info

Filmy pro Vás na Vašem PC

Čtečka Atom a RSS zdro­jů dat pro pro­stře­dí Win32. Nainstalujte si!! Seznam vlast­nos­tí je spo­leč­ný jak pro ver­zi Lite, tak pro ver­zi Professional, s vyjím­kou polo­žek v sezna­mu, kte­ré jsou ozna­če­ny slo­vem (Professional)...Read more »

Ostrovní zprávy

Lasse Hallström, Kevin Spacey, Judi Dench a Jullianne Moore. Je snad tře­ba něco dodat, nebo už teď je vám jas­né, že půjde o dal­ší lahůd­ku z kuchy­ně sever­ské­ho fil­mo­vé­ho kou­zel­ní­ka Tak a je to...Read more »
Soukup

Soukup se stal jediným Youtuberem v historii s vlastní televizní stanicí, komentují diskutéři zbrusu nový pořad šéfa Barrandova s názvem Moje zprávy

Aneb kam se hra­be toli­krát vzpo­mí­na­ný Vladimír Železný. Podle poměr­ně peč­li­vých pro­poč­tů půjde již o úcty­hod­ný jede­nác­tý pořad TV Soukupov, omlou­vám se, TV Barrandov pocho­pi­tel­ně, kde se v hlav­ní roli obje­ví maji­tel...Read more »
200408102152 ostrov4

Ostrovní zprávy

Na moti­vy kni­hy Annie Proulx nato­čil reži­sér fil­mů Čokoláda nebo Pravidla moštár­ny i poe­tic­ké dra­ma ode­hrá­va­jí­cí se pře­váž­ně v divo­ké kra­ji­ně mezi drs­ný­mi oby­va­te­li Newfoundlandu. Quoyle (Kevin Spacey) má díky své­mu despo­tic­ké­mu...Read more »
uvodni

V SÍTI: Nový dokument Víta Klusáka a Barbory Chalupové odkrývá šokující fakta o zneužívání dětí na českém internetu

Pouze pět hodin trva­lo, než 83 mužů ve věku 26-63 let zare­a­go­va­lo na fik­tiv­ní pro­fil 12leté dív­ky, kte­rý vytvo­ři­lo reži­sér­ské duo Klusák & Chalupová. Tato alar­mu­jí­cí sku­teč­nost ved­la tvůr­ce k nato­če­ní...Read more »
ma6QN7QSmuQ

ZLÍNFEST - Zprávy z festivalu 26. května 2018

Read more »
Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB

Top Mobilní telefony do 2 000 Kč

Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB Parametry produktu Souhrn Zařazení Android tele­fon, Smartphone Výrobce Xiaomi Konstrukce doty­ko­vé Operační sys­tém Android Verze ope­rač­ní­ho sys­té­mu Android 8.1 (Oreo) Hmotnost 145 g Možnost pamě­ťo­vé kar­ty...Read more »
wFemzRz6zkc

ZLÍNFEST - Ranní zprávy čtvrtek 31. května 2018

Read more »
83vWgKQdTcs

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 1. června 2018

Read more »
hQFljAiu9eM

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 27. května 2018

Read more »
auoKK7GMBYI

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 28. května 2018

Read more »
w1A2zvTXcDE

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 30. května 2018

Read more »
rHWprfInJ1E

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 29. května 2018

Read more »

Zlodějka knih - HIMMELSTRASSE (v českém překladu NEBESKÁ ULICE)

Natáčení ZLODĚJKY KNIH zača­lo ve Studiu Babelsberg v Berlíně. Štáb vyu­žil ate­li­é­rů, ve kte­rých fil­mo­vý archi­tekt Simon Elliott (Železná lady) posta­vil dům Hubermanových a to na smyš­le­né uli­ci Himmelstrasse („Himmel je němec­ké...Read more »

Sharp Aquos LC-46LE630E – nadupaná novinka na českém trhu

Doby, kdy si lidé kupo­va­li LED tele­vi­ze za vel­ké pení­ze a ješ­tě je muse­li mít někde, kde potře­bo­va­li malou tele­vi­zi, jsou už dáv­no pryč. Dnes již výrob­ci tech­no­lo­gii zvlád­li na jed­nič­ku,...Read more »

ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU

Vystudoval jste praž­skou FAMU, ale naro­dil jste se ve Slovinsku. Jaká byla vaše ces­ta do Čech? Do České repub­li­ky jsem při­šel stu­do­vat. Český film měl vel­ký vliv jak na...Read more »
IMG 20171114 125850 kopie

