Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > A co když je to jinak. Věčné pravdy mají krátký život.

A co když je to jinak. Věčné pravdy mají krátký život.

pravda e1535700052629
pravda e1535700052629

Tato kni­ha uka­zu­je, že během živo­ta se učí­me mno­ha věcem jenom pro­to, abychom zjiš­ťo­va­li (zno­vu a zno­vu), že vět­ši­na toho, co jsme si osvo­ji­li, je buď­to chyb­ná nebo ire­le­vant­ní. Velká část naše­ho moz­ku se s tím doká­že sice vyrov­nat; men­ší, hlub­ší část to však nedo­ká­že. Nikdy nemů­že­me vědět, co bude a nebu­de.

Dějiny myš­le­ní jsou jen obra­zem chyb, při­čemž kaž­dá nová gene­ra­ce, pře­hod­no­cu­je a opra­vu­je chy­by té před­cho­zí. (Brian Greene)

Co když se ale ple­te­me doo­prav­dy v něčem oprav­du závaž­ném? Člověk při­ro­ze­ně dospě­je k pocho­pe­ní, že nemů­že věci, kte­ré všich­ni pova­žu­jí za jis­té, vědět s urči­tos­tí, a přes­ně se dají jen těž­ko ově­řit. A je tu stá­le spous­ta věcí, kte­ré čeka­jí na své obje­ve­ní, a že někte­ré mož­ná ani nikdy sku­teč­ně nepo­zná­me.

Sám autor této kni­hy ve svém prvo­po­čát­ku začal psát nej­pr­ve o vědě, pro­to­že měl za to, že věda je to nej­ú­žas­něj­ší, co kdy lidé děla­li.

„Takže - pokud jste pře­svěd­če­ni, že tím nej­dů­le­ži­těj­ším v lid­ském živo­tě je hle­dá­ní nových poznat­ků, co to zna­me­ná, když před námi již nic nele­ží?

Naše sou­čas­né, dočas­né názo­ry a sta­no­vis­ka tak vypa­da­jí, jako kdy­by exis­to­va­ly vždy a že to, v co jsme byli zvyklí si mys­let, a co si mys­lí­me dnes, tak nadá­le již neze­je žád­ná pro­past, pro­to­že naše vyví­je­jí­cí se před­sta­va rea­li­ty nesa­há dál než ke vče­rej­ší­mu dni.“

Kdybych prá­vě teď četl tuto kni­hu (namís­to toho, abych ji psal), prav­dě­po­dob­ně bych si kla­dl násle­du­jí­cí rozum­né a opod­stat­ně­né otáz­ky: „A co tře­ba význam jed­not­li­vých věcí? Neměli bychom zdů­raz­nit prá­vě tohle? Není význam tím nej­spo­leh­li­věj­ším měřít­kem trva­lé život­nos­ti?“

Kdybych pat­řil mezi ty, kdož mají sklon nesou­hla­sit s čím­ko­li, co zrov­na čtou, mohl bych mít dojem, že autor této kni­hy při­stu­pu­je ke sku­teč­né kva­li­tě mno­ha arte­fak­tů, jako by jen okra­jo­vě sou­vi­se­la s jejich koneč­nou hod­no­tou, a že jeho domněn­ky, nevy­hnu­tel­ně nazna­ču­jí, že na tom, jaké věci doo­prav­dy jsou, zále­ží méně než na náhod­ných spo­le­čen­ských okol­nos­tech a nevy­po­či­ta­tel­ných hod­no­ce­ních od lidí, kte­ří nut­ně nemu­sí vědět, o čem mlu­ví.

Pokud se domní­vá­te totéž, že je má odpo­věď: Máte prav­du. Ne zce­la, ale z vět­ší čás­ti ano. (Zrovna toto lidé sly­šet nechtě­jí.)“

Od téhle kni­hy jsem čeka­la hod­ně; hlav­ně pří­kla­dy, kte­ré budou něja­kým způ­so­bem prak­tic­ké v rám­ci mého oby­čej­né­ho a všed­ní­ho živo­ta. To se bohu­žel nesta­lo.

Toužila jsem poznat někte­ré z domně­lých pravd a polo­pravd, kte­ré se tvá­ří jako prav­dy, ale ve sku­teč­nos­ti tomu tak není. Myslela jsem, že mě autor tyto „věč­né prav­dy“ vyvrá­tí. Sice na pří­kla­dech

vel­mi pěk­ně a názor­ně uka­zu­je, jak „ony věč­né prav­dy“ mají „jepi­čí život“, a že jsou chyb­né, ale nijak můj dosa­vad­ní život neo­bo­ha­ti­ly, nechyt­ly za srd­ce.

