Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > A.I. Umělá inteligence -

A.I. Umělá inteligence -

A.I. Umělá inte­li­gen­ce - Recenze

30.October.2007 Připomeňme si.. Autor: Dagmar Málková

Děj ode­hrá­va­jí­cí se v rela­tiv­ně vzdá­le­né budouc­nos­ti popi­su­je o rodi­ně, do jejichž štěs­tí zasáh­la smut­ná trage­die. Milovaný syn one­moc­něl váž­nou nemo­cí a něko­lik let leží v koma­tu.
Zoufalí rodi­če adop­tu­jí robo­tic­ké­ho chlap­ce schop­né­ho lid­ských emo­cí. Když se zázra­kem poda­ří uzdra­vit nemoc­né­ho syna, pro malé­ho robo­ta najed­nou není v rodi­ně mís­to. Tak začí­ná dojem­ný pří­běh o ces­tě milu­jí­cí­ho chlap­ce za svým snem, pro­mě­nit se v člo­vě­ka.
Jeden z nej­lep­ších fil­mů jed­no­ho z nej­lep­ších reži­sé­rů toho­to žán­ru – Steevena Spilberga, posky­tu­je feno­me­nál­ní podí­va­nou saha­jí­cí do hloub­ky pro­blé­mu jako je pou­to dítě­te k mat­ce. To, že se děj ode­hrá­vá v budouc­nos­ti, je jen zámin­ka k vytvo­ře­ní tak úžas­né­ho pří­bě­hu plné­ho lid­ských citů a emo­cí. Přesto, že sní­mek je z roku 2001, oplý­vá vel­kým množ­stvím osl­ni­vých tri­ků a efek­tů, kte­ré Vás nená­sil­ně vtáh­nou do děje, včet­ně str­hu­jí­cí­ho herec­ké­ho výko­nu dět­ské hvězdy H.J. Osmenta a Jude Lawa, kte­ré jsou oprav­do­vou podí­va­nou.
Film míchá prv­ky dra­ma­tu, fan­ta­sy a sci­fi, čemuž dodá­vá neza­mě­ni­tel­nou podo­bu, a divák si z něj odná­ší hlu­bo­ký záži­tek. Některé snad donu­tí i k zamyš­le­ní, jest­li je mož­né zahrá­vat si s něčím tak sil­ným a při­tom tak křeh­kým, jako je lás­ka dítě­te ke své mat­ce. Tento sní­mek se urči­tě řadí k těm nej­lep­ším sním­kům žán­ru science-fiction. Vryje se do pamě­ti jako neza­po­me­nu­tel­ná podí­va­ná, pro­to­že leckterý fil­mo­vý kri­tik uro­nil slzu ve fas­ci­nu­jí­cím a záro­veň skvě­le pro­myš­le­ném závě­ru.
Verdikt: Inu, kdo umí, ten umí, a u toho­to reži­sé­ra to pla­tí dvoj­ná­sob. Takže co dodat, posuď­te sami…:)
Hodnocení: 4/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „79639a“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 4
jiří napsal dne 30. October 2007 , 9.52

inu Spilberg umí!A roz­hod­ně je v tom­to žan­ru nejlepší!To doka­zal hlav­ně v nepře­ko­na­tel­né val­ce světů!Je to pra­vě on a Georg Lukas co uda­va­jí směr sci­fi žan­ru.

jiří napsal dne 30. October 2007 , 9.53

PS:admin pře­hoť tu čas na zimni:-D

Slávek Anlauf napsal dne 30. October 2007 , 14.41

Jo to máš prav­du Jiří.:)
Spilberg je zaru­če­ná kva­li­ta a kdy­by tu on nebyl, tak bychom při­šli o spous­tu vyni­ka­jí­cích fil­mů.
Jinak k tomu času, my máme ješ­tě let­ní, jo? Že jsem si toho nevšim…:D

Dagmar Málková napsal dne 30. October 2007 , 15.53

Každopádně Spilberg je tří­da, a co se týče toho času, tak se obá­vám, že jste posu­nu­tí oba:-D

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,80940 s | počet dotazů: 225 | paměť: 53601 KB. | 21.01.2022 - 08:45:11