Ostrovní zprávy

Lasse Hallström, Kevin Spacey, Judi Dench a Jullianne Moore. Je snad tře­ba něco dodat, nebo už teď je vám jas­né, že půjde o dal­ší lahůd­ku z kuchy­ně sever­ské­ho fil­mo­vé­ho kou­zel­ní­ka Tak...Číst dál »
info

Filmy pro Vás na Vašem PC

Čtečka Atom a RSS zdro­jů dat pro pro­stře­dí Win32. Nainstalujte si!! Seznam vlast­nos­tí je spo­leč­ný jak pro ver­zi Lite, tak pro ver­zi Professional, s vyjím­kou polo­žek v sezna­mu, kte­ré jsou ozna­če­ny...Číst dál »
Soukup

Soukup se stal jediným Youtuberem v historii s vlastní televizní stanicí, komentují diskutéři zbrusu nový pořad šéfa Barrandova s názvem Moje zprávy

Aneb kam se hra­be toli­krát vzpo­mí­na­ný Vladimír Železný. Podle poměr­ně peč­li­vých pro­poč­tů půjde již o úcty­hod­ný jede­nác­tý pořad TV Soukupov, omlou­vám se, TV Barrandov pocho­pi­tel­ně, kde se v hlav­ní roli...Číst dál »
wFemzRz6zkc

ZLÍNFEST - Ranní zprávy čtvrtek 31. května 2018

Číst dál »
200408102152 ostrov4

Ostrovní zprávy

Na moti­vy kni­hy Annie Proulx nato­čil reži­sér fil­mů Čokoláda nebo Pravidla moštár­ny i poe­tic­ké dra­ma ode­hrá­va­jí­cí se pře­váž­ně v divo­ké kra­ji­ně mezi drs­ný­mi oby­va­te­li Newfoundlandu. Quoyle (Kevin Spacey) má díky...Číst dál »
w1A2zvTXcDE

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 30. května 2018

Číst dál »
rHWprfInJ1E

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 29. května 2018

Číst dál »
ma6QN7QSmuQ

ZLÍNFEST - Zprávy z festivalu 26. května 2018

Číst dál »
auoKK7GMBYI

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 28. května 2018

Číst dál »
hQFljAiu9eM

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 27. května 2018

Číst dál »
83vWgKQdTcs

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 1. června 2018

Číst dál »
IMG 20171114 125850 kopie

Svět bez stížností, aneb zbytečné černé mraky rozežeňte knihou a fialovým náramkem

Kniha Svět bez stíž­nos­tí je jedi­neč­ná tím, že s ní je spo­jen nejen moti­vač­ní nára­mek, kte­rý má prak­tic­ký význam, ale také celo­svě­to­vá výzva, kte­rá má nau­čit… a tady oprav­du udě­lám...Číst dál »

TV Barrandov - 28.02.2018

...Hartmann, M. Seefried, N. Warmuth, S. Koch a dal­ší 28.02. 03:10 28.02. 04:15 Konec vysí­lá­ní 28.02. 04:15 28.02. 04:50 NAŠE ZPRÁVY 28.02. 04:50 28.02. 05:50 ANIMÁČEK 28.02. 05:50 28.02. 07:25 Klenot TV Poznejte náš svět nád­her­ně se blýs­ka­jí­cích kle­no­tů!...Číst dál »
BK6cea0d hurghada

Nemocnice v Hurghadě: Spojují případy Kramné, účetní Lenky i záhadně mrtvé Polky

Mladá účet­ní z Rakovnicka Lenka C. se během čtvr­teč­ní noci 27. čer­ven­ce sta­la dal­ší obě­tí islám­ské­ho tero­ris­ty, kte­rý na hote­lo­vé plá­ži v Hurghadě pobo­dal ženy pro­to, že údaj­ně neschva­lo­val jejich...Číst dál »
duch

Duch domu Ashburnů od Darcy Coates

Milujete-li horo­ry, stra­ši­del­né a duchař­ské pří­běhy, je kni­ha „Duch domu Ashburnů“ sku­teč­ně tou pra­vou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podiv­né­ho až nad­při­ro­ze­né­ho, a než tomu­to děsi­vé­mu tajem­ství při­jde­te oprav­du...Číst dál »
PodvojneUcet

