Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Zvláštní skvadra'
01

Expendables: Postradatelní 3 - POSTAVY A JEJICH DOTAZNÍKY

...Expendables, kte­rý byl najat, aby Barneymu pomohl jít po krku Conradu Stonebanksovi. Zvláštní zna­me­ní: Neohrožený bojov­ník a nad­še­ný off-roadový motor­kář Zvláštní schop­nost: Nenechá si od niko­ho sr..t na hla­vu. Oblíbená celebri­ta na...Read more »
zvláštní příběh2 e1530948251413

Prázdninová oddechovka s nádechem červené knihovny, a přec i tak trochu „Zvláštní příběh“

Toužíte-li po odpo­čin­ko­vé lite­ra­tu­ře s jed­no­du­chým dějem a leh­kou záplet­kou, zce­la urči­tě se vám bude líbit kni­ha s názvem „Zvláštní pří­běh“ od Kataríny Gillerové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Motto. Zvláštní pří­běh vás hned na prv­ní...Read more »
669 reziser filmu rodinne stesti szabolcs hajdu

Křišt’álový globus získal film Rodinné štěstí

...za roli ve fil­mu Rodinné štěs­tí / Ernelláék Farkaséknál Režie: Szabolcs Hajdu Maďarsko, 2016 Zvláštní uzná­ní U tra­ti / Dincolo de calea fera­ta Režie: Cătălin Mitulescu Rumunsko, Švédsko, 2015 Zvláštní uzná­ní...Read more »
MFF

Co si nenechat ujít ve Varech

...Zvláštní uve­de­ní, Světová pre­mi­é­ra Jedna z klí­čo­vých udá­los­tí 2. svě­to­vé vál­ky, aten­tát na pro­tek­to­ra Heydricha, se dá zfil­mo­vat jako peč­li­vá dobov­ka, vzru­šu­jí­cí a záro­veň tís­ni­vé dra­ma, pre­ciz­ní rekon­struk­ce hrdin­ské­ho činu nebo inten­ziv­ní stu­die lid­ské­ho...Read more »
mff kv

Pár filmových tipů z karlovarského festivalu

...sálu. Zvláštní uve­de­ní - doku­ment Jmenuji se Health Ledger o živo­tě her­ce, jenž se nešťast­ně roz­ho­dl svůj život ukon­čit. Veřejnosti je znám z fil­mů jako Příběh rytí­ře, Zkrocená hora, Candy, …aj. Zvláštní...Read more »
MestoDUCHU

KVIFF 2019 – Třetí nálož dojmů z Karlových Varů, bilancování, vítězný Otec i vizionářská Naše doba

...globus bulharský film Otec(o něm též níže), Zvláštní cenu poroty získal německý snímek Lara a Cena za režii putovala k belgickému tvůrci Timovi Mielantsovi za film Patrick. Herecké ceny obdrželi...Read more »
Zlod

Zlodějka knih - 75%

...pod­po­ro­va­tel­ku své čte­nář­ské váš­ně. Nevadí, že kni­ha je oho­ře­lá a nová pod­po­ro­va­tel­ka je man­žel­ka sta­ros­ty, kte­rý akci s pále­ním knih veřej­ně zahá­jil. Zvláštní přá­tel­ství však netr­vá dlou­ho a z legál­ních návštěv se sta­nou taj­né...Read more »
bohemianrhapsody linelogo necrest ai

Bohemian Rhapsody

Nezaměnitelný úvod sklad­by „We Will Rock You”, ohro­mu­jí­cí sbor z „We Are the Champions”, uchva­cu­jí­cí oper­ní tóny „Bohemian Rhapsody”… Kdo by odo­lal nezpí­vat, když zaslech­ne tyto melo­die? Kdo doká­že udr­žet nohy...Read more »
IMG 20190926 155717

RECENZE: Christina: Dvojčata zrozená jako světlo

Kniha zasáh­ne mat­ky a potě­ší, roz­ho­ří jejich mateř­ské srd­ce, a také zary­té vyzna­va­če těž­ké ezo­te­ri­ky. Tady se nám totiž schá­zí srde­ryv­ný - pozi­tiv­ní - pří­běh!  Christina je pří­běh o mateř­ské lás­ce, vypipla­ném mimin­ku,...Read more »

Žena mého muže

Žena mého muže aneb jeho milen­ka a můj vztah k mému man­že­lo­vi a jeho milen­ce. Komorní dra­ma o vzta­zích v hlav­ních rolích stár­nou­cí man­že­lé a pro­sti­tut­ka. Catherine (Fanny Ardant) a Bernard (Gérard Depardieu) již mají dobu nej­vět­ší...Read more »
kolo

Kolo zázraků - O filmu

...vypra­vě­čem Mickey ve sku­teč­nos­ti je,“ říká Timberlake. „Protože je jas­ně vidět, že je se vše­mi zúčast­ně­ný­mi vel­mi pro­po­jen.“ Zvláštní pozor­nost věnu­je Mickey Ginny. Špehuje jí, když se pro­chá­zí na plá­ži....Read more »

Letec - premiéra 10. 2. 2005

...zacho­va­ly cito­vý náboj pro­střed­nic­tvím zor­né­ho úhlu pohle­du hrdi­nů. Zvláštní emo­ci­o­nál­ní hla­di­nu doda­la vyprá­vě­ní digi­tál­ně evo­ko­va­ná barev­ná pale­ta upo­mí­na­jí­cí na kva­li­ty dnes už legen­dár­ní­ho fil­mo­vé­ho mate­ri­á­lu – Technicoloru (ve 20. letech dvou­pá­so­vý,...Read more »
9788020445759 1 Sest krat dve

