A.G. Riddle: Let 305

Let305

Poutavý sci-fi thriller, u něhož zce­la zapo­mí­ná­te, že jde o sci-fi. Autor doká­že čte­ná­ře skvě­le vtáh­nout do děje a pře­svěd­čit ho o sku­teč­nos­ti pří­bě­hu. Jedná se o ten typ kni­hy, kte­rá vás nene­chá v kli­du spát, dokud ji nedo­čte­te.

Let 305 vyprá­ví pří­běh, na jehož začát­ku je havá­rie leta­dla. S tím­to fak­tem se sezna­mu­je­me pro­střed­nic­tvím sub­jek­tiv­ní­ho vyprá­vě­ní Harper Laneové, spi­so­va­tel­ky, kte­rá je na palubě letu 305. Kromě její­ho pohle­du je pří­běh záro­veň vyprá­věn oči­ma dal­ší­ho ces­tu­jí­cí­ho, Nicka Stona. Tyto dvě hlav­ní posta­vy se na počát­ku nezna­jí, avšak vli­vem okol­nos­tí jsou vel­mi brzy sve­de­ny dohro­ma­dy. Havárie a po ní násle­du­jí­cí těž­ko pocho­pi­tel­né udá­los­ti uká­žou, že nic z toho, co se sta­lo, roz­hod­ně není náho­da. Harper a Nick během pří­bě­hu nejen něko­li­krát boju­jí o holý život, ale záro­veň se po celou dobu sna­ží odha­lit, co se děje a v jakém roce se vlast­ně nachá­ze­jí, při­čemž čte­nář má pocit, že to chce vědět snad ješ­tě víc než oni.

Kniha se sklá­dá ze tří čás­tí a cel­kem obsa­hu­je pade­sát tři kapi­tol. Každá z nich je psa­ná tak, aby na kon­ci dáva­la jak odpo­vě­di, tak i dal­ší otáz­ky. Tento způ­sob psa­ní zajiš­ťu­je, že se Vám nebu­de chtít kni­hu odlo­žit. Jak již bylo zmí­ně­no, s pří­bě­hem se sezna­mu­je­me pro­střed­nic­tvím stří­da­vé­ho vyprá­vě­ní dvou hlav­ních postav. Díky tomu je čet­ba nejen záživ­něj­ší, ale svým způ­so­bem i ply­nu­lej­ší. Možnost dívat se na stej­né udá­los­ti dvo­jí­ma oči­ma nám dává pocit jaké­ho­si pri­vi­le­gia vidět víc než všich­ni ostat­ní. Přímá řeč a zejmé­na pak dia­lo­gy půso­bí veli­ce při­ro­ze­ně a tak nějak samo­zřej­mě, což pomá­há čte­ná­ři lépe se vcí­tit do hlav­ních hrdi­nů. Celá kni­ha je napsá­na tak, aby nás neu­stá­le drže­la v napě­tí a v oče­ká­vá­ní dal­ších udá­los­tí, kte­ré pomo­hou pood­ha­lit pří­či­nu všech nejas­nos­tí.

Tento thriller však není jen napí­na­vým čte­ním. Rozvíjí otáz­ky týka­jí­cí se lid­ské viny, před­ur­če­nos­ti, tou­hy po moci i věč­ném živo­tě. Donutí čte­ná­ře zamýš­let se nad tím, zda je mož­né změ­nit svůj osud, kte­rý už se jed­nou ode­hrál a stal se tak odstra­šu­jí­cí minu­los­tí. Ukazuje, jak i ty nejšle­chet­něj­ší cíle mohou vést k napros­té kata­stro­fě glo­bál­ní­ho cha­rak­te­ru. Samozřejmě nechy­bí ani milost­ná rovi­na, ačko­liv té se autor dotý­ká jen veli­ce zleh­ka. Naproti tomu se nevy­hý­bá téma­tu stra­chu ze ztrá­ty vel­mi blíz­ké oso­by, což se závě­rem kni­hy jeví jako zce­la zásad­ní.

Kniha Let 305 tak není jen oby­čej­ným sci-fi vyprá­vě­ním, ale stá­vá se pří­bě­hem, kte­rý se dotý­ká pod­stat­ných aspek­tů lid­ské­ho roz­ho­do­vá­ní a uva­žo­vá­ní jako tako­vé­ho.


 • Autor:A.G. Riddle
 • Žánr:sci-fi pro dospě­lé
 • Nakladatelstvi:XYZ
 • Datum vydá­ní:18.04.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Sedmilhářky30. května 2016 Sedmilhářky Na knižním trhu se tento týden objevilo příjemné jarní osvěžení. Po Kafe a cigárku a P.S. je zde další kniha, které předcházel blog či forma fejetonu. Dílo je psané formou dopisů mezi […]
 • Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy16. května 2016 Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy Příběh odehrávající se v Mnichově, ve 30. letech 20. století. To je příběh o mladé Gretchen, která  vyrostla v obklopení národních socialistů, a Adolf Hitler byl pro ni strýček Dolf. Právě […]
 • Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové30. května 2016 Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové Právem je Sara Gruenová již autorkou jednoho zfilmovaného bestselleru (knihy Voda pro slony), dalo by se bez jakékoliv nadsázky říci, že Na břehu jezera bych viděla zfilmované ještě […]
 • STEHLÍKOVÁ, Petra. Naslouchač20. května 2016 STEHLÍKOVÁ, Petra. Naslouchač PŮVODNÍ ČESKÁ FANTASY Z FASCINUJÍCÍHO TEMNÉHO SVĚTA, KDE SE NA PRAVDU A NADĚJI TÉMĚŘ ZAPOMNĚLO Naslouchač je pozvánka, lístek, vstupenka do odlišného bytí, kde se jako v každé správné […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Bernard Minier: Tma6. června 2016 Bernard Minier: Tma Cvak. Zhasne se světlo, oči lehce unavené vnímají jen obrysy a pak už ani ty. Ale co má taková tma vše v sobě? Třetí román autora Bernarda Miniera Tma je laděn do  hávu chladných […]
 • Ragemoor - 90 %21. května 2016 Ragemoor - 90 % Tak další komiks. Tentokrát Ragemoor. Černobílý příběh o hradě, prastarém, starší než lidstvo, starší než Egypt. Je tak starý, že pamatuje „Jurský park“ :-)  Ale je v něm tolik tajemného a […]
 • VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu.16. května 2016 VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu. Pravidlo průšvihu je návodem. Návodem pro osamělé a zhrzené. Ženy, samozřejmě. Románů pro osamělé a zhrzené muže není mnoho, muži si v obdobích krizí knihy o krizích zjevně nečtou a […]
 • Svatava Šenková, Yvetta Voráčová: Jogínci - 100 %12. května 2016 Svatava Šenková, Yvetta Voráčová: Jogínci - 100 % Kniha vznikla na základě úspěšného seriálu České televize Jogínci v přírodě a seznamuje děti od čtyř let se základy IYENGAR JÓGY, kterou sestavil jogínský guru B.K.S. Iyengar. Jedná se o […]
 • Robert Galbraith: Volání Kukačky25. května 2016 Robert Galbraith: Volání Kukačky Volání Kukačky je prvním případem detektiva Cormorana Strika. Největším lákadlem na tento titul je jistě ten fakt, že autorem je jistý „Robert Galbraith“, což je pouze pseudonym (jak se po […]