  • Podzim v České televizi - 136. srpna 2019 Podzim v České televizi - 13 Posted in Videa
  • Předplatné Google Play Pass expanduje do dalších 24 zemí....2. října 2020 Předplatné Google Play Pass expanduje do dalších 24 zemí.... Předplatné Google Play Pass expanduje do dalších 24 zemí. Mezi nimi je i Česká Republika a Slovensko. Předplatné za 139 Kč měsíčně nebo 849 Kč ročně nabízí více než 500 aplikací a her plně […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Simpsonovi: S30E15: 101 Mitigations7. března 2019 Simpsonovi: S30E15: 101 Mitigations České titulky pro 15. epizodu 30. sezóny Pasují pro:The Simpsons S30E15 1080p WEB x264-TBS – mx Stahujte z webu Simpsonovi.Blog. Posted in Titulky
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,13095 s | počet dotazů: 215 | paměť: 54322 KB. | 18.04.2021 - 19:29:07
X