NOVA - 29.07.2018

...zná­má dvoj­ka kocour Tom a myšák Jerry. Athenina teta, zlá čaro­děj­ka, byla z ves­ni­ce vyhná­na a pří­sa­ha­la, že se všem pomstí. Vyslala své slu­hy, aby jí při­nes­li z jes­ky­ně pokla­dů vej­ce draka, kte­rý zla­tý...Read more »

J. K. Simmons

Jonathan Kimble Simmons (* 9. leden 1955, Detroit, USA) je ame­ric­ký herec. Počátky Narodil se v Detroitu v USA do rodi­ny úřed­ni­ce Patricie a pro­fe­so­ra Donalda. Jeho bra­tr David je je zpě­vá­kem a skla­da­te­lem, sest­ra...Read more »
Duke

WINSTON DUKE

WINSTON DUKE (M’Baku) je rodá­kem z Trinidadu a Tobaga, kte­rý zís­kal baka­lář­ský titul v diva­el­ním umě­ní a herec­tví na Univerzitě v Buffalu a magis­ter­ský titul v obo­ru výtvar­ných umě­ní na  Yale School of Drama.             V roce 2016...Read more »
Tři bratři

Vánoční svátky na TV Nova

...a kome­di­ál­ní seri­á­ly Přátelé, Dva a půl chla­pa nebo Znovu 20. Nova Action pokra­ču­je s kri­mi seri­á­ly Námořní vyšet­řo­va­cí služ­ba, Zákon a pořá­dek: Útvar pro zvlášt­ní obě­ti nebo pořa­dy Válka skla­dů a Mistři zasta­vár­ny. Vedle...Read more »
Prukaz

Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj

...poja­té­mu aktu pře­dá­vá­ní občan­ských prů­ka­zů od pří­sluš­ní­ků Veřejné bez­peč­nos­ti. Ačkoliv klu­kům je celá tahle estrá­da v kul­tu­rá­ku pro legra­ci, záhy zjiš­ťu­jí, že tahle rudá kníž­ka se pro pány v uni­for­mách a celý stra­nic­ký...Read more »
Milenky

Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

...Čtvrteční večer ve 21:30 ozvlášt­ní seri­ál Milenky s hvězd­ným herec­kým obsa­ze­ním! V hlav­ních rolích se před­sta­ví Táňa Pauhofová, Zuzana Norisová, Antónia Lišková a Gabriela Marcinková. Seriál při­ná­ší zají­ma­vé zpra­co­vá­ní výraz­ných žen­ských témat jako...Read more »

Chuck Norris

...Chuck Norris zazpí­vá duet sám. Slzy Chucka Norrise léčí rako­vi­nu. Škoda, že nepla­kal. Nikdy. Chuck Norris se sou­dí s NBC, tvr­dí, že ZákonPořádek jsou regis­tro­va­ná jmé­na jeho pra­vé a levé nohy....Read more »

S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení

...poda­ři­lo dostat do losan­ge­les­ké jed­not­ky S.W.A.T. „Hondo ji vybe­re čás­teč­ně pro­to, aby naštval kapi­tá­na,“ říká její před­sta­vi­tel­ka Michelle Rodriguez. „Pokusila se do jed­not­ky dostat už tři­krát, ale pokaž­dé byla odmít­nu­ta...Read more »
TemneKouty

Temné kouty - O filmu / Tvůrci

...Dva roky psa­la pro obchod­ní časo­pis v Kalifornii a poté se pře­stě­ho­va­la do Chicaga. Tam zís­ka­la magis­ter­ský titul v obo­ru žur­na­lis­ti­ky a pře­stě­ho­va­la se do New Yorku, kde pra­co­va­la pro časo­pis Entertainment Weekly. Čtyři...Read more »

TV Barrandov - 28.02.2018

...archi­tek­to­vi něja­kou dobu, než pozná, že ?nezva­ná nájem­ni­ce“ je pro něj ta pra­vá. Právě v tu chví­li mu ovšem chce dát šan­ci jeho dáv­ná lás­ka a Steve je náh­le mno­hem atrak­tiv­něj­ší, když...Read more »

Sicario: Nájemný vrah - KATE MACER: HLEDÁNÍ HRANIC

...a záro­veň by doká­zal zajít až na pokraj hlu­bo­ké­ho žalu. „Potřebovali jsme hereč­ku, kte­rá by doká­za­la věro­hod­ně ztvár­nit agent­ku FBI, ale záro­veň by doká­za­la dát naje­vo lid­skost a poro­zu­mě­ní.“, pozna­me­ná­vá reži­sér Villeneuve....Read more »