Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > A moment to remember (Nae meori sogui jiugae) 2004

A moment to remember (Nae meori sogui jiugae) 2004

Poměrně zná­mý korej­ský sní­mek jsem shlé­dl v reži­sér­ské ver­zi, díky čemuž jsem zkou­šel tipo­vat kte­rá scé­na pat­ří mezi tu cca půl­ho­din­ku, jež se nako­nec ve ver­zi pro kina neob­je­vi­la.
Mám něko­lik váž­ných kan­di­dá­tů.Film jako tako­vý je v pod­sta­tě roman­cí mezi majet­ko­vě nerov­ným párem, což není nic nové­ho pod slun­cem. ON a ONA (korej­ská jmé­na si ke své ško­dě takřka nikdy nepa­ma­tu­ji) se do sebe kuri­oz­ně zami­lu­jí a plá­nu­jí spo­leč­ný život. Svět ve fil­mu ovšem není tak idy­lic­ký, jak by se snad zpr­vu moh­lo zdát. Zápletka tedy půso­bí poměr­ně tuc­to­vě a z vel­ké čás­ti v pod­sta­tě i je, co však film vyná­ší mezi (patr­ně) nej­lep­ší jiho­ko­rej­ské sním­ky posled­ní deká­dy, je jeho pro­ve­de­ní, kte­ré veš­ke­ré emo­ce „ždí­má až na kost“ (a to pro­sím neber­te nikterak pejo­ra­tiv­ně). Druhá polo­vi­na fil­mu roz­hod­ně není nic pro emo­ci­o­nál­ně sla­bé pova­hy, dopo­ru­ču­ji vyba­vit se potřeb­ným počtem papí­ro­vých kapes­níč­ků.
Trochu mě na fil­mu iri­to­va­la hud­ba, zejmé­na ta, u níž jsou uve­de­ny (v mé ver­zi) čes­ké titul­ky, ale není to zase nic tak hrů­zostraš­né­ho a své mís­to ve fil­mu má. Herecké výko­ny se mi těž­ko hod­no­tí, pro­to­že obec­ně u asij­ských her­ců mám tro­chu pro­blém s jejich pra­cí s mimi­kou, nicmé­ně obě hlav­ní posta­vy půso­bi­ly vel­mi uvě­ři­tel­ně a věro­hod­ně. Film je cel­ko­vě dost soudrž­ný a tech­nic­ky vybrou­še­ný k vel­mi pěk­né­mu pokou­ká­ní.
Více než 2 hodi­ny strá­ve­né u toho­to fil­mu nepo­va­žu­ji za pro­mar­ně­ný čas, pokud se Vám tře­ba líbí fil­my typu ame­ric­ké Love Story, tak je sle­do­vá­ní „A moment to remem­ber“ doslo­va povin­nos­tí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,25099 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56211 KB. | 29.05.2022 - 13:23:45