Šest krát dva - kniha

Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvlášt­ní dopis. Pisatelkou byla jis­tá žena, kte­rá už se dva měsí­ce potý­ka­la se zvlášt­ní­mu zvu­ky u sebe doma. Připadalo jí to, jako­by byl někdo...Read more »
SW02

Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera

...jsou kří­že­ny s rados­tí s těho­ten­ství Padmé. Je chudá­kem, kte­rý se dostal do mlýn­ské­ho kame­ne, z něhož se nelze dostat. Z jed­né stra­ny tla­čí lás­ka a ze dru­hé rozum. Láska však vždy zví­tě­zí. Zvláštní iro­nie...Read more »
lodlogo

Loď duchů

Různé his­tor­ky o lodi bez posád­ky, kolu­jí snad od počát­ku námoř­nic­tví, a tak je poměr­ně zvlášt­ní, že se toho­to téma­tu dosud zhos­ti­lo tak málo fil­ma­řů. Tentokráte se ho ujal reži­sér Steve Beck,...Read more »
film festival zlin 2012

VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 2012

...– cena minis­t­ra kul­tu­ry ČR/ The Europe Award – The Czech Minister of Culture Prize DIVOKÝ BILL / WILD BILL (Velká Británie/U.K.) Režie/ Directed by: Dexter Fletcher · Zvláštní cena...Read more »
n200710110829 Mind1

Lovci myšlenek (Mindhunters)

Ten? Ten? Ten? Kdo půjde z kola ven? Film o agen­tech FBI na opuš­tě­ném ost­ro­vě, kde mají v rám­ci výcvi­ko­vé­ho pro­gra­mu dopad­nout fik­tiv­ní­ho zlo­čin­ce. Brzy ale někdo začne vraž­dit doo­prav­dy - samot­né agen­ty....Read more »
PrichosPlak

Příchozí - OBSAH/O FILMU

            OBSAH              Snímek Příchozí je pro­vo­ka­tiv­ním vědec­ko­fan­tas­tic­kým thrille­rem od slav­né­ho reži­sé­ra Denise Villeneuvea (Sicario: Nájemný vrah, Zmizení). Když po celém svě­tě při­sta­nou tajem­né vesmír­né lodě, dojde k sesta­ve­ní elit­ní­ho týmu –...Read more »
filmovy hnus10

Průřez filmovým hnusem (příjemným i nepříjemným) Krev, výkaly, uťaté končetiny atd. atd.

Brutalita na plát­ně byla, je, a jak už to tak vypa­dá, změ­nit by se to nemě­lo ani v letech násle­du­jí­cích. Mladší gene­ra­ce poo­křá­va­jí, věko­vá hra­ni­ce „vše­ho mož­né­ho“ se stá­le sni­žu­je a i poža­dav­ky na...Read more »
GoT II

Závěrečná řada Hry o trůny nabídla odlišnou atmosféru, nepřehlednou bitvu, působivé momenty i rozpačité finále

Diváctvo Game of Thrones nebo­li lido­vě řeče­no GoTéčka se během posled­ní série dra­ma­tic­ky roz­ště­pi­lo na tři nesmi­ři­tel­né tábo­ry. Podle mno­hých byla osmá řada napros­tou kata­stro­fou, kte­rá pošpi­ni­la celý seri­ál, někte­ří...Read more »
OPEN WORLD INTL PAYOFF CZECH REPUBLIC

Captain Marvel - Obsah & O filmu

            OBSAH              Společnost Marvel Studios uvá­dí sní­mek Captain Marvel, zce­la nové dob­ro­druž­ství z dosud nezma­po­va­né­ho obdo­bí v his­to­rii fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel, ve kte­rém se před­sta­vu­je jeho vůbec prv­ní žen­ská před­sta­vi­tel­ka...Read more »

#30 - Neviňátka (1961)

A zase jed­ny děti, s nimiž to není úpl­ně v pořád­ku. Jsou to démo­ni? Jsou posed­lé? Kdo na to vlast­ně doká­že odpo­vě­dět? Slečna Giddensová v podá­ní Deborah Kerr urči­tě ne. Neviňátka The Innocents...Read more »

TV TIPY

...      20.3 - NOVA - 21:30 ŠESTÝ SMYSL   Psycholog Malcolm Crow se sna­ží pomo­ci deví­ti­le­té­mu chlap­ci, kte­ré­ho navště­vu­jí pro­ti jeho vůli straš­li­vé pří­zra­ky z říše mrtvých. Zvláštní pří­pad...Read more »
PraniKMani

MAREK PILIP (VFX supervizor)

Muž, kte­rý pra­cu­je na vizu­ál­ních efek­tech fil­mu, měl u Přání k mání i se svým týmem dva­nác­ti lidí co dělat. Jestli někdo doká­že čaro­vat, tak je to ten­to člo­věk. Umí ze zamra­če­né oblo­hy...Read more »
Geisa

Gejša - Na obligátní otázku „Jak se ti film líbil?“ se v případě Gejši snad ani nedá odpovědět neméně obligátně a prostě líbil/nelíbil.

Gejša je totiž film vel­mi zvlášt­ní, s vel­mi sil­ným pří­bě­hem – o lás­ce, závis­ti, moci, smut­ku, a s vel­mi ponurým zpra­co­vá­ním. Ve výsled­ku tak ale­spoň na mě film půso­bit vel­mi zvlášt­ním dojmem. Okamžitě po jeho...Read more »

NOVA - 29.07.2018

Televizni pro­gram na 29.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova. TV Nova Název pro­gra­mu Popis Od Do Pretty Woman Dny napl­ně­né štěs­tím a lás­kou nače­ka­ně pro­ží­vá boha­tý obchod­ník Richard Gere a jeho krás­ná pro­sti­tut­ka...Read more »