KLik

Klik - život na dálkové ovládání- Komedie s originálním námětem? Ne, vážně to není vtip.

Klik – život na dál­ko­vé ovlá­dá­ní oprav­du nabí­zí neotře­lý pří­běh. A nejen to, je to i film vtip­ný a zábav­ný, přes­to­že občas se obje­ví pří­liš sen­ti­men­tál­ní nebo mora­li­zu­jí­cí pasá­že. Nejde o ten typ titu­lu,...Read more »
MujOt2

MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT’S MY BOY)

...mě udi­vu­je, jak skvě­le Vanilla Ice tenhle kla­sic­ký prvek z němých gro­te­sek zvlá­dl zahrát.“ Jelikož má za otce Donnyho a za „strýč­ka“ Vanillu Ice, potře­bu­je Todd pomoc a pod­po­ru něko­ho rozum­něj­ší­ho. Tou oso­bou...Read more »

Pixely - Obsah/O filmu

...to pokaž­dé 25 cen­tů ve video­her­ně. Teď budou ale nuce­ni ho zachrá­nit doo­prav­dy. Když si mezi­ga­lak­tič­tí mimo­zemš­ťa­né chyb­ně vylo­ží video­zá­zna­my kla­sic­kých video­her jako vyhlá­še­ní vál­ky, zaú­to­čí na Zemi s armá­dou jed­no­tek,...Read more »
Prani

Přání k mání - 75 %

...a nespo­ko­je­né­ho mla­dí­ka doká­zal zahrát nepří­jem­né­ho flout­ka stej­ně jako nešťast­né­ho mla­dí­ka. Rodiče Alberta hra­jí s chu­tí a zábav­ně Jitka Čvančarová a Martin Myšička. Jejich opa­kem je pak otec Bosák star­ší, jehož si zahrál Vítězslav...Read more »
GrimsbyPlakat

Grimsby - Obsah/O filmu

...je ohrom­ná zába­va.“             Další člen­kou herec­ké­ho týmu fil­mu je také Annabelle Wallis. „Představuji Linu Smithovou – je to doce­la divo­š­ka,“ říká. „Je to zápor­ná posta­va, kte­rá má za úkol...Read more »

Dawsonův PSYCHO svět

...obzvlášť pro­to, že nevím, komu dát před­nost. Jestli mla­dé­mu a pohled­né­mu José Antonio Kdovíjakému, nebo Dawsonovi a jeho par­tič­ce tee­nage­rů (zase vtip). Ještěže za mých mla­dých let (to zní, jako­by mi bylo...Read more »
PlayAllspoluprace1

Recenze: Tropická bouře - Tropic Thunder

...tem­po poně­kud zvol­ní a výraz­ně při­bu­de hlu­chých míst, vše ale naštěs­tí zachra­ňu­je závě­reč­ná sek­ven­ce, kte­rá opět nabí­rá pořád­né grá­dy, i když teď už jde hlav­ně o akč­ní nářez. Na závěr chci ješ­tě zmí­nit...Read more »
william a meriwether podivuhodna roboti expedice 2

#1843: William & Meriwether - Podivuhodná robotí expedice - 75 %

...příjemný slovní vtip a také pointu, která je velmi dobrá, navíc vlastně dvojitá. Taťána Rubášová a Jindřich Janíček ještě nejsou vyloženě zavedené komiksová dvojice, ale už za sebou mají knihu...Read more »
50

Padesát odstínů černé (Fifty Shades of Black) – Recenze – 10%

...je hlav­ní hrdin­ka spou­ta­ná řetě­zy a Christian ztra­tí klíč od zám­ku, tak­že si postup­ně zavo­lá domů zámeč­ní­ka, pro­fe­si­o­nál­ní­ho lupi­če, ilu­zi­o­nis­tu a svá­ře­če. Za vtip rela­tiv­ně sluš­ný se dá pova­žo­vat to, že Christian...Read more »
Aznavour

Charles Aznavour

...ver­zi Ave Maria z roku 1994, kte­rá se řadí k Aznavourovým vrcho­lům. Na začát­ku pod­zi­mu 2006 Aznavour zahá­jil své roz­luč­ko­vé tur­né kon­cer­ty v Kanadě a USA, dopro­vá­zen nad­še­ný­mi ohla­sy divá­ků i kri­ti­ků. Roku 2007 Aznavour zahá­jil tur­né v Japonsku a Asii. V dru­hé polo­vi­ně roku...Read more »
IMG_1200

2Bobule

...jejíž zámož­ný otec má ovšem o nápad­ní­cích své dce­ry úpl­ně jiné před­sta­vy… a Jirka radě­ji prchá za kama­rá­dem Honzou (Kryštof Hádek) na již­ní Moravu. Honza se po čase strá­ve­ném ve věze­ní usa­dil s Klárou...Read more »
Robins

Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na 53. ročníku MFF KV herec, režisér, scenárista, producent a hudebník Tim Robbins, držitel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Tajemná řeka (Mystic River, 2003) a oscarové nominace za nejlepší režii filmu Mrtvý muž přichází (Dead Man Walking, 1995).

Tim Robbins měl díky rodin­né­mu záze­mí blíz­ko k umě­lec­ké­mu pro­stře­dí. Hereckou kari­é­ru zapo­čal v newy­or­ských diva­dlech a po stu­di­ích pokra­čo­val jako herec a reži­sér v expe­ri­men­tál­ním diva­del­ním sou­bo­ru The Actor´s Gang, kte­rý pod jeho umě­lec­kým vede­ním...Read more »
KKZije

King Kong žije (1986) - King Kong sice žije, ale možná byste byli radši, kdyby nežil.

