Ostrovní zprávy

...zná­mé­ho romá­nu od Annie Proulx, kte­rý do podo­by fil­mo­vé­ho scé­ná­ře pře­ve­dl Robert Nelson Jacobs, kte­rý pra­co­val již na scé­ná­ři pro Čokoládu. Další sta­rý zná­mý u Hallströma je i kame­ra­man Oliver Stapleton (Pravidla...Read more »
Soukup

Soukup se stal jediným Youtuberem v historii s vlastní televizní stanicí, komentují diskutéři zbrusu nový pořad šéfa Barrandova s názvem Moje zprávy

...tele­vi­ze a záro­veň její gene­rál­ní řídí­cí Jaromír Soukup. V pon­dě­lí 29. říj­na si Soukup popr­vé vyzkou­ší i roli mode­rá­to­ra zpra­vo­daj­ství. Pořad Moje zprá­vy bude pod­le vše­ho dal­ší one man show, kte­rou Barrandov pre­zen­tu­je...Read more »
info

Filmy pro Vás na Vašem PC

...v závor­kách - to zna­me­ná, že vlast­nost není dostup­ná ve ver­zi Lite. Podporované for­má­ty zdro­jů RSS 0.9x - 1.0 (RDF) RSS 2.0 Atom Klíčové vlat­nos­ti vstup­ní fil­tro­vá­ní zpráv - je mož­né...Read more »
w1A2zvTXcDE

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 30. května 2018

Read more »
wFemzRz6zkc

ZLÍNFEST - Ranní zprávy čtvrtek 31. května 2018

Read more »
200408102152 ostrov4

Ostrovní zprávy

...otci sklo­ny ke kom­ple­xu méně­cen­nos­ti a chy­bí mu las­ka­vé zachá­ze­ní, kte­ré by od své­ho rodi­če oče­ká­val a potře­bo­val. Proto se bez­hla­vě zami­lu­je do prv­ní ženy, kte­rou potká. K jeho neštěs­tí jde o ženu znač­ně...Read more »
Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB

Top Mobilní telefony do 2 000 Kč

...Operační sys­tém Android Verze ope­rač­ní­ho sys­té­mu Android 9.0 (Pie) Hmotnost 150 g Možnost pamě­ťo­vé kar­ty ano Paměť RAM 3072 MB Displej Velikost dis­ple­je 6.1 “ Rozlišení dis­ple­je 1280 x 600...Read more »
rHWprfInJ1E

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 29. května 2018

Read more »
ma6QN7QSmuQ

ZLÍNFEST - Zprávy z festivalu 26. května 2018

Read more »
auoKK7GMBYI

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 28. května 2018

Read more »
hQFljAiu9eM

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 27. května 2018

Read more »
83vWgKQdTcs

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 1. června 2018

Read more »
IMG 20171114 125850 kopie

Svět bez stížností, aneb zbytečné černé mraky rozežeňte knihou a fialovým náramkem

...ve kte­rých bude­te mít za úkol si vel­mi peč­li­vě hlí­dat svá slo­va, kte­rá vypouš­tí­te sami k sobě, nebo k dru­hým. Zbytečně si nestě­žo­vat, nef­ňu­kat a nebrblat. Já rozu­mím tomu, že někdy jsou stíž­nos­ti...Read more »

TV Barrandov - 28.02.2018

...Hartmann, M. Seefried, N. Warmuth, S. Koch a dal­ší 28.02. 03:10 28.02. 04:15 Konec vysí­lá­ní 28.02. 04:15 28.02. 04:50 NAŠE ZPRÁVY 28.02. 04:50 28.02. 05:50 ANIMÁČEK 28.02. 05:50 28.02. 07:25 Klenot TV Poznejte náš svět nád­her­ně se blýs­ka­jí­cích kle­no­tů!...Read more »
img a293106 w1731 t1505422968

Proč se žena při nevěře většinou zamiluje

...psát tako­vé roman­tic­ké zprá­vy napří­klad kole­ga z prá­ce, i když je o něm zná­mo, že nene­chá na poko­ji „žád­nou suk­ni“, málo­kte­rá žena mu nepod­leh­ne -        ženy vede k nevě­ře také nedo­sta­tek oce­ně­ní, chvá­ly, kdy...Read more »
PodvojneUcet

Jana Skálová a kolektiv: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2016 - 95 %