Jana Skálová a kolektiv: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2016 - 95 %

Ing. Jana Skálová, Ph.D., audi­tor­ka a daňo­vá porad­ky­ně, se podí­le­la na zalo­že­ní sku­pi­ny TPA Horwath. Je člen­kou Prezidia Komory daňo­vých porad­ců České repub­li­ky a v Národní účet­ní radě se podí­lí na...Číst dál »
Hajicek

Jiří Hájíček, autor literární předlohy

Narozen 11. září 1967 v Českých Budějovicích. Dětství pro­žil ve ves­nič­ce Purkarec (poblíž Hluboké nad Vltavou), poté žil v Týně nad Vltavou a nyní byd­lí a pra­cu­je v Českých Budějovicích. Vystudoval gym­ná­zi­um v Týně nad...Číst dál »
MOutain

Forza Horizon 3 Blizzard Mountain (DLC) - 100 %

Hned úvo­dem musím vyči­nit Microsoftu a to pro­to, že i když DLC mělo být pří­stup­né od 13‎.‎ 12‎. ‎2016‎ ‎od 19h, tak v mém pří­pa­dě se tak nesta­lo, a to mě veli­ce zkla­ma­lo a dou­fám,...Číst dál »
188397 HR

Záhada Silver Lake (Under the Silver Lake) – Recenze – 80%

...svého psa Coca-cola…), případně ji podezírá z konspirací (v muzice jsou zakódované tajné zprávy pro vyvolené) nebo ji napadá pro nulovou hodnotu (umělecká díla jsou pouhými skořápkami něčích ambicí), přičemž tím...Číst dál »

HOREM PÁDEM NA DVD

2DVD obsa­hu­je: do 12ti kapi­tol čle­ně­ný film ve dvou for­má­tech: ori­gi­nál­ním širo­ko­úhlém for­má­tu a ve for­má­tu 16:9 vždy se zvu­kem Dolby Digital 5.1 i Dolby Surround 2.0 zvu­ko­vou Dolby Digital 5.1. ver­zi pro nevi­do­mé...Číst dál »
100538

T-34 jede do války

...konstrukce, která jasně předčila vše, co měla k dispozici německá invazní vojska, vedl v mnoha počátečních bojích tak špatně. Podrobné zprávy z výrobních závodů nabízejí neobyčejně otevřený vhled do jejich...Číst dál »

Mimic

Tisíce let byli na nej­vyš­ší příč­ce bio­lo­gic­ké­ho vývo­je lidé. Ta doba prá­vě skon­či­la.V newy­or­ské kana­li­za­ci se roz­mno­ži­li švá­bi, kte­ří roz­ná­še­jí smr­tel­nou infek­ci. Doktorka Tylerová však naklo­nu­je jiný druh...Číst dál »
112

Good bye Lenin

Chcete si zavzpo­mí­nat na sta­ré časy? Pobrečet si, poba­vit se? Díky his­to­ric­ké­mu pod­tex­tu toho­to fil­mu bude hod­no­ce­ní fil­mu jis­tě zále­žet na stá­ří jeho divá­ka. Lidem mlad­ší gene­ra­ce jis­tě...Číst dál »

Bulletproof Monk

Karel Roden opět úto­čí na Hollywood. Tentokráte se ujal role tem­né­ho mis­tra Kung-Fu…. Filmy s téma­ti­kou bojo­vých umě­ní se těší vel­ké obli­bě už veli­ce dlou­ho a zájem o ně neu­ti­chá, nao­pak....Číst dál »
blackdot1

DRTIVÝ DOPAD

Tak jsme se dočka­li fil­mu (ani prv­ní­ho a ani posled­ní­ho) o nej­vět­ší pří­rod­ní kata­stro­fě, jakou si lidé umě­jí před­sta­vit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až tako­vá...Číst dál »

Tv Tipy 23.6. - 29.6.

Že je tele­vi­ze pekel­ný nástroj? Že lidí před ní dege­ne­ru­jí jak fyzic­ky, tak dušev­ně? Když už musí­me, dělej­me to sty­lo­vě a s pře­hle­dem. Přehled fil­mů pro násle­du­jí­cí dni by vám...Číst dál »