Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > A jsme u typu podzimního

A jsme u typu podzimního

podzimni typ

Přesun k podzimnímu typu

Plynule se pře­su­ne­me k výraz­ným kon­trast­ním typům. Podzimní typ je prv­ním z této dvo­ji­ce, kte­rý si před­sta­ví­me. Dokonalým pod­zi­mem je tře­ba slav­ná „zou­fal­ka” s typic­ky ohni­vou hří­vou Marcia Cross.

Nikdo vás nepřehlédne

Vás si vět­ši­nou nelze splést. Jste nejen díky ohni­vým vla­sům a pihám nepře­hléd­nu­tel­ná. Rusovlasá kra­sa­vi­ce pat­ří k taj­ným snům mno­ha mužů. To ale není to jedi­né, čím se typic­ky vyzna­ču­je­te. Pleť máte buď vel­mi světlou a zla­ta­vou nebo tmavší oli­vo­vou. Pihami se také pyš­ní­te a vět­ši­nou jich na tvá­ři najde­te cel­kem dost. Vaše rty dis­po­nu­jí inten­ziv­ně čer­ve­ným tónem, jde o odstín při­po­mí­na­jí­cí bar­vu zra­lých raj­čat. Pravděpodobně se vel­mi špat­ně opa­lu­je­te, pleť vám rych­le zčer­ve­ná, vůbec nebo jen vel­mi obtíž­ně zís­ká­vá bron­zo­vý nádech.

Barva očí není jistá

Barva očí se obje­vu­je v širo­ké šká­le od zele­né, hně­dé, ale také až k mod­ré. Přestože záři­vě inten­ziv­ně mod­rá nále­ží k chlad­ným bar­vám, barev­ná typo­lo­gie se, jak jsme už pře­de­sla­li, neří­dí dle kon­krét­ních odstí­nů, důle­ži­tým fak­to­rem jsou vyso­ký kon­trast a inten­zi­ta bar­vy, kte­ré ten­to typ cha­rak­te­ri­zu­jí. Oči, ať už pří­slu­še­jí k jaké­ko­li bar­vě, zkrát­ka v obli­če­ji září. Vaše vla­sy mohou být reza­vé nebo čer­ve­né a kore­spon­du­jí s nimi i obo­čí a řasy. Případně odpo­ví­da­jí spíš hně­dé bar­vě s mědě­ným pod­tó­nem.

Teplé odstíny jsou pro vás ty pravé

I vám poli­cho­tí tep­lé odstí­ny, ale vybí­rej­te si klid­ně mezi vše­mi inten­ziv­ní­mi barva­mi. Na rty pou­žij­te bron­zo­vě hně­dou, oran­žo­vou nebo čer­ve­nou s tep­lým pod­tó­nem. Také vy potře­bu­je­te, aby make-up byl spí­še dožlu­ta než dorů­žo­va.

Široké spektrum barev

Z barev si při oblé­ká­ní smě­le trouf­ně­te na záři­vé odstí­ny, vždy pro vás však pla­tí ty na tep­lé stra­ně barev­né pale­ty. Volte ze širo­ké­ho spek­tra barev: hráš­ko­vě, pří­pad­ně oli­vo­vě zele­ná, bron­zo­vě hně­dá nebo čoko­lá­do­vá, reza­vá, oran­žo­vá, hoř­či­co­vě žlu­tá. Většinou vám budou slu­šet všech­ny zemi­té a pří­rod­ní odstí­ny. Ani pro vás není ide­ál­ní vol­bou záři­vě bílá.

Vzory a šperky? Proč ne.

Pokud se uchý­lí­te k nápad­ným vzo­rům, vyča­ru­je­te s nimi pat­řič­ně dra­ma­tic­ký efekt. Dovolit si pro­to smí­te také výraz­něj­ší šper­ky. Ideální je pro vás žlu­té zla­to, roz­hod­ně bys­te měla vyne­chat stří­bro nebo bílé zla­to. Skvěle váš barev­ný typ pod­trh­nou i šper­ky v bar­vě mědi.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,36238 s | počet dotazů: 238 | paměť: 54902 KB. | 04.08.2021 - 21:05:36