ZÍTRA NEHRAJEME! - (A Prairie Home Companion ) - Rádio, jak jste ho nikdy neviděli - presskit

OBSAH FILMU Zatím posled­ní sní­mek reži­sé­ra a pro­du­cen­ta Roberta Altmana Zítra nehra­je­me! nás zave­de na jeviš­tě diva­dla, kde se ode­hrá­vá posled­ní den slav­né radi­o­vé show. Hlavní posta­vy pří­bě­hu jsou Yolanda a Rhonda...Číst dál »
Barker

Lex Barker by se zítra dožil 100 let!

Před dlou­hý­mi 46 lety zemřel neslav­něj­ší Old Shatterhand - Lex Barker. Jeho život byl  pro­tkán mno­ha alko­ho­lo­vý­mi závis­lost­mi a byl plný neú­spěš­ných fil­mů, ale přes cel­ko­vý neú­spěch se pro­sla­vil...Číst dál »
429 bg

Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid

Na trhu se obje­vi­la dal­ší detek­tiv­ka, kte­rá se na zad­ní stra­ně pře­ba­lu ozna­ču­je jako „Maják v moři thrille­rů“. Děj se ode­hrá­vá v sever­ském pro­stře­dí, pro­to čte­nář bude pln oče­ká­vá­ní, zda...Číst dál »
film plakat 2013

Komedie Bajkeři už zítra v českých kinech. Zajímavosti z natáčení a soutěž o lístky uvnitř článku

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=EW0EdSj12iA Ve fil­mu bylo vyu­ži­to cel­kem 29 kol. Z toho 4 kola na kolo­vou, 1 kolo na kolo­vou na stě­ně v bytu Václava Postráneckého, 3 dět­ská kola, 9 hor­ských kol...Číst dál »

Adam Sandler

Dneska se hra­be­te v hno­ji, ale už zít­ra může­te být hvězdou - nebo ale­spoň tak si to zaří­dil Adam Sandler a jeho pro­stu­du­ší hrdi­no­vé 🙂 Adam Sandler  „Nejsem pří­liš hez­ký,...Číst dál »

Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ

Válečné fil­my, kte­ré Steven Spielberg jako malý kluk natá­čel na 8mm film na zahra­dě svých rodi­čů, se čas­to ode­hrá­va­ly během dru­hé svě­to­vé vál­ky. Jedná se o opa­ku­jí­cí se téma...Číst dál »
matrix revolutions04

Matrix Revolutions

Všechno, co má svůj začá­tek, má neje­nom svůj konec, ale také dal­ší začá­tek. Třetí úlo­mek Matrixu mě defi­ni­tiv­ně utvr­dil v názo­ru, že nejsem zce­la nor­mál­ní člo­věk. Necelou hodi­nu po skon­če­ní...Číst dál »
erstv dojmy baby driver 1

ČERSTVÉ DOJMY: Baby Driver

   Zítra do kina vtrh­ne novin­ka Edgara Wrighta a v zámo­ří se těší vcel­ku nad­še­ným ohla­sům. Je to ale váž­ně tako­vá pec­ka, kte­rou bys­te si nemě­li nechat ujít? Snad Vám napo­vím. Mojí...Číst dál »

Harrison Ford

...dvě­mi legen­dár­ní­mi posta­va­mi – hvězd­ným paše­rá­kem Hanem Solem a v jádru puber­tál­ním dob­ro­dru­hem Indianou Jonesem („Jsem smut­ná, do zít­ra ta růže uvad­ne.“ „Zítra vám ukrad­nu jinou.“).  Harrison se naro­dil 13.července roku 1942...Číst dál »
dckk 65 mladi titani budoucnost je ted 2

#2000: DC komiksový komplet 65: Mladí titáni: Budoucnost je teď - 30 %

...Johns... Kniha "DC komiksový komplet 65: Mladí titáni: Budoucnost je teď" je tvořena celkem dvěma příběhy, kdy každý původně vyšel jako třísešitový. První se jmenuje "Titáni zítra" a druhý pak...Číst dál »
Matris3

Matrix Revolutions - Všechno, co má svůj začátek, má nejenom svůj konec, ale také další začátek.

Třetí úlo­mek Matrixu mě defi­ni­tiv­ně utvr­dil v názo­ru, že nejsem zce­la nor­mál­ní člo­věk. Necelou hodi­nu po skon­če­ní Revolutions sedím u své­ho počí­ta­če a sna­žím se co nej­přes­ně­ji vystih­nout své osob­ní poci­ty z díla bra­trů Wachovských. Což o to,...Číst dál »
Abecera

Barevná pohádková abeceda pro malé počtáře

Půjde vaše dítě po prázd­ni­nách do ško­ly? Rádi bys­te mu začát­ky tro­chu usnad­ni­li nebo hle­dá­te způ­sob, jak nad rámec škol­ních úko­lů hra­vě pro­cvi­čit vše, co by měl prv­ňák znát?...Číst dál »
StrazciGal

Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích

            CHRIS PRATT (Peter Quill/Star-lord) je jed­ním z nej­žá­da­něj­ších her­ců sou­čas­né­ho Hollywoodu.             Pratt se zatím napo­sle­dy obje­vil ve vědec­ko­fan­tas­tic­kém dra­ma­tu spo­leč­nos­ti Sony Pasažéři s Jennifer Lawrence pod režij­ním vede­ním...Číst dál »