...Ke čtvr­té účto­vé tří­dě pat­ří kapi­tá­lo­vé účty a dlou­ho­do­bé závaz­ky. Účtové tří­dy 5 a 6 se zabý­va­jí nákla­dy a výno­sy, účto­vá tří­da 7 objas­ňu­je závěr­ko­vé a podroz­va­ho­vé účty. V násle­du­jí­cích kapi­to­lách je nastí­ně­na pří­pra­va a obsah...Read more »
MujPritelVinnetou

Můj přítel Vinnetou (1980) - Mein Freund Winnetou

...rund um Karl May : Leben, Bücher, Filme, Fans : von der Wüste zum Silbersee : der große deut­sche Abenteuer-Mythos. Überarb. und erw. Neuausg. Berlin : Lexikon-Imprint-Verlag, 2002. 520 S. ISBN 3-89602-509-0....Read more »
Hajicek

Jiří Hájíček, autor literární předlohy

Narozen 11. září 1967 v Českých Budějovicích. Dětství pro­žil ve ves­nič­ce Purkarec (poblíž Hluboké nad Vltavou), poté žil v Týně nad Vltavou a nyní byd­lí a pra­cu­je v Českých Budějovicích. Vystudoval gym­ná­zi­um v Týně nad Vltavou a čes­ko­bu­dě­jo­vic­kou...Read more »
duch

Duch domu Ashburnů od Darcy Coates

...a jaké mají pro Adrienne sku­teč­né posel­ství? Kdo byl pohřben ve starém v hro­bě upro­střed lesa hned za domem? A co je tak zvlášt­ní­ho a děsi­vé­ho na taju­pl­ných por­trétech v prv­ním pat­ře? „Obrazy, všech­ny ve...Read more »

#42 - Noc oživlých mrtvol (1968)

...v tom­to seri­á­lu o nej­lep­ších horo­rech již recen­zo­ván. Noc oživlých mrt­vol je horo­rem, kte­rý se sna­ží o poměr­ně natu­ra­lis­tic­ké a syro­vé dra­ma. Není vel­ko­le­pou podí­va­nou, jakou zná­me napří­klad z „28 dní poté“, ale je horo­rem,...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Vinnetouova stříbrná puška

...něj z audi­to­ria smě­řo­va­ly.“[23] O tom­to při­je­tí May 27. čer­ven­ce 1897 napsal: „První den přes 900 návštěv­ní­ků, dru­hý den přes 600, tře­tí zase 800. Večer jsem ute­kl postran­ní­mi dveř­mi. Pak stá­li před...Read more »
MOutain

Forza Horizon 3 Blizzard Mountain (DLC) - 100 %

...zpří­stup­ně­ní balíč­ku Blizzard Mountain, ke kte­ré­mu došlo zhru­ba po ode­hrá­ní tře­tí­ho leve­lu, kde jste si poté moh­li vybrat, kde chce­te násled­ně pokra­čo­vat ve svém fes­ti­va­lu. Vybrali jsme si hory a násled­ně jsme...Read more »

HOREM PÁDEM NA DVD

2DVD obsa­hu­je: do 12ti kapi­tol čle­ně­ný film ve dvou for­má­tech: ori­gi­nál­ním širo­ko­úhlém for­má­tu a ve for­má­tu 16:9 vždy se zvu­kem Dolby Digital 5.1 i Dolby Surround 2.0 zvu­ko­vou Dolby Digital 5.1. ver­zi pro nevi­do­mé...Read more »

Jedna ruka netleská

David Ondříček napsal ve spo­lu­prá­ci s Jiřím Macháčkem scé­nář a potom pod­le něj nato­čil film, kte­rý je mís­ty vtip­ný, mís­ty vel­mi vtip­ný, mís­ty vul­gár­ní a dohro­ma­dy tvo­ří moo­o­oc hezkou spatla­ni­nu. Při odcho­du z kina se...Read more »

Mimic

...muta­ce zašla až k při­způ­so­be­ní se člo­vě­ku. Když se navíc začnou mno­žit zprá­vy o lidech záhad­ně zmi­ze­lých v pod­ze­mí, je tře­ba se začít brá­nit. Ne 21. 3. 2004 - ČT1 00:45 Po 22. 3. 2004 - ČT1 01:20...Read more »

Julianne Moore

...soud­cem). Tato hereč­ka je tepr­ve devá­tou fil­mař­skou osob­nos­tí v ději­nách, kte­rá zís­ka­la dvě osca­ro­vé nomi­na­ce v jed­nom roce (za nej­lep­ší hereč­ku v hlav­ní roli – Daleko do nebe (Far from Heaven, režie Todd...Read more »