A je tady neméně oblíbený zimní typ

zimni typ

Pryč od tlumených typů

Tlumené typy jsme opus­ti­li. Plynule jsme se dosta­li k dal­ší­mu z dvo­ji­ce kon­trast­ních. Teplý pod­zim také má svůj chlad­ný pro­těj­šek. Je jím posled­ní kate­go­rie v rám­ci naše­ho roz­li­še­ní pod­le roč­ních dob, a to sice typ zim­ní. Máme pro vás hned dvě slav­né dámy: podo­bá­te se spí­še tem­pe­ra­ment­ní hereč­ce Salmě Hayek nebo půvab­né zpě­vač­ce Katy Perry?

Dramatičnost? To je vaše

Pravděpodobně také vy kam­ko­li vkro­čí­te, tam si vás lidi zapa­ma­tu­jí díky jis­té dra­ma­tič­nos­ti, kte­rá z vás vyza­řu­je. Zimní typ se ješ­tě dělí na dva pod­ty­py, kte­ré se na prv­ní pohled zda­jí znač­ně odliš­né, ale vyka­zu­jí mno­ho spo­leč­ných zna­ků. Jako pomůc­ka při jejich roz­li­še­ní se oba pod­ty­py nazý­va­jí Sněhurka a Jižanka.

Pleť je velmi charakteristická

Pleť Sněhurek cha­rak­te­ri­zu­je vel­mi svět­lá barva s namod­ra­lým pod­tó­nem. Přechází až do ala­bastro­vé ble­do­s­ti a mnoh­dy půso­bí jako z por­ce­lá­nu. Oproti tomu typ Jižanek má pokož­ku s oli­vo­vým náde­chem. Neměla bys­te si ji ale plést s pod­zim­ním typem. Některé ženy se sem myl­ně zařa­dí, ale pod­zim­ní zemi­té tóny zim­ní­mu typu oprav­du neslu­ší. Na rtech si všim­ne­te inten­ziv­ní­ho čer­ve­né­ho odstí­nu s namod­ra­lým pod­tó­nem. Pihy vás prav­dě­po­dob­ně nezdo­bí vůbec. Jižanské typy se zpra­vi­dla opa­lu­jí vel­mi dob­ře, Sněhurky se buď opá­lí jen do vel­mi jem­né­ho oli­vo­vé­ho náde­chu, pří­pad­ně nijak a jejich kůže na slun­ce rea­gu­je oka­mži­tým zčer­ve­ná­ním.

Barva očí? Různorodá

Barvu očí zastu­pu­je růz­no­ro­dé spek­trum - mod­rá, zele­ná i hně­dá. Vždy však záři­vý, výraz­ný tón, oči nápad­ně kon­tras­tu­jí s bar­vou běl­ma a v tvá­ři vyni­ka­jí. Obdobně pes­t­ře to vypa­dá i s bar­vou vla­sů: Buď svět­lej­ší, hně­dé, vždy však se stu­de­ně pope­la­vým náde­chem nebo tma­vě hně­dé, pří­pad­ně čer­né. Mnoho zástup­kyň zim­ní­ho typu se od pří­ro­dy nechlu­bí havra­ní hří­vou, přes­to mu pře­kva­pi­vě slu­ší obar­ve­ní na ten­to odstín.

Barvy vám padnou naprosto všechny

Vám per­fekt­ně pad­nou všech­ny záři­vé a chlad­né bar­vy. Na zim­ním typu ide­ál­ně vyni­ká kla­sic­ká rudá rtěn­ka, nemu­sí­te se však zří­kat ani nápad­né růžo­vé nebo tem­ně fia­lo­vé. Make-up je pro vás jako stvo­ře­ný dorů­žo­va, v pří­pa­dě Sněhurek by však měl být odpo­ví­da­jí­cí vaší svět­lé ple­ti. Povolujeme vám na roz­díl od ostat­ních typů čer­nou řasen­ku i čer­nou lin­ku.

Co se týče oblečení, sednou vám dobře tyto barvy

Oblékat může­te krá­lov­skou mod­rou i výraz­nou svět­le mod­rou, zele­nou, tyr­ky­so­vou, svět­le růžo­vou i inten­ziv­ní fuch­si­o­vou, čer­ve­nou s pod­tó­nem do mali­no­va. Dokonalý šarm zís­ká­te v čer­né a smí­te ji kom­bi­no­vat i s kon­trast­ní bílou. Nezvolíte nao­pak správ­ně, pokud zakot­ví­te u zemi­tých odstí­nů. Unosíte i nápad­né vzo­ry stej­ně jako výraz­né šper­ky. Lichotit vaše­mu typu budou pře­de­vším bílé kovy, nao­pak se neho­dí žlu­té zla­to a obe­zřet­nost zacho­vej­te i v pří­pa­dě popu­lár­ní­ho růžo­vé­ho.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,34057 s | počet dotazů: 221 | paměť: 46844 KB. | 23.01.2021 - 17:11:40