Cesta

Cesta do středu Země

V dob­ro­druž­ném rodin­ném fil­mu „Cesta do stře­du Země“ se tři ces­to­va­te­lé pono­ří hlu­bo­ko pod povrch Země do tajem­né říše, v níž zaži­jí nesku­teč­nou ces­tu, během kte­ré na mís­tech plných nej­růz­něj­ších nebez­pe­čí nalez­nou...Read more »

Země zítřka - Obsah/O filmu

zná­mé­ho pou­ze pod názvem „Země zítř­ka“. To, co na tom­to mís­to budou muset vyko­nat, navždy změ­ní celý svět – a také je samot­né. O FILMU Zrod Země zítř­ka se datu­je do...Read more »

KLUB RVÁČŮ

Ale přes­to musím dopo­ru­čit Klub rvá­čů úpl­ně všem. Jedná se o vyjí­meč­ný film, kte­rých nevzni­ká mno­ho. Co se mého osob­ní­ho hod­no­ce­ní týče, chy­bí k maxi­mu, čili k šes­ti hvěz­dič­kám, je nepa­tr­ný krů­ček. Klub...Read more »
vlcsnap 2014 02 05 08h51m15s0

Klub poslední naděje / Dallas Buyers Club - 80%

...a admi­nis­tra­tiv­ním moc­nos­tem tu je dost znač­ná. Klub posled­ní nadě­je Klub posled­ní nadě­je je bez­po­chy­by fil­mem, kte­rý by neměl unik­nout naší pozor­nos­ti. V porov­ná­ní se Zkrocenou horou, kte­rá byla spí­še roman­tic­kým fil­mem...Read more »
PozZanikuObr

Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana

...posled­ní šan­cí na to napra­vit si reno­mé, než sám sebe uvrh­ne do trva­lé nevo­le, měl být jeho letoš­ní sní­mek Po záni­ku země. Pomoci k úspě­chu mu měl po loň­ském návra­tu Will Smith, kte­rý...Read more »

Most do země Terabithia - Bridge to Terabithia

Pravděpodobně nejsem prv­ní ani posled­ní, kdo se do sle­do­vá­ní Mostu do země Terabithia pouš­těl s před­sta­vou, že ho čeká něco ve sty­lu Letopisů Narnie. Ovšem, byť se oba dva fil­my řadí...Read more »
Pillars

Recenze: herní zpracování Kena Folletta - Pilíře Země

...zno­vu. Proto víte, do jaké čás­ti jes­ky­ně vkro­čit, jaké tla­čít­ko zmáčk­nout, aby vypa­dl před­mět, a podob­ně. Odlišné je to však ve hře Pilíře země od auto­ra kniž­ní­ho zpra­co­vá­ní Kena Folleta. Herní...Read more »
země příběhů

Chris Colfer: Země příběhů Kouzelné přání

ti dva dosta­nou do země neze­mě a hlav­ně, co si tam počnou. “Alenka spadla do Říše divů krá­li­čí norou. Dorotku sebra­lo tor­ná­do i s domem a odnes­lo ji do země Oz. Ty děti z Letopisů...Read more »
DamKlub

Dámský klub - O filmu

...nebo Klub odlo­že­ných žen. Tyhle fil­my jsem milo­va­la. Billův scé­nář je o přá­tel­ství žen, kte­ré je nad­ča­so­vé. V našem fil­mu jsou podob­nos­ti s Klubem odlo­že­ných žen,“ říká Alex Saks. Oba fil­my sdí­le­jí také...Read more »

Panský klub aneb Česká scifi bez žoldáků a tuny munice

...strán­ky šlo něco hod­ně sil­né­ho, hod­ně nemi­lo­srd­né­ho a něco, co nechcíp­ne na prv­ní kul­ku mezi oči. Mohla to být jed­na věc vyho­vu­jí­cí všem třem kate­go­ri­ím, nebo rov­nou tři. Panský klub Dana...Read more »

KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE)

Pokud jste vidě­li fil­my od tvůr­ce MR. BEANA, tak ten­to film Vás zaru­če­ně poba­ví ješ­tě víc. Je to vel­mi zná­má kome­die v řadách tee­nage­rů, ale nejen mezi nimi. Komedie KLUB SRÁČŮ...Read more »

Forum + diskusni klub

Odkazy na nové forum a dis­kus­ní klub na Lopuchu Navštivte náš dis­kus­ní klub na Lopuchu Navštivte též naše forum VIZ...Read more »

Klub únosců - recenze

Klub únosců je cel­kem nezná­mý brit­ský film, kte­rý jsem asi před rokem obje­vi­la ve video­půj­čov­ně. Je to his­to­ric­ký film, kde her­ci nejsou žád­né celebri­ty a jmé­no reži­sé­ra mi nic neří­ka­lo. To...Read more »
1 e1454443209620

Očekávaný dokumentární film Archa světel a stínů by měl vyjít už letos

...tak vol­ně nava­zu­je na svůj ceně­ný debut Africa obscu­ra z roku 2011 a na dal­ší pro­jek­ty, rea­li­zo­va­né za spo­lu­prá­ce ame­ric­ké amba­sády v Praze. Dokumentární sní­mek Archa svě­tel a stí­nů bude popi­so­vat nejen vel­mi zají­ma­vou...Read more »
FP logo

Zlatého ledňáčka na Finále Plzeň udělí makedonská herečka Labina Mitevska alias Vesna ze Samotářů i filmoví odborníci

