Kritiky.cz > Recenze > A.I. Umělá inteligence

A.I. Umělá inteligence

A.I. Umělá inte­li­gen­ce
recen­ze
Drama Sci-fi
Přečteno: 268 krát

Děj ode­hrá­va­jí­cí se v rela­tiv­ně vzdá­le­né budouc­nos­ti popi­su­je o rodi­ně, do jejichž štěs­tí zasáh­la smut­ná trage­die. Milovaný syn one­moc­něl váž­nou nemo­cí a něko­lik let leží v koma­tu. Zoufalí rodi­če adop­tu­jí robo­tic­ké­ho chlap­ce schop­né­ho lid­ských emocí.Když se zázra­kem poda­ří uzdra­vit nemoc­né­ho syna, pro malé­ho robo­ta najed­nou není v rodi­ně mís­to. Tak začí­ná dojem­ný pří­běh o ces­tě milu­jí­cí­ho chlap­ce za svým snem, pro­mě­nit se v člo­vě­ka.
Jeden z nej­lep­ších fil­mů jed­no­ho z nej­lep­ších reži­sé­rů toho­to žán­ru – Steevena Spilberga, posky­tu­je feno­me­nál­ní podí­va­nou saha­jí­cí do hloub­ky pro­blé­mu jako je pou­to dítě­te k mat­ce. To, že se děj ode­hrá­vá v budouc­nos­ti, je jen zámin­ka k vytvo­ře­ní tak úžas­né­ho pří­bě­hu plné­ho lid­ských citů a emo­cí. Přesto, že sní­mek je z roku 2001, oplý­vá vel­kým množ­stvím osl­ni­vých tri­ků a efek­tů, kte­ré Vás nená­sil­ně vtáh­nou do děje, včet­ně str­hu­jí­cí­ho herec­ké­ho výko­nu dět­ské hvězdy H.J. Osmenta a Jude Lawa, kte­ré jsou oprav­do­vou podí­va­nou.

Film míchá prv­ky dra­ma­tu, fan­ta­sy a sci­fi, čemuž dodá­vá neza­mě­ni­tel­nou podo­bu, a divák si z něj odná­ší hlu­bo­ký záži­tek. Některé snad donu­tí i k zamyš­le­ní, jest­li je mož­né zahrá­vat si s něčím tak sil­ným a při­tom tak křeh­kým, jako je lás­ka dítě­te ke své mat­ce. Tento sní­mek se urči­tě řadí k těm nej­lep­ším sním­kům žán­ru science-fiction. Vryje se do pamě­ti jako neza­po­me­nu­tel­ná podí­va­ná, pro­to­že leckterý fil­mo­vý kri­tik uro­nil slzu ve fas­ci­nu­jí­cím a záro­veň skvě­le pro­myš­le­ném závěru.Verdikt: Inu, kdo umí, ten umí, a u toho­to reži­sé­ra to pla­tí dvoj­ná­sob. Takže co dodat, posuď­te sami…:)
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.50/5
1
2
3
4
5
Hodnocení: 3.5 z 5 (hod­no­ce­no 2x)

02.11.2007 16:23
Dagmar Málková
Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,13330 s | počet dotazů: 240 | paměť: 52910 KB. | 21.06.2021 - 20:48:13