KLik

Klik - život na dálkové ovládání- Komedie s originálním námětem? Ne, vážně to není vtip.

Klik – život na dál­ko­vé ovlá­dá­ní oprav­du nabí­zí neotře­lý pří­běh. A nejen to, je to i film vtip­ný a zábav­ný, přes­to­že občas se obje­ví pří­liš sen­ti­men­tál­ní nebo mora­li­zu­jí­cí pasá­že. Nejde o ten typ titu­lu,...Read more »
MujOt2

MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT’S MY BOY)

...to tak vtip­né.“ Ve finá­le jde vždyc­ky o vtip. „Představte si tlus­ťo­cha, kte­rý vyhra­je mara­ton. Je vtip­něj­ší, když v cíli vypa­dá jako otr­ha­ný van­d­rák a má sta­ré kraťa­sy a trič­ko, nebo když má na...Read more »

Pixely - Obsah/O filmu

            OBSAH               Jako děti v osm­de­sá­tých letech Sam Brenner (Adam Sandler), Will Cooper (Kevin James), Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) a Eddie Plant (Peter Dinklage) zachrá­ni­li svět tisíc­krát – a stá­lo je...Read more »
Prani

Přání k mání - 75 %

...prin­ců, V peři­ně). Tyto pohád­ky v sobě mají vtip, humor i nad­sáz­ku. „Přání k mání“ je ozna­čen jako pohád­ka, ale vhod­něj­ší by bylo zařa­ze­ní rodin­ný film, pro­to­že obsa­hu­je vtip a humor, kte­rý je sro­zu­mi­tel­ný pro...Read more »
GrimsbyPlakat

Grimsby - Obsah/O filmu

...bylo pro­to, aby humor správ­ně fun­go­val.“             „Mark je per­fekt­ním před­sta­vi­te­lem seri­oz­ní role,“ míní Leterrier. „Je chyt­rý, vtip­ný a inte­li­gent­ní. Pochopí vtip, ale nepře­há­ní to s reak­cí na něj. Velice čas­to pro­to...Read more »
50

Padesát odstínů černé (Fifty Shades of Black) – Recenze – 10%

...film Padesát odstí­nů šedi (zna­lost kni­hy nesta­čí, tvůr­ci totiž kopí­ru­jí podo­bu kon­krét­ních scén z fil­mu, z čehož má vyplý­vat humor) a umět dob­ře ang­lic­ky (čes­ké titul­ky samy o sobě vtip­né nejsou). Vedlejší před­po­klad je...Read more »

Dawsonův PSYCHO svět

...být. Chlap, kte­rý nebre­čí (vtip), tak­že fan­da Dawsona roz­hod­ně nejsem. To bychom tedy měli tak na úvod. Vždycky je dob­ré, ujas­nit si vše hned zpo­čát­ku. Na Dawsonův svět se dívám...Read more »
william a meriwether podivuhodna roboti expedice 2

#1843: William & Meriwether - Podivuhodná robotí expedice - 75 %

...formu. A tohle se v knize "William & Meriwether - Podivuhodná robotí expedice" prostě povedlo. Navíc se zde vypráví příběh, který je zajímavý, má hezký nadhled, příjemný slovní vtip a...Read more »
PlayAllspoluprace1

Recenze: Tropická bouře - Tropic Thunder

V posled­ní době je to s paro­di­e­mi mír­ně řeče­no nahnu­té. Ty tam jsou skvě­lé fil­my osm­de­sá­tých let, jejichž tvůr­ci vědě­li, jak nača­so­vat vtip a cito­vat scé­nu v nové sou­vis­los­ti tak, aby dosta­la to...Read more »

Spider-Man 2 - Hrdinou proti své vůli...

...zasvě­til jed­no­mu vel­ké­mu snu. Bohužel, jak už to tak u mega­lo­man­ských plá­nů bývá, i nyní se uká­že, jak nevy­po­či­ta­tel­ná může být pra­xe, přes­ně­ji pre­mi­é­ro­vé expe­ri­men­ty pro­vá­dě­né v reá­lu. Z nená­pad­né­ho a vcel­ku vtip­né­ho chla­pí­ka se...Read more »
Robins

Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na 53. ročníku MFF KV herec, režisér, scenárista, producent a hudebník Tim Robbins, držitel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Tajemná řeka (Mystic River, 2003) a oscarové nominace za nejlepší režii filmu Mrtvý muž přichází (Dead Man Walking, 1995).

Tim Robbins měl díky rodin­né­mu záze­mí blíz­ko k umě­lec­ké­mu pro­stře­dí. Hereckou kari­é­ru zapo­čal v newy­or­ských diva­dlech a po stu­di­ích pokra­čo­val jako herec a reži­sér v expe­ri­men­tál­ním diva­del­ním sou­bo­ru The Actor´s Gang, kte­rý pod jeho umě­lec­kým vede­ním...Read more »

Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.

