Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Země svobodných, Dokumentární klub'
Cesta

Cesta do středu Země

V dob­ro­druž­ném rodin­ném fil­mu „Cesta do stře­du Země“ se tři ces­to­va­te­lé pono­ří hlu­bo­ko pod povrch Země do tajem­né říše, v níž zaži­jí nesku­teč­nou ces­tu, během kte­ré na mís­tech plných nej­růz­něj­ších nebez­pe­čí nalez­nou...Read more »

Země zítřka - Obsah/O filmu

...zná­mé­ho pou­ze pod názvem „Země zítř­ka“. To, co na tom­to mís­to budou muset vyko­nat, navždy změ­ní celý svět – a také je samot­né. O FILMU Zrod Země zítř­ka se datu­je do...Read more »
Carodej

Čaroděj ze země Oz - věčná americká klasika z roku 1939

...země Oz srovnávat třeba s Nekonečným příběhem, románem Michaela Endeho z roku 1979, který se dočkal filmové adaptace v režii Wolfganga Petersona v roce 1984, srovnávat ale Čaroděje ze země...Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...tedy i účast­ník ono­ho pocho­du, na to vzpo­mí­nám, při­zná­vám, s mimo­řád­ně zjitře­ný­mi emo­ce­mi. Zvláště v posled­ní době. Jan Potměšil: Nikdy bych nemě­nil pre­mi­é­ra v úte­rý 19. 11. na ČT2 Tvář same­tu se smut­ným osu­dem Dokumentární film...Read more »

KLUB RVÁČŮ

...Ale přes­to musím dopo­ru­čit Klub rvá­čů úpl­ně všem. Jedná se o vyjí­meč­ný film, kte­rých nevzni­ká mno­ho. Co se mého osob­ní­ho hod­no­ce­ní týče, chy­bí k maxi­mu, čili k šes­ti hvěz­dič­kám, je nepa­tr­ný krů­ček. Klub...Read more »
vlcsnap 2014 02 05 08h51m15s0

Klub poslední naděje / Dallas Buyers Club - 80%

...a admi­nis­tra­tiv­ním moc­nos­tem tu je dost znač­ná. Klub posled­ní nadě­je Klub posled­ní nadě­je je bez­po­chy­by fil­mem, kte­rý by neměl unik­nout naší pozor­nos­ti. V porov­ná­ní se Zkrocenou horou, kte­rá byla spí­še roman­tic­kým fil­mem...Read more »
PozZanikuObr

Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana

...posled­ní šan­cí na to napra­vit si reno­mé, než sám sebe uvrh­ne do trva­lé nevo­le, měl být jeho letoš­ní sní­mek Po záni­ku země. Pomoci k úspě­chu mu měl po loň­ském návra­tu Will Smith, kte­rý...Read more »

DVDProkletý klub

...tým dru­hé ligy však Derby nara­zí v pohá­ru  na slav­ný vel­ko­klub, kte­rý v sedm­de­sá­tých a osm­de­sá­tých letech dran­co­val jeden tým za dru­hým, Leeds United. Právě ten­to klub byl Brianův vysně­ný a při­stu­pu­je k němu s vel­kým...Read more »

A. C. Clarke - Zpěv vzdálené Země

...Země pod­leh­la zká­ze své­ho Slunce. Na pla­ne­tu však při­lé­tá kos­mic­ká loď prá­vě ze Země - jed­ná se o posled­ní loď, kte­rá před zká­zou stih­la unik­nout - s posád­kou vět­ši­nou pono­ře­nou do klid­né...Read more »

Most do země Terabithia - Bridge to Terabithia

Pravděpodobně nejsem prv­ní ani posled­ní, kdo se do sle­do­vá­ní Mostu do země Terabithia pouš­těl s před­sta­vou, že ho čeká něco ve sty­lu Letopisů Narnie. Ovšem, byť se oba dva fil­my řadí...Read more »
země příběhů

Chris Colfer: Země příběhů Kouzelné přání

...ti dva dosta­nou do země neze­mě a hlav­ně, co si tam počnou. “Alenka spadla do Říše divů krá­li­čí norou. Dorotku sebra­lo tor­ná­do i s domem a odnes­lo ji do země Oz. Ty děti z Letopisů...Read more »

Den, kdy se zastavila Země

...v našich kinech. Film Den, kdy se zasta­vi­la Země původ­ně vzni­kl v roce 1951 a jeho hlav­ním smys­lem bylo varo­vá­ní před násled­ky Studené vál­ky, zbro­je­ním a ato­mo­vou hroz­bou. Lidé sice ničí svo­ji pla­ne­tu i nadá­le,...Read more »

Tahle země není pro starý

...nenu­dí. Naše hod­no­ce­ní:  8 Podobné člán­ky Tahle země není pro sta­rý Recenze: Tahle země není pro sta­rý Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te. 5. April 2010 - 11:01...Read more »

