Walker III

Nejlepší seriálové znělky (5.-1. místo): kolikátý skončil ranger Walker? A kdo je absolutním vítězem?

...k zaho­ze­ní, v minu­los­ti ostat­ně rov­něž dosta­lo pres­tiž­ní oce­ně­ní v rám­ci Pažótích Oskarů. Ale tato pochmur­ná zněl­ka k prv­ní řadě je pros­tě nedo­stiž­ná… 3) Walker, Texas Ranger Můj dět­ský idol. Absolutní seri­á­lo­vá legen­da. Walker...Read more »

Chuck Norris

...včet­ně sním­ku Cesta draka, kde hrál s Brucem Lee. V letech 1993-2001 ztvár­nil hlav­ní posta­vu tele­viz­ní série Walker, Texas Ranger, Cordella Walkera. Je tvůr­cem vlast­ní­ho bojo­vé­ho umě­ní Chun Kuk Do. Je zbož­ným...Read more »
Pillegy

Mitch Pileggi

...seri­á­lech jako je Dallas, China Beach nebo Walker, Texas Ranger. V roce 1992 se obje­vil i v jed­né scé­ně Základního instink­tu jako vyšet­řu­jí­cí poli­cis­ta po boku Michaela Douglase. Zlom v her­co­vě kari­é­ře zna­me­na­lo obsa­ze­ní do...Read more »
LYNČ Pavel Kříž Tereza Vilišová Jiří Dvořák

Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč

...Ten stál mimo jiné za pro­jek­ty Star Trek: Nová gene­ra­ce, nebo Walker, Texas Ranger. Ústředním téma­tem je vraž­da rom­ské­ho mla­dí­ka a reak­ce oby­va­tel malé­ho měs­ta, ve kte­rém k bru­tál­ní­mu činu došlo. Poslední...Read more »

Scenárista Star Treku pomůže začínajícím tvůrcům. Česká televize spouští nový projekt pro studenty.

...pří­pad­ně draft scé­ná­ře,“ říká garant stu­dent­ských stá­ží České tele­vi­ze Ivo Mathé.  Program odstar­tu­je v sobo­tu 5. pro­sin­ce. Po čtr­náct dnů se pak bude Harold Apter, kte­rý se podí­lel i na seri­á­lech Ochránce nebo Walker,...Read more »
DSC 0017

Nové projekty Česká televize zachycují náměty z historie a nabídnou také nové seriály

...Roma Denise. Seriál vze­šel z pro­jek­tu České tele­vi­ze pro začí­na­jí­cí fil­ma­ře, kte­ří jej nyní roz­pra­co­vá­va­jí pod vede­ním zku­še­né­ho sce­náris­ty Harolda Aptera (např. Star Trek, Walker Texas Ranger). Jedním z reži­sé­rů mini­sé­rie se sta­ne...Read more »
Stránka načtena za 0,75756 s | počet dotazů: 170 | paměť: 27723 KB. | 27.11.2020 - 06:13:04