Vánoční nabídka v TV

Televize je plná fil­mů ze zla­té stud­ni­ce čes­ké i svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, a tak Vám při­ná­ší­me tako­vý struč­ný pře­hled fil­mů, na kte­ré se lze během vánoč­ních svát­ků dívat. Úterý 23.12.2003 20:00...Číst dál »
KajaSaudek

Kája Saudek

Kája Saudek, vlast­ním jmé­nem Karel Saudek (13. květ­na 1935 – 26. červ­na 2015) byl význam­ný čes­ký malíř a komik­so­vý kres­líř. Jeho spe­ci­fic­ké výtvar­né dílo dopl­ni­lo také něko­lik fil­mů a popu­lár­ně nauč­ný tele­viz­ní...Číst dál »
MB3

Muži v černém 3 - 80 %

...si nevzpo­me­nout na čes­ký film reži­sé­ra Jindřicha Poláka z roku 1977 „Zítra vsta­nu a opa­řím se čajem“. V obou fil­mech bylo vyu­ži­to ces­to­vá­ní v čase do minu­los­ti vzdá­le­né něko­lik desí­tek let k zámě­ru pro­ve­de­ní zásad­ní...Číst dál »

Recenze - Alvin a Chipmunkové 3

K! Teď jsem oprav­du nas*anej, pro­to­že tenhle film jsem sta­ho­val 2x (prv­ně byla hroz­ná kva­li­ta, teď­kon to bylo o něco lep­ší a dokon­ce i s dabin­gem...), ale říkám si... 😀 No nebu­du...Číst dál »
la dolce vita 2

Sladký život / La dolce vita

„Živím se řemes­lem, kte­ré se mi moc nelí­bí, ale čas­to mys­lím na to, co bude zít­ra.“ Život bul­vár­ní­ho repor­té­ra Marcella je hon­ba za sen­za­ce­mi. Přestože kdy­si snil o drá­ze...Číst dál »
blackdot7

ŘETĚZOVÁ REAKCE

Není to ani špi­o­náž­ní thriller, ani fan­ta­zie o tech­no­lo­gii, kte­rá mění svět, ani napí­na­vá kri­mi­nál­ka s taju­pl­ným vra­hem, ani celo­ve­čer­ní rvač­ka či cvi­čeb­ni­ce bojo­vých umě­ní, natož abychom čeka­li myš­len­ko­vou hloub­ku nebo...Číst dál »
Image11

Princezna Mononoke

Nejúspěšnější japon­ský film všech dob z díl­ny slav­né­ho ani­má­tor­ské­ho stu­dia Ghibli.    Za dáv­ných časů, když byla ješ­tě země pokry­ta lesy....sídlili zde již odne­pa­mě­ti Duchové bohů.. Takto začí­ná jeden z nej­lep­ších...Číst dál »
TLJ

TOMMY LEE JONES

...Nebe a země, Nebezpečný kli­ent, Takoví nor­mál­ní zabi­já­ci, Operace Blue Sky, Cobb, Batman navždy, Muži v čer­ném, Šerifové, Dvojí obvi­ně­ní, Krvavá vol­ba, Vesmírní kov­bo­jo­vé, Muži v čer­ném 2, Štvanec, Ztracené, Tři pohřby, Zítra...Číst dál »

Ghost Rider - Sympatický lebkoun, který hoří touhou Vás poznat.

...k mat­ce. Otec mě tady již nechce.“ – „To ne!“ – „Jimmy…“ – „Utečeme spo­lu pryč.“ – „A co tvá kari­é­ra?“ – „Na kari­é­ru kaš­lu. Zítra ve dva­náct odjíž­dí­me.“ – „Dobře“...Číst dál »

Týdeník Reflex zahajuje oslavy 15 let existence

PRAHA (30. 6. 2004) - Cyklus výstav k pat­nác­té­mu výro­čí exis­ten­ce časo­pi­su Reflex slav­nost­ně odstar­tu­je zít­ra 1. čer­ven­ce 2004 v Karlových Varech ver­ni­sá­ží prv­ní z nich na téma „Reflex a film“. Deset tema­tic­kých expo­zic bude...Číst dál »
sexbomba001

Sexbomba od vedle - Změna je život?

...moh­lo stát, mé bláz­ni­vé alter-ego nemů­že říci „Ne“. Filmu udě­lu­ji pocti­vých 70%, kli­kám na kří­žek a vypí­nám word. Zítra je pon­dě­lí a já se musím učit do ško­ly. Chci být totiž pre­zi­den­tem!...Číst dál »

Rafťáci

Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat neza­u­ja­tě recen­ze? tenhle film má dvě sku­pi­ny divá­ků, jed­ni, kte­ří budou film opě­vo­vat a  vyná­šet ho jako jed­nu z  nej­lep­ších čes­kých...Číst dál »
Ona

Ona - 65 %

Kdo si mys­lí, že roman­tic­ká lás­ka má mís­to jen na píseč­né plá­ži s nezbyt­ným drin­kem a v kru­hu okouz­lu­jí­cích mla­dých lidí, ten bude fil­mem Ona pře­kva­pen. Hlavní hrdi­na toho­to fil­mu, nesmě­lý...Číst dál »