ruzea

Americká krása

...má co nejmen­ší zod­po­věd­nost, a doma v jed­nom kuse pije pivo a hulí trá­vu. A taky sní o spo­lu­žač­ce své dce­ry, Angele. Americká krása Americká krá­sa Americká krá­sa je ame­ric­ký a krás­ný film. Jeden z těch fil­mů,...Číst dál »

ITALSKÝ FILM - od počátku až po sedmdesátá léta

Tak jsem zas jed­nou psal semi­nár­ku do ško­ly na téma ital­ský film a jeho vývoj. Pěkně jsems e v tom pohra­ba­la tro­chu toho sepsal. No, struč­ně řeče­no mi to dalo...Číst dál »
hravá

Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách

Hracích kní­žek s ang­lič­ti­nou, češ­ti­nou, ba i mate­ma­ti­kou mi pro­šlo ruka­ma už něko­lik, ale tato roz­hod­ně děti zau­ja­la dokon­ce tak, že jsme téměř u kon­ce s luš­tě­ním. Je totiž neu­vě­ři­tel­ně jed­no­du­chá.  Najdete...Číst dál »
o6gVV

Střelce potká osudová láska, Ryby se dočkají odměny! Co věští karty na srpen vám?

I na srpen jsme pro vaše zna­me­ní vylo­ži­li taro­to­vé kar­ty. Bude vám v dru­hém prázd­ni­no­vém měsí­ci přát štěs­tí, nebo se vám na paty při­le­pí smů­la? A co vás čeká...Číst dál »

Ultraviolet

Kurt Wimmer se vytá­hl sním­kem Equilibrium. Temnou sci-fi o budouc­nos­ti, kde jsou emo­ce zlo­či­nem a svě­tu vlád­ne chlad­ný raci­o­na­lis­mus. Film pře­kva­pil nejen mra­zi­vou atmo­sfé­rou, ale také skvě­lou cho­re­o­gra­fií akč­ních scén...Číst dál »
MM03

Šílený Max: Zběsilá cesta - Australské poušti jde vždy o přežití!

Má cenu na nové­ho Maxe jít? Je tomu už 30 let, co šel do kin 3. díl a až ten­to rok sehnal reži­sér dosta­tek spon­zo­rů na to, aby nato­čil pokra­čo­va­ní...Číst dál »
liv tyler011

Liv Tylerová

Už jsme si poma­lu zvyk­li na to, že život kaž­dé hvězdy zpes­t­řu­je něja­ká kuri­o­zi­ta. Keanu Reeves si dělá „pár­ky“ ze svých fanouš­ků a trou­bí jim do uší, ať si...Číst dál »
Allad

Aladin - Obsah & O filmu

            OBSAH               Ulice měs­ta Agrabah jsou domo­vem Aladina (Mena Massoud), sym­pa­tic­ké­ho zlo­dě­jíč­ka, kte­rý tou­ží po tom, aby mohl zlo­dě­ji­ny zane­chat, neboť je pře­svěd­čen o tom, že jsou mu...Číst dál »
Porad

Pořád jsem to já - O tvůrcích

            O TVŮRCÍCH               RICHARD GLATZER a WASH WESTMORELAND (scé­nář, režie) se zapsa­li do dějin fes­ti­va­lu Sundance v roce 2006, kdy jejich sní­mek...Číst dál »
enmansomheterove

Už 11. Lisopadu začíná v Praze festival severských filmů a poté se přesouvá do dalších vybraných měst

Severský fil­mo­vý klub při­ná­ší tra­dič­ní pře­hlíd­ku sever­ské fil­mo­vé kine­ma­to­gra­fie již po sed­mé. Diváci se mohou těšit na pepr­ný humor seve­řa­nů, mra­zi­vé kri­mi­nál­ní pří­běhy, absurd­ní dra­ma­ta, his­to­ric­ké sním­ky nato­če­né pod­le...Číst dál »
PraniKMani

Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT

„A hlav­ně je film o tom, čeho jsme schop­ni dosáh­nout, když uvě­ří­me sami sobě.“ VÍT KARAS, reži­sér Dne 2. 10. 2017 to byly přes­ně čty­ři roky, kdy Vítu Karasovi při­ne­sl pro­du­cent...Číst dál »
vlcsnap 2017 09 11 20h06m35s573

Shingeki no Kyojin 24. díl

Milost: Útok na Stohess (2. část) Nejprve zase jed­na retrospek­tiv­ní část. Několik dní před prů­cho­dem prů­zkum­né jed­not­ky Stohessem čeká kapi­tán Levi a Eren na základ­ně prů­zkum­né jed­not­ky na veli­te­le Smithe....Číst dál »
vlcsnap 2017 09 10 16h30m01s207

Shingeki no Kyojin 23. díl

Úsměv: Útok na Stohess (1. část) Na vojen­ské základ­ně ve měs­tě Stohess za zdí Sina se pro­bou­zí Annie Leonhart ze snu o tom, jak ji její otec učil bojo­vat. Právě...Číst dál »
Andel03