Vzhledem k tomu, že se jed­ná o úspěš­né­ho ame­ric­ké­ho auto­ra, nejsou zrov­na zvo­le­né pří­kla­dy moc blíz­ké mně, jakož­to čes­ké­mu čte­ná­ři, a pokud není moc vel­ký fan­da do vše­ho ame­ric­ké­ho, tak se mož­ná bude i tak tro­chu v tex­tu ztrá­cet a nudit.

Kniha je plná zají­ma­vých pohle­dů na domně­lé prav­dy, ale nijak moc zají­ma­vá nebo dech berou­cí téma­ta neče­kej­te. Mě osob­ně tato kni­ha moc neba­vi­la. První polo­vi­nu kni­hy jsem se sna­ži­la peč­li­vě číst strán­ku po strán­ku, ale víc jsem se do toho nuti­la, než si uží­va­la samot­ný pro­ži­tek z čte­ní kni­hy. A dru­hou část kni­hy? Tu jsem už jen oči­ma pře­lét­la s nadě­jí, že by mě snad moh­lo něco koneč­ně zaujmout, ale nesta­lo se tak.

A jaké myš­len­ky jsem si z kni­hy odnes­la? Např. že, logi­ka zkrát­ka pří­liš dob­ře nefun­gu­je, pokud ji apli­ku­je­me na budouc­nost. Nebo že  „Během času se tyto myš­len­ky „uchy­tí ve stín“ - nebo při­nejmen­ším ty, kte­ré se uká­za­ly nespor­né a nevy­vra­ti­tel­né - sta­ly sou­čás­tí běž­né­ho vět­ši­no­vé­ho názo­ru!“

Poslední myš­len­ka, ta mě chy­ti­la nej­ví­ce za srd­ce, a nako­nec jsem se i při čte­ní této kni­hy řídi­la: „Útěchou vám může být, že může­te kdy­ko­li pře­stat dál číst.“

A CO KDYŽ JE TO JINAK. Věčné prav­dy mají krát­ký život

Napsal: Chuck Klosterman

Překlad: Aleš Lisa

Vydalo nakla­da­tel­ství Management Press roku 2018

Vydání prv­ní

Počet stran: 272

ISBN: 978-80-7261-533-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
  • Třináctá oběť3. září 2021 Třináctá oběť Třináctá oběť je dalším dílem z detektivní série s kriminalistou Maxem Wolfem, jejímž autorem není nikdo jiný než Tony Parsons. Příběh začíná v okamžiku, kdy je jednoho brzkého rána v […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ28. května 2019 NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ Nemožné na počkání je další kniha od autora „Revoluce zevnitř“, která vás provede devadesátidenním programem jak přivést své sny k životu, a doslova proměnit nemožné na možné. Všichni […] Posted in Recenze knih
  • OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství.19. května 2019 OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství. Kniha je určena pro všechny, kdo hledají "plnost" života, jeho skutečné naplnění tj. snahu o pojmutí světa "principů života" ve vztahu k plnosti a naplněnému životu. OMEGA jako taková pak […] Posted in Recenze knih
  • Skleněný les od Cynthie Swanson10. května 2019 Skleněný les od Cynthie Swanson Milujete-li skvělé thrillery s rozplétáním tajemné minulosti hlavních hrdinů, jež mají dopad na jejich další život, je právě “Skleněný les” to pravé čtení. A na co se v knize můžete […] Posted in Recenze knih
  • Duch domu Ashburnů od Darcy Coates18. března 2019 Duch domu Ashburnů od Darcy Coates Milujete-li horory, strašidelné a duchařské příběhy, je kniha "Duch domu Ashburnů" skutečně tou pravou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podivného až nadpřirozeného, a než tomuto […] Posted in Recenze knih
  • Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner4. března 2019 Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner Ráj mrtvých dětí je brilantně napsaná detektivka zasazená do prostředí, kde bychom zákulisí zločinu moc nečekali, spíše naopak, a o to víc vás pak překvapí nečekaným rozuzlením […] Posted in Recenze knih
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,00440 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56671 KB. | 28.06.2022 - 03:42:07