Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > A.I.-Umělá Inteligence

A.I.-Umělá Inteligence

„Vím, že nejsem opravdový.Ale pro tebe budu.“Píše se neda­le­ká budoucnost.Následkem glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní roz­tá­ly ledov­ce a pří­moř­ská měs­ta jako Amsterodam, New York nebo Benátky byli zaplaveny.Obavy z pře­lid­ně­ní dohna­ly úřa­dy k tomu, aby vyda­li zákon, kte­rý zaka­zu­je poče­tí bez povolení.Aby bylo čeka­ní „rodi­čů“ na povo­le­ní zkrá­ce­no, vytvo­ří pro­fe­sor Hobby (William Hurt) Mecha-dítě.Dokonalého robo­ta, kte­rý se dá nasta­vit tak, aby milo­val rodi­če a nikdy je milo­vat nepřestal.Prvními lid­mi, jenž se sta­nou „rodi­či“ mecha Davida (Haley Joel Osment) jsou Henry (Sam Robards) a Monica (Frances O´Connor) Swintonovi.Jejich syn v kómatu-v kri­ospán­ku a šan­ce na jeho „vzkří­še­ní“ je minimální.Postupem času si tedy Swintonovi na Davida zvyk­nou a začí­na­jí ho mít oprav­du rádi.Ale i pře­se všech­no, jim nedo­ká­že nahra­dit milo­va­né­ho syna.Ten se záhy pro­bou­zí a David je pro něj nemi­lým překvapením.Snaží se ho tedy vyša­cho­vat ze hry, což skon­čí tak, že David nešťast­nou náho­dou ohro­zí jeho život.Swintonovi se roz­hod­nou, že se Davida zbaví.Druhý den na to, ho mat­ka při „fin­go­va­ném pik­ni­ku“ nechá v lese s roz­to­mi­lým robo-medvídkem Teddym.David se násled­ně vydá­vá na dlou­hou pouť svě­tem -po vzo­ru Pinochia- najít vílu Modrovlásku, kte­rá by z něj udě­la­la oprav­do­vé chlap­ce, kte­ré­ho by mat­ka měla oprav­du ráda.Na své ces­tě se setká se sar­kas­tic­kým sex-robotem Joem (Jude Law) nebo se málem sta­ne obě­tí řádě­ní na hrůz­né Roboshow…

Tento pří­běh, pod­le povíd­ky Briana Aldisse (Nonstop, Nespoutaný Frankenstein) byl vysně­ným pro­jek­tem reži­sé­ra Stanleye Kubricka.Kubrick ho spo­leč­ně kon­zul­to­val se Stevenem Spielbergem, se kte­rým chtě­li ten­to film spo­leč­ně natočit.Postupem času v Kubrickovi rost­la myš­len­ka na to, že by film nato­čil sám.Tak se nikdy nestalo.Velikán Kubrick bohu­žel zemřel a Spielberg se roz­ho­dl film nato­čit, jako poctu Kubrickově památ­ce.

K fil­mu si sám napsal scé­nář, a vznik­la ta nej­vět­ší filo­so­fic­ká sci-fi všech dob.To co dodá­vá na věro­hod­nos­ti scé­ná­ře, je pře­de­vším napros­to suve­rén­ní herec­ký pro­jev mla­dé­ho Haleye Joela Osmenta, kte­rý bro­dí fil­mo­vé vody už od Zemeckisova hitu Forrest Gump, a prav­dě­po­dob­ně nej­vět­ší úspěch zazna­me­nal Shyamalanovým thrille­rem Šestý smy­sl, kde si zahrál po boku Bruce Willise a nedáv­no jsme ho moh­li vidět napří­klad v Pošli to dál, ved­le Kevina Spaceyho a Helen Hunt.Krom toho si zahrál i chlap­ce, umí­ra­jí­cí­ho na zhoub­nou nemoc v seri­á­lu Ally McBeall, kde chce zaža­lo­vat Ježíše…No.Jeho herec­ký výkon v tom­to fil­mu pat­ří mezi jeho nej­lep­ší, kte­ré kdy ve fil­mu (zatím) podal.Je napros­to skvě­lý a ani tako­vý ostří­le­ný borec jako Williams Hurt (Smoke), na něj ten­to­krát nemá.Dohrávačem je pak dob­rý Jude Law (Talentovaný pan Ripley, Nepřítel za bra­na­mi), kte­rý v roli gigo­la Joa podá­vá tak­též skvě­lý výkon.Ve fil­mu může­te zaslech­nout i hla­sy Bena Kingsleye (Mutant, Schindlerův seznam) v roli vypra­vě­če a Robina Williamse (Jumanji, Mrs.Doubtfire, Král rybář) v roli pro­fe­so­ra Vím.

Spielbergova režie je také výbor­ná, a scé­nář (napo­sle­dy psal scé­nář k Blízkým setká­ním tře­tí­ho
dru­hu) na tom není jinak, i když se mís­ty zvr­há­vá do cito­vé­ho vydí­rá­ní toho nej­vět­ší­ho kalib­ru, pro­ti kte­ré­mu já osob­ně nic nemám, pro­to­že při fil­mu bre­čím vel­mi rád (tak­to se s obli­bou poni­žu­ji v kině).Sám film půso­bí tro­chu rozpačitě.Takže máte nejdřív pocit, že film je tak na 70%.Ke kon­ci tak 90%, ale až po shléd­nu­tí závě­reč­ných titul­ků zjis­tí­te, že ten film je oprav­du skvě­lý a že sto­jí za to na něj jít ješ­tě jed­nou a nako­nec si odne­se čis­tou stov­ku.

I přes­to, že se prak­tic­ky jed­ná o „one man show“, mám pocit, že ve fil­mu je něco Kubrickovsky chladného.Jsou to pře­de­vším někte­ré zábě­ry Davida, kte­ré jako by chtě­li uká­zat jeho dru­hou, hor­ší stránku-prostě Spielberg není pro ten­to­krát tak úpl­ně Spielberg!

Závěrem mi zbý­vá zhod­no­tit visu­ál­ní strán­ku filmu.Efekty, deko­ra­ce a vůbec stav­ba měst a pro­stře­dí je geni­ál­ní a nej­ví­ce to asi nabe­re obrát­ky při návštěvě Rouge City nebo zni­če­né­ho Man Hattanu, jejichž ztvár­ně­ní vypa­dá –pravda- mohutně.Hudba Johna Williamse (Stepmom, Patriot, prak­tic­ky všech­ny Spielbergovi fil­my) je nád­her­ná a kame­ra Janusze Kaminskiho (Schindlerův seznam, Zachraňte vojí­na Ryana) –man­že­la hereč­ky Holly Hunterové:Piano, Zmatky v Arizoně- je také výbor­ná a jen horko-těžko by si Spielberg našel jiné­ho kame­ra­ma­na, kte­rý by doká­zal tak per­fekt­ně dotáh­nou visuální-obrazovou strán­ku fil­mu.

Krátce závě­rem: A.I. je před­čas­ně jed­ním z nej­lep­ších fil­mů toho­to roku, kte­rý už je sko­ro u kon­ce, ale jen těž­ko se ješ­tě něja­ký konkurent.Sluší se i pozna­me­nat, že při­pra­vo­va­ný Spielbergův pro­jekt Minorty Report bude prav­dě­po­dob­ně skvě­lý!!!!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57857 s | počet dotazů: 250 | paměť: 56643 KB. | 25.06.2022 - 21:45:48