...ve všech ohle­dech. Ona by se sice záplet­ka dala pova­žo­vat za cel­kem fajn béč­ko­vé sci-fi, ale to by musel mít scé­nář ješ­tě něja­ké zají­ma­vé momen­ty, na jejichž zákla­dě by bylo...Read more »
DobaLedova2

Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.

...pou­hých šest minut a měl obsa­ho­vat jen závě­reč­ný pří­chod do Nebe a pasáž, v níž Scrat úřa­du­je s ledo­vým „lím­cem“, pořád by to stá­lo za tu prac­ně vydě­la­nou stov­ku. A co říci závě­rem? Oprostíme-li...Read more »

Spider-Man 2 - Hrdinou proti své vůli...

...než­li o zaťa­tých pěs­tech a dob­ře vede­ných kopech. Zásluhu na této podo­bě mají beze­spo­ru scé­náris­té, kte­ří se neu­náh­li­li a tvor­bě své­ho díl­ka zasvě­ti­li dosta­teč­né množ­ství pra­cov­ních dní a veče­rů. Finální kon­cep­ce půso­bí po všech strán­kách...Read more »
Tittle

Arnold Schwarzenegger – Total Recall – Můj neuvěřitelný životní příběh

...a při­po­mí­ná, že když si člo­věk tvr­dě jde za svý­mi cíly, nako­nec jich vždyc­ky dosáh­ne. Zaujme také tloušť­ka celé­ho díla, kolem šes­ti set strá­nek zají­ma­vé­ho čte­ní nabí­zí zába­vu na mno­ho hodin....Read more »
28 dni pote00

28 dní poté

...popř. finanč­ní­mi pro­střed­ky zajiš­tě­ná reklam­ní kam­paň, lze za mini­mál­ní peníz nato­čit film se zdán­li­vě prů­hled­nou záplet­kou, kte­rý plno­hod­not­ně zaměst­ná vaše smys­lo­vé ústro­jí na nece­lé dvě hodi­ny reál­né­ho času. Výše uve­de­né řád­ky...Read more »

MUŽI V ČERNÉM 3 - O FILMU

...obje­ví jen v pár sním­cích, jak za někým v poza­dí pro­chá­zí, ale je zábav­né to vymýš­let. Myslím, že je skvě­lé do fil­mu umís­tit mimo­zemš­ťa­ny, kte­ré divá­ci neza­re­gis­tru­jí dří­ve než při čtvr­tém nebo pátém...Read more »
avengers11 avengers0143

The Avengers si už vybojovali magickú miliardu,nezastavili ich ich ani Temné tiene.

...úspešný,čo doka­zu­je aj suma 103 000 000 $ ktorú si doká­za­li odniesť z ame­ric­kých kín a tým aj zlo­mi­li ďal­ší rekord Avatara,kto­rý mal za dru­hý víkend 75 000 000 $ a The Avengerom sa poda­ril pokles...Read more »
CTBL

CATE BLANCHETT

...za nej­lep­ší hereč­ku a nej­lep­ší ved­lej­ší roli, tak­též za fil­my „Elizabeth: Zlatý věk“ a „Beze mě: Šest tvá­ří Boba Dylana“. A prá­vě za ten dosta­la Zlatý gló­bus, cenu Independent Spirit Award, něko­lik oce­ně­ní...Read more »
Nemcova

JITKA NĚMCOVÁ

...zmi­ze­la 55. ZŠ (1989, TV film), Přejděte na dru­hou stra­nu (1988, TV seri­ál), revue za šest korun (1985, TV film), Objednaná vraž­da (981, TV film), Zabíjačka (1980, TV film –...Read more »
Under

Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu

...kni­hov­nu zám­ku Kačina, kry­tou kupo­lí, bylo mož­no ide­ál­ně vyu­žít pro natá­če­ní scén z jed­ná­ní rady východ­ní­ho kla­nu, a zim­ní zahra­da zám­ku Hluboká se skle­ně­ný­mi stě­na­mi a ozdob­ný­mi želez­ný­mi bra­na­mi poslou­ži­la pro potře­by natá­če­ní...Read more »
tittle

Overwatch si k olympijským hrám připravil nový obsah

...zůsta­nou napo­řád. Veškeré nové olym­pij­ské věci nejdou, na roz­díl od vše­ho ostat­ní­ho, kou­pit za her­ní měnu. Získáte je tak jedi­ně zakou­pe­ním nových Loot Boxů. Důvodem tako­vé­ho ome­ze­ní je cíl vývo­já­řů...Read more »
pacific rím

Kino pokladňa (Aneb, ako sa darí filmom v kinách)

...viac ako prvý film, štúdio neod­klep­ne tretie pokra­čo­va­nie, aj keď zaro­bí veľa pra­chov. Bohužiaľ Pacific Rím zao­stal za oča­ká­va­ním štúdia a zaro­bil za prvý víkend v USA 37 mili­ó­nov a to je na...Read more »

A.I.-Umělá Inteligence

...zákon, kte­rý zaka­zu­je poče­tí bez povolení.Aby bylo čeka­ní „rodi­čů“ na povo­le­ní zkrá­ce­no, vytvo­ří pro­fe­sor Hobby (William Hurt) Mecha-dítě.Dokonalého robo­ta, kte­rý se dá nasta­vit tak, aby milo­val rodi­če a nikdy je milo­vat...Read more »
HalimaSmall

Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka

...se u nich doma čas­to vaři­ly (pro­to rodin­ná kuchař­ka). Nechybí zde vege­ta­ri­án­ská stra­va nebo za zmín­ku sto­jí rych­lov­ky za stov­ku. Dále jsou zde recep­ty i z ukra­jin­ské, ital­ské nebo maďar­ské kuchy­ně. Také zde...Read more »