Svět bez stížností, aneb zbytečné černé mraky rozežeňte knihou a fialovým náramkem

Kniha Svět bez stíž­nos­tí je jedi­neč­ná tím, že s ní je spo­jen nejen moti­vač­ní nára­mek, kte­rý má prak­tic­ký význam, ale také celo­svě­to­vá výzva, kte­rá má nau­čit… a tady oprav­du udě­lám tři teč­ky,...Read more »
labyrint sveta a raj srdce 1

#1870: Labyrint světa a ráj srdce - 50 %

...LežákKresba: Milan Víšek"Labyrint světa a ráj srdce" je jedno z vrcholných děl nemyslím jen české, ale celkově světové barokní literatury, kniha, kterou Jan Amos Komenský napsal v českém jazyce a...Read more »
elza e1547395629181

ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové

Dvojjazyčná anglicko-česká kníž­ka pro děti je výbor­ným pomoc­ní­kem při pro­cvi­čo­vá­ní ang­lič­ti­ny. Děti si pro­střed­nic­tvím čes­ké­ho a násled­ně i ang­lic­ké­ho tex­tu zábav­nou for­mou osvo­jí cizí jazyk, a kro­mě jiné­ho je urči­tě bude bavit pří­běh roz­pus­ti­lé­ho...Read more »
Mana

Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie

Povýšili vás nebo jste úspěš­ným řídí­cím pra­cov­ní­kem fir­my del­ší dobu, ale chce­te na sobě stá­le pra­co­vat? Nebo jste mana­že­rem, ale zdá se vám, že se motá­te v kru­hu, byť máte ke...Read more »

TV Barrandov - 28.02.2018

...Hartmann, M. Seefried, N. Warmuth, S. Koch a dal­ší 28.02. 03:10 28.02. 04:15 Konec vysí­lá­ní 28.02. 04:15 28.02. 04:50 NAŠE ZPRÁVY 28.02. 04:50 28.02. 05:50 ANIMÁČEK 28.02. 05:50 28.02. 07:25 Klenot TV Poznejte náš svět nád­her­ně se blýs­ka­jí­cích kle­no­tů!...Read more »
PrimaCool

Deset let s Prima COOL

...Zprávy, SOCKY, EKL Box či raper­ské sou­bo­je dua Souboyz, kte­ří pro­ti sobě sta­ví význam­né osob­nos­ti z poli­ti­ky, his­to­rie či z pohád­ko­vé­ho svě­ta. Jejich drs­né batt­ly se sta­ly virál­ním hitem, a divá­ci si tak již uži­li...Read more »
Agnieszka Holland portrait foto HBO 1

Dnes 24. Febiofest zahajuje film Přes kosti mrtvých

Skrze ener­gic­kou a znač­ně excen­t­ric­kou posta­vu Janiny Dušejkové (Agnieszka Mandat), uči­tel­ky ang­lič­ti­ny v důcho­do­vém věku, sle­du­je­me vzrůs­ta­jí­cí hrů­zu malé osa­dy na polsko-českém pohra­ni­čí, ve kte­ré se v rych­lém sle­du sta­ne něko­lik záhad­ných vražd...Read more »
156344 1267437789951091 3533484897008168864 n

Sobota v rytmu Hip hop na Finále Plzeň

Film ze záku­li­sí hudeb­ní­ka Patrika Vrbovského ali­as Rytmuse. Foto zdroj : Falcon Ojedinělá deba­ta o hip-hopové kul­tu­ře v  čes­kém doku­men­tár­ním fil­mu na Finále Plzeň Čeští a slo­ven­ští fil­mo­ví tvůr­ci, kte­ré zají­ma­jí čty­ři...Read more »

Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky

Česká tele­vi­ze o letoš­ních Vánocích nadě­lí divá­kům tři pre­mi­é­ro­vé pohád­ky od tří výraz­ných reži­sé­rů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdi­no­vé musí vypo­řá­dat s nepříz­ní osu­du, kte­rou zapří­či­ni­la prázd­ná...Read more »
tk1

  Knižní novinka - Tajemství Kremlu - 90%

Kreml v rus­kém jazy­ce zna­me­ná pev­nost, nebo opev­ně­ní, i před cizí­ma oči­ma, což tak tro­chu napo­ví­dá i název kni­hy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novi­nách či ve zpra­vo­daj­ství řeče­no už hod­ně, a ve vět­ši­ně...Read more »