O udě­le­ní oce­ně­ní Zlat ý Ledňáč ek na jubi­lej­ním 30. roč­ní­ku Finále Plzeň roz­hod­nou již tra­dič­ně odbor­ní­ci ze zahra­ni­čí . P ozvá­ní jako před­sed­ky­ně poro­ty celo­ve­čer­ních fil­mů při­ja­la make­don­ská hereč­ka a pro­du­cent­ka...Read more »
Legie

Na ČT 2 bude uveden dokumentární cyklus Legie 100

V České tele­vi­zi bude v říj­nu na pro­gra­mu nový doku­men­tár­ní cyk­lus Legie 100. V pon­dě­lí 15.října pro­běh­la pro­jek­ce všech tří dílů za účas­tí reži­sé­ra Jakuba Taberyho,  kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ky ČT Lenky Polákové a dob­ro­vol­ní­ků z Československé...Read more »
divocina

Divočina - Země, vítr a oheň Život na stezce

...na poza­dí těch­to obrov­ských pano­ra­mat.” S Valléem spo­lu­pra­co­val na těch­to zábě­rech úzce semknu­tý tým, něko­lik z jeho čle­nů s ním toči­lo již Klub posled­ní nadě­je, včet­ně kame­ra­ma­na Yves Belangera a fil­mo­vé­ho archi­tek­ta Johna...Read more »
OZ

Mocný vládce OZ (OZ: The Great and Powerful) - 62 %

...země OZ. I když je to země OZ plná barev a tolik kon­tras­tu­je s šedí fád­ní­ho živo­ta plné­ho povin­nos­tí, je Oscar při­pra­ven na nová dob­ro­druž­ství a nijak ho neza­sko­čí ani setká­ní s čaro­děj­kou Theodorou (Mila...Read more »

Hledání Země Nezemě - recenze

...James sna­žil sblí­žit s Peterem a tak­též pohád­ko­vé a fan­task­ní pasá­že, kte­ré se celou podí­va­nou pro­lí­na­jí. Film Hledaní Země Nezemě vypra­ví o zno­vuna­le­ze­ní dítě­te, jež je hlu­bo­ce zako­ře­ně­no v kaž­dém z nás. Vypraví o vrá­ce­ní víry ve...Read more »
200503131326 neverland

Hledání Země Nezemě

Hledání Země Nezemě vyprá­ví o tom, jak diva­del­ní­ho dra­ma­ti­ka polí­bi­la múza a on tak napsal jed­nu ze svých nej­zná­měj­ších her. Je to také pří­běh o tom, jak se mu díky osud­né­mu setká­ní změ­nil...Read more »
1111

Křižáček Václava kadrnky po boku nových filmů George Ovashviliho a Borise Chlebnikova v Hlavní soutěži 52. MFF KV

Slovenský reži­sér a herec Peter Bebjak v Karlových Varech před­sta­ví svě­to­vou pre­mi­é­ru netra­dič­ní­ho kri­mi­nál­ní­ho thrille­ru Čára, kte­rý se ode­hrá­vá u slovensko-ukrajinské hra­ni­ce krát­ce před vstu­pem země do Schengenského pro­sto­ru. Karlovarská stá­li­ce Joanna Kos-Krauzeová...Read more »
r cottonbrooklyn m

Brooklynský klub vrahů - 70 %

...do karet, ale to by jim nesměl stát v ces­tě po celém New Yorku uzná­va­ný agent FBI Jerry Cotton. Snímek Brooklynský klub vra­hů je už o něco pove­de­něj­ší film než pře­de­šlé postar­ší cot­te­nov­ky...Read more »

Klub Sráčů

Film str­ha­ný kri­ti­ky v kaž­dém ohle­du, je dobrou a nevá­za­nou zába­vou.......Klub Sráčů není ani nadáv­ka či špat­ný vtip, ale bláz­ni­vá kome­die z pohle­du nác­ti­le­tých, kte­ří chtě­jí dobít svět jako Dj´s. Dva hlav­ní před­sta­vi­te­le Kevina...Read more »

Invaze dokumentů do kin pokračovala i v roce 2011 – premiéru mělo 21 snímků, o 5 více než v roce 2010

...niž­ší než v před­chá­ze­jí­cích letech,“ uza­ví­rá. Dokumentární fil­my a Česká tele­vi­ze v roce 2011 – pokles pod­po­ry Při uvá­dě­ní doku­men­tár­ních fil­mů v České tele­vi­zi pře­tr­vá­vá trend minu­lých let – nej­vyš­ší sle­do­va­nos­ti dosa­hu­je cyk­lus 13. kom­na­ta...Read more »
Trnka Foto6

Dokumentární film JIŘÍ TRNKA: NALEZENÝ PŘÍTEL připomene život a tvorbu Jiřího Trnky

Na sklon­ku letoš­ní­ho roku uply­ne pade­sát let od smr­ti jed­no­ho z čes­kých nej­vše­stran­něj­ších uměl­ců, Jiřího Trnky. Toto výro­čí a pře­de­vším uměl­co­vu osob­nost a tvor­bu si divá­ci budou moci při­po­me­nout díky doku­men­tár­ní­mu fil­mu Joëla...Read more »
Mark Gatiss LR 1

Herec Mark Gattis přijede na letošní Febiofest

Herec a komik Mark Gatiss, před­sta­vi­tel bra­t­ra Sherlocka Holmese Mycrofta ze seri­á­lu Sherlock, při­je­de do Prahy na prv­ní dny fes­ti­va­lu. V pátek 16. břez­na před­sta­ví na Febiofestu svůj osmi­díl­ný seri­ál Queers. Britská hvězda...Read more »