Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > A co když je to jinak

A co když je to jinak

ACoKdyz

Kniha, kte­rá asi spl­ní čte­ná­řo­va oče­ká­vá­ní jen zčás­ti. Nějak tak bych zača­la, jeli­kož je to ten hlav­ní dojem, kte­rý si z čet­by odná­ším.

Na jed­nu stra­nu je text plný zají­ma­vých pohle­dů na kaž­do­den­ní svět kolem nás, na tu dru­hou se však autor (na můj vkus až pří­liš čas­to) „zase­ká­vá“ u témat, kte­rá nejsou běž­né­mu čes­ké­mu čte­ná­ři nijak zvlášť blíz­ká. Lehce pak ztra­tí­te pozor­nost a najed­nou se při­stih­ne­te, jak máte ten­den­ci pře­ska­ko­vat odstav­ce, ne-li celé strán­ky a kapi­to­ly. Například poměr­ně dlou­há kapi­to­la věno­va­ná jaz­zo­vé hud­bě či ame­ric­ké­mu fot­ba­lu sice  vypo­ví­dá o urči­tém pře­hle­du auto­ra, nicmé­ně to asi není přes­ně to, co bys­te od kni­hy toho­to typu čeka­li.

Když jsem zmi­ňo­va­nou pub­li­ka­ci bra­la popr­vé do ruky, dou­fa­la jsem, že mi autor před­lo­ží něja­ká fak­ta, kte­rá zásad­ně změ­ní můj pohled na svět kolem nás. Místo toho se mi však dosta­lo jen jaké­ho­si shr­nu­tí toho, s čím se asi více či méně kaž­dý z nás už pár­krát za svůj život setkal. Fakt, že mys­li­te­lé, bada­te­lé a věd­ci se v prů­bě­hu dějin čas­to mýli­li, se učí­me už na základ­ní ško­le. Zde autor před­klá­dá něko­lik pří­kla­dů - zná­mých i méně zná­mých, kte­ré nám jen urči­tým způ­so­bem shr­nou, jak čas­to lidé nema­jí ve svých tvr­ze­ních prav­du. Informace, že někte­ří (v dneš­ní době) svě­tozná­mí uměl­ci, zejmé­na pak spi­so­va­te­lé, byli za své­ho živo­ta zce­la opo­mí­je­ni a dost čas­to žili na hra­ni­ci chu­do­by, také takřka niko­ho nepře­kva­pí. V jed­né čás­ti kni­hy autor roz­ví­jí i myš­len­ku, že svět kolem nás je jen jakousi počí­ta­čo­vou simu­la­cí lidí či stro­jů z budouc­nos­ti, tedy myš­len­ku, kte­rá se sta­la maso­vou zejmé­na díky fil­mu Matrix, a kte­rá čte­ná­ře už dnes s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí šoko­vat nebu­de.

Rozhodně nechci tvr­dit, že kni­ha není pří­nos­ná nebo dokon­ce zají­ma­vá – nad množ­stvím věcí by vás zřej­mě v běž­ném živo­tě nena­padlo se tak­to detail­ně zamýš­let, ale pocit z ní zkrát­ka není tako­vý, jaký by asi měl být.

Celkově vza­to musím, bohu­žel, kon­sta­to­vat, že jsem byla z této kni­hy tro­chu zkla­ma­ná. Možná je to ale dané jen mým poně­kud vel­kým oče­ká­vá­ním „něče­ho zásad­ní­ho“. Možná to ale ani nebyl auto­rův záměr a chtěl pros­tě jen ve čte­ná­ři vzbu­dit pocit, že by měl o kaž­dém svém výro­ku neu­stá­le pochy­bo­vat. Takže kdo ví? Třeba i tahle recen­ze bude jed­nou důka­zem toho, jak straš­ně moc jsem se ve svém úsud­ku plet­la.

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 297 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70662 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53244 KB. | 02.12.2021 - 17:50:34