Sotva se naši hrdi­no­vé otře­pa­li z vyčer­pá­va­jí­cí­ho stře­tu s šav­lo­zubý­mi tyg­ry, už se na ně řítí dal­ší nebez­pe­čí. A to hned ve dvou vár­kách! Krom toho, že se jim pod­la­mu­je led pod noha­ma...Read more »
Aznavour

Charles Aznavour

Charles Aznavour (armén­sky: Շառլ Ազնավուր, * 22. květ­na 1924, Paříž -1. říj­na 2018) byl arménsko-francouzský šan­so­ni­ér, zpě­vák, pís­nič­kář, textař, herec, diplo­mat a pod­ni­ka­tel. Hrál nebo vystu­po­val v 60 fil­mech, slo­žil přes 1000 pís­ní a pro­dal...Read more »

A.I.-Umělá Inteligence

„Vím, že nejsem opravdový.Ale pro tebe budu.“Píše se neda­le­ká budoucnost.Následkem glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní roz­tá­ly ledov­ce a pří­moř­ská měs­ta jako Amsterodam, New York nebo Benátky byli zaplaveny.Obavy z pře­lid­ně­ní dohna­ly úřa­dy k tomu, aby vyda­li...Read more »
HalimaSmall

Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka

Vaříte rádi slo­ži­těj­ší jíd­la ane­bo i tako­vé ty rych­lov­ky pro kaž­dý den? Pokud ano, tak tako­vé­to recep­ty a pří­jem­né vyprá­vě­ní Haliny Pawlowské, najde­te, v její nové kníž­ce Rodinná kuchař­ka, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství Motto....Read more »
Nemcova

JITKA NĚMCOVÁ

...cena novi­ná­řů na MFT v Montreaux) Dokumentární tvorba: (výběr) Nechte zpí­vat Mišíka (2017), Zuzana Michnová – Jsem slav­ná tak ako­rát (2013), Inventura Febia: Otakar Vávra a Lída Baarová (2011, TV film), Stovku...Read more »
Under

Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu

            OBSAH              Ve fil­mu Underworld: Krvavé vál­ky, nej­no­věj­ším dílu úspěš­né fil­mo­vé série, je upí­ří smr­to­noš­ka Selene (Kate Beckinsale) nuce­na odrá­žet bru­tál­ní úto­ky jak lyka­nů, tak i upí­ří­ho kla­nu, kte­rý ji...Read more »
tittle

Overwatch si k olympijským hrám připravil nový obsah

Letní olym­pij­ské hry začí­na­jí v bra­zil­ské met­ro­po­li Rio De Janeiro už v sobo­tu a Overwatch si ten­to spor­tov­ní svá­tek nene­chá ujít. Tvůrci z Blizzardu si ke své onli­ne stří­leč­ce při­pra­vi­li pro fanouš­ky spe­ci­ál­ní akci...Read more »
28 dni pote00

28 dní poté

Danny Boyle je zpát­ky! Zároveň s tím­to tvr­ze­ním se však nabí­zí otáz­ka, zda­li zrov­na já mám opráv­ně­ní tohle tvr­dit. Adaptace Pláže Alexe Garlanda, přes­to­že byla kri­ti­ky pře­váž­ně roz­cu­po­vá­na a divá­ky při­ja­ta veli­ce...Read more »
Tittle

Arnold Schwarzenegger – Total Recall – Můj neuvěřitelný životní příběh

Životopisné kni­hy jsem si v posled­ní době vel­mi oblí­bil, a tak když jsem obje­vil kni­hu od Arnolda Schwarzeneggera, oka­mži­tě jsem si ji poří­dil. Biografie jed­no z nej­ú­spěš­něj­ších, nej­ob­lí­be­něj­ších a nej­lé­pe pla­ce­ných akč­ních hrdi­nů všech...Read more »
pacific rím

Kino pokladňa (Aneb, ako sa darí filmom v kinách)

Kino pokladňa je nová rubri­ka Film CZ, kto­rá sa zao­be­rá trž­ba­mi fil­mov aktu­ál­ne­ho víken­du. Každý týž­deň Vám bude­me pri­nášať súhrn infor­má­cií, ako sa dari­lo fil­mom v kinách a ako ich zárob­ky,...Read more »
CTBL

CATE BLANCHETT

CATE BLANCHETT  je jed­nou z umě­lec­kých reži­sé­rek a také výkon­nou spo­lu­ře­di­tel­kou diva­del­ní spo­leč­nos­ti v Sydney spo­lu s Andrewem Uptonem. Vystudovala na aus­tral­ském Institutu diva­del­ní­ho umě­ní a je drži­tel­kou Honorary Doctorates of Letters z uni­ver­zi­ty v Novém Jižním...Read more »
avengers11 avengers0143

The Avengers si už vybojovali magickú miliardu,nezastavili ich ich ani Temné tiene.

Každý vedel že to príde,len nikto neve­ril že tak rých­lo.The Avengers dosi­ahli mili­ar­du za rekord­ných 10 dní a momentálne(samozrejme dočas­ne) im patrí 11.priečka his­to­ric­ké­ho rebríč­ka návštevnosti.Pred sebou majú Temného rytiera,Burtonovu Alenku,Star Wars-Episoda...Read more »

MUŽI V ČERNÉM 3 - O FILMU

...nové vedou­cí Mužů v čer­ném, funk­ce, kte­rou pře­bra­la po nedáv­no zesnu­lém Zedovi. „V pod­sta­tě jedi­ný prvek, kte­rý se Zedem sdí­lí, je vytr­va­lé zne­chu­ce­ní,“ vtip­ku­je. „Myslím, že je pozo­ru­hod­né, že by v čele téhle...Read more »
IMG_1200

2Bobule

...TV Nova Comeback. Reakce od všech, kdo měli během pří­prav mož­nost si scé­nář pře­číst, byly jas­né: „Je to oprav­du vtip­né, může­me točit!“ Změna nasta­la i na zásad­ním postu reži­sé­ra. Tomáše Bařinu,...Read more »

Jeho fotr, to je lotr! - recenze

...vám říkal, ať se nejdří­ve kouk­ne­te na jed­nič­ku. Vtípky, i když jsou veskr­ze opa­ko­va­né, mají pořád svůj vtip a jis­kru a potě­ší, že jsou výraz­ně v mezích sluš­nos­ti. Až na malé vyjím­ky, viz spo­leč­ná...Read more »