Tahle země není pro starý -

Tahle země není pro sta­rý - Recenze 28.2.2008 premiera-tydne Přečteno: 657 krát Žánr: Krimi / Thriller / Drama Režie: Ethan Coen, Joel Coen Premiéra v ČR: 28.02.2008 Po kome­di­ích posled­ní doby se Ethan...Read more »
Pillars

Recenze: herní zpracování Kena Folletta - Pilíře Země

...zno­vu. Proto víte, do jaké čás­ti jes­ky­ně vkro­čit, jaké tla­čít­ko zmáčk­nout, aby vypa­dl před­mět, a podob­ně. Odlišné je to však ve hře Pilíře země od auto­ra kniž­ní­ho zpra­co­vá­ní Kena Folleta. Herní...Read more »

Panský klub aneb Česká scifi bez žoldáků a tuny munice

...prv­ní strán­ky šlo něco hod­ně sil­né­ho, hod­ně nemi­lo­srd­né­ho a něco, co nechcíp­ne na prv­ní kul­ku mezi oči. Mohla to být jed­na věc vyho­vu­jí­cí všem třem kate­go­ri­ím, nebo rov­nou tři. Panský klub...Read more »
DamKlub

Dámský klub - O filmu

...nebo Klub odlo­že­ných žen. Tyhle fil­my jsem milo­va­la. Billův scé­nář je o přá­tel­ství žen, kte­ré je nad­ča­so­vé. V našem fil­mu jsou podob­nos­ti s Klubem odlo­že­ných žen,“ říká Alex Saks. Oba fil­my sdí­le­jí také...Read more »
KarelGott

Karel Gott

...bylo mož­né sly­šet jen v klu­bech (Akord klub, Reduta). U poro­ty sice zce­la pro­pa­dl, avšak dostal nabíd­ku na angaž­má v praž­ských taneč­ních kavár­nách s orchest­ry (např. Karel Krautgartner). Vedle své­ho zaměst­ná­ní v ČKD začal polo­pro­fe­si­o­nál­ně vystu­po­vat...Read more »

KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE)

Pokud jste vidě­li fil­my od tvůr­ce MR. BEANA, tak ten­to film Vás zaru­če­ně poba­ví ješ­tě víc. Je to vel­mi zná­má kome­die v řadách tee­nage­rů, ale nejen mezi nimi. Komedie KLUB SRÁČŮ...Read more »

Klub únosců - recenze

Klub únosců je cel­kem nezná­mý brit­ský film, kte­rý jsem asi před rokem obje­vi­la ve video­půj­čov­ně. Je to his­to­ric­ký film, kde her­ci nejsou žád­né celebri­ty a jmé­no reži­sé­ra mi nic neří­ka­lo. To...Read more »

Forum + diskusni klub

Odkazy na nové forum a dis­kus­ní klub na Lopuchu Navštivte náš dis­kus­ní klub na Lopuchu Navštivte též naše forum VIZ...Read more »
Large

Nottingham Forest – dvojnásobný vítěz Ligy mistrů

...Sotva průměrný klub současnosti Úpadek klu­bu nastal v dru­hé polo­vi­ně deva­de­sá­tých let. V roce 1997 se změ­nil maji­tel a klub vystří­dal celou řadu mana­že­rů. Roku 1997 došlo k sestu­pu z Premier League, aby se Nottingham...Read more »
1 e1454443209620

Očekávaný dokumentární film Archa světel a stínů by měl vyjít už letos

...tak vol­ně nava­zu­je na svůj ceně­ný debut Africa obscu­ra z roku 2011 a na dal­ší pro­jek­ty, rea­li­zo­va­né za spo­lu­prá­ce ame­ric­ké amba­sády v Praze. Dokumentární sní­mek Archa svě­tel a stí­nů bude popi­so­vat nejen vel­mi zají­ma­vou...Read more »
Legie

Na ČT 2 bude uveden dokumentární cyklus Legie 100

V České tele­vi­zi bude v říj­nu na pro­gra­mu nový doku­men­tár­ní cyk­lus Legie 100. V pon­dě­lí 15.října pro­běh­la pro­jek­ce všech tří dílů za účas­tí reži­sé­ra Jakuba Taberyho,  kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ky ČT Lenky Polákové a dob­ro­vol­ní­ků z Československé...Read more »
FP logo

Zlatého ledňáčka na Finále Plzeň udělí makedonská herečka Labina Mitevska alias Vesna ze Samotářů i filmoví odborníci

O udě­le­ní oce­ně­ní Zlat ý Ledňáč ek na jubi­lej­ním 30. roč­ní­ku Finále Plzeň roz­hod­nou již tra­dič­ně odbor­ní­ci ze zahra­ni­čí . P ozvá­ní jako před­sed­ky­ně poro­ty celo­ve­čer­ních fil­mů při­ja­la make­don­ská hereč­ka a pro­du­cent­ka...Read more »