Kdo by nechtěl nebe s Andělem Páně 2? - 70 %

Kdo by nechtěl za Petronelem do pohád­ko­vé­ho nebe, ten musí být nej­spíš totál­ní pru­dič a zlost­ník. Protože nebe je plné chá­pa­vých posta­vi­ček, kte­ré vyko­ná­va­jí s rados­tí své povin­nos­ti, a zlo­bi­vý čert...Číst dál »
Tajny

Tajný život mazlíčků – Plánování Manhattanu

Když začal pro­dukč­ní tým deba­tu o umís­tě­ní pří­bě­hu do New York City, před­sta­vil si reži­sér Renaud zro­man­ti­zo­va­nou ver­zi toho­to měs­ta. Spolurežisér Cheney se svým týmem navr­hl vizu­ál­ní styl, kte­rý...Číst dál »

DVD: RoboCop

Legendární akč­ní sní­mek reži­sé­ra Paula Verhoevena vychá­zí u nás na DVD ve spe­ci­ál­ní edi­ci s řadou bonu­sů, ale pře­de­vším v nesestří­ha­né a o něco krva­věj­ší ver­zi… RoboCop USA 1987 102 min (sestří­ha­ná ver­ze), 104...Číst dál »
whitedot4

GODZILLA

Málokdy na fil­my cho­dím dva­krát. Myslím, že vět­ši­na fil­mů je udě­la­ná na prv­ní shléd­nu­tí a dost. Jinými slo­vy -- totéž zno­vu je ztrá­ta času. Na Godzillu jsem šel dva­krát,...Číst dál »

Adam Sandler

Dneska se hra­be­te v hno­ji, ale už zít­ra může­te být hvězdou - nebo ale­spoň tak si to zaří­dil Adam Sandler a jeho pro­stu­du­ší hrdi­no­vé 🙂 Adam Sandler  „Nejsem pří­liš hez­ký,...Číst dál »

Miroslav Macek: Saturnin se vrací

Začalo to poměr­ně solid­ně, dokon­ce i humo­ros­tic­ké tla­če­ní na pilu, tak typic­ké u tuzem­ských děl, neby­lo tak zna­tel­né. Postupně se ale pro­je­vu­jí klí­čo­vé nedo­stat­ky. Za prvé kopie pro­stře­dí a cel­ko­vé­ho...Číst dál »
Pariz

Rozhovor se Sophie Lellouche (scénáristka a režisérka)

Odkud se vza­la Vaše tou­ha točit fil­my? To je tou­ha, kte­rá se se mnou táh­ne již od dět­ství. Vždy jsem ráda tvo­ři­la pří­běhy a mám ráda, když oslo­ví i mě....Číst dál »
SmrtPast5

Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O NATÁČENÍ

Poblíž vstu­pu do par­ku na buda­pešťském náměs­tí Svobody napro­ti vel­vy­sla­nec­tví Spojených stá­tů se ve stí­nu sovět­ské­ho váleč­né­ho památ­ní­ku pro­tnou dvě vel­ké ame­ric­ké iko­ny, jed­na sku­teč­ná a dru­há fil­mo­vá. Obě...Číst dál »
Vedl

Vedlejší účinky - 60 %

Když se kame­ra zamě­ří na jed­no z oken vyso­ké­ho čin­žá­ku, čeká na divá­ka v poklid­ném bytě kaluž krve a krva­vé sto­py.  V manhat­tan­ském bytě se hra­je hra o život. Ale než dojde ke...Číst dál »

Zlodějka knih - MAESTRO

Důležitým prv­kem pro vytvo­ře­ní a posi­lo­vá­ní témat a postav fil­mu ZLODĚJKA KNIH je hud­ba. Dlouho před­tím, než se zača­lo s vlast­ním natá­če­ním, se tvůr­ci zamě­ři­li na skla­da­te­le, jehož vel­ko­le­pé úspě­chy dosud...Číst dál »
Eddie

Eddie Redmayne

Edward John David „Eddie“ Redmayne (* 6. leden 1982, Londýn, Anglie, Spojené krá­lov­ství) je brit­ský herec, zpě­vák a model. V roce 2010 vyhrál cenu Laurence Oliviera v kate­go­rii nej­lep­ší herec ve ved­lej­ší...Číst dál »

Přehlídka

mikAki - sou­ro­ze­nec­ký dvoj­portrét, 10. - 12. 4. 2003 Vazeni pra­te­le, Radi bychom Vas tim­to pozva­li na pro­fi­lo­vou semi­na­ro­vou preh­lid­ku mikAki, sou­ro­ze­nec­ky dvoj­portret fil­mu Akiho a Miky Kaurismaki. Jedna se o prv­nm...Číst dál »
beyond dance1

Za mořem / Beyond the Sea (2004)

...před­vést. Hrál od svých 14 do 20 let v muzi­ká­lech, což o něm vět­ši­nou nikdo neví, pro­to­že jej pro­sla­vil hlav­ně sní­mek Americká Krása (American Beauty, 1999) reží­ro­va­ný Samem Mendesem.   John Goodman...Číst dál »