NOVA - 29.07.2018

...Do Zákon a pořá­dek Rollinsovou požá­dá její zná­mý o pomoc. V New Yorku se ztra­til jeho syno­vec Cedric, rodí­cí se hvězda ame­ric­ké­ho fot­ba­lu. Byl tu na návštěvě uni­ver­zi­ty, kte­rá by ho ráda zís­ka­la...Read more »

Chuck Norris

...Chuck Norris zazpí­vá duet sám. Slzy Chucka Norrise léčí rako­vi­nu. Škoda, že nepla­kal. Nikdy. Chuck Norris se sou­dí s NBC, tvr­dí, že ZákonPořádek jsou regis­tro­va­ná jmé­na jeho pra­vé a levé nohy....Read more »

J. K. Simmons

...celo­ve­čer­ních fil­mů např. Nezvaný host, Šakal, Anastázie, Celebrity, Pravidla moštár­ny, Hra snů, Téměř doko­na­lý zlo­čin nebo Juno. Objevil se také v hlav­ních rolích seri­á­lů jako Zákon a pořá­dek nebo Closer. Je také her­cem...Read more »
Tři bratři

Vánoční svátky na TV Nova

...a kome­di­ál­ní seri­á­ly Přátelé, Dva a půl chla­pa nebo Znovu 20. Nova Action pokra­ču­je s kri­mi seri­á­ly Námořní vyšet­řo­va­cí služ­ba, Zákon a pořá­dek: Útvar pro zvlášt­ní obě­ti nebo pořa­dy Válka skla­dů a Mistři zasta­vár­ny. Vedle...Read more »
TemneKouty

Temné kouty - O filmu / Tvůrci

...seri­á­lo­vých pro­jek­tech, tak    i na celo­ve­čer­ních fil­mech. V roce 1997 zís­kal tele­viz­ní cenu Emmy za seri­ál Zákon a pořá­dek (Law & Order). Pracoval např. na fil­mech: Čtyři brat­ři (Four Brothers, 2005) – kri­mi­nál­ním...Read more »

S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení

...reží­ro­val. Jako reži­sér se poté podí­lel mimo jiné na seri­á­lech Policie - New York, Zákon a pořá­dek, Třetí hlíd­ka, The Wire a The Shield. „Když jsme popr­vé zača­li mlu­vit o tom­to fil­mu, chtě­li...Read more »
Duke

WINSTON DUKE

...Poslové v roli Zahira Zachariaha.             Mezi jeho dal­ší role pat­ří napří­klad role Cedrica Jonese v seri­á­lu Zákon a pořá­dek: Útvar pro zvlášt­ní obě­ti, role Curtise Turnera v seri­á­lu sta­ni­ce TNT Closer: Nové pří­pa­dy,...Read more »

TV Barrandov - 28.02.2018

...a jak moc si part­ne­ři doká­žou ublí­žit? (Premiéra) 28.02. 22:50 28.02. 23:50 Zákon a pořá­dek Případy elit­ní jed­not­ky detek­ti­vů, kte­rá se zamě­řu­je na zlo­či­ny newy­or­ské­ho pod­svě­tí. Americký kri­mi seri­ál (2006). Hrají M. Hargitay, Ch....Read more »
Prukaz

Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj

...per­ze­ku­cí. Hrdinové Občanského prů­ka­zu dozrá­va­jí a řadu věcí si uvě­do­mu­jí postup­ně, zejmé­na ve chví­lích, kdy nará­ží na pomy­sl­né ost­na­té drá­ty stát­ní­ho zří­ze­ní, čili zákon a pořá­dek, jemuž nero­zu­mí, pro­to­že pře­ce chtě­jí jenom...Read more »
Milenky

Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

...man­žel­ka, Kevin si počká, Nové tra­ble sta­ré Christine a Kutil Tim. Chybět nebu­de ani zpra­vo­daj­ství TN2 a Kraťas Martina Čermáka (zají­ma­vos­ti z Wimbledonu 2019). Nova Action uve­de akč­ní sním­ky Zákon a pořá­dek: Útvar...Read more »

Sicario: Nájemný vrah - KATE MACER: HLEDÁNÍ HRANIC

„Už nikdy se mě nepo­kou­šej­te dostat do situ­a­ce, kdy musím poru­šit zákon, abych zůsta­la naži­vu. Je to jas­né?“ - Kate Když Kate Macer pře­kra­ču­je hra­ni­ce, zjiš­ťu­je, že je pře­kra­ču­je i v